Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak rozliczać składki za osobę pobierającą zasiłek macierzyński

Joanna Kalinowska
Jak rozliczać składki za osobę pobierającą zasiłek macierzyński. /Fot. Fotolia
Jak rozliczać składki za osobę pobierającą zasiłek macierzyński. /Fot. Fotolia
inforCMS
Za osoby pobierające zasiłek macierzyński budżet państwa opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Rozlicza je podmiot wypłacający zasiłek – czyli albo płatnik składek, albo ZUS. Od tego, kto wypłaca świadczenie, zależy rodzaj dokumentów rozliczeniowych i sposób wypełnienia dokumentów, jakie płatnik musi przekazać do ZUS za osobę na zasiłku.

W 2010 r. obowiązek wypłaty zasiłku macierzyńskiego mają pracodawcy i zleceniodawcy, którzy 30 listopada 2009 r. zgłaszali do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 osób. Zasiłek ten jest finansowany ze środków funduszu chorobowego.

Na takich płatnikach ciąży nie tylko obowiązek prawidłowego ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego, jego wysokości i terminowej wypłaty, ale również obowiązek rozliczenia składek za osobę pobierającą zasiłek.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń społecznych. W okresie jego pobierania pracownik czy zleceniobiorca mają przerwę w ubezpieczeniach z tytułu swojej pracy, a podlegają ubezpieczeniom – wyłącznie emerytalnemu i rentowym – z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Od 1 września 2009 r. płatnikom, którzy muszą rozliczać te składki, odpadł jeden problem – nie muszą już sprawdzać, czy taka osoba ma inny tytuł do ubezpieczeń społecznych albo prawo do emerytury lub renty. Od tego dnia takie okoliczności nie mają wpływu na obowiązek ubezpieczeń z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Wcześniej składki można było opłacać dopiero po otrzymaniu od pracownika czy zleceniobiorcy zaświadczenia, że nie ma innych tytułów do ubezpieczeń niż pobieranie zasiłku i że nie jest emerytem ani rencistą.

Polecamy produkt: Kodeks pracy 2016 z komentarzem + poradnik w prezencie

Od września 2009 r. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należy opłacać za każdą osobę, która pobiera zasiłek macierzyński.

Od 1 stycznia 2010 r., wraz z umożliwieniem pracownikom korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, pojawiły się natomiast wątpliwości, jak rozliczać składki za osobę, która w trakcie tego urlopu wróciła do swojego pracodawcy na część etatu.

Polecamy wideoszkolenie: Nowy Płatnik – wersja 10.01.001

Bez dokumentów zgłoszeniowych

Zarówno płatnik, który wypłaca zasiłek macierzyński i musi rozliczać składki, jak i płatnik, który tych składek nie będzie rozliczał, bo zasiłek wypłaca ZUS, nie powinni wyrejestrowywać pracownika czy zleceniobiorcy z ubezpieczeń z dniem nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego.

Płatnik, który ma obowiązek rozliczać składki od tego zasiłku, nie powinien również składać zgłoszenia na ZUS ZUA do ubezpieczeń z tytułu pobierania tego zasiłku. Równoznaczne ze zgłoszeniem do ubezpieczeń jest złożenie raportu ZUS RCA z kodem tytułu osoby pobierającej zasiłek macierzyński, tj. 12 40 xx.

Forum Kadry

Gdy zasiłek wypłaca ZUS

Płatnik, który nie wypłaca zasiłku macierzyńskiego za okres, w którym pracownik lub zleceniobiorca przebywa na zasiłku, powinien za niego składać raport ZUS RSA z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia (01 10 xx – pracownik lub 04 11 xx – zleceniobiorca), wykazując w nim przerwę w ubezpieczeniach z powodu pobierania zasiłku macierzyńskiego (kod 311).

Raport ten należy złożyć za każdy miesiąc, za który ubezpieczonemu przysługiwał zasiłek macierzyński.

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014

PRZYKŁAD

Pracownica urodziła dziecko 13 sierpnia 2010 r. Od tego dnia ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, który wypłaca jej ZUS. Pierwszy zasiłek macierzyński otrzyma we wrześniu br. Pracodawca musiał złożyć za nią za sierpień 2010 r.:

 • raport ZUS RCA, rozliczając w nim składki od przychodu wypłaconego w sierpniu br.,
 • raport ZUS RSA, wykazując w nim przerwę w ubezpieczeniach społecznych z tytułu zatrudnienia w sierpniu br. w związku z pobieraniem zasiłku macierzyńskiego (nie ma znaczenia, że zasiłek macierzyński pracownica otrzyma dopiero we wrześniu br.).

Na tym kończą się formalności płatnika składek, który nie musi wypłacać zasiłku (tj. płatnika, który 30 listopada 2009 r. zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 osób).

Dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego


Gdy zasiłek wypłaca płatnik składek

Płatnik składek (pracodawca, zleceniodawca), który wypłacił zasiłek macierzyński, musi:

 • wypłacić zasiłek macierzyński,
 • wykazać ten zasiłek w dokumentach rozliczeniowych (w raporcie ZUS RSA i deklaracji ZUS DRA),
 • naliczyć składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłku (w raporcie ZUS RCA).

Czy pracownik łączący korzystanie z dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy ma prawo do zasiłku chorobowego

Dodatkowo taki płatnik może (nie jest to obowiązek) naliczyć należne mu wynagrodzenie z tytułu dokonania wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Takie wynagrodzenie wynosi 0,1% prawidłowo ustalonej kwoty zasiłku (brutto). Należy je wykazywać w deklaracji rozliczeniowej, pomniejszając w ten sposób kwotę składek na ubezpieczenia społeczne do zapłaty. Wynagrodzenie w wysokości 0,1% wypłaconego zasiłku można potrącić wyłącznie w deklaracji za miesiąc, w którym został wypłacony zasiłek.

Polecamy: Nowe prawa rodziców – zasiłki, urlopy, zwolnienia (książka)

Jeśli płatnik nie wykazał należnego mu wynagrodzenia z tytułu wypłaty zasiłków w deklaracji za miesiąc, w którym dokonał tej wypłaty, nie może go rozliczyć w deklaracjach za inne miesiące.

Płatnik, który jest zobowiązany do wypłaty zasiłku macierzyńskiego i rozliczania od niego należnych składek, powinien stosować poniższe zasady:

 • jeśli wypłaca zasiłek macierzyński w innym miesiącu niż miesiąc, za który przysługuje zasiłek, raport ZUS RSA powinien złożyć dopiero za miesiąc, w którym zasiłek został wypłacony, ale raport ZUS RCA (zerowy) już za miesiąc, za który przysługuje zasiłek macierzyński,
 • jeśli pracownica otrzyma zbyt niski zasiłek macierzyński, jego wyrównanie nie powoduje konieczności korygowania dokumentów rozliczeniowych; w tym przypadku wyrównanie zasiłku należy uwzględnić zarówno w ZUS RSA, jak i w ZUS RCA (jako podstawę wymiaru składek) składanych za miesiąc, w którym wyrównanie zostało wypłacone,
 • zasiłek macierzyński należy wypłacać, wykazywać w ZUS RSA i rozliczać od niego składki w ZUS RCA tylko w okresie trwania tytułu do ubezpieczeń (po ustaniu tytułu do ubezpieczeń wypłatę zasiłku i obowiązek rozliczania od niego składek przejmuje ZUS),
 • jeśli pracownica urodzi dziecko podczas urlopu wychowawczego, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego (ale nie do urlopu macierzyńskiego) od dnia porodu,
 • jeśli pracownica urodzi dziecko podczas urlopu bezpłatnego, ma prawo do części urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego za okres przypadający po zakończeniu urlopu bezpłatnego (gdy cały okres, za jaki przysługiwałby urlop macierzyński, przypada w czasie urlopu bezpłatnego, pracownica nie ma prawa do urlopu ani do zasiłku macierzyńskiego).

Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego

Agnieszka K. pracująca na podstawie umowy zlecenia (zgłoszona do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 00), urodziła dziecko 13 września 2010 r. Od tego dnia ma prawo do zasiłku macierzyńskiego za 140 dni, tj. do 30 stycznia 2011 r. Umowa zlecenia została zawarta tylko do końca 2010 r. Zleceniodawca ma obowiązek wypłacić zasiłek macierzyński od 13 września do 31 grudnia 2010 r., a od 1 stycznia 2011 r. wypłatę przejmie ZUS.

Termin wypłaty wynagrodzeń (w którym zakład zleceniodawcy wypłaca również zasiłki z ubezpieczenia społecznego), przypada do 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W tym terminie Agnieszka K. otrzymuje również przychód z tytułu wykonywania umowy zlecenia i zasiłek macierzyński – należne za poprzedni miesiąc. Jedynie zasiłek macierzyński za grudzień br. otrzyma do końca tego miesiąca, tj. przed rozwiązaniem umowy zlecenia.

Za wrzesień 2010 r. zleceniodawca powinien złożyć za Agnieszkę K.:

 • raport ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 00 (zleceniobiorca), rozliczając w nim składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wynagrodzenia wypłaconego we wrześniu za sierpień br.,
 • raport ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 00 (osoba pobierająca zasiłek macierzyński), wykazując w nim zerową podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zerowe kwoty tych składek.

Za październik 2010 r. zleceniodawca powinien złożyć za Agnieszkę K.:

 • raport ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 00, rozliczając w nim składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wynagrodzenia wypłaconego za pracę na zlecenie wykonywaną od 1 do 12 września 2010 r., które zostało wypłacone w październiku br.,
 • raport ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 00, wykazując w nim okres niezdolności do pracy, za który w październiku zostanie wypłacony zasiłek macierzyński (tj. od 13 do 30 września 2010 r.), kod świadczenia/przerwy 311 (zasiłek macierzyński) oraz kwotę wypłaconego zasiłku,
 • raport ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 00, rozliczając w nim składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłku macierzyńskiego wypłaconego w październiku za okres od 13 do 30 września 2010 r.

Za listopad i grudzień 2010 r. zleceniodawca powinien złożyć za Agnieszkę K.:

 • raporty ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 00, wykazując w nich okres, za jaki został wypłacony zasiłek macierzyński w tym miesiącu i wysokość wypłaconego zasiłku,
 • raporty ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 00, rozliczając w nich składki od zasiłku macierzyńskiego wypłaconego w tych miesiącach.

Od 1 stycznia 2011 r. wypłatę zasiłku macierzyńskiego przejmie ZUS. Również ZUS będzie musiał sporządzić za zleceniobiorcę raport ZUS RCA i rozliczyć w nim składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłku należnego od 1 do 30 stycznia 2011 r.

Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia


Praca w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Od 1 stycznia 2010 r. pracownicy, którzy korzystają z dodatkowego urlopu macierzyńskiego (w 2010 r. do 2 tygodni), mogą podejmować pracę u swego pracodawcy. W tym okresie pracownik może wrócić do pracy (na swój wniosek), ale w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego etatu. Z urlopu macierzyńskiego korzysta wówczas w pozostałym dobowym wymiarze czasu pracy. Zasiłek macierzyński za ten okres jest zmniejszany proporcjonalnie do etatu, w jakim pracownik korzysta z dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Przepisy te wzbudziły wiele wątpliwości związanych z koniecznością zgłoszenia takiej osoby do ubezpieczeń i rozliczania za nią składek – z tytułu etatu, na jaki pracuje w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, jak i etatu z tytułu korzystania z urlopu macierzyńskiego. Biuro prasowe ZUS udzieliło następującej odpowiedzi:

„Odpowiadając na przesłane drogą mailową pytanie Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 6b ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych pracownik, który łączy dodatkowy urlop macierzyński lub dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu na zasadach określonych w art. 1821 Kodeksu pracy, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów.

Oznacza to, iż zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego w okresie przebywania na dodatkowym urlopie macierzyńskim, płatnik składek jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dodatkowy urlop macierzyński

Zatem za osobę pobierającą zasiłek macierzyński w okresie przebywania na dodatkowym urlopie macierzyńskim należy wykazać składki z kodem tytułu 12 40 xx (bez wskazywania wymiaru czasu pracy), natomiast ze stosunku pracy na zasadach ogólnych (...)”.

Za jedną osobę można złożyć za ten sam miesiąc tylko jeden raport tego samego typu z tym samym kodem tytułu ubezpieczenia. Nie ma odrębnego kodu tytułu ubezpieczenia dla pracownika, który wykonuje pracę w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego na rzecz swojego pracodawcy. Dlatego za miesiąc, w którym pracownik wykonywał pracę zarówno w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, jak i po powrocie z tego urlopu, należy za niego złożyć tylko jeden raport rozliczeniowy ZUS RCA z kodem tytułu pracowniczego ubezpieczenia (01 10 xx). W tym raporcie trzeba podać wymiar czasu pracy, w jakim pracownik jest zatrudniony (a nie wymiar zmniejszony, w jakim podjął pracę w okresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego).

PRZYKŁAD

Pracownica zatrudniona na pełny etat (zgłoszona do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 00) przebywała na urlopie macierzyńskim do 3 września 2010 r. Następnie, od 4 do 17 września 2010 r., przebywała na dodatkowym urlopie macierzyńskim. W tym czasie, na swój wniosek, wróciła do pracy u swojego pracodawcy na 1/2 etatu. Od 18 do 30 września 2010 r. korzysta z urlopu wypoczynkowego. Zasiłek macierzyński za wrzesień, wynagrodzenie za pracę w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i wynagrodzenie za urlop za ten miesiąc pracodawca wypłaci jej 30 września br.

Za wrzesień pracodawca ma obowiązek złożyć za pracownicę:

 • z tytułu zatrudnienia:
  – raport ZUS RSA za okres od 1 do 17 września 2010 r. z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 00, z kodem świadczenia/przerwy 311 (zasiłek macierzyński) i kwotą zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
  – raport ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 00, podając w nim pełny wymiar czasu pracy – rozliczy w nim składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od sumy wynagrodzenia za pracę w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i wynagrodzenia za urlop,
 • z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego:
  - raport ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 00 (bez etatu) – rozliczy w nim składki od zasiłku macierzyńskiego wypłaconego za okres od 1 do 17 września 2010 r. (za podstawowy urlop macierzyński i dodatkowy urlop macierzyński).

Podstawa prawna:

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Stabilizacja na rynku pracy – aktualne trendy i wyniki badań w zakresie kompetencji i rynku pracy
  Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników pokazują stabilizację na rynku pracy. W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w maju, a w urzędach pracy było zarejestrowanych mniej bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca.
  Zatrudnianie cudzoziemców - jakie nieprawidłowości?
  W Polsce legalnie pracuje ponad milion cudzoziemców. Czy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują nieprawidłowości?
  2/3 pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie dwie trzecie pracowników - wynika z badania Nationale-Nederlanden. Zjawisko to dotyczy coraz częściej także młodszych pracowników - wskazano.
  Brak kompetencji blokuje innowacyjność firm
  Przełomowe pomysły to tylko jeden z czynników innowacyjności w firmach. Drugim, równie istotnym, jest odpowiednie zarządzanie tymi pomysłami i ich wdrażanie. Do tego jednak potrzebny jest szereg kompetencji, których dziś w firmach brakuje i same to przyznają. Dwie na trzy twierdzą, że przeszkodą w podejmowaniu przez nie innowacji jest problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Akademia Menadżera Innowacji – prowadzona przez PARP – ma tę lukę kompetencyjną zasypywać. Uczestniczący w niej menadżerowie przechodzą szereg szkoleń podnoszących ich umiejętności zarządzania w tym obszarze, ale także pracują z doradcami, którzy od lat zajmują się wdrażaniem innowacji.
  Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić pracę na czarno
  Od czterech lat obserwowany jest wysoki poziom akceptacji nieetycznych zachowań i nadużyć finansowych – pokazują badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dziś takie praktyki jest skłonna usprawiedliwić prawie połowa Polaków. Najczęściej przymykają oko na pracę na czarno w celu unikania ściągania długów z pensji. Zrozumienie dla takich praktyk deklaruje ponad 61 proc. społeczeństwa. Z kolei najbardziej rygorystycznie Polacy odnoszą się do wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów.
  Profil zaufany - jak go założyć?
  Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.
  Praca przy komputerze. Jak zadbać o zdrowie?
  Wielogodzinna praca przed komputerem może negatywnie odbijać się na naszym zdrowiu fizycznym. Ból ramion, nadgarstków, ud i pleców są częstymi dolegliwościami pracowników biurowych. Dlatego tak ważne są przerwy od pracy. Podpowiadamy, w jaki sposób można je efektywnie wykorzystać, wykonując kilka prostych ćwiczeń korzystnych dla naszego ciała.
  Szukasz pracownika? Samo ogłoszenie to nie wszystko!
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Ale czy rola dobrego jobboardu ogranicza się tylko do publikowania ogłoszeń? Zadbanie o atrakcyjność oferty to jedno, sztuką jest także dotarcie do właściwego odbiorcy. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Praca zdalna wymaga doprecyzowania
  Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy. Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy.
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
  Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
  Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
  Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.
  Pozyskiwanie pracowników lokalnych - 10 sposobów
  Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2022 r. wyniosła 4,9%. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w maju br. I jak każda informacja, ta również ma dwie strony medalu. Znalezienie pracowników staje się bowiem większym wyzwaniem, zwłaszcza dla firm lokalnych, rekrutujących wśród miejscowych społeczności. W jaki sposób można mu podołać? Odpowiadamy.
  Polski Ład 2.0 - problemy z wyliczeniem podstawy składki zdrowotnej
  Nowelizacja Polskiego Ładu, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, daje podatnikom rozliczającym się na ryczałcie możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne już od połowy tego roku. Odpowiedniego wpisu do CEIDG należy dokonać do 22 sierpnia. W tym przypadku pojawia się jednak ważne pytanie: jak obliczyć składkę zdrowotną za pierwsze półrocze.
  Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.
  Ponaglenie w sprawie urzędowej
  Jeśli sprawa urzędowa nie została załatwiona w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne, masz prawo wnieść ponaglenie. Jeśli natomiast procedura dotyczy urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego, upewnij się wcześniej, że ponaglenie będzie skuteczne.
  Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika
  Osobie legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze. Wynikają one z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczą one przede wszystkim czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu. Oto one.
  Ponad 770 tys. obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce
  Już ponad 770 tys. obywateli Ukrainy jest zatrudnionych legalnie w naszym kraju - powiedział we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.
  Ponad połowa pracowników preferuje zdalny i hybrydowy model pracy
  Hybrydowy model pracy, który coraz chętniej wybierany jest przez samych pracowników, wymaga dużych zmian w modelu operacyjnym wielu firm. Zanim jednak pracownicy przejdą na pożądany przez nich system pracy, powinni posiąść niezbędne kompetencje. Zyskają jednak na tym też organizacje, które będą mogły łowić talenty na znacznie większym obszarze. Sukcesy widać już dziś. Nawet w firmach z sektora przemysłu ciężkiego, które w ”hybrydowym” świecie mogli zdobyć pracowników wcześniej niedostępnych.
  Czy to koniec sprzedaży bezpośredniej? Przedstawiciele handlowi powinni się zmienić!
  Jesteś przedstawicielem handlowym? Zadbaj o nowe kompetencje. Raport firmy Showpad mówi jasno - detaliści powoli, acz skutecznie, zmieniają swoje preferencje. Coraz częściej od tradycyjnych spotkań z przedstawicielem handlowym, wolą kupować towary online. Zdecydowana większość, bo aż 86 proc. osób odpowiedzialnych za zakupy w dużych firmach, od spotkań twarzą w twarz woli transakcje zawierane w sposób wirtualny. Im młodszy pytany, tym chętniej wybiera internet. Tylko 8 proc. milenialsów oraz osób z pokolenia Z preferuje spotkanie z handlowcem.
  W II kw. 2022 r. rynek utrzymał dynamikę zatrudnienia
  Uwarunkowania makro- i mikroekonomicznie równomiernie oddziałują na ogół rynku i innowacyjne przedsiębiorstwa – wynika z raportu ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2022 r.”. W II kw. 2022 r. utrzymał się dystans pod względem dynamiki zatrudnienia między rynkiem (+2,3 proc. vs II kw. 2021 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego) a firmami należącymi do Nowoczesnej Gospodarki (+3,46 proc. vs II kw. 2021 r.) i wyniósł 1,16 p.p.
  ZUS: Coraz więcej cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym
  Liczba cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła już milion. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec lipca do ubezpieczenia emerytalnego zgłoszonych było niemal 1 mln 25 tys. cudzoziemców.
  Komplet: Zmiany w Kodeksie pracy 2022
  Zapraszamy do udziału w webinariach na temat zmian w Kodeksie pracy. Przy zakupie dwóch webinariów drugie 50% taniej. Komplet składa się z 2 webinariów: „Nieobecności pracownicze po nowelizacjach Kodeksu pracy” oraz „Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy”. Szkolenia poprowadzą Aleksander Kuźniar i Paweł Ziółkowski. Każdy z uczestników webinariów otrzyma imienny certyfikat. Polecamy!