| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Umowa zlecenie - wzór z omówieniem

Umowa zlecenie - wzór z omówieniem

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną i nie może mieć cech umowy o pracę. Do umów zlecenia nie stosuje się przepisów Kodeksu pracy, co oznacza że zleceniobiorca nie podlega ochronie tak jak pracownik oraz ma mniej przywilejów. Przedstawiamy przykładowy wzór umowy zlecenie.

Zgodnie z art. 734 Kodeksu cywilnego stronami umowy zlecenia jest zleceniodawca i zleceniobiorca. Na mocy umowy zlecenia przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonać określoną czynność prawną dla dającego zlecenie (zleceniodawcy).

Umowę zlecenia określa się jako umowę starannego działania. Oznacza to, że ważne jest wykonywanie czynności na rzecz zleceniodawcy (natomiast umowa o dzieło prowadzi do jakiegoś rezultatu).

Elementy umowy zlecenia

Umowa zlecenia powinna być zawarta w formie pisemnej.

W umowie zlecenia powinno się znaleźć:

  • oznaczenie stron umowy, tj. dane zleceniodawcy i zleceniobiorcy
  • data rozpoczęcia i zakończenia umowy,
  • dokładne określenie przedmiotu zlecenia,
  • wynagrodzenie,
  • inne, dowolne ustalenia, np. forma zapłaty wynagrodzenia,
  • własnoręczne podpisy obu stron umowy.

Polecamy produkt: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

Stronami umowy zlecenia mogą być dowolne osoby fizyczne lub osoby prawne (pod warunkiem posiadania zdolności do czynności prawnych).

Zasadą jest, że zlecenie powinno być wykonane osobiście przez zleceniobiorcę. Możliwe jest jednak powierzenie wykonania zlecenia osobie trzeciej w sytuacji gdy: wynika to z umowy (strony zamieściły stosowny zapis), ze zwyczaju albo gdy przyjmujący zlecenie jest zmuszony przez okoliczności (np. klęska żywiołowa, ciężka choroba).

W sytuacji, gdy zleceniobiorca powierzy wykonanie zlecenia osobie trzeciej powinien zawiadomić niezwłocznie zleceniodawcę o osobie swojego zastępcy (dane osoby, miejsce zamieszkania).

Zlecenie jest umową, która może być wykonywana odpłatnie lub nieodpłatnie. Jeżeli zlecenie jest nieodpłatne, powinno to być wyraźnie zapisane w umowie.

Podkreślić należy, że umowa zlecenia nie jest umową o pracę. Zleceniobiorca nie jest pracownikiem i nie ma prawa np. do urlopu wypoczynkowego.

Od 2017 r. będzie obowiązywała minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców.

Pisaliśmy o tym -> Minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2017 r.

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Umowa zlecenie może zostać wypowiedziana w każdym momencie jej trwania przez każdą ze stron. Jeżeli jednak strony określiły w umowie termin jej wypowiedzenia, wówczas są zobligowane do przestrzegania okresu wypowiedzenia.

Więcej na ten temat przeczytasz -> Wypowiedzenie umowy zlecenia - wzór

Wzór umowy zlecenia

                                                                                  UMOWA ZLECENIE

zawarta w dniu .................... pomiędzy ...................., z siedzibą w .................... przy ul. .................... zarejestrowaną w .................... pod nr KRS ...................., reprezentowanym przez ...................., zwaną dalej Zleceniodawcą,

a

Panem/Panią ...................., zamieszkałym/zamieszkałą w .................... przy ul. .................... zwaną dalej Zleceniobiorcą.

§ 1

1.  Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać na jego rzecz następujące czynności:

……..………………………………………………………………………………............................................ w terminie do dnia ....................

2.  Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy terminowo i przy dołożeniu należytej staranności.

§ 2

1. Za wykonanie czynności określonych w § 1 niniejszej umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości .................... (słownie ....................) zł brutto.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 będzie płatne przelewem w terminie ……… dni od daty złożenia przez Zleceniobiorcę rachunku.

§ 3

Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie bez zgody Zleceniodawcy.

§ 4

W razie niewykonania umowy w terminie określonym w § 1 Zleceniodawca może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu.

§ 5

1. Wypowiedzenie umowy dla swej skuteczności wymaga formy pisemnej.

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

§ 7

Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 8

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

...............................                      ................................

Zleceniodawca                                        Zleceniobiorca

Podstawa prawna:

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 380) .

Dołącz do nas na Facebooku!

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »