Kategorie

Jak prawidłowo sporządzić protokół wypadku przy pracy pracownika

Urszula Kurek
Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu swojego przełożonego, jeżeli jego stan zdrowia na to pozwala. Wypadek należy zgłosić na piśmie. Obowiązek zgłoszenia wypadku mają również wszyscy pracownicy, którzy byli świadkami zdarzenia.

Protokół wypadku przy pracy pracownika

Pracodawca powinien zapewnić poszkodowanemu pierwszą pomoc medyczną oraz zabezpieczyć miejsce wypadku, eliminując lub ograniczając zaistniałe zagrożenie. Miejsce wypadku musi zostać zabezpieczone przed wstępem osób trzecich. Jeżeli przyczyną wypadku były źle działające maszyny bądź inne urządzenia mechaniczne, nie wolno na nich pracować do momentu ustalenia wszystkich okoliczności wypadku. Maszynę można uruchomić ponownie dopiero po dokonaniu oględzin miejsca wypadku przez społecznego inspektora pracy.

Pracodawca ma obowiązek zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy.

Ustalenie okoliczności wypadku

Okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy powinien ustalić zespół powypadkowy, którego skład jest uzależniony od rodzaju wypadku i przyjętego u danego pracodawcy systemu realizacji zadań w zakresie bhp. Zespół powypadkowy ma obowiązek:

 • dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych, a także zbadać warunki wykonywania pracy oraz inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku,
 • sporządzić szkice lub fotografie miejsca wypadku,
 • wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, jeśli jego stan zdrowia na to pozwala,
 • zebrać informacje dotyczące wypadku od świadków tego zdarzenia,
 • zasięgnąć opinii lekarza oraz specjalistów zajmujących się stanem zdrowia poszkodowanego,
 • zebrać wszystkie dowody dotyczące wypadku,
 • dokonać prawnej kwalifikacji wypadku,
 • określić środki profilaktyczne oraz wnioski, w szczególności wynikające z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek.

Polecamy produkt: IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy pracownika zespół powypadkowy sporządza - nie później niż w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia o wypadku - protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku (protokół powypadkowy). Jeśli protokół jest sporządzany po upływie tego terminu, należy podać w nim przyczyny, które nie pozwoliły na dotrzymanie 14-dniowego terminu (pkt 12 protokołu powypadkowego).

Sporządzanie protokołu

Po zakończeniu postępowania wyjaśniającego komisja badająca przyczyny i okoliczności wypadku przygotowuje protokół powypadkowy, w którym:

 • w punkcie 1 określa pracodawcę, tj. nazwę firmy lub imię i nazwisko jej właściciela, adres siedziby oraz NIP i REGON, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pracodawcy, a także kod PKD,
 • w punkcie 2 protokołu wpisuje dane osoby, która uległa wypadkowi, a także ogólnie opisuje okoliczności i przyczyny wypadku oraz wykazuje skład zespołu wypadkowego,
 • w punkcie 3 wpisuje imię i nazwisko osoby, która zgłosiła wypadek, oraz podaje datę zdarzenia,
 • w punkcie 4 opisuje szczegółowo wypadek i jego okoliczności,
 • w 5 punkcie stwierdza, czy wypadek miał związek z naruszeniem przepisów i zasad bhp. Jest to ważny punkt, ponieważ świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, jeżeli wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują również poszkodowanemu pracownikowi, który wypadek spowodował będąc w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających albo substancji psychotropowych,

Malarz w czasie przerwy w wypełnianiu swoich obowiązków zażył narkotyki. Wracając do pracy po przerwie nie zauważył plandeki ochronnej oddzielającej schody. Spadł z kilkunastu stopni i doznał z tego powodu poważnego uszkodzenia prawej nogi z zerwaniem wiązadła. Informację o bezpośredniej przyczynie wypadku, jaką było zażycie narkotyków, należy podać w punkcie piątym protokołu. Taki protokół potwierdza brak uprawnień do wypłaty zasiłku chorobowego, renty szkoleniowej, wypadkowej, rodzinnej, jednorazowego odszkodowania oraz świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego.

 • w punkcie 6 opisuje skutki wypadku, rodzaj i umiejscowienie urazu z informacją, jakie czynności zostały wykonane przy udzielaniu poszkodowanemu pomocy medycznej,
 • w punkcie 7 uzasadnia, czy uznaje zdarzenie za wypadek przy pracy, tj. czy był on związany z wykonywaniem powierzonych czynności na zajmowanym stanowisku,
 • w punkcie 8 określa rodzaj wypadku, tj. czy był on wypadkiem:

- indywidualnym (wypadkowi uległa jedna osoba bez ingerencji innych osób),

- zbiorowym (wypadkowi uległa większa liczba osób),

- śmiertelnym (nastąpiła śmierć poszkodowanego),

- ciężkim (leczenie będzie długotrwałe z nikłą możliwością całkowitego powrotu do zdrowia),

- powodującym czasową niezdolność do pracy (w wyniku pomocy medycznej oraz rehabilitacji poszkodowany ma możliwość szybkiego powrotu do zdrowia),

 • w punkcie 9 wpisuje wnioski i zalecenia profilaktyczne, które należy stosować w przyszłości w celu uniknięcia podobnych zdarzeń - wskazuje zalecenia i uwagi kierowane do pracodawcy i osób odpowiedzialnych za sprawy bhp na terenie zakładu pracy, które komisja ustaliła w trakcie postępowania powypadkowego,
 • w punkcie 10 członkowie zespołu powypadkowego składają podpisy,
 • w punkcie 11 podaje datę sporządzenia protokołu,
 • w punkcie 12 protokołu podaje ewentualne przeszkody lub trudności, z powodu których protokół wypadkowy nie został sporządzony w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wypadku,
 • punkt 13 to miejsce na wniesienie ewentualnych uwag przez poszkodowanego oraz pouczenie o prawie do ich zgłoszenia,
 • w punkcie 14 musi zostać podana data sporządzenia protokołu, potwierdzenie jego odbioru przez poszkodowanego pracownika oraz wykaz załączników sporządzonych do protokołu.
Reklama

Pracodawca zatwierdza protokół wypadkowy w terminie 5 dni od daty jego sporządzenia. Zatwierdzony protokół powypadkowy należy niezwłocznie doręczyć poszkodowanemu pracownikowi. Jeżeli wypadek miał skutek śmiertelny, protokół trzeba dostarczyć rodzinie pracownika, który uległ wypadkowi. W takich przypadkach na pracodawcy spoczywa obowiązek dostarczenia protokołu do okręgowego inspektora pracy.

Zakład pracy zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 pracowników na podstawie prawidłowo sporządzonego przez siebie protokołu wypadkowego może wypłacić pracownikowi zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru. Pozostałe firmy nie wypłacają żadnych świadczeń w związku z wypadkiem, ponieważ pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia chorobowego finansowanego przez pracodawcę, ale od pierwszego dnia niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy ma prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego wypłacanego przez ZUS. W tym celu zakład pracy musi przekazać do ZUS oryginał protokołu wypadkowego, opatrzony oryginalnymi pieczątkami zakładu pracy i pieczątkami imiennymi oraz podpisami osób sporządzających te dokumenty.

Protokół Nr 3/2007 ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Malarz w czasie przerwy w wypełnianiu swoich obowiązków zażył narkotyki. Wracając do pracy po przerwie nie zauważył plandeki ochronnej oddzielającej schody. Spadł z kilkunastu stopni i doznał z tego powodu poważnego uszkodzenia prawej nogi z zerwaniem wiązadła. Informację o bezpośredniej przyczynie wypadku, jaką było zażycie narkotyków, należy podać w punkcie piątym protokołu. Taki protokół potwierdza brak uprawnień do wypłaty zasiłku chorobowego, renty szkoleniowej, wypadkowej, rodzinnej, jednorazowego odszkodowania oraz świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego.

 • w punkcie 6 opisuje skutki wypadku, rodzaj i umiejscowienie urazu z informacją, jakie czynności zostały wykonane przy udzielaniu poszkodowanemu pomocy medycznej,
 • w punkcie 7 uzasadnia, czy uznaje zdarzenie za wypadek przy pracy, tj. czy był on związany z wykonywaniem powierzonych czynności na zajmowanym stanowisku,
 • w punkcie 8 określa rodzaj wypadku, tj. czy był on wypadkiem:

- indywidualnym (wypadkowi uległa jedna osoba bez ingerencji innych osób),

- zbiorowym (wypadkowi uległa większa liczba osób),

- śmiertelnym (nastąpiła śmierć poszkodowanego),

- ciężkim (leczenie będzie długotrwałe z nikłą możliwością całkowitego powrotu do zdrowia),

- powodującym czasową niezdolność do pracy (w wyniku pomocy medycznej oraz rehabilitacji poszkodowany ma możliwość szybkiego powrotu do zdrowia),

 • w punkcie 9 wpisuje wnioski i zalecenia profilaktyczne, które należy stosować w przyszłości w celu uniknięcia podobnych zdarzeń - wskazuje zalecenia i uwagi kierowane do pracodawcy i osób odpowiedzialnych za sprawy bhp na terenie zakładu pracy, które komisja ustaliła w trakcie postępowania powypadkowego,
 • w punkcie 10 członkowie zespołu powypadkowego składają podpisy,
 • w punkcie 11 podaje datę sporządzenia protokołu,
 • w punkcie 12 protokołu podaje ewentualne przeszkody lub trudności, z powodu których protokół wypadkowy nie został sporządzony w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wypadku,
 • punkt 13 to miejsce na wniesienie ewentualnych uwag przez poszkodowanego oraz pouczenie o prawie do ich zgłoszenia,
 • w punkcie 14 musi zostać podana data sporządzenia protokołu, potwierdzenie jego odbioru przez poszkodowanego pracownika oraz wykaz załączników sporządzonych do protokołu.
Reklama

Pracodawca zatwierdza protokół wypadkowy w terminie 5 dni od daty jego sporządzenia. Zatwierdzony protokół powypadkowy należy niezwłocznie doręczyć poszkodowanemu pracownikowi. Jeżeli wypadek miał skutek śmiertelny, protokół trzeba dostarczyć rodzinie pracownika, który uległ wypadkowi. W takich przypadkach na pracodawcy spoczywa obowiązek dostarczenia protokołu do okręgowego inspektora pracy.

Zakład pracy zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 pracowników na podstawie prawidłowo sporządzonego przez siebie protokołu wypadkowego może wypłacić pracownikowi zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru. Pozostałe firmy nie wypłacają żadnych świadczeń w związku z wypadkiem, ponieważ pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia chorobowego finansowanego przez pracodawcę, ale od pierwszego dnia niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy ma prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego wypłacanego przez ZUS. W tym celu zakład pracy musi przekazać do ZUS oryginał protokołu wypadkowego, opatrzony oryginalnymi pieczątkami zakładu pracy i pieczątkami imiennymi oraz podpisami osób sporządzających te dokumenty.

Podstawa prawna:

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?