Kategorie

Wyrok SN z dnia 15 grudnia 2004 r. sygn. I PK 120/04

Ukaranie pracownika zajmującego stanowisko kierownicze za przestępstwo wywołujące szkodę w mieniu pracodawcy wyklucza orzeczenie przywrócenia do pracy, bez względu na wady niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) Sędziowie SN: Jadwiga Skibińska-Adamowicz, Andrzej
Wyrok SN z dnia 15 grudnia 2004 r. sygn. I PK 120/04

Ukaranie pracownika zajmującego stanowisko kierownicze za przestępstwo wywołujące szkodę w mieniu pracodawcy wyklucza orzeczenie przywrócenia do pracy, bez względu na wady niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p.

Przewodniczący SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

Sędziowie SN: Jadwiga Skibińska-Adamowicz, Andrzej Wasilewski.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 grudnia 2004 r. sprawy z powództwa Józefa B. przeciwko Z. Spółdzielni Mieszkaniowej w Z. o przywrócenie do pracy i odszkodowanie, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 grudnia 2003 r. [...]

oddalił kasację i nie obciążył powoda kosztami postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Reklama

Sąd Apelacyjny-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach wyrokiem z dnia 30 grudnia 2003 r. oddalił apelację powoda Józefa B. od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach z dnia 30 czerwca 2003 r., zasądzającego od pozwanej Z. Spółdzielni Mieszkaniowej w Z. kwotę 6.028,52 zł z odsetkami, tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę i oddalającego powództwo o przywrócenie do pracy, a także zasądzającego od powoda (pozwanego wzajemnie) na rzecz pozwanego (powoda wzajemnego) kwotę 637,08 zł z odsetkami i oddalającego powództwo wzajemne w pozostałym zakresie. Ponadto Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie pozwanej Spółdzielni na postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 13 sierpnia 2003 r., odrzucające jej spóźniony wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku tego Sądu z dnia 30 czerwca 2003 r., a także zniósł wzajemnie między stronami koszty postępowania w drugiej instancji.

W sprawie tej ustalono, że w dniu 21 listopada 1996 r. powód został wybrany przez radę nadzorczą pozwanej Spółdzielni na stanowisko prezesa zarządu. W oparciu o tę uchwałę w dniu 1 lipca 1997 r. zawarto z powodem umowę o pracę na czas nieokreślony na stanowisku prezesa zarządu-dyrektora pozwanej. Uchwałą z dnia 27 maja 1998 r. Rada Nadzorcza pozwanej rozwiązała z powodem umowę o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p., zarzucając mu małą operatywność oraz niegospodarność na zajmowanym stanowisku. W czasie rozwiązania stosunku pracy powód był radnym Rady Miejskiej w Z., a pozwana nie uzyskała jej zgody na rozwiązanie umowy o pracę z powodem. Przed ustaniem stosunku pracy powód uzyskiwał wynagrodzenie za pracę w kwocie 6.028,52 zł. Po rozwiązaniu umowy o pracę z powodem w pozwanej Spółdzielni dokonano wyboru nowego prezesa zarządu, z którym zawarto umowę o pracę.

Reklama

W ramach takich ustaleń Sąd pierwszej instancji uznał, że rozwiązanie z powodem umowy o pracę naruszało art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, co uzasadniało roszczenia powoda określone w art. 56 k.p. Z uwagi na to, że po rozwiązaniu z powodem stosunku pracy dokonano wyboru następnego prezesa pozwanej, Sąd ten uznał, że nie jest możliwe jego przywrócenie do pracy i zasądził na rzecz powoda odszkodowanie w wysokości 1-miesięcznego wynagrodzenia. Równocześnie Sąd ten uznał, że roszczenia wzajemne pozwanej (powódki wzajemnej) zasługiwały na uwzględnienie jedynie co do kwoty 630,08 zł stanowiącej równowartość wykonania 15.305 sztuk odbitek kserograficznych, gdyż „pozostałe roszczenia nie zostały przez pozwaną wykonane".

Stanowisko takie potwierdził Sąd Apelacyjny, który uznał, że wobec stwierdzenia naruszenia art. 25 ustawy o samorządzie terytorialnym, które wystarczająco uzasadniało roszczenia powoda określone w art. 56 k.p., zbędne były ustalenia, czy powołane przez radę nadzorczą przyczyny rozwiązania z powodem umowy o pracę uzasadniały rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 52 § 1 k.p. Sąd ten podzielił stanowisko Sądu Okręgowego o niemożliwości przywrócenia powoda do pracy na poprzednio zajmowane stanowisko pracy, ponieważ art. 56 k.p. odsyła w tej kwestii do art. 45 § 2 k.p. Wprawdzie art. 45 § 3 k.p. wyłącza stosowanie jego § 2 do pracowników, których stosunek pracy podlega wzmożonej ochronie, ale nie mogło to mieć zastosowania w przedmiotowej sprawie, w której powód domagał się przywrócenią do pracy na stanowisko prezesa zarządu pozwanej. Zgodnie z § 24 ust. 1 pkt 17 statutu pozwanej i art. 49 Prawa spółdzielczego, powód był zatrudniony po wyborze go przez radę nadzorczą która może w każdym czasie odwołać członka zarządu, w tym prezesa. Z powodem została rozwiązana umowa o pracę przez ten organ pozwanej spółdzielni, który również odwołał powoda z funkcji prezesa zarządu. Skoro stanowisko prezesa zarządu łączyło się z wyborem, to powód nie mógł skutecznie domagać się przywrócenia do pracy na to stanowisko, ponieważ odwołanie członka zarządu jest jednostronną czynnością prawną pozostawioną swobodnej decyzji pozwanej spółdzielni. W konsekwencji uchylała się spod kontroli sądowej merytoryczna kontrola odwołania go z funkcji prezesa zarządu pozwanej, któremu nie przysługiwało roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednio zajmowane stanowisko. W takich okolicznościach sprawy prawidłowe było zasądzenie na rzecz powoda odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia i oddalenie powództwa o przywrócenie do pracy.

Ponadto Sąd Apelacyjny uznał, że przedmiotem jego rozpoznania było również zażalenie pozwanej na postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 13 sierpnia 2003 r., odrzucające wniosek pozwanej o sporządzenie uzasadnienia wyroku z uwagi na niezachowanie przez nią terminu z art. 328 § 1 k.p.c. do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku. Pozwana nie mogła skutecznie powoływać się na to, że taki wniosek złożyła pomyłkowo do innej sprawy, tym bardziej „że we wniosku skierowanym do Wydziału Cywilnego wskazała na sygnaturę akt sprawy prowadzonej przez strony w tym Wydziale". Tymczasem wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku dotyczy konkretnej sprawy, w której zapadł wyrok, „a nie Sądu w którym ta sprawa była rozpoznawana". Nie można było zatem „podzielić zarzutu pozwanej, że skoro skierowała wniosek o uzasadnienie wyroku do właściwego Sądu, to ten Sąd winien nadać mu bieg".

W sprawie kasacje złożyły obie strony, ale kasacja strony pozwanej została odrzucona postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2004 r

W kasacji powoda podniesiono zarzuty naruszenia: 1. art. 217 k.p.c., „poprzez pominięcie istotnych wniosków dowodowych", 2. art. 233 k.p.c. ,przez „niedokonanie wszechstronnej oceny zebranego materiału dowodowego, co stało się przyczyną błędów w ustaleniach faktycznych", 3. art. 56 k.p. w związku z art. 45 § 3 k.p. oraz art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym wskutek przyjęcia, że radnemu gminy pełniącemu funkcję prezesa zarządu spółdzielni nie przysługuje roszczenie o przy-wrócenie do pracy w razie nieuzyskania przez pracodawcę zezwolenia właściwej rady gminy na rozwiązanie stosunku pracy z takim pracownikiem. Na takich podstawach skarżący domagał się uchylenia zaskarżonego wyroku „w całości" i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, a także „obciążenia" pozwanej kosztami postępowania według norm przepisanych, alternatywnie wnosząc o zmianę zaskarżonego wyroku i orzeczenie przez Sąd Najwyższy co do istoty sprawy poprzez uwzględnienie apelacji powoda w zakresie przywrócenia do pracy oraz zasądzenia od pozwanej kosztów postępowania „zgodnie z żądaniem pozwu". Zaskarżony wyrok stoi w rażącej sprzeczności z fundamentalnym orzecznictwem Sądu Najwyższego w zakresie wzmożonej ochrony stosunku pracy radnych samorządowych (uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 24 listopada 1992 r., I PZP 59/62). Ponadto istnieją rozbieżności pomiędzy powołanym w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku orzecznictwem („lata 60-te i 70-te") i aktualną judykaturą zawartą w orzeczeniu z dnia 2 września 2003 r., I PK 338/02. Wszystko to sprawia, że zaskarżone orzeczenie narusza w sposób rażący i oczywisty porządek prawny, zwłaszcza że w sprawie miały miejsce „poważne uchybienia w zakresie postępowania dowodowego, w szczególności pominięcie istotnych dowodów oraz naruszenie zasady swobodnej oceny dowodów".

W uzasadnieniu kasacji skarżący wskazał, że po rozwiązaniu z nim umowy o pracę nadal zajmował stanowisko prezesa zarządu pozwanej, z którego został odwołany dopiero „w miesiąc później" i już po wytoczeniu powództwa w przedmiotowej sprawie „na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 15.06.1998 r.", co całkowicie pominęły Sądy obu instancji. Ponadto w posiedzeniu rady nadzorczej brała udział osoba niebędąca jej członkiem, „ więc taka uchwała w ogóle nie istnieje w obrocie prawnym i nie może stanowić podstawy rozwiązania stosunku pracy". Równocześnie art. 45 § 3 k.p. sprzeciwiał się zasądzeniu odszkodowania na rzecz pracownika szczególnie chronionego przed rozwiązaniem stosunku pracy, zamiast wybranego przezeń roszczenia o przywrócenie do pracy na poprzednio zajmowane stanowisko pracy. Skarżący utrzymywał, że rozwiązanie z nim stosunku pracy pozostawało w związku z wykonywaniem przezeń mandatu radnego, bowiem zawiadomił o nadużyciach w działaniu „poprzednich organów pozwanej spółdzielni".

W odpowiedzi na kasację pozwana wniosła o odrzucenie, ewentualnie o oddalenie wniesionej skargi i zasądzenie od powoda na swoją rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Wprawdzie niektóre zarzuty proceduralne kasacji okazały się uzasadnione, zwłaszcza w odniesieniu do braku wszechstronnego rozeznania sprawy, jak i niepełnego uzasadnienia zaskarżonego wyroku w części oddalającej apelację powoda, tyle że podzielenie tych zarzutów i tak nie stwarzałoby pozytywnej prognozy podjęcia odmiennego rozstrzygnięcia sprawy na korzyść powoda (przywrócenia go do pracy). Dla porządku zatem Sąd Najwyższy uznał, że Sąd Apelacyjny w ogóle nie ustosunkował się do merytorycznych i ogólnikowo wskazanych przez pozwaną przyczyn rozwiązania z powodem umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy (art. 52 § 1 pkt 1 k.p.). W odniesieniu do tego szczególnego trybu niezwłocznego („dyscyplinarnego") rozwiązania stosunku pracy obowiązują wyraźne reguły dotyczące obowiązku wskazania przez pracodawcę konkretnej przyczyny uzasadniającej natychmiastowe rozwiązanie stosunku pracy (art. 30 § 4 k.p.), która wyznacza obszar jej weryfikacji w postępowaniu sądowym. Tymczasem z ustaleń faktycznych ujawnionych w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku wynikało, że pozwana rozwiązała z powodem umowę o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. „w związku z małą operatywnością oraz niegospodarnością na zajmowanym stanowisku". Bez wątpienia tak ogólnikowo i mało precyzyjnie wskazana przyczyna nie mogłaby być z wysokim prawdopodobieństwem uznana za uzasadniającą natychmiastowe rozwiązanie stosunku pracy. Ponadto Sąd Apelacyjny skoncentrował się w zasadzie wyłącznie na potwierdzeniu niezgodności z prawem dokonanego niezwłocznego rozwiązania z powodem umowy o pracę w związku z naruszeniem art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) przez pozwanego pracodawcę, który dopiero w dniu rozwiązania stosunku pracy zwrócił się do Rady Miejskiej w Z. o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z powodem będącym radnym, ale nie uzyskał jednoznacznego stanowiska od tego samorządowego organu. W takich okolicznościach sprawy - natychmiastowe rozwiązanie z powodem umowy o pracę było dotknięte wadą merytoryczną polegającą na ogólnikowym i mało precyzyjnym wskazaniu przyczyny uzasadniającej zastosowanie „dyscyplinarnego" trybu ustania stosunku pracy, a ponadto także istotnym uchybieniem formalnym, związanym z naruszeniem art. 25 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o samorządzie gminnym, który bezwzględnie uzależnia legalne rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem będącym radnym od uzyskania uprzedniej zgody właściwego organu samorządowego (rady gminy). Ujawnienie tego rodzaju wad prowadzi do uznania, że rozwiązano umowę o pracę z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, co uzasadnia uwzględnienie roszczenia o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie (art. 56 § 1 k.p.). Dodatkowo, w stosunku do szczególnie chronionego pracownika - takiego jak powód, pełniący mandat radnego, którego stosunek pracy podlegał wzmożonej ochronie przed rozwiązaniem (art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), stwierdzenie naruszenia przepisów o natychmiastowym rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie - z reguły powinno prowadzić do orzeczenia przywrócenia do pracy, a tylko wyjątkowo - gdy przywrócenie do pracy jest niemożliwe z przyczyn określonych w art. 411 k.p. (w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy) - sąd pracy orzeka o odszkodowaniu (art. 45 § 3 k.p. w związku z art. 56 § 2 k.p.).

W świetle powyższego oglądu sprawy mogłoby się wydawać, że kasacja powoda powinna być uwzględniona, tyle że pozostawałoby to w radykalnej sprzeczności z art. 8 k.p., który wykluczał uwzględnienie kasacyjnego wniosku o zmianę zaskarżonych orzeczeń w odniesieniu do powoda i przywrócenie go do pracy na poprzednio zajmowane stanowisko prezesa zarządu-dyrektora strony pozwanej. Prawdą jest że, na gruncie mającego w sprawie zastosowanie art. 45 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (w brzmieniu tego przepisu z daty niezwłocznego rozwiązania stosunku pracy), rada nadzorcza pozwanej Spółdzielni mogła w każdej chwili odwołać powoda z funkcji członka zarządu, co nie uchybiało jego roszczeniom ze stosunku pracy, zwłaszcza w sytuacji ujawnionych wyżej naruszeń przez pozwanego pracodawcę przepisów prawa pracy o niezwłocznym rozwiązywaniu umów o pracę. Ponadto jednak rozpoznawana sprawa miała jeszcze dalszą specyfikę wynikającą z tego, że pozwana Spółdzielnia najpierw rozwiązała z powodem umowę o pracę bez wypowiedzenia, a dopiero później jej rada nadzorcza odwołała powoda z funkcji członka zarządu, czyli wystąpiła odwrotna sekwencja zdarzeń prawnych, aniżeli ta, którą rozważał Sąd Apelacyjny, trafnie przyjmując, że uprzednie odwołanie pracownika z funkcji członka zarządu spółdzielni było, na gruncie stanu prawnego obowiązującego w dacie dokonania jednostronnej czynności rozwiązującej stosunek pracy powoda, pozostawione swobodnej decyzji pozwanej. Decyzja pozwanej spółdzielni dotycząca odwołania powoda ze składu jej zarządu uchylała się spod merytorycznej kontroli sądu pracy, a równocześnie ocena roszczenia powoda o przywrócenie do pracy na stanowisko prezesa zarządu-dyrektora spółdzielni nie mogła pomijać faktu obsadzenia tego stanowiska w toku procesu przez inną osobę.

Oddalając kasację Sąd Najwyższy zwrócił uwagę przede wszystkim na dalsze istotne okoliczności sprawy. Wada braku uzyskania uprzedniej zgody rady gminy na rozwiązanie stosunku pracy z radnym podlega ocenie z uwzględnieniem zdania drugiego art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, które stanowi, że rada gminy odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu radnego. W rozpoznawanej sprawie Rada Miejska w Z. uchyliła się od zajęcia stosownego stanowiska, stwierdzając, iż - wobec braku szczegółowego uzasadnienia wniosku o rozwiązanie umowy o pracę - nie mogła ocenić, czy podstawą tego rozwiązania nie były zdarzenia związane z wykonywaniem przez powoda mandatu radnego. Równocześnie kasacyjnym twierdzeniom skarżącego, że rozwiązanie z nim stosunku pracy pozostawało w związku z wykonywaniem przezeń mandatu radnego, gdyż zawiadomił o nadużyciach w działaniu „poprzednich organów pozwanej spółdzielni", przeczą inne fakty, a w szczególności niedbale sygnalizowany przez Sąd Apelacyjny (w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku), wyrok „z 07.11.2002 r.", który w rzeczywistości był orzeczeniem karnym Sądu Rejonowego w Z. z dnia 7 listopada 2001 r., II K 61/00, skazującym powoda za przestępstwo z art. 284 § 1 k.k. - przywłaszczenia mienia na szkodę pozwanej Spółdzielni. W ocenie Sądu Najwyższego, skazanie pracownika zajmującego stanowisko kierownicze za przestępstwo wywołujące szkodę w mieniu pozwanego pracodawcy, z natury rzeczy dyskwalifikuje takiego pracownika do dalszego pełnienia funkcji kierowniczej i wyklucza możliwość przywrócenia go do pracy, bez względu na inne ujawnione wady niezwłocznego rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 § 1 pkt. 1 k.p. (art. 8 k.p. w opozycji do art. 56 k.p.). Należy bowiem wykluczyć sytuacje, w których stanowiska kierownicze mogliby pełnić pracownicy działający na szkodę pracodawcy, a w szczególności skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwa szkodzące pracodawcy. I taka była podstawowa przyczyna oddalenia kasacji powoda, niezależnie od tego, że skład orzekający podziela pogląd wyrażony w uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 1992 r., I PZP 55/92 (OSNCP 1993 nr 7-8, poz. 116), w której przyjęto, iż podstawowym roszczeniem przysługującym pracownikowi-radnemu zajmującemu kierownicze stanowisko pracy (w rozpoznawanej sprawie stanowisko prezesa zarządu-dyrektora spółdzielni), w razie odwołania go bez zgody właściwej rady, powinno być odszkodowanie ze względu na swoistość tego złożonego stosunku prawnego, stosunku pracy, w którym odwołanie z funkcji członka zarządu (ustanie stosunku członkostwa w zarządzie spółdzielni) z reguły uzasadnia rozwiązanie stosunku pracy, który był nierozerwalnie uzależniony od pełnienia funkcji członka zarządu. Oznacza to, że w okolicznościach rozpoznawanej sprawy przywrócenie do pracy na stanowisko członka zarządu-dyrektora spółdzielni mogłoby wchodzić w grę zupełnie wyjątkowo i tylko wówczas, gdyby podstawami odwołania ze stanowiska członka zarządu spółdzielni prowadzącymi do rozwiązania stosunku pracy były wyłącznie zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu radnego. Ponieważ w rozpoznawanej sprawie taka zależność nie miała miejsca, przeto uznanie zasadności żądania skarżącego przywrócenia do pracy na poprzednio zajmowane stanowisko było wykluczone. Przyjęte rozstrzygnięcie wcale nie kłóci się z przywołanym w kasacji wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 2 września 2003 r., I PK 338/02 (dotychczas niepublikowany), ponieważ w uzasadnieniu tego orzeczenia Sąd Najwyższy także wyraził myśl, że przesądzenie na korzyść pracownika zakresu jego szczególnej ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy - z racji wykonywania mandatu radnego - nie przesądza o bezwzględnej konieczności przywrócenia go do pracy, ale wymaga potrzeby oceny roszczenia o przywrócenie do pracy w świetle zasad współżycia społecznego i jego społeczno-gospodarczego przeznaczenia.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Najwyższy oddalił niemającą usprawiedliwionych podstaw prawnych kasację powoda w zgodzie z art. 39312 k.p.c., bez obciążania go kosztami postępowania kasacyjnego (art. 102 k.p.c.) - z uwagi na ujawnione uchybienia przez pozwanego pracodawcę przepisów prawa o niezwłocznym rozwiązaniu z powodem umowy o pracę.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?