Kategorie

Wzór umowy o zarządzanie z członkiem zarządu spółki kapitałowej

Tomasz Duraj
doktor hab. nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy
Wzór umowy o zarządzanie z członkiem zarządu spółki kapitałowej./ Fot. Fotolia
Wzór umowy o zarządzanie z członkiem zarządu spółki kapitałowej./ Fot. Fotolia
Umowa o zarządzanie zawarta z członkiem zarządu spółki kapitałowej łączy w sobie cechy umowy zlecenia, o dzieło czy nawet umowy o pracę. Skonstruowanie tego typu umowy może budzić wiele wątpliwości. Przedstawiamy zatem wzór umowy o zarządzanie z członkiem zarządu spółki kapitałowej.

Umowa o zarządzanie spółką kapitałową

Członkowie zarządu spółek kapitałowych mogą wykonywać swoją pracę na podstawie cywilnoprawnej umowy o zarządzanie. Łączy ona w sobie elementy różnych umów nazwanych, takich jak: umowy zlecenia, umowy o dzieło czy też umowy o pracę. Zalicza się ją do umów o charakterze nienazwanym. Uzasadnieniem takiego stanowiska jest brak na gruncie obowiązującego prawa wyodrębnionego zespołu przepisów, który obok ustawowej nazwy regulowałby szczegółowo, w sposób kompleksowy, essentialia negotii umowy o zarządzanie spółką kapitałową. Zakwalifikowanie cywilnoprawnej umowy o zarządzanie spółką kapitałową do umów nienazwanych pozwala na stosowanie do niej, w sprawach nieuregulowanych przez strony, zarówno przepisów kodeksu cywilnego dotyczących umów w ogólności oraz części ogólnej prawa zobowiązań, jak również odpowiednio przepisów o zleceniu, zgodnie z dyspozycją art. 750 kc. Oczywiście strony w treści umowy o zarządzanie spółką kapitałową mogą wyraźnie wyłączyć możliwość odpowiedniego stosowania przepisów o zleceniu.

Więcej informacji: Zatrudnianie członków zarządu spółek kapitałowych na podstawie cywilnoprawnej umowy o zarządzanie

Wzór umowy o zarządzanie z członkiem zarządu spółki kapitałowej

UMOWA O ZARZĄDZANIE

zawarta dnia ........................................................ w ................................................... pomiędzy:

..................................................................................................... Spółką z o.o. (Spółką akcyjną) z siedzibą w .............................., przy ul. ..........................................................., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ...............................................................................................................

pod numerem ....................................., o kapitale zakładowym (akcyjnym) w wysokości .........

................... (słownie: ................................................................................................................),

zwaną dalej „Spółką”, reprezentowaną przez:

 1. ..................................................................................................................................
 2. ..................................................................................................................................

będących członkami Rady Nadzorczej uprawnionymi do zawarcia niniejszej umowy na podstawie .....................................................................................................................................

a

Panem(Panią) ............................................................................................, zamieszkałym(ą) w

.........................................., przy ul. ............................................................................................,

legitymującym(ą) się dowodem osobistym serii ............. o numerze ............................., wydanym przez ..........................................................................................................................., posiadającym(ą) PESEL o numerze ................................................................, zwanym(ą) dalej „Członkiem Zarządu”.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka powierza Członkowi Zarządu zarządzanie przedsiębiorstwem Spółki na warunkach przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych, umową (statutem) Spółki, innymi aktami o charakterze wewnętrznym oraz postanowieniami niniejszej umowy o zarządzanie.

2. Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa zostaje zawarta na okres kadencji do dnia odbycia się Zgromadzenia Wspólników (Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy) zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok .......................................................................

§ 2

1. Zasadniczym celem niniejszej umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków stron zmierzające do zagwarantowania wysokiego poziomu zarządzania Spółką, wprowadzenia zmian i usprawnień w przedsiębiorstwie Spółki służących poprawie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa Spółki oraz zapewniające wzrost wartości przedsiębiorstwa Spółki.

2. Członek Zarządu oświadcza, że legitymuje się wiedzą, doświadczeniem oraz kwalifikacjami niezbędnymi do należytego zarządzania Spółką oraz nie istnieją żadne przeszkody zarówno o charakterze prawnym, jak i faktycznym uniemożliwiające bądź utrudniające realizację jego obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszej umowy.

§ 3

1. Członek Zarządu zobowiązany jest do sumiennego wykonywania swoich obowiązków zgodnie ze starannością wynikającą z zawodowego charakteru swojej działalności.

2. Członek Zarządu zobowiązany jest we wszystkich swych działaniach kierować się wyłącznie dobrem Spółki, uwzględniając przepisy prawa, umowę (statut) Spółki, inne akty o charakterze wewnętrznym oraz postanowienia niniejszej umowy.

3. Członek Zarządu wykonując swoje powinności zobowiązany jest współpracować z pozostałymi członkami zarządu oraz innymi organami Spółki na zasadach ustalonych przepisami prawa, umową (statutem) Spółki, regulaminem Zarządu Spółki oraz innymi aktami o charakterze wewnętrznym.

§ 4

1. Spółka zobowiązana jest do współdziałania, w granicach zakreślonych przepisami prawa oraz umową (statutem) Spółki, z Członkiem Zarządu w celu umożliwienia należytego wypełniania powierzonych mu obowiązków.

2. Spółka zobowiązana jest do dnia ................................. protokolarnie przekazać Członkowi Zarządu zinwentaryzowany majątek, dokumentację, korespondencję oraz stan spraw Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem tych spraw, którymi będzie zajmował się Członek Zarządu.

3. Spółka zobowiązana jest do zawiadomienia wszystkich podmiotów, z którymi łączą Spółkę jakiekolwiek relacje o fakcie objęcia przez Członka Zarządu swojej funkcji.

4. Spółka zobowiązana jest w trakcie realizacji niniejszej umowy do zapewnienia Członkowi Zarządu wszelkich środków rzeczowych i finansowych niezbędnych do właściwego pełnienia powierzonej mu funkcji.

§ 5

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich postanowień niniejszej umowy, w szczególności zaś zasad i warunków wynagradzania Członka Zarządu oraz zagwarantowanego mu pakietu świadczeń o charakterze dodatkowym.

2. Ujawnienie postanowień niniejszej umowy osobom trzecim możliwe jest jedynie w wyjątkowych przypadkach, jeżeli taka konieczność wynika z przepisów obowiązującego prawa, bądź w sytuacji, gdy — z uwagi na nadzwyczajne okoliczności — strony pisemnie uznają to za niezbędne.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

Obowiązki Członka Zarządu

§ 6

1. Do podstawowych zadań Członka Zarządu należy zaliczyć w szczególności:

a. prowadzenie spraw Spółki poprzez zarządzanie jej zasobami majątkowymi i osobowymi w oparciu o przepisy prawa, umowę (statut) Spółki i inne akty o charakterze wewnętrznym, zgodnie z celami i planami działalności Spółki oraz przyjętą strategią jej rozwoju;

b. reprezentowanie Spółki na zewnątrz poprzez dokonywanie na rzecz Spółki zarówno czynności o charakterze sądowym, jak i pozasądowym, na zasadach określonych przepisami prawa, umową (statutem) Spółki oraz innymi aktami o charakterze wewnętrznym;

c. uzyskiwanie w każdym roku rozrachunkowym rentowności na poziomie................ %;

d. przygotowywanie, w porozumieniu z organami Spółki, planów rocznych obejmujących wykaz zadań gospodarczych stojących przed Spółką, w terminach do ............................ każdego roku oraz ich realizację;

e. przygotowanie oraz realizację programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa Spółki zatwierdzonego przez odpowiednie organy Spółki i będącego załącznikiem do niniejszej umowy;

f. uczestniczenie w pracach Zarządu Spółki;

g. opracowywanie i przedstawianie właściwym organom Spółki okresowych (kwartalnych/półrocznych/rocznych) sprawozdań z realizowanej działalności;

h. prowadzenie racjonalnej — bieżącej oraz długofalowej — polityki kadrowej w Spółce.

2. Pozostałe zadania o charakterze podstawowym ustalane są w odrębnym dokumencie uzgadnianym z właściwymi organami Spółki i stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

§ 7

1. Członek Zarządu prowadząc sprawy Spółki oraz reprezentując ją na zewnątrz zobowiązany jest do poddania się wszelkim ograniczeniom wynikającym z przepisów kodeksu spółek handlowych, umowy (statutu) Spółki oraz innych aktów o charakterze wewnętrznym.

2. Działalność Członka Zarządu podlega okresowej ocenie dokonywanej co kwartał przez Radę Nadzorczą.

§ 8

1. Członek Zarządu zobowiązuje się realizować powierzone mu zadania w czasie, jaki jest niezbędny dla dobra Spółki.

2. Członek Zarządu zobowiązany jest do przekazywania na rzecz Spółki swojej najlepszej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia zdobytego w trakcie wcześniejszej praktyki menedżerskiej.

3. Członek Zarządu zobowiązuje się poddać wstępnemu oraz okresowym badaniom lekarskim w wyznaczonym zakładzie opieki zdrowotnej, których celem jest stwierdzenie braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy będącej przedmiotem niniejszej umowy.

§ 9

1. Członek Zarządu zobowiązany jest powstrzymywać się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki w czasie trwania niniejszej umowy oraz w okresie ..................... po jej ustaniu (zakaz konkurencji).

2. Za działalność konkurencyjną wobec spółki należy traktować wszelką działalność — niezależnie od formy prawnej — prowadzoną w kraju i za granicą, która jest zbieżna — nawet w sposób pośredni — z zakresem działalności Spółki lub utworzonych z jej udziałem firm, jeżeli prowadzenie tej działalności może wpłynąć na poziom produkcji, sprzedaży, sytuację rynkową oraz wyniki ekonomiczne Spółki lub wskazanych powyżej firm.

3. Za naruszenie powyższego zakazu konkurencji należy uznać w szczególności:

a. prowadzenie na własny lub cudzy rachunek konkurencyjnej działalności gospodarczej;

b. świadczenie pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie prawnej na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną;

c. uczestnictwo w organach podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną;

d. pełnienie jakiejkolwiek funkcji w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną, w szczególności funkcji doradcy, pełnomocnika, pośrednika, powiernika itp.;

e. uczestnictwo w procesie tworzenia podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną;

f. posiadanie kontrolnego pakietu udziałów (akcji) w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, przez co należy rozumieć posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź też prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu w spółce konkurencyjnej;

g. uczestnictwo na własny lub cudzy rachunek w stosunkach prawnych z kontrahentami Spółki bądź osobami w niej zatrudnionymi;

h. uczestnictwo — bez względu na formę — w działalności konkurencyjnej wobec Spółki prowadzonej przez małżonka, a także krewnych i powinowatych.

4. Ograniczenia wynikające z powyższego zakazu konkurencji nie dotyczą działalności: naukowej, dydaktycznej, społecznej, publicystycznej, politycznej .............................. itp., o ile nie jest ona związana z prowadzeniem przez Członka Zarządu działalności wymienionej w ust. 3 oraz o ile nie utrudnia należytego wykonywania przez Członka Zarządu obowiązków wynikających z pełnionej w Spółce funkcji.

5. Za powstrzymywanie się przez Członka Zarządu od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki po ustaniu niniejszej umowy Spółka zobowiązuje się wypłacić mu odszkodowanie w wysokości ....................... złotych. (słownie:............................................ ....................................................). Powyższe odszkodowanie winno być wypłacane co miesiąc (kwartał) na rachunek bankowy wskazany przez Członka Zarządu w terminie do dnia ............................. każdego miesiąca (kwartału). Miesięczna (kwartalna) rata niniejszego odszkodowania wynosi .................. złotych (słownie:...............................................................).

6. W przypadku naruszenia przez Członka Zarządu zakazu konkurencji w okresie po ustaniu niniejszej umowy, ciąży na nim obowiązek zwrotu całości uzyskanego od Spółki, na zasadach określonych w ust. 5, odszkodowania.

§ 10

Członek Zarządu w czasie trwania niniejszej umowy zobowiązany jest powstrzymywać się od prowadzenia — bez względu na formę — jakiejkolwiek dodatkowej działalności gospodarczej o niekonkurencyjnym charakterze w kraju i za granicą, chyba że uzyska na prowadzenie takiej działalności pisemną zgodę właściwego organu Spółki.

§ 11

1. Członek Zarządu zobowiązany jest do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa w czasie trwania niniejszej umowy oraz w okresie ..................................... od momentu jej rozwiązania.

2. Za tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ust. 1 należy uznać wszelkie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, finansowe, handlowe, personalne, statystyczne, co do których Spółka podjęła niezbędne działania w celu zachowania ich poufności lub których nie podano do wiadomości publicznej, bądź których ujawnienie mogłoby narazić Spółkę na szkodę.

3. Ujawnienie informacji wymienionych w ust. 2 może nastąpić jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy wymagają tego przepisy prawa. Ponadto, ujawnienie tych informacji możliwe jest także w sytuacji, gdy jest to niezbędne dla należytego wypełniania obowiązków Członka Zarządu. Wówczas jednak konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody właściwego organu Spółki.

4. Członek Zarządu zobowiązany jest powstrzymywać się — bez pisemnej zgody właściwego organu Spółki — od wykorzystywania, rozpowszechniania oraz przekazywania osobom trzecim wszelkich innych informacji uzyskanych podczas pełnienia swej funkcji, w celach niezwiązanych z należytym wykonywaniem obowiązków.

5. Członek Zarządu zobowiązany jest powstrzymywać się — bez pisemnej zgody właściwego organu Spółki — od wykorzystywania, rozpowszechniania oraz przekazywania osobom trzecim dokumentów i materiałów, w których posiadanie wszedł w trakcie pełnienia funkcji.

6. Z chwilą wygaśnięcia mandatu Członek Zarządu zobowiązany jest do przekazania Spółce, na mocy pisemnego protokołu zdawczo-odbiorczego, wszelkich dokumentów i materiałów, w których posiadanie wszedł w trakcie pełnienia funkcji.

Uprawnienia Członka Zarządu

§ 12

Wariant I

1. Z tytułu należytego wykonywania obowiązków Członek Zarządu ma prawo do stałego wynagrodzenia podstawowego w wysokości ..................... złotych brutto (słownie:.................. ......................................................................................................).

2. Stałe wynagrodzenie podstawowe wypłacane jest z dołu, co miesiąc, najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy.

Wariant II

1. Z tytułu należytego wykonywania obowiązków Członek Zarządu ma prawo do stałego wynagrodzenia podstawowego w wysokości stanowiącej ................. krotność przeciętnego wynagrodzenia w Spółce, ustalanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc rozliczeniowy.

2. W chwili zawarcia niniejszej umowy Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie podstawowe w wysokości ..................... złotych brutto (słownie:................................................ .........................................................).

3. Stałe wynagrodzenie podstawowe wypłacane jest z dołu, co miesiąc, najpóźniej do ostatniego dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy.

§ 13

1. Członek Zarządu ma prawo do premii rocznej w wysokości stanowiącej ................. % rocznego wynagrodzenia podstawowego, pod warunkiem uzyskania przez Spółkę zysku netto w wysokości przekraczającej .......................................................................................................

2. Fakt uzyskania przez Spółkę zysku netto w wysokości wskazanej w ust. 1 winien być potwierdzony przez biegłego, którego powołuje Rada Nadzorcza w terminie............................. ..............................................................................................

§ 14

1. Członek Zarządu ma prawo do premii z tytułu realizacji programu restrukturyzacji przedsiębiorstwa Spółki będącego załącznikiem do niniejszej umowy.

2. Szczegółowe zasady nabywania prawa do premii oraz ustalania jej wysokości określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały nr ............., z dnia ........................................................................

 § 15

1. Członek Zarządu ma prawo do .......... dni kalendarzowych płatnej przerwy wypoczynkowej za każdy kolejny rok obowiązywania niniejszej umowy.

2. Termin rozpoczęcia oraz czas trwania przerwy wypoczynkowej wymaga uzgodnienia z przewodniczącym Rady Nadzorczej lub osobą przez niego upoważnioną. Powyższe ustalenia muszą uwzględniać słuszny interes Spółki, która nie może doznać uszczerbku z tytułu realizacji prawa do przerwy wypoczynkowej.

3. Zamiar wykorzystania płatnej przerwy wypoczynkowej każdorazowo winien być zgłoszony przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub osobie przez niego upoważnionej, co najmniej na ............. dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przerwy wypoczynkowej.

4. W przypadku niemożności wykorzystania płatnej przerwy wypoczynkowej za dany rok obowiązywania umowy uzasadnionej słusznym interesem Spółki, Członkowi Zarządu przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia za sprawowanie zarządu bez wypoczynku w wysokości ................ złotych (słownie:...................................................................................) za każdy niewykorzystany dzień kalendarzowy.

 § 16

W przypadku niezdolności do pełnienia funkcji w zarządzie spowodowanej chorobą lub innymi niezawinionymi okolicznościami, Członkowi Zarządu przysługuje prawo do wynagrodzenia podstawowego przez okres nie dłuższy niż ................... miesiąc(e).

§ 17

W trakcie obowiązywania niniejszej umowy Członek Zarządu ma zagwarantowane prawo do następujących świadczeń o charakterze dodatkowym:

a. prawo do korzystania z samochodu służbowego marki .................................................., o nr. rejestracyjnym ..............................................., na koszt Spółki. Szczegółowe zasady dotyczące realizacji tego prawa określa odrębna umowa;

b. prawo do korzystania z mieszkania służbowego położonego w .........................., przy ul. ........................................................................................., na koszt Spółki. Szczegółowe zasady dotyczące realizacji tego prawa określa odrębna umowa;

c. prawo do korzystania z służbowego komputera przenośnego marki ......................................, o parametrach technicznych ........................................................................................................, wyposażonego w oprogramowanie .............................................................................................;

d. prawo do nielimitowanego korzystania z służbowego telefonu komórkowego marki ................................, o nr. ................................................................................., na koszt Spółki;

e. zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych przez Członka Zarządu w związku z pełnioną funkcją;

f. zwrot kosztów podróży służbowych oraz kosztów korzystania z usług hotelowych;

g. zwrot kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych, na zasadach określonych w odrębnej umowie;

h. prawo do korzystania przez Członka Zarządu i jego najbliższą rodzinę na koszt spółki z opieki zdrowotnej na zasadach określonych w odrębnej umowie;

i. prawo do bezpłatnego korzystania przez Członka Zarządu i jego najbliższą rodzinę z obiektów socjalnych Spółki na zasadach przewidzianych dla pracowników Spółki;

j. zwrot kosztów wypoczynku Członka Zarządu do wysokości ...................................... złotych (słownie:.........................................................................................................................) rocznie;

k. prawo do zaciągania od Spółki pożyczek, w wysokości nie przekraczającej rocznie kwoty ......................... złotych (słownie:...............................................................................................), przy oprocentowaniu rocznym nie wyższym niż ..................... %;

l. ....................................................................................................................................................

§ 18

1. W przypadku śmierci Członka Zarządu przypadającej na okres obowiązywania niniejszej umowy, osobom uprawnionym do odprawy pracowniczej przysługuje prawo do odprawy pośmiertnej w wysokości .............................................................................................................

2. Koszty odprawy pośmiertnej pokrywa w całości Spółka.

Odpowiedzialność Członka Zarządu

§ 19

1. W przypadku zaistnienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez Członka Zarządu, Spółka może żądać od niego odszkodowania na zasadach prawa cywilnego.

2. W przypadku naruszenia obowiązków określonych w § 9, 10 i 11 niniejszej umowy, Członek Zarządu zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz Spółki kary umownej w wysokości .............................. złotych (słownie:..........................................................................................).

3. Członek Zarządu zobowiązany jest w terminie ........... dni od momentu zawarcia niniejszej umowy do podpisania aktu notarialnego, na mocy którego dobrowolnie podda się egzekucji, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego, tytułem zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 2.

4. Jeżeli szkoda poniesiona przez Spółkę z tytułu naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 2, przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Spółka może dochodzić pozostałej części odszkodowania na zasadach prawa cywilnego.

§ 20

1. Członek Zarządu zobowiązany jest w terminie ........... dni od momentu zawarcia niniejszej umowy do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków.

2. Wybór ubezpieczyciela należy do właściwości .......................................................................

3. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż .................... złotych (słownie.......................... ..............................................................).

4. Koszty opłacania składki ubezpieczeniowej pokrywa Spółka.

5. Szczegółowe zasady, na jakich realizowane jest ubezpieczenie określa odrębna umowa zawarta pomiędzy Członkiem Zarządu a wybranym ubezpieczycielem.

§ 21

Wariant I

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Spółki wobec Członka Zarządu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, Członek Zarządu zobowiązany jest w momencie podpisywania niniejszej umowy wystawić Spółce weksel na kwotę ....................... złotych (słownie.................................................................................................... .................................................)/ in blanco.

2. Organem uprawnionym do przechowywania weksla jest ........................................................

3. Spółka w dniu rozwiązania niniejszej umowy zobowiązana jest zwrócić byłemu Członkowi Zarządu weksel, chyba że nie zaspokoi on do tego momentu wszystkich roszczeń Spółki.

Wariant II

1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Spółki wobec Członka Zarządu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, Członek Zarządu zobowiązany jest w momencie podpisywania niniejszej umowy do wpłacenia na rachunek bankowy Spółki kaucji gwarancyjnej w kwocie ............................. złotych (słownie............................................ ...............................................................................).

2. Spółka ma prawo do swobodnego rozporządzania kaucją gwarancyjną przez okres obowiązywania niniejszej umowy.

3. Spółka w dniu rozwiązania niniejszej umowy zobowiązana jest zwrócić byłemu Członkowi Zarządu kaucję gwarancyjną w kwocie nominalnej wraz z odsetkami w wysokości ............. % w skali roku za korzystanie z kaucji, chyba że Członek Zarządu nie zaspokoi do tego momentu wszystkich roszczeń Spółki.

Rozwiązanie umowy

§ 22

1. Co do zasady, niniejsza umowa rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta.

2. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron, przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1. Porozumienie takie winno posiadać formę pisemną pod rygorem nieważności.

3. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, przez każdą ze stron, za ........... tygodniowym (miesięcznym) wypowiedzeniem złożonym drugiej stronie na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 23

1. Spółce przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy w przypadku, gdy Członek Zarządu zostaje odwołany na skutek:

a. dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów prawa, umowy (statutu) Spółki, innych aktów o charakterze wewnętrznym oraz postanowień niniejszej umowy;

b. dopuszczenia się rażącego niedbalstwa, którego skutkiem była szkoda w majątku Spółki;

c. popełnienia przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu, uniemożliwiającego Członkowi Zarządu dalsze sprawowanie funkcji;

d. ...................................................................................................................................................

2. W przypadku odwołania Członka Zarządu z przyczyn wymienionych w ust. 1, Spółka może żądać od niego uiszczenia kary umownej w wysokości .............................. złotych (słownie:..........................................................................................).

3. Jeżeli szkoda poniesiona przez Spółkę w związku z zaistnieniem okoliczności wymienionych w ust. 1, przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Spółka może dochodzić pozostałej części odszkodowania na zasadach prawa cywilnego

§ 24

1. Członek Zarządu ma prawo do natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy w przypadku rażącego naruszenia przez Spółkę jej postanowień.

2. Członek Zarządu ma wówczas prawo do odprawy pieniężnej w wysokości ........................... złotych (słownie..........................................................................................................................).

§ 25

1. Członek Zarządu w trakcie trwania kadencji ma prawo, w każdym czasie, do rezygnacji z pełnionej funkcji.

2. Rezygnacja Członka Zarządu z pełnionej funkcji jest równoznaczna z rozwiązaniem niniejszej umowy za ........... tygodniowym (miesięcznym) okresem wypowiedzenia.

3. W przypadku, gdy rezygnacja Członka Zarządu z pełnionej funkcji nie jest powodowana rażącymi naruszeniami przez Spółkę przepisów prawa, umowy (statutu) Spółki i postanowień niniejszej umowy oraz nie wynika z niemożności wykonywania obowiązków na skutek działania siły wyższej, Spółka może żądać od niego uiszczenia kary umownej w wysokości .............................. złotych (słownie:..........................................................................................).

4. Jeżeli szkoda poniesiona przez Spółkę w związku z rezygnacją Członka Zarządu, o której mowa w ust. 3, przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Spółka może dochodzić pozostałej części odszkodowania na zasadach prawa cywilnego.

§ 26

Niniejsza umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a. śmierci Członka Zarządu;

b. utraty przez Członka Zarządu pełnej zdolności do czynności prawnych lub jej ograniczenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 28

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz kodeksu cywilnego, w szczególności zaś przepisy o zleceniu na podstawie art. 750 k.c.

§ 29

Do rozstrzygania sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy właściwy jest sąd .......... .......................................................................................................................................................

§ 30

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

.............................................                                                . .......................................................

       Członek Zarządu                                                              Podmiot(y) reprezentujące Spółkę

Porozmawiaj o tym na FORUM

Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Komplet: Kodeks pracy 2021 + Dokumentacja kadrowa 2021
Komplet: Kodeks pracy 2021 + Dokumentacja kadrowa 2021
Tylko teraz
148,20 zł
228,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Potrącenie zaległości ZUS z emerytury od 2022 r.

  Potrącenie zaległości składkowych z emerytury, renty i zasiłku będzie możliwe od 2022 r. ZUS odliczy składkę zdrowotną, podatek i należności składkowe nieopłacone w terminie. Do jakiej wysokości?

  Niemcy: niezaszczepieni bez rekompensaty za czas kwarantanny

  Niezaszczepieni nie otrzymają rekompensaty za czas kwarantanny. Nowe przepisy w Niemczech zaczną obowiązywać od 1 listopada 2021 r.

  Praca zdalna a work-life balance

  Praca zdalna a work-life balance - za dużo work i za mało life? Z badania "Candidate Pulse" wynika, ze praca zdalna zachwiała balansem między życiem prywatnym i zawodowym. Pracownicy odczuwają również więcej presji ze strony pracodawców.

  Pracodawca sprawdzi certyfikat covid [VIDEO]

  Pracodawca sprawdzi certyfikat covid? Najpewniej tak, ale na zasadzie dobrowolności. Co to oznacza? Na to i inne pytania odpowiada Stanisław Szwed, wiceminister pracy, polityki społecznej i rodziny.

  Obniżenie wieku emerytalnego jako fatalna decyzja [VIDEO]

  Obniżenie wieku emerytalnego było fatalną decyzją. Ekonomiści negatywnie oceniają niższy i zróżnicowany dla kobiet i mężczyzn wiek emerytalny w Polsce.

  Co pandemia uświadomiła menadżerom? [VIDEO]

  Pandemia a zarządzanie - co kryzys wywołany pandemią uświadomił menadżerom? Okazało się, że kapitał ludzki jest niezwykle ważny. Duże znaczenie ma także zdolność do szybkich zmian.

  Kodeks pracy art. 30

  Kodeks pracy w art. 30 wylicza sposoby rozwiązania umowy o pracę: porozumienie stron, wypowiedzenie, dyscyplinarka i upływ czasu.

  Kontroferta dla pracownika - co to jest?

  Kontroferta dla pracownika - co to jest i w jakim celu się ją stosuje? Czy warto przyjąć kontrofertę?

  Jesienna rekrutacja w logistyce - jak zachęcić do pracy w firmie?

  Startuje jesienna rekrutacja w logistyce. Jakich pracowników brakuje? Jak zachęcić do pracy w danej firmie? Co przyciąga pracowników?

  Kontrole PIP na małych budowach 2021 - wyniki

  Kontrole PIP na małych budowach zostały wzmożone w 2021 r. Z danych statystycznych wynika, że to właśnie na małych budowach jest najwięcej wypadków przy pracy. Jakie są wyniki kontroli PIP?

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców przez cały rok

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców nie są sezonowe. Przypomina o tym PIP w kampanii "Prawa przez cały rok". Jak zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową? Czym jest umowa o pomocy przy zbiorach?

  Europejskie Porozumienie dotyczące aktywnego starzenia się

  Europejskie Porozumienie podpisane w 2017 r. dotyczy aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego w pracy. Realizując je, w Polsce powstało "Porozumienie strony pracowników oraz strony pracodawców RDS na rzecz aktywnego starzenia". Wypracowano w nim szereg rozwiązań na rzecz aktywnego starzenia się.

  Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2021?

  Kiedy jest zmiana czasu na zimowy w 2021 r.? Czy ostatni raz przestawiamy zegarki jesienią? Jak zmiana czasu wpływa na czas pracy w nocy?

  Wypłata wynagrodzenia za pracę w sobotę, niedzielę

  Wypłata wynagrodzenia za pracę to podstawowy obowiązek pracodawcy. Co w przypadku, gdy dzień wypłaty wynagrodzenia wypada w sobotę lub niedzielę?

  Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na 4 falę covid?

  4 fala covid przewidywana jest na jesień 2021 r. Statystyki wskazują na tendencję wzrostową zakażeń. Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na ten trudny czas?

  Weryfikacja szczepień pracowników - projekt

  Weryfikacja szczepień pracowników - trwają prace nad projektem nowych przepisów. Czy pracodawcy będą mogli sprawdzić fakt zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez pracowników?

  Umowa o dzieło - ZUS, zgłoszenie

  Umowa o dzieło - zgłoszenie do ZUS jest obowiązkowe od 2021 r. Jaki jest termin na zgłoszenie? Kto musi zgłosić umowę do ZUS?

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 18 września 2021 r.

  Najnowsze zmiany w ubezpieczeniach społecznych weszły w życie 18 września 2021 r. Sprawdź, co się zmieni.

  Wypalenie zawodowe podstawą zwolnienia lekarskiego od 2022 r.

  Wypalenie zawodowe od 2022 r. będzie podstawą do otrzymania zwolnienia lekarskiego (l4). Czym jest wypalenie? Jakie są objawy? Jak przeciwdziałać?

  Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

  Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.

  Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie z ZUS!

  Wniosek o zwolnienie z ZUS - sklepiki szkolne i piloci muzealnych wycieczek mają ostatnie dni na ubieganie się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń - covid

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń została przewidziana w tarczy na czas pandemii COVID-19. Kogo dotyczy? Ile wynosi?

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - szczepienie

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu szczepienia - kiedy jest możliwe? Czy szczepienie dziecka uzasadnia zwolnienie od pracy?

  Kobiety najwięcej ucierpiały na pandemii

  Kobiety najwięcej straciły w czasie pandemii. To one częściej były zwalniane. Spadł na nie ciężar opieki nad dziećmi i pracy jednocześnie. Jak wpłynęło to na ich zdrowie?

  Płace rosną, bo firmy walczą o pracowników

  Płace rosną wszędzie. Wszystkie kody PKD odnotowały w sierpniu 2021 r. podwyżki wynagrodzeń. Firmy walczą w ten sposób o pracowników.