Kategorie

W jaki sposób pracownik może odwołać się od treści protokołu powypadkowego?

Beata Naróg
Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia
Pracownik uległ ciężkiemu wypadkowi podczas pracy. Wypadek został uznany za wypadek przy pracy, ale poszkodowany nie zgadza się z ustaleniami zespołu powypadkowego. W jaki sposób pracownik może odwołać się od zapisów zawartych w protokole?

Pracownik ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. W sytuacji nieuwzględnienia uwag przez zespół i zatwierdzenia go niezgodnie z oczekiwaniami pracownika, pracownik może odwołać się do sądu pracy.

UZASADNIENIE

Pracownik poszkodowany w wyniku wypadku przy pracy lub, w razie wypadku śmiertelnego, uprawnieni członkowie rodziny zmarłego pracownika mają prawo: wnoszenia zastrzeżeń do protokołu powypadkowego, a w razie ich nieuwzględnienia, wniesienia powództwa do sądu pracy o ustalenie treści protokołu.

Natomiast w sytuacji odmowy wypłacenia świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych odwołanie od treści protokołu następuje w drodze zaskarżenia decyzji ZUS.

Protokół powypadkowy

Sporządzenie protokołu powypadkowego jest końcowym efektem pracy zespołu powołanego przez pracodawcę do ustalenia okoliczności i przyczyn zaistniałego wypadku przy pracy.

WAŻNE!

Po ustaleniu wszystkich okoliczności i przyczyn wypadku, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wypadku, zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy.

Termin 14-dniowy na sporządzenie protokołu może być wydłużony na skutek uzasadnionych przeszkód lub trudności (np. zespół powypadkowy oczekuje na wyniki dodatkowych ekspertyz). W takiej sytuacji w treści protokołu należy zawrzeć informację o zaistniałych przyczynach opóźnienia sporządzenia protokołu. Protokół zatwierdzany jest przez pracodawcę. Zanim jednak zostanie mu przekazany, zespół powypadkowy zapoznaje z treścią tego protokołu:

 • poszkodowanego pracownika lub
 • uprawnionych członków rodziny w przypadku wypadku śmiertelnego.

WSKAZÓWKA!

Zarówno pracownik, jak i członkowie rodziny powinni zostać pouczeni o prawie zgłaszania uwag i zastrzeżeń zawartych w protokole. Poszkodowany pracownik ma również prawo wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów oraz kopii.

Pracownik wnosi zastrzeżenia w odrębnym piśmie, które powinno zostać załączone do dokumentacji powypadkowej.


W rozporządzeniu z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy nie jest określony termin, w jakim pracownik lub członkowie jego rodziny mają prawo wniesienia zastrzeżeń.

Jednak z uwagi na fakt, że protokół powinien zostać zatwierdzony przez pracodawcę w terminie 5 dni od daty jego sporządzenia, oraz to, iż po zatwierdzeniu jest on przekazywany do ZUS i stanowi podstawę wypłacania należnych świadczeń – pracownika należałoby dodatkowo poinformować, że jak najszybsze ustosunkowanie się do treści tego protokołu leży w jego interesie.

Zastrzeżenia do treści protokołu

Gdy poszkodowany pracownik albo członkowie rodziny zmarłego pracownika zgłoszą zastrzeżenia do treści protokołu, wówczas pracodawca zwraca zespołowi powypadkowemu niezatwierdzony protokół w celu jego wyjaśnienia i uzupełnienia przez zespół powypadkowy.

Po dokonaniu wyjaśnień i uzupełnień zespół powypadkowy sporządza w terminie maksymalnie do 5 dni nowy protokół, do którego dołącza poprzedni niezatwierdzony protokół.

WSKAZÓWKA!

Zespół powypadkowy nie jest związany zastrzeżeniami pracownika lub członków rodziny. Zatem, sporządzając nowy protokół, może ich nie uwzględnić i tym samym nowy protokół będzie takiej samej treści jak poprzedni.


Zatwierdzony protokół doręcza się pracownikowi lub uprawnionym członkom rodziny zmarłego na skutek wypadku pracownika.

Zastrzeżenia wnoszone przez pracownika lub uprawnionych członków rodziny do treści protokołu mogą być różne, np. mogą dotyczyć okoliczności wypadku mających wpływ na przyznanie świadczeń z ZUS lub uznania samego zdarzenia za wypadek przy pracy (wówczas gdy zespół stwierdzi, że zdarzenie nie było wypadkiem przy pracy). W razie ich nieuwzględnienia w treści protokołu pracownik lub osoby uprawnione mają prawo złożenia pozwu do sądu pracy o sprostowanie (powództwo wytacza się przeciwko pracodawcy).

Natomiast w sytuacji odmowy przyznania świadczeń przez ZUS – pozwanym będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Pozew przeciwko pracodawcy

Reklama

Możliwość wniesienia przez pracownika powództwa do sądu pracy przez wiele lat była kwestią dyskusyjną. Sąd Najwyższy stwierdził, że powództwo takie jest dopuszczalne na podstawie art. 189 k.p.c. (uchwała SN z 29 marca 2006 r., II PZP 14/05; OSNP 2006/15-16/228), zgodnie z którym powód wnoszący powództwo musi wykazać interes prawny. Sąd Najwyższy stwierdził, że: „Pracownik nie musi wykazywać każdorazowo i indywidualnie szczególnego interesu prawnego z art. 189 k.p.c. dla uzyskania sprostowania protokołu powypadkowego, gdyż o istnieniu takiego interesu prawnego przesądził prawodawca” (wyrok SN z 15 kwietnia 2009 r., II PK 282/08; niepubl.).

Wyrok w drodze powództwa wytoczonego na podstawie art. 189 k.p.c. przeciwko pracodawcy w zakresie sprostowania treści protokołu powypadkowego może mieć znaczenie w sytuacji dochodzenia przez pracownika roszczeń cywilnoprawnych od pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy.


Powództwo skierowane przeciwko ZUS

Odrębną kwestią jest postępowanie sądowe w sprawie o przyznanie świadczeń wypadkowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wówczas gdy ZUS odmówi wypłaty tych świadczeń.

ZUS, w drodze decyzji, odmówi wypłacenia świadczeń, jeżeli:

 • nie zostanie przedstawiony protokół powypadkowy lub karta wypadku,
 • w protokole powypadkowym lub karcie wypadku zdarzenie nie zostanie uznane za wypadek przy pracy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
 • protokół powypadkowy lub karta wypadku zawierają stwierdzenia bezpodstawne (ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

WAŻNE!

W razie odmownej decyzji ZUS pracownik (lub uprawnieni członkowie rodziny zmarłego pracownika) mogą dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej, odwołując się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Reklama

Sąd Najwyższy stwierdził, że: „Organ rentowy rozpoznający wniosek o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy nie jest związany prawomocnym wyrokiem wydanym w sprawie z powództwa pracownika przeciwko pracodawcy o ustalenie lub zmianę protokołu powypadkowego w zakresie uznania zdarzenia za wypadek przy pracy (art. 365 § 1 k.p.c.); wyrok taki nie ma powagi rzeczy osądzonej w sprawie toczącej się na skutek odwołania od decyzji organu rentowego (art. 366 k.p.c.)” uchwała z 21 września 2004 r. (II UZP 8/04; OSNP 2005/5/68).

W uzasadnieniu Sąd Najwyższy podkreślił, że: „Podjęta w sprawie uchwała jest kontynuacją wielokrotnie wyrażanego, ugruntowanego w orzecznictwie i praktyce sądowej poglądu, że niedopuszczalne jest dochodzenie w trybie art. 189 k.p.c. ustalania faktów, także prawotwórczych, jeśli celem tego powództwa jest uzyskanie dowodu, który ma być wykorzystany w postępowaniu o świadczenia z ubezpieczenia społecznego (por. uchwały Sądu Najwyższego: z 3 listopada 1994 r., I PZP 45/94, OSNAP 1995/6/74, z 19 marca 2003 r., III UZP 1/03, OSNP 2003/13/317, a także wyroki z 17 grudnia 1997 r., I PKN 434/97, OSNAP 1998/21/627, z 23 lutego 1999 r., I PKN 597/98, OSNP 2008//301 i z 19 września 2000 r., II UKN 725/99, OSNAP 2002/7/170)”.

Oznacza to, że jeżeli pracownik złoży pozew do sądu pracy przeciwko pracodawcy o sprostowanie treści protokołu powypadkowego i uzyska korzystne dla siebie rozstrzygnięcie, wyrok ten nie „przełoży” się bezpośrednio na nieprzyznane przez ZUS świadczenia. W sytuacji gdy na podstawie treści protokołu powypadkowego lub jego braku ZUS odmówi wypłacenia świadczeń, pracownik (lub uprawnieni członkowie rodziny) swoich praw powinien dochodzić przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych, w drodze zaskarżenia odmownej decyzji ZUS, w tym postępowaniu, kwestionując określone ustalenia zawarte w protokole powypadkowym.

PODSTAWA PRAWNA

 • Par. 4, 9, § 13 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (DzU nr 105, poz. 870),
 • Art. 22 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.).
Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?