Kategorie

Czy należy uzupełnić wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik otrzymał również inne składniki wynagrodzenia

Aldona Salamon
Specjalista prawa pracy i zarządzania personelem; doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale personalnym, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy, wynagrodzeniami oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Trener i wykładowca, m.in. w zakresie szkoleń i kursów z tematyki naliczania wynagrodzeń (od podstaw i dla zaawansowanych) oraz prawa ubezpieczeń społecznych.
Zatrudniony w naszej firmie pracownik, wynagradzany stałą stawką miesięczną w kwocie 3600 zł, stał się niezdolny do pracy w lipcu br., w związku z czym nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego. W lutym br., za który wynagrodzenie jest uwzględniane w podstawie wymiaru świadczenia chorobowego, pracownik przepracował 11 dni, przez 7 dni przebywał na urlopie wypoczynkowym, natomiast przez 3 dni był niezdolny do pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem i za ten okres otrzymał zasiłek opiekuńczy. Za luty pracownik otrzymał wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3240 zł, uzupełniające wynagrodzenie urlopowe 105,84 zł oraz zasiłek opiekuńczy za 3 dni. W jaki sposób powinniśmy uzupełnić wynagrodzenie za luty? Czy postąpimy prawidłowo, jeśli przyjmiemy kwotę z umowy o pracę, tj. 3600 zł i dodamy do niej uzupełniające wynagrodzenie urlopowe 105,84 zł, a następnie pomniejszymy uzyskaną sumę o 13,71% (3705,84 zł – 13,71%)?
Reklama

Jako uzupełnione wynagrodzenie należy przyjąć wynagrodzenie pracownika określone w umowie o pracę, tj. 3600 zł. Zatem zaproponowane przez Państwa rozwiązanie nie jest prawidłowe. Państwa pracownik otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości, nie otrzymuje on żadnego zmiennego składnika wynagrodzenia, który podlegałby uzupełnieniu. Jedynie w miesiącu wymagającym uzupełnienia otrzymał za część miesiąca wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Zatem przy uzupełnianiu wynagrodzenia nie powinni Państwo uwzględniać ani kwoty faktycznie otrzymanego wynagrodzenia za dni pracy, ani kwoty wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Szczegóły w uzasadnieniu.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego i innych świadczeń chorobowych stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc wystąpienia niezdolności do pracy lub odpowiednio przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych tego ubezpieczenia (art. 36 ustawy zasiłkowej). Wynagrodzenie, o którym mowa, to przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, finansowanych ze środków pracownika (art. 3 pkt 3 ustawy zasiłkowej), tj. standardowo 13,71%. Wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku za poszczególne miesiące wymaga uzupełniania, gdy:

 • pracownik zachoruje już w pierwszym miesiącu zatrudnienia, nabywając prawo do świadczenia chorobowego,
 • pracownik zachoruje w terminie późniejszym niż pierwszy miesiąc zatrudnienia, ale w okresie, z którego jest ustalana podstawa wymiaru zasiłku, wystąpiła usprawiedliwiona nieobecność w pracy (przez pojęcie „usprawiedliwiona nieobecność w pracy” należy rozumieć nieobecność spowodowaną np. chorobą, urlopem bezpłatnym czy udziałem w legalnej akcji strajkowej).

Na podstawie ustawy zasiłkowej nie należy traktować jako usprawiedliwionej nieobecności w pracy okresów nieobecności spowodowanych urlopem wypoczynkowym, urlopem okolicznościowym czy innych podobnych okresów nieobecności w pracy. W celu ustalania podstawy wymiaru zasiłku na równi z dniami, w których pracownik świadczył pracę, traktuje się bowiem dni urlopu wypoczynkowego i inne dni nieobecności w pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (np. dni urlopu okolicznościowego, dni zwolnienia od pracy związanego z opieką nad dzieckiem do 14 lat). Wynagrodzenie za dni urlopu i za inne ww. dni niewykonywania pracy traktuje się natomiast na równi z wynagrodzeniem za pracę.

WAŻNE!

Do celów zasiłkowych dni, w których pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym lub innym urlopie, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, są traktowane na równi z dniami, w których pracownik świadczył pracę.

W celu ustalenia podstawy wymiaru świadczenia chorobowego przysługującego pracownikowi w lipcu, wynagrodzenie za luty należy uzupełnić, gdyż w tym miesiącu pracownik przepracował 18 dni (11 dni pracy + 7 dni urlopu), natomiast powinien przepracować 21 dni. Przepracował więc co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy. Zatem za luty pracownik ten otrzymał wynagrodzenie obliczone w następujący sposób:

 • wynagrodzenie zasadnicze: 3240 zł brutto (3600 zł : 30 dni = 120 zł, 120 zł x 3 dni niezdolności do pracy = 360 zł, 3600 zł – 360 zł = 3240 zł). Wynagrodzenie określone stałą stawką miesięczną zostało pomniejszone za okres niezdolności do pracy spowodowanej koniecznością sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem (kwota 3240 zł stanowiła zatem zapłatę za czas przepracowany i za czas urlopowy),
 • uzupełniające wynagrodzenie urlopowe wyliczone ze zmiennych składników wynagrodzenia uwzględnianych w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego, przysługujących za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc (z wynagrodzenia normalnego i dodatków za godziny nadliczbowe oraz z dodatku za pracę w porze nocnej, jakie pracownik otrzymał w styczniu 2012 r. oraz w grudniu i listopadzie 2011 r.), w kwocie 105,84 zł brutto,
 • zasiłek opiekuńczy za 3 dni niezdolności do pracy w kwocie 260,85 zł (wyliczony na podstawie wynagrodzenia wypłaconego za 12 miesięcy poprzedzających luty).

Reklama

Jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie stałe (stałą stawkę miesięczną lub stawkę godzinową), to aby je uzupełnić, należy przyjąć wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę lub w innym akcie, na podstawie którego powstał stosunek pracy (art. 37 ust. 2 ustawy zasiłkowej). Za luty, oprócz stałej stawki miesięcznej pomniejszonej o 3 dni absencji chorobowej, Państwa pracownik otrzymał uzupełniające wynagrodzenie urlopowe. Sposób ustalania uzupełniającego wynagrodzenia urlopowego wynika z tego, że większość systemów kadrowo-płacowych nie dzieli składników określonych w stałej miesięcznej wysokości na część za pracę i na część za urlop, tylko wykazuje te składniki w pełnej miesięcznej wysokości – w jednej pozycji. Jeżeli taki pracownik, oprócz składnika czy składników określonych w stałej miesięcznej wysokości, otrzymuje również inne niż określone w stałej miesięcznej wysokości składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, tj. tzw. zmienne składniki wynagrodzenia w kontekście przepisów rozporządzenia urlopowego (m.in. wynagrodzenie i dodatki za pracę nadliczbową, dodatek za pracę w porze nocnej), to wylicza się dla niego tzw. uzupełniające wynagrodzenie urlopowe obliczone tylko z tych zmiennych składników.

Z wyjaśnień ZUS zawartych w informatorze „Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa” zamieszczonym na stronie internetowej ZUS wynika, że jeżeli pracownik otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości i w miesiącu wymagającym uzupełnienia (np. z powodu pobierania zasiłku opiekuńczego) otrzymał za część miesiąca wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, przy uzupełnianiu wynagrodzenia nie jest brana pod uwagę ani kwota faktycznie otrzymanego wynagrodzenia za dni pracy, ani kwota wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Jako uzupełnione wynagrodzenie przyjmuje się w takim przypadku wynagrodzenie pracownika określone w umowie o pracę lub w innym akcie, na podstawie którego powstał stosunek pracy, tj. pełny miesięczny przychód pracownika, który zostałby pracownikowi wypłacony, pomniejszony o pełną miesięczną składkę, która zostałaby pracownikowi potrącona, gdyby przepracował cały miesiąc.

WAŻNE!

Jeżeli pracownik jest wynagradzany stałym miesięcznym wynagrodzeniem i w miesiącu wymagającym uzupełnienia otrzymał za część miesiąca wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, jako uzupełnione wynagrodzenie przyjmuje się wynagrodzenie określone w umowie o pracę.

Powyższa zasada ma zastosowanie także w sytuacji, kiedy pracownik jest wynagradzany stałą stawką miesięczną, a w miesiącu, w którym korzysta z urlopu, ta stała stawka miesięczna nie jest dzielona na część za pracę i na część za urlop. Przedstawiony w pytaniu sposób nie zmienia zasad uzupełniania wynagrodzenia w sytuacji, gdy pracownik otrzymuje wyłącznie wynagrodzenie stałe, a za miesiąc, który wymaga uzupełnienia, pracownik otrzymał wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Oznacza to, że zarówno w sytuacji, gdyby Państwo podzielili wynagrodzenie zasadnicze na część za pracę i na część za urlop:

 • część za pracę: 3240 zł : 18 dni x 11 dni pracy = 1980 zł,
 • część za urlop: 3240 zł : 18 dni x 7 dni urlopu = 1260 zł; 1260 zł + 105,84 zł uzupełniające wynagrodzenie urlopowe = 1365,84 zł (łączne wynagrodzenie za urlop),

jak również wówczas, gdyby takiego podziału Państwo nie dokonali oraz wypłacili 3240 zł (bez podziału) i 105,84 zł z tytułu uzupełniającego wynagrodzenia urlopowego, to aby uzupełnić wynagrodzenie nie należy brać pod uwagę ani wynagrodzenia za dni pracy, ani wynagrodzenia za urlop, tylko jako uzupełnione wynagrodzenie należy przyjąć wynagrodzenie określone w umowie o pracę (czyli 3600 zł, pomniejszając to wynagrodzenie o składki ZUS).

Inaczej byłoby w sytuacji, gdyby w przypadku Państwa pracownika nie zachodziła potrzeba uzupełnienia wynagrodzenia za luty, np. gdyby pracownik w tym miesiącu nie korzystał z zasiłku opiekuńczego, tylko przez część miesiąca przebywał na urlopie wypoczynkowym, a pozostałą część miesiąca przepracował. Wówczas wynagrodzeniem za luty byłaby suma wynagrodzenia za dni pracy oraz wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, łącznie z kwotą tzw. uzupełniającego wynagrodzenia urlopowego, tj. (3600 zł + 105,84 zł) – 13,71%.

Podstawa prawna:

 • art. 3 pkt 3, art. 36, art. 37 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wszystko, co musisz wiedzieć

  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - komu i kiedy przysługuje? Kto je wypłaca? Jak odwołać się od decyzji ZUS?

  PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

  PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

  Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

  Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

  Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

  Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.

  Bezrobocie w maju 2021 r. najniższe w UE

  Bezrobocie w maju 2021 r. - ile wyniosła szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego? Czy Polska ma najniższe bezrobocie w UE?

  Doradca podatkowy - zarobki 2021

  Doradca podatkowy - jakie są zarobki w 2021 r.? Gdzie zarabia się najlepiej? Jak zrobić szybką karierę w podatkach? Oto kilka wskazówek.

  Zatrudnienie programisty - rekrutować seniora czy juniora?

  Zatrudnienie programisty może stać się prawdziwym wyzwaniem. Polskie firmy muszą konkurować o najlepszych specjalistów z pracodawcami z Zachodu. Jak w takiej sytuacji zatrudnić dobrego programistę?

  4 cechy, jakie powinien posiadać dobry program do obsługi PPK

  Obsługa PPK może być albo koszmarem działu kadr, albo procesem, o którym, jak o oddychaniu, po prostu się nie myśli. Wszystko zależy od tego, jakie oprogramowanie (i czy w ogóle) wspomaga dział personalny w realizacji zadań związanych z obsługą PPK. Jaki zatem powinien być program, który pozwoli na sprawną realizację PPK bez nadmiernego obciążania pracowników?

  PPK w firmie - jak wdrożyć?

  PPK w firmie - jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe dla swoich pracowników? Co powinien zawierać program do obsługi PPK? Kto może oszczędzać w PPK?

  Regionalizacja płacy minimalnej - rekomendacje

  Regionalizacja płacy minimalnej i powiązanie jej z obiektywnym parametrem ekonomicznym to rekomendacje raportu, którego partnerem jest Biuro Rzecznika MŚP.

  Czerwiec 2021 - godziny pracy, dni wolne

  Czerwiec 2021 - godziny pracy i dni wolne czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Kalendarz czerwca w 2021 r. zawiera 1 święto wolne od pracy.

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021 r. ma 4 niedziele. Czy 13 czerwca, 20 czerwca lub 27 czerwca jest niedziela handlowa? Kalendarz niedziel handlowych.