Kategorie

Przesłane faksem wypowiedzenie umowy jest skuteczne

Halina Kwiatkowska
Wypowiedzenie umowy o pracę uważa się za dokonane, gdy zostało doręczone pracownikowi w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią. Odmowa jego przyjęcia nie ma wpływu na jego skuteczność. Po upływie okresu wypowiedzenia umowa i tak ulegnie rozwiązaniu.

Sposób powiadomienia pracownika o wypowiedzeniu umowy o pracę ma istotne znaczenie praktyczne, wpływa bowiem na skuteczność oświadczenia o zakończeniu stosunku pracy oraz rozpoczęcie biegu okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu uznaje się za złożone z chwilą, gdy doszło do wiadomości pracownika w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią (art. 61 k.c. w zw. z art. 300 k.p.), nawet jeśli faktycznie tego nie uczynił (por. wyrok SN z 23 stycznia 1998 r., I PKN 501/97, OSNP 1999/1/15).

Doręczenie bezpośrednie

Reklama

Wypowiedzenie można wręczyć pracownikowi podczas rozmowy. Jego skuteczność nie będzie uzależniona od tego, czy potwierdzi on jego odbiór. Wypowiedzenie będzie skuteczne także wówczas, gdy pracownik odmówi pisemnego potwierdzenia jego przyjęcia, a nawet gdy zniszczy wręczone mu wypowiedzenie. Złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę ma bowiem miejsce także wtedy, gdy pracownik mając realną możliwość zapoznania się z jego treścią, z własnej woli tego nie zrobił (por. wyrok SN z 16 kwietnia 1995 r., I PRN 2/95, OSNP 1995/18/229).

W razie odmowy przyjęcia wypowiedzenia pracodawca nie musi szukać innego sposobu jego doręczenia. Nawet jeśli wysyła dodatkowo wypowiedzenie pocztą, datą jego złożenia będzie data odmowy przyjęcia pisma w siedzibie firmy, a nie data otrzymania przez pracownika listu. Aby umowa o pracę została rozwiązana, wystarczy, że zatrudniony został o tym poinformowany. Dzieje się tak, nawet jeśli odmawia przyjęcia oświadczenia pracodawcy o zwolnieniu (wyrok SN z 9 stycznia 2007 r., II PK 158/2006, LexPolonica nr 1227903).

Pracownik, który bez usprawiedliwionych przyczyn odmówił przyjęcia pisma wypowiadającego mu umowę, nie może domagać się przywrócenia terminu do wniesienia odwołania do sądu pracy ani powołać się na to, że pracodawca nie poinformował go o możliwości, terminie i trybie odwołania (wyrok SN z 4 kwietnia 2004 r., I PK 429/03, LexPolonica nr 377164).

Pracownicy często podają w wątpliwość fakt, że doszło do wręczenia wypowiedzenia. Warto więc dla celów dowodowych zapewnić sobie świadków, którzy bedą mogli potwierdzić w razie sporu, że pracownik miał możliwość zapoznania się z treścią wypowiedzenia oraz to, czy i kiedy pracodawca złożył pracownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu. Dowodem może być także notatka służbowa z przebiegu próby wręczenia pracownikowi wypowiedzenia.

Za pośrednictwem poczty

Reklama

Gdy pracownik nie przychodzi do pracy i nie ma możliwości bezpośredniego wręczenia mu wypowiedzenia, wówczas wypowiedzenie można wysłać pocztą lub kurierem. Warto pamiętać o wysłaniu pisma listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Problem pojawia się wówczas, gdy pracownik nie odbiera korespondencji. Wtedy dniem złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu będzie dzień, w którym pracownik odmówił doręczycielowi odbioru listu, albo dzień upływu terminu do odbioru przesyłki na poczcie. Złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę ma bowiem miejsce także wtedy, gdy pracownik, mając realną możliwość zapoznania się z jego treścią, z własnej woli nie podejmuje przesyłki pocztowej (wyrok SN z 11 grudnia 1996 r., I PKN 36/96, OSNAPiUS 1997/14/251).

Po otrzymaniu zwrotu pisma z poczty pracodawca nie musi ponawiać prób doręczenia wypowiedzenia i może uznać, że pracownik wypowiedzenie otrzymał. Dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej zawierającej wypowiedzenie stwarza domniemanie faktyczne możliwości zapoznania się przez pracownika z jego treścią, co oznacza przerzucenie na niego ciężaru dowodu braku takiej możliwości (wyrok SN z 5 października 2005 r., I PK 37/05, OSNP 2006/17-18/263).


Jeżeli pracodawca wie, że pracownik zmienił adres zamieszkania, wypowiedzenie należy przesłać na adres faktycznego pobytu pracownika.

Wysłanie pisma rozwiązującego umowę na adres stałego miejsca zamieszkania pracownika nie czyni zadość wymogom zawartym w art. 61 k.c., jeżeli pracodawcy znany jest fakt czasowego zamieszkiwania pracownika w innej miejscowości (por. wyrok SN z 19 października 1976r., I PR 125/76, LEX nr 14332).

Jeśli podczas nieobecności pracownika list z wypowiedzeniem odbierze dorosły domownik, przyjmuje się, że wypowiedzenie zostało doręczone. Domownikami są mieszkający z pracownikiem dorośli krewni i powinowaci. Natomiast osoby obce nie są domownikami, nawet gdy mieszkają w tym samym mieszkaniu (np. lokatorzy lub sublokatorzy). Osoby takie należy traktować jako sąsiadów adresata i o fakcie doręczenia im przeznaczonej dla niego przesyłki poinformować zainteresowanego przez umieszczenie odpowiedniego zawiadomienia na drzwiach jego mieszkania, względnie izby w jego mieszkaniu (wyrok SN z 13 listopada 1996 r., III RN 27/96, OSNAPiUS 1997/11/187).

PRZYKŁAD

BRAK ZGODY

Pracownik został wezwany przez przełożonego, który poinformował go o rozwiązaniu umowy o pracę. Kiedy przełożony próbował wręczyć mu pismo z wypowiedzeniem, pracownik odmówił jego przyjęcia. W tej sytuacji pracodawca wysłał pracownikowi dodatkowe wypowiedzenie pocztą, przyjmując za datę dokonania wypowiedzenia dzień, w którym pracownik odmówił przyjęcia wypowiedzenia w firmie.

PRZYKŁAD

DWUKROTNE AWIZOWANIE

Pracodawca wysłał wypowiedzenie listem poleconym. Przesyłka została dwukrotnie awizowana, ale pracownik jej nie odebrał i korespondencja wróciła do pracodawcy. Pracodawca podejmował dalsze bezskuteczne próby doręczenia wypowiedzenia za pośrednictwem kuriera. Ostatecznie uznał, że umowa o pracę uległa rozwiązaniu, a doręczenie wypowiedzenia nastąpiło wraz z upływem terminu do odbioru pierwszej przesyłki.

Faksem lub mailem

Można również przekazać pracownikowi wypowiedzenie faksem lub mailem. Doręczenie wypowiedzenia w ten sposób jest skuteczne i powoduje rozpoczęcie dla pracownika biegu terminu do odwołania do sądu pracy, ale stanowi naruszenie art. 30 par. 3 k.p. nakazującego pisemną formę wypowiedzenia (uchwała SN z 2 października 2002 r., III PZP 17/02, OSNP 2003/20/481). Pracownik może więc tak dokonane wypowiedzenie skutecznie zaskarżyć. Doręczenie wypowiedzenia mailem byłoby jednak skuteczne także w zakresie wymogu formy pisemnej, gdyby mail opatrzony był podpisem elektronicznym.

Nie narusza natomiast wymogu formy pisemnej identycznej treści wypowiedzenie dokonane mailem i tradycyjną pocztą. W takim wypadku mamy do czynienia z podwójnym doręczeniem tego samego oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę, a nie z dwoma różnymi, z których to złożone mailem nie spełnia wymogu pisemności (por. wyrok SN z 18 stycznia 2007 r., II PK 178/06, LexPolonica nr 1587124).

PRZYKŁAD

NOTATKA SŁUŻBOWA

Pracownik został wezwany do gabinetu przełożonego. Podczas krótkiej rozmowy został poinformowany o rozwiązaniu umowy. Zauważył, że przełożony zamierza wręczyć mu leżące na biurku wypowiedzenie. Pracownik nie czekając na dalszy rozwój wydarzeń wyszedł z gabinetu. Przy rozmowie przełożonego z pracownikiem był obecny kierownik działu kadr, który sporządził notatkę z przebiegu spotkania z pracownikiem. W tej sytuacji pracodawca umieścił notatkę wraz z nieodebranym przez pracownika wypowiedzeniem w jego aktach osobowych.

HALINA KWIATKOWSKA

radca prawny, partner, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy, oddział Kraków

PODSTAWA PRAWNA

Art. 30 par. 3, art. 300 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz.94 z późn. zm.).

Art. 61 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wszystko, co musisz wiedzieć

  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - komu i kiedy przysługuje? Kto je wypłaca? Jak odwołać się od decyzji ZUS?

  PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

  PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

  Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

  Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

  Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

  Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.

  Bezrobocie w maju 2021 r. najniższe w UE

  Bezrobocie w maju 2021 r. - ile wyniosła szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego? Czy Polska ma najniższe bezrobocie w UE?

  Doradca podatkowy - zarobki 2021

  Doradca podatkowy - jakie są zarobki w 2021 r.? Gdzie zarabia się najlepiej? Jak zrobić szybką karierę w podatkach? Oto kilka wskazówek.

  Zatrudnienie programisty - rekrutować seniora czy juniora?

  Zatrudnienie programisty może stać się prawdziwym wyzwaniem. Polskie firmy muszą konkurować o najlepszych specjalistów z pracodawcami z Zachodu. Jak w takiej sytuacji zatrudnić dobrego programistę?

  4 cechy, jakie powinien posiadać dobry program do obsługi PPK

  Obsługa PPK może być albo koszmarem działu kadr, albo procesem, o którym, jak o oddychaniu, po prostu się nie myśli. Wszystko zależy od tego, jakie oprogramowanie (i czy w ogóle) wspomaga dział personalny w realizacji zadań związanych z obsługą PPK. Jaki zatem powinien być program, który pozwoli na sprawną realizację PPK bez nadmiernego obciążania pracowników?

  PPK w firmie - jak wdrożyć?

  PPK w firmie - jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe dla swoich pracowników? Co powinien zawierać program do obsługi PPK? Kto może oszczędzać w PPK?

  Regionalizacja płacy minimalnej - rekomendacje

  Regionalizacja płacy minimalnej i powiązanie jej z obiektywnym parametrem ekonomicznym to rekomendacje raportu, którego partnerem jest Biuro Rzecznika MŚP.

  Czerwiec 2021 - godziny pracy, dni wolne

  Czerwiec 2021 - godziny pracy i dni wolne czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Kalendarz czerwca w 2021 r. zawiera 1 święto wolne od pracy.

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021 r. ma 4 niedziele. Czy 13 czerwca, 20 czerwca lub 27 czerwca jest niedziela handlowa? Kalendarz niedziel handlowych.