Kategorie

Dofinansowanie dla bezrobotnych na założenie przedsiębiorstwa

Mariusz Matras
Dofinansowanie, jakie może uzyskać bezrobotny na podjęcie działalności gospodarczej, wzrosło do wysokości 20 629 zł. Powyższą kwotę można przeznaczyć na zakup urządzeń oraz wyposażenia koniecznego dla rozpoczęcia działalności. Należy ją rozdysponować w ciągu 30 dni od dnia podjęcia działalności.

Prawo do ubiegania się o dotacje z Funduszu Pracy na otwarcie własnej firmy mają osoby, które są zarejestrowane jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy (dalej: PUP). Dotacje przyznaje się na wniosek bezrobotnego złożony we właściwym PUP (w którym bezrobotny jest zarejestrowany). Niektóre urzędy pracy wymagają oprócz wniosku dodatkowych dokumentów, np. biznesplanu. Taki wniosek można pobrać z każdego urzędu pracy. Dotacji z Funduszu Pracy udziela starosta odpowiedni dla miejsca zamieszkania lub pobytu bezrobotnego albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Z powodu oszczędności państwa kwoty przeznaczone na aktywizację bezrobotnych, jakimi dysponują poszczególne urzędy, mogą być mniejsze nawet o 70% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Oznacza to, że mniej osób uzyska dotacje. Większe szanse na ich otrzymanie będą mieć ci, którzy złożą wniosek jako pierwsi.

Osoba, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna, a prowadziła w przeszłości działalność gospodarczą, również może się starać o dotację PUP, pod warunkiem że działalność została zakończona co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Wymagane jest wtedy podanie przyczyny zakończenia. Urzędnicy mają obowiązek rozpoznać wniosek w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku jego nieuwzględnienia wymagane jest podanie przyczyn takiej decyzji.

Maksymalna wartość dotacji, jaką może uzyskać bezrobotny, wynosi sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wysokość dotacji zmienia się co kwartał i jest uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia podawanego przez Główny Urząd Statystyczny. Przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał 2010 r. wyniosło 3438,21 zł, w związku z tym od marca 2011 r. maksymalna dotacja przyznana bezrobotnemu wyniesie jego sześciokrotność, czyli 20 629,26 zł (6 x 3438,21 zł). Dla porównania w poprzednim kwartale maksymalna kwota dotacji wynosiła ok. 19,2 tys. zł, a więc jej wzrost nastąpił o ok. 1400 zł. Powyższe wytyczne będą stosowane przez powiatowe urzędy pracy do końca maja 2011 r.

W przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego, wysokość przyznawanych środków nie może przekraczać czterokrotnego przeciętnego wynagrodzenia (13 752,84 zł) na jednego członka założyciela spółdzielni oraz trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia (10 314,63 zł) na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu. Dotacje PUP należy przeznaczyć na inwestycje o charakterze jednorazowym, czyli mogą to być narzędzia potrzebne do pracy, np. kamera, wiertarka czy komputer. Od urzędu pracy zależy, na co można wykorzystać dofinansowanie, więc każdy urząd może to uregulować w inny sposób. Jest to każdorazowo regulowane w umowie.


Z całą pewnością dotacji nie można przeznaczyć m.in. na:

 • opłaty eksploatacyjne: opłacenie składek ZUS, abonamentu telefonicznego itp.,
 • zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach,
 • handel obwoźny,
 • zakup samochodu,
 • zakup automatów do gier,
 • zakup środków od współmałżonka, krewnych i powinowatych w linii prostej, rodzeństwa ani powinowatych w linii bocznej, jeżeli osoby te nie prowadzą działalności gospodarczej.

Wydatki te przedsiębiorca musi pokrywać z przychodów pochodzących z funkcjonowania przedsiębiorstwa. Kwota dofinansowania jest kwotą brutto, więc przedsiębiorca musi wydatkować ją, kupując narzędzia, usługi i urządzenia w cenie obejmującej VAT. Nie wymaga się żadnych dodatkowych podatków od otrzymanego dofinansowania.

Narzędzia i urządzenia, które stanowią środki trwałe zakupione ze środków dotacji, a przekraczające wartość 3500 zł, nie mogą zostać amortyzowane, czyli utraty ich wartości wynikającą z eksploatacji nie można wpisać w koszty.

Co pomoże w uzyskaniu dotacji

Uzyskanie dotacji na działalność gospodarczą jest dużym wyzwaniem dla osoby bezrobotnej. Sporządzony wniosek powinien sprostać wymaganiom regulaminu, ale również przekonać komisję weryfikującą wniosek do przyznania dotacji na planowane przedsięwzięcie. Pomóc w tym może m.in.:

 • Biznesplan.Dobrze przygotowany biznesplan daje większe szanse na uzyskanie dotacji, ponieważ umożliwia zrozumienie i ocenę przez urzędników pomysłu biznesowego wnioskodawcy. W związku z tym warto dobrze go przygotować i nawet jeżeli nie jest wymagany, złożyć go wraz z wnioskiem.
 • Wkład własny.Pomimo iż urzędy pracy nie wymagają wniesienia wkładu własnego na poczet przyszłej działalności, jednak tego nie wykluczają. W sytuacji ograniczenia środków z Funduszu Pracy do rozdysponowania na dotacje wkład własny może się przyczynić do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Najlepiej gdyby takim wkładem była określona kwota pieniędzy. Nie ma górnej granicy kwoty, ale może się zdarzyć, że regulamin będzie określał minimalną wartość, która może się wyrażać np. w procentach. Z reguły będzie to wartość nieprzekraczająca kilkunastu procent w stosunku do przyznanej dotacji. Taki wkład daje możliwość rozłożenia wydatków na dłuższy okres prowadzenia działalności, ponieważ środki przyznane z Funduszu Pracy należy rozdysponować w przeciągu 30 dni od otrzymania dotacji. Warto zaznaczyć, że wkład własny nie musi być sumą pieniędzy. Może to być np. samochód, własne narzędzia lub inny sprzęt potrzebny dla danego rodzaju działalności.
 • Zatrudnienie pracowników. Urzędy pracy nie wymagają również zatrudnienia pracowników w firmach powstających w oparciu o dotacje z Funduszu Pracy. Deklarowane zatrudnienie może jednak mieć duży wpływ na ocenę składanego wniosku, ponieważ dla urzędu pracy zatrudnienie dodatkowych pracowników oznacza mniejszą liczbę osób bezrobotnych.

Jak długo powinna działać firma

Firmę należy zarejestrować po podpisaniu umowy o dotację z UP. W momencie uzyskania wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej formalnie traci się status osoby bezrobotnej. Bezrobotny, który uzyskał dotację z urzędu pracy, ma obowiązek prowadzenia określonej w umowie działalności nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy. W tym czasie firma nie może zawiesić działalności. W związku z tym urząd pracy będzie domagał się doniesienia zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędu skarbowego o prowadzeniu przez daną osobę firmy w danym okresie.

Zabezpieczenie

Ustawa dopuszcza jako zabezpieczenie ewentualnego zwrotu kwoty dotacji w przypadku niedotrzymania przez wnioskodawcę umowy weksel z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancję bankową, zastaw na prawach lub rzeczach, blokadę rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. Najczęściej jednak wykorzystywane jest poręczenie w postaci dwóch poręczycieli zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony, przedsiębiorców lub emerytów, uzyskujących dochód miesięczny w wysokości co najmniej 50% średniej krajowej czy 130% minimalnego wynagrodzenia. Urzędy rygorystycznie podchodzą do podmiotów udzielających poręczenia, urząd może wykluczyć możliwość poręczenia m.in. przez:

● przedsiębiorcę, którego działalność jest w upadłości lub likwidacji,

● osobę, która wcześniej uzyskała dotację z powiatowego urzędu pracy lub taką dotację poręczała, a jeszcze nie została z tego rozliczona i spłacona,

● pracownika pozostającego w okresie wypowiedzenia.

Dokładne informacje o zabezpieczaniu określa odrębny dla każdego urzędu pracy regulamin w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wkładem własnym może być określona suma pieniędzy, ale również przedmioty potrzebne do prowadzenia przedsiębiorstwa


Kto nie może się ubiegać o dotację z urzędu pracy

O przyznanie środków z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie może się ubiegać bezrobotny, jeżeli:

 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych;
 • otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej;
 • prowadził działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej;
 • był w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
 • przekroczył określony pułap pomocy de minimis w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku;
 • złożył wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosek o przystąpienie do spółdzielni socjalnej do innego starosty;
 • złożony przez niego wniosek jest niekompletny i nieprawidłowo sporządzony.

Jaka działalność nie jest dofinansowana

Dotacji PUP nie można przeznaczyć na:

● działalność w sektorach rybołówstwa i akwakultura,

● produkcję, przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu niektórych podstawowych produktów rolnych,

● tworzenie i prowadzenie sieci dystrybucyjnej związanej z prowadzeniem działalności eksportowej,

● działalność uwarunkowaną pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,

● działalność w sektorze węglowym,

● pomoc w nabyciu pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawaną podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego.


Podstawa przyznania dotacji

Przyznanie bezrobotnemu dotacji z Funduszu Pracy jest dokonywane na podstawie umowy.

Umowa powinna zawierać zobowiązanie bezrobotnego do:

wydatkowania pieniędzy zgodnie z przeznaczeniem i w terminie określonym w umowie, zwykle w ciągu 30 dni od zarejestrowania działalności gospodarczej,

● udokumentowania i rozliczenia dotacji w terminie określonym w umowie, nieprzekraczającym dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej;

● zwrotu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania, jeżeli:

a) otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem,

b) będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy; do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,

c) podejmie zatrudnienie lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,

d) naruszy inne warunki umowy.

PRZYKŁAD: Zmiana profilu działalności

Piotr M. złożył wniosek o dotację na uruchomienie działalności polegającej na świadczeniu usług ubezpieczeniowych. Pieniądze, jakie uzyskał ze środków z Funduszu Pracy, przeznaczył na zakup komputera, potrzebnych programów komputerowych oraz innych rzeczy koniecznych dla wykonywania takiej działalności. Po ośmiu miesiącach od rozpoczęcia działalność okazała się być nierentowna, w związku z czym Piotr M. zmienił jej profil i przekształcił ją na serwis komputerowy. Czy będzie on zobowiązany do zwrotu przyznanej dotacji?

Tak. Zmiana profilu działalności oznacza niedotrzymanie warunków określonych w umowie zawartej z urzędem pracy, a w konsekwencji zwrot uzyskanej dotacji.

W umowie z urzędem pracy Piotr M. zobowiązał się do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy. Zmiana profilu działalności stanowi prowadzenie działalności niezgodnej z opisem przedstawionym we wniosku o dofinansowanie. Skutkiem niedotrzymania warunków umowy zawartej z urzędem pracy jest wypowiedzenie umowy oraz zwrot kwoty, jaka została przeznaczona na dotację. Oznaczać to będzie, że Piotr M. ma obowiązek zwrócić wszystkie środki, jakie uzyskał na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.

Podstawa prawna

 • Art. 46 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1726.

● Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej – Dz.U. z 2009 r. nr 62, poz. 512 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 30, poz. 153.

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Obniżenie wieku emerytalnego jako fatalna decyzja [VIDEO]

  Obniżenie wieku emerytalnego było fatalną decyzją. Ekonomiści negatywnie oceniają niższy i zróżnicowany dla kobiet i mężczyzn wiek emerytalny w Polsce.

  Co pandemia uświadomiła menadżerom? [VIDEO]

  Pandemia a zarządzanie - co kryzys wywołany pandemią uświadomił menadżerom? Okazało się, że kapitał ludzki jest niezwykle ważny. Duże znaczenie ma także zdolność do szybkich zmian.

  Kodeks pracy art. 30

  Kodeks pracy w art. 30 wylicza sposoby rozwiązania umowy o pracę: porozumienie stron, wypowiedzenie, dyscyplinarka i upływ czasu.

  Kontroferta dla pracownika - co to jest?

  Kontroferta dla pracownika - co to jest i w jakim celu się ją stosuje? Czy warto przyjąć kontrofertę?

  Jesienna rekrutacja w logistyce - jak zachęcić do pracy w firmie?

  Startuje jesienna rekrutacja w logistyce. Jakich pracowników brakuje? Jak zachęcić do pracy w danej firmie? Co przyciąga pracowników?

  Kontrole PIP na małych budowach 2021 - wyniki

  Kontrole PIP na małych budowach zostały wzmożone w 2021 r. Z danych statystycznych wynika, że to właśnie na małych budowach jest najwięcej wypadków przy pracy. Jakie są wyniki kontroli PIP?

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców przez cały rok

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców nie są sezonowe. Przypomina o tym PIP w kampanii "Prawa przez cały rok". Jak zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową? Czym jest umowa o pomocy przy zbiorach?

  Europejskie Porozumienie dotyczące aktywnego starzenia się

  Europejskie Porozumienie podpisane w 2017 r. dotyczy aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego w pracy. Realizując je, w Polsce powstało "Porozumienie strony pracowników oraz strony pracodawców RDS na rzecz aktywnego starzenia". Wypracowano w nim szereg rozwiązań na rzecz aktywnego starzenia się.

  Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2021?

  Kiedy jest zmiana czasu na zimowy w 2021 r.? Czy ostatni raz przestawiamy zegarki jesienią? Jak zmiana czasu wpływa na czas pracy w nocy?

  Wypłata wynagrodzenia za pracę w sobotę, niedzielę

  Wypłata wynagrodzenia za pracę to podstawowy obowiązek pracodawcy. Co w przypadku, gdy dzień wypłaty wynagrodzenia wypada w sobotę lub niedzielę?

  Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na 4 falę covid?

  4 fala covid przewidywana jest na jesień 2021 r. Statystyki wskazują na tendencję wzrostową zakażeń. Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na ten trudny czas?

  Weryfikacja szczepień pracowników - projekt

  Weryfikacja szczepień pracowników - trwają prace nad projektem nowych przepisów. Czy pracodawcy będą mogli sprawdzić fakt zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez pracowników?

  Umowa o dzieło - ZUS, zgłoszenie

  Umowa o dzieło - zgłoszenie do ZUS jest obowiązkowe od 2021 r. Jaki jest termin na zgłoszenie? Kto musi zgłosić umowę do ZUS?

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 18 września 2021 r.

  Najnowsze zmiany w ubezpieczeniach społecznych weszły w życie 18 września 2021 r. Sprawdź, co się zmieni.

  Wypalenie zawodowe podstawą zwolnienia lekarskiego od 2022 r.

  Wypalenie zawodowe od 2022 r. będzie podstawą do otrzymania zwolnienia lekarskiego (l4). Czym jest wypalenie? Jakie są objawy? Jak przeciwdziałać?

  Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

  Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.

  Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie z ZUS!

  Wniosek o zwolnienie z ZUS - sklepiki szkolne i piloci muzealnych wycieczek mają ostatnie dni na ubieganie się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń - covid

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń została przewidziana w tarczy na czas pandemii COVID-19. Kogo dotyczy? Ile wynosi?

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - szczepienie

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu szczepienia - kiedy jest możliwe? Czy szczepienie dziecka uzasadnia zwolnienie od pracy?

  Kobiety najwięcej ucierpiały na pandemii

  Kobiety najwięcej straciły w czasie pandemii. To one częściej były zwalniane. Spadł na nie ciężar opieki nad dziećmi i pracy jednocześnie. Jak wpłynęło to na ich zdrowie?

  Płace rosną, bo firmy walczą o pracowników

  Płace rosną wszędzie. Wszystkie kody PKD odnotowały w sierpniu 2021 r. podwyżki wynagrodzeń. Firmy walczą w ten sposób o pracowników.

  Jak można podzielić urlop ojcowski?

  Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni. Jak można go podzielić? Do kiedy należy go wykorzystać?

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy - czy jest możliwe? Co na to prawo? Jakie świadczenia przysługują za czas izolacji?

  Składki KRUS - IV kwartał 2021 r.

  Składki KRUS w IV kwartale 2021 r. - ile wynosi miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Dyscyplinarka za brak szkolenia BHP

  Czy brak szkolenia BHP może być podstawą dyscyplinarki? Czy można uznać to za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika?