Kategorie

Jak należy prawidłowo ustalać składkę na ubezpieczenie zdrowotne i jak ją obniżać do wysokości zaliczki na podatek

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru. W przypadku gdy jest ona niższa od zaliczki na podatek dochodowy, pracodawca i zleceniodawca muszą ją obniżyć do kwoty zaliczki.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od zaliczki na podatek dochodowy - ale tylko w wysokości 7,75% podstawy wymiaru. Resztę finansuje osoba ubezpieczona.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne pracowników

Składki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników nalicza się od tych samych przychodów, od których nalicza się składki na ich ubezpieczenia społeczne. Wyjątkiem jest jedynie wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, od którego nalicza się składkę na ubezpieczenie zdrowotne, mimo że nie podlega ono składkom na ubezpieczenia społeczne.

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne pracowników odprowadza się zatem tak samo jak składki na ubezpieczenia społeczne - od przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, tj. od wszelkiego rodzaju wypłat pieniężnych oraz wartości pieniężnej świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalentów, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń (w szczególności od: wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatków, nagród, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop i wszelkich innych kwot - niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto od świadczeń pieniężnych ponoszonych za pracownika, jak również od wartości innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych).

Niektóre rodzaje przychodów ze stosunku pracy, wymienione w rozporządzeniu dotyczącym szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, są zwolnione z tych składek. Od takich przychodów nie opłaca się również składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie pokrywa się jednak z podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników:

• podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowanych przez ubezpieczonego, potrąconych przez pracodawcę zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

• nie stosuje się ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek (do tzw. limitu trzydziestokrotności prognozowanego wynagrodzenia).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorców

W przypadku osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne również stanowi przychód w sensie podatkowym (pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę), jeżeli w umowie określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie.

Gdy w umowie inaczej określono wysokość wynagrodzenia lub nie określono go w ogóle, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorcy oblicza się od minimalnego wynagrodzenia.

Jeśli zleceniobiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym (np. z powodu posiadania innego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych), podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest przychód zleceniobiorcy.


Pytania i odpowiedzi

(?) Zawarliśmy dodatkowo z pracownikiem umowę zlecenia. Na podstawie tej umowy wypłacamy mu ryczałt samochodowy, ponieważ w celu wykonania zlecenia używa swojego auta. Czy musimy odprowadzać składkę zdrowotną od tego świadczenia, czy będzie to przychód zwolniony ze składek na ubezpieczenia społeczne, a tym samym na ubezpieczenie zdrowotne?

Ryczałt samochodowy wypłacany z tytułu wykonywania umowy zlecenia będzie w tym przypadku zwolniony zarówno ze składek na ubezpieczenia społeczne, jak i na ubezpieczenie zdrowotne, pod warunkiem że nie przekroczy limitów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. (DzU nr 27, poz. 271 ze zm.).

Do przychodów zleceniobiorców nie mają zastosowania przepisy zawierające wyłączenia niektórych rodzajów przychodów z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jednak zleceniobiorca, który jest jednocześnie pracownikiem tego samego płatnika lub zawarł umowę zlecenia z innym podmiotem, ale pracę w ramach tej umowy wykonuje na rzecz swojego macierzystego pracodawcy, jest traktowany do celów ubezpieczeniowych jak pracownik. Przychody takiej osoby osiągnięte z tytułu zlecenia rozlicza się ze składek jak przychody ze stosunku pracy. Wobec tego do takich osób mają zastosowanie również zwolnienia ze składek określonych przychodów, w tym ryczałtów samochodowych należnych ze względu na używanie do celów służbowych pojazdu niebędącego własnością pracodawcy.

Zmniejszenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatkowej

W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, którym jest m.in. pracodawca lub zleceniodawca, jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.

PRZYKŁAD

Zleceniobiorca otrzymał w styczniu 2008 r. zwrot kosztów podróży służbowej w wysokości 300 zł. Koszty te stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ale są wolne od podatku.

Rozliczając przychód z umowy zlecenia, składka na ubezpieczenie zdrowotne musi zostać naliczona od wynagrodzenia ze zlecenia, które wynosi 400 zł i zwróconych kosztów podróży służbowej, ale jeśli składka na ubezpieczenie zdrowotne okaże się wyższa od zaliczki, to można ją obniżyć do wysokości zaliczki tylko w tej części, która zostanie naliczona od wynagrodzenia ze zlecenia (bez kwoty zwróconych kosztów podróży służbowej):

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 700 zł,

składki na ubezpieczenia społeczne: 700 zł × 13,71%* = 95,97 zł,

podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 700 zł - 95,97 zł = 604,03 zł,

składka na ubezpieczenie zdrowotne: 604,03 zł × 9% = 54,36 zł.

Aby sprawdzić, czy składka zdrowotna powinna zostać zmniejszona, należy wyliczyć wysokość zaliczki na podatek od wynagrodzenia ze zlecenia:

podstawa opodatkowania:

400 zł × 13,71%* = 54,84 zł,

400 zł - 54,84 zł = 345,16 zł,

koszty uzyskania przychodów:

345,16 zł × 20% = 69,03 zł,

345,16 zł - 69,03 zł = 276,13 zł; 276 zł,

zaliczka na podatek dochodowy:

276 zł × 19% = 52,44 zł.

Ponieważ składka na ubezpieczenie zdrowotne (54,36 zł) przewyższa zaliczkę na podatek (52,44 zł), zleceniodawca obniża tę składkę do wysokości zaliczki. Do ZUS wpłaci więc 52,44 zł, a nie 54,36 zł;

składka zdrowotna podlegająca odliczeniu od zaliczki na podatek:

(400 zł - 54,84 zł) × 7,75% = 26,75 zł,

zaliczka podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego:

52,44 zł - 26,75 zł = 25,69 zł; po zaokrągleniu 26 zł.

Do wypłaty: 700 zł - 95,97 zł - 26 zł - 52,44 zł = 525,59 zł.

* dla przejrzystości obliczeń przyjęto łączną wysokość składek potrącanych z przychodu pracownika.

Prawo do obniżenia składki do wysokości zaliczki nie przysługuje również wtedy, gdy przychody są zwolnione z podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych. Do ZUS należy wówczas odprowadzić całą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, którą ubezpieczony finansuje z własnych środków.

PRZYKŁAD

Zakład pracy wysłał pracownika do pracy za granicę. W tym czasie pracownik nadal podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce na podstawie poświadczonego przez ZUS druku E-101. Na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pracodawca nie pobiera od jego dochodu zaliczek na podatek dochodowy, gdyż pracownik przebywa za granicą powyżej 183 dni i tam płaci podatek. Ponieważ za pracownika nie jest opłacany w Polsce podatek, zakład pracy nie może obniżać składki na ubezpieczenie zdrowotne do 0 zł.

Od 1 października 2007 r. płatnicy składek nie muszą informować Centrali NFZ o obniżeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki. Wcześniej w takim przypadku konieczne było przesłanie zestawienia o obniżonych składkach.


Pytania i odpowiedzi

(?) Przy obliczaniu wynagrodzenia pracownika składka zdrowotna przewyższa zaliczkę na podatek dochodowy. W tej sytuacji obniżamy składkę do wysokości tej zaliczki. Jednak z pracownikiem została dodatkowo zawarta umowa zlecenia, która też jest w pełni oskładkowana. W jakiej wysokości wykazywać w raportach do ZUS składkę zdrowotną? Czy sumować przychody i od tak ustalonej podstawy odprowadzać pełną składkę zdrowotną, czy wykazać pełną składkę ze zlecenia i obniżoną z umowy o pracę?

W raportach rozliczeniowych należy wykazać sumę kwoty składki naliczonej od umowy zlecenia i kwoty składki z umowy o pracę obniżonej do wysokości zaliczki. Nie należy sumować obu przychodów i naliczać całej składki zdrowotnej.

W sytuacji gdy pracownik wykonuje na rzecz swojego pracodawcy umowę zlecenia, w składanych za niego miesięcznych raportach rozliczeniowych należy wykazywać jako podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne sumę przychodów z umowy o pracę i umowy zlecenia. Kwotę składki należy jednak podać w wysokości sumy składki wynikającej z listy płac oraz rachunku ze zlecenia.

Nie wolno sumować przychodów z umowy o pracę i umowy zlecenia w celu naliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przychody uzyskiwane z umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem są traktowane jak przychody ze stosunku pracy wyłącznie do celów ubezpieczeń społecznych. Natomiast do celów podatkowych przychody ze stosunku pracy oraz z zawartej z własnym pracodawcą umowy zlecenia są różnymi źródłami przychodów i płatnik rozlicza je odrębnie, tzn. ustala zaliczkę na podatek dochodowy osobno od przychodów z każdej umowy. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (w wysokości 7,75% podstawy wymiaru) naliczona od przychodu z umowy o pracę może być sfinansowana tylko z zaliczki ustalonej od przychodu z tej umowy, a składka od przychodu z umowy zlecenia - jedynie z zaliczki ustalonej od przychodów ze zlecenia.

(?) Czy obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek ma zastosowanie do członków rad nadzorczych, którzy podlegają obowiązkowo temu ubezpieczeniu?

W przypadku członków rad nadzorczych nie można obniżać składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki.

Podmiot dokonujący wypłat należności osobom zasiadającym w radzie nadzorczej nie jest wymieniony w ustawie zdrowotnej wśród płatników uprawnionych do obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy, zatem składkę na to ubezpieczenie musi odprowadzać w pełnej wysokości.

Odliczenie składki na ubezpieczenie od zaliczki na podatek

Część składki na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od zaliczki na podatek - w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru. Pozostałą część składki na to ubezpieczenie ubezpieczeni płacą z własnych środków.

Nie można odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki w przypadku, gdy składka została naliczona od przychodu zwolnionego z podatku.

PRZYKŁAD

W styczniu 2008 r. pracownik otrzymał wynagrodzenie w wysokości 1600 zł oraz 159,50 zł jako zwrot z tytułu zakwaterowania w hotelu pracowniczym. Świadczenie to podlega składkom, natomiast wolne jest od podatku dochodowego, bez względu na wysokość:

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 1600 zł + 159,50 zł = 1759,50 zł,

składki na ubezpieczenia społeczne: 1759,50 zł × 13,71%* = 241,23 zł,

podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne:

1759,50 zł - 241,23 zł = 1518,27 zł,

składka na ubezpieczenie zdrowotne: 1518,27 × 9% = 136,64 zł,

składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od zaliczki na podatek:

1600 × 13,71%* = 219,36 zł,

1600 zł - 219,36 zł = 1380,64 zł,

1380,64 zł × 7,75% = 107 zł,

składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana z dochodu pracownika:

136,64 zł - 107 zł = 29,64 zł,

ustalenie podstawy opodatkowania:

1600 zł - (1600 zł × 13,71%*) = 1380,64 zł,

podstawa opodatkowania: 1380,64 zł - 111,25 zł (kup) = 1269,39 zł; po zaokrągleniu 1269 zł,

zaliczka na podatek dochodowy: (1269 zł × 19%) - 48,90 zł = 192,21 zł,

zaliczka na podatek podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego: 192,21 zł - 107 zł = 85,21 zł; po zaokrągleniu 85 zł.

* dla przejrzystości obliczeń przyjęto łączną wysokość składek potrącanych z przychodu pracownika.

Podstawa prawna:

• art. 79, art. 81, art. 83 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU nr 210, poz. 2135 ze zm.),

• art. 21 ust. 1 pkt 19 lit. a, art. 27b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.),

• § 1, § 2 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.),

• § 4 rozporządzenia z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (DzU nr 27, poz. 271 ze zm.).

Izabela Nowacka

specjalista ds. kadr i płac

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.

  Jak najniższa krajowa rosła od 2015 do 2022 r.?

  Najniższa krajowa w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł brutto. Najniższa krajowa wzrosła o 1260 zł.

  Dzień próbny w pracy - płatny czy nie?

  Dzień próbny w pracy a wynagrodzenie - czy jest płatny? Co na to prawo? W celu sprawdzenia pracownika należałoby podpisać umowę na okres próbny.

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy złożyć?

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy należy złożyć oświadczenie? Co z podwyższonymi kosztami przychodu?

  ZUS ERO - emerytura z datą wsteczną

  ZUS ERO to wniosek o emeryturę z datą wsteczną. Podstawą przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wcześniejszą są przepisy covidowe. Dla kogo jest ten wniosek?

  Odprawa emerytalna - wysokość, warunki

  Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Czy odprowadza się od niej podatek i składki ZUS? Kiedy wypłacić odprawę?

  Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

  Składniki wynagrodzenia za pracę to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Czym premia różni się od nagrody?

  PPK: od 2022 r. stan oszczędności na mojeppk.pl

  PPK - od 2022 r. stan oszczędności będzie można sprawdzić na mojeppk.pl. Do jakich danych będzie miał dostęp każdy uczestnik PPK?

  Płaca minimalna 2022 - jest decyzja rządu

  Płaca minimalna w 2022 r. wzrośnie o 210 zł. Ile wyniesie płaca minimalna 2022? Jest już ostateczna decyzja rządu.

  Praca zdalna a migracje zarobkowe

  Jak praca zdalna wpływa na migracje zarobkowe? Czy na pewno jest ich teraz mniej? Oto wyniki badania.

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca to okoliczność uprawniająca pracownika do wolnego od pracy. Ile dni przysługuje? Jaki jest termin ich wykorzystania?

  Praca zdalna a kolejne fale pandemii [RAPORT]

  Praca zdalna zyskiwała na popularności wraz z nastaniem kolejnych fal pandemii COVID-19. Sprawdź, jaki wpływ na pracę miały fale koronawirusa w Polsce i Unii Europejskiej.

  Co pracownicy mówią o pracodawcach w sieci?

  Pracownik i pracodawca - jak wyglądają stosunki z szefem? Co można przeczytać na ten temat w Internecie? Okazuje się, że najważniejsze jest dobre rozstanie.

  Urodzeni w latach 1984-1994 chcą całkowitej pracy zdalnej

  Całkowita praca zdalna najwięcej zwolenników ma wśród pracowników urodzonych w latach 1984-1994.

  Niemcy: odszkodowanie za kwarantannę tylko dla zaszczepionych

  Odszkodowanie za czas kwarantanny będzie przyznawane tylko zaszczepionym pracownikom? Taki projekt nowych przepisów powstał w Niemczech.

  Składka zdrowotna 2022 - Nowy Ład

  Składka zdrowotna w 2022 r. - jaką składkę wprowadza Nowy Ład? O ile wzrośnie składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r.?

  Wyższe wynagrodzenie młodocianych od 1 września 2021 r.

  Wyższe wynagrodzenie młodocianych pracowników przysługuje od 1 września 2021 r. Jakie są minimalne stawki?

  Odpis na ZFŚS 2022

  Odpis na ZFŚS w 2022 r. - jak zmienia się podstawa odpisu? O ile wzrośnie odpis podstawowy na ZFŚS w 2022 r.?