| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Czy od umowy o dzieło pobiera się składki?

Czy od umowy o dzieło pobiera się składki?

Umowa o dzieło jest stosunkiem cywilnoprawnym polegającym na zobowiązaniu się do wykonania określonej rzeczy za wynagrodzeniem przez przyjmującego zamówienie na rzecz zamawia­jącego. Samoistnie wykonywana umowa o dzieło nie jest tytułem ani do obowiązkowych, ani do dobrowol­nych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Od tej zasady jest jednak wyjątek.

Strony mogą również określić wynagrodzenie za wykonanie umowy w formie kosztorysowej, tj. na podstawie zestawienia planowanych prac i przewi­dywanych kosztów. Jeżeli podczas wykonywania dzieła zarządzenie właściwego organu państwo­wego zmieniło wysokość cen lub stawek obowią­zujących dotychczas w obliczeniach kosztoryso­wych, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany umówionego wynagrodzenia. Nie dotyczy to jednak należności uiszczonej za materiały lub robociznę przed zmianą cen lub stawek. Jeśli w trakcie wykonywania dzieła zajdzie koniecz­ność przeprowadzenia prac, które nie były prze­widziane w zestawieniu prac planowanych będą­cych podstawą obliczenia wynagrodzenia koszto­rysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać odpowied­niego podwyższenia umówionego wynagrodze­nia.

W przypadku gdy zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności przeprowadzenia prac dodatkowych. Przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeże­li wykonał dodatkowe prace bez uzyskania zgody zamawiającego.

Gdyby zaszła konieczność znacznego podwyższe­nia wynagrodzenia kosztorysowego, zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy i zapłacić przyjmującemu zamówienie odpowiednią część umówionego wynagrodzenia. Jeżeli strony umówi­ły się na wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wyna­grodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

Umowa o dzieło a podatek

Przychody uzyskiwane z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy o dzieło uznaje się za przy­chody z działalności wykonywanej osobiście, pod warunkiem że są uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej albo od właściciela (posiadacza) nierucho­mości, w której lokale są wynajmowane, lub dzia­łającego w jego imieniu zarządcy albo administra­tora, jeżeli podatnik wykonuje usługi wyłącznie na potrzeby związane z tą nieruchomością. Taki spo­sób opodatkowania przychodów z umów o dzieło nie dotyczy przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów z umów o zarządzanie przedsię­biorstwem.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pakosińska-Krawczyńska

Kancelaria Adw. Magdalena Pakosińska-Krawczyńska, chtsanwältin (RAK Berlin), Adwokat niemiecki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »