Kategorie

Czy można zakwestionować protokół powypadkowy?

Joanna Dymowska-Moussa
Pracownik w wyniku wypadku doznał urazu nogi. Poszkodowany niezwłocznie powiadomił o tym fakcie pracodawcę, który powołał zespół powypadkowy i polecił sporządzenie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Członkowie zespołu powypadkowego, po przeprowadzeniu postępowania, stwierdzili i zapisali w protokole, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy oraz że nie stwierdzono naruszenia przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia przez pracodawcę ani przez pracownika. Poszkodowany został zapoznany z treścią protokołu, pracodawca zatwierdził protokół w terminie i na wniosek poszkodowanego dokumentacja została przesłana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoba prowadząca z ramienia ZUS postępowanie w sprawie ustalenia uprawnień odszkodowawczych zakwestionowała stwierdzenia zawarte w protokole i zażądała od pracodawcy dodatkowych dokumentów, uzależniając od ich otrzymania dalsze prowadzenie sprawy. Czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inna osoba/instytucja może zakwestionować zawarte w protokole powypadkowym ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku? Czy może zażądać zmiany treści protokołu?

Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy zawarte w protokole powypadkowym mogą zakwestionować zarówno poszkodowany pracownik, jak i ZUS.

Poszkodowany pracownik ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym,
 • wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów oraz kopii,
 • wystąpienia do właściwego rejonowego sądu pracy z powództwem o ustalenie i sprostowanie protokołu,
 • odwołania się do rejonowego sądu pracy od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • odwołania się do rejonowego sądu pracy w razie niewydania przez ZUS decyzji w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia zgłoszenia wniosku o jednorazowe odszkodowanie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo odmówić przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego w przypadku:

 • nieprzedstawienia protokołu powypadkowego lub karty wypadku,
 • nieuznania w protokole powypadkowym lub karcie wypadku zdarzenia za wypadek przy pracy,
 • gdy protokół powypadkowy lub karta wypadku zawierają stwierdzenia bezpodstawne.

W przypadku braków formalnych w protokole Zakład Ubezpieczeń Społecznych niezwłocznie zwraca pracodawcy protokół powypadkowy w celu ich uzupełnienia.


UZASADNIENIE

Pracodawca, który dowie się o zaistniałym w zakładzie pracy wypadku, jest zobowiązany do powołania zespołu powypadkowego, w skład którego wchodzą dwie osoby, jedna będąca przedstawicielem pracodawcy, druga – przedstawicielem pracowników. Członkowie zespołu powypadkowego powinni:

 • być przeszkoleni w przeprowadzaniu postępowań powypadkowych oraz
 • znać swoje prawa i obowiązki związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadku oraz dokonywaniem kwalifikacji prawnej zdarzenia.

Zespół powypadkowy sporządza w terminie 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku (protokół powypadkowy) w niezbędnej liczbie egzemplarzy oraz kompletuje pozostałą dokumentację.

Członkowie zespołu powypadkowego powinni poinformować pracodawcę i poszkodowanego o przysługujących im prawach, a także o kolejności podejmowanych działań, terminach wynikających z przepisów oraz udzielić informacji dotyczących dalszego postępowania w celu ustalenia uprawnień odszkodowawczych poszkodowanego.

Pracodawca zatwierdza protokół w terminie 5 dni od jego sporządzenia. Zatwierdzony przez pracodawcę protokół powypadkowy wraz z załącznikami jest, na wniosek poszkodowanego, po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, przekazywany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu orzeczenia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu i postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania. Gdy którakolwiek ze stron kwestionuje ustalenia zawarte w protokole, poszkodowany powinien wystąpić z powództwem lub złożyć odwołanie do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, który po rozpatrzeniu może nakazać zmianę w treści protokołu lub uchylić decyzję wydaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

WAŻNE!

Organem uprawnionym do przeprowadzania kwalifikacji prawnej zaistniałego wypadku jest powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy (§ 7.1 ust. 7 rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy).

Jeżeli na etapie sporządzania protokołu powypadkowego pojawią się rozbieżne opinie członków zespołu dotyczące na przykład okoliczności i przyczyn zdarzenia, wskazania osób, które przyczyniły się do wypadku, lub ustalenia, czy zdarzenie wypełnia przesłanki definicji wypadku przy pracy, członek zespołu powypadkowego ma prawo do wniesienia na piśmie zdania odrębnego, które powinien uzasadnić. Zapis zdania odrębnego jest dołączany do protokołu powypadkowego i staje się jego integralną częścią. W sytuacji rozbieżności zdań członków zespołu powypadkowego o treści protokołu decyduje pracodawca.

Przed zatwierdzeniem protokołu przez pracodawcę zespół powypadkowy zapoznaje z jego treścią poszkodowanego, pouczając go o prawie do zgłoszenia na piśmie uwag i zastrzeżeń, a także o prawie wglądu do akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, odpisów i kopii.


Dokument zawierający uwagi i zastrzeżenia poszkodowanego dotyczące ustaleń zawartych w protokole jest dołączany do protokołu i stanowi jego integralną część. W przypadku złożenia przez członka zespołu powypadkowego zdania odrębnego lub wniesienia przez poszkodowanego uwag i zastrzeżeń, albo gdy protokół nie odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu, pracodawca nie zatwierdza protokołu powypadkowego, lecz zwraca go członkom zespołu w celu wyjaśnienia go i uzupełnienia. Po zapisaniu przez zespół powypadkowy wyjaśnień i uzupełnień pracodawca zatwierdza protokół, a jeden egzemplarz jest niezwłocznie dostarczany poszkodowanemu.

Jeżeli poszkodowany pracownik uważa, że ustalenia zawarte w protokole nie są zgodne z prawdą, ma prawo wystąpić do rejonowego sądu pracy z powództwem o ustalenie i sprostowanie protokołu. Sąd może zakwestionować ustalenia zawarte w protokole i nakazać pracodawcy zmianę jego treści.

WSKAZÓWKA!

W celu ustalenia stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu i postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania poszkodowany składa do pracodawcy (płatnika składek) wniosek o jednorazowe odszkodowanie.

Zakres informacji, które powinny być zamieszczone we wniosku o odszkodowanie oraz wykaz wymaganych dokumentów są określone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

UWAGA!

Pracodawca, po otrzymaniu wniosku od poszkodowanego pracownika i zakończeniu przez niego leczenia i rehabilitacji poświadczonych zaświadczeniem o stanie zdrowia N-9, przekazuje skompletowaną dokumentację powypadkową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwego ze względu na miejsce zamieszkania poszkodowanego. W ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku ZUS ustala termin badania poszkodowanego przez lekarza orzecznika.

W przypadku gdy w protokole powypadkowym są braki formalne, ZUS niezwłocznie zwraca pracodawcy protokół w celu uzupełnienia, może również zażądać uzupełnienia dokumentacji o dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

PRZYKŁAD

ZUS zwrócił pracodawcy dokumentację powypadkową z żądaniem wyjaśnienia, czy poszkodowany znalazł się w miejscu wypadku w związku z wykonywaniem swoich zwykłych czynności lub na polecenie przełożonego, uzupełnienia pieczęci pracodawcy w nagłówku protokołu powypadkowego oraz podania przyczyn sporządzenia protokołu w terminie późniejszym niż 14 dni od daty zawiadomienia o wypadku.


ZUS ma prawo odmówić przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego między innymi w przypadku, gdy protokół zawiera stwierdzenia bezpodstawne, nie może jednak nakazać dokonywania zmian w treści protokołu powypadkowego (art. 22 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

PRZYKŁAD

Stwierdzeniami, które ZUS może potraktować jako bezpodstawne, mogą być:

uznanie przez zespół powypadkowy zdarzenia za wypadek przy pracy, kiedy nie zostały wypełnione wszystkie przesłanki wynikające z definicji wypadku zapisanej w ustawie,

uznanie, że wyłączną przyczyną wypadku nie było naruszenie przez poszkodowanego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, pomimo że z opisu okoliczności wypadku można wnioskować, że do naruszenia przepisów doszło i że była to wyłączna przyczyna wypadku.

Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania jednorazowego odszkodowania jest wydawana w ciągu 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej albo od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

WAŻNE!

Zaświadczenie o stanie zdrowia N-9 jest wystawiane przez lekarza prowadzącego po zakończeniu leczenia i rehabilitacji i jest ważne 30 dni.

Poszkodowanemu przysługuje prawo odwołania się od decyzji ZUS. Odwołanie składa się do właściwej jednostki ZUS w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji. ZUS przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do właściwego sądu, chyba, że sam uzna odwołanie. W takim przypadku ZUS może samodzielnie zmienić treść decyzji, co również nie tamuje dalszej, sądowej drogi odwoławczej. W przypadku spraw o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy sprawę w I instancji rozpatruje sąd rejonowy – sąd pracy.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU z 2009 r. nr 167, poz. 1322),
 • Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (DzU nr 43, poz. 296 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (DzU nr 105, poz. 870),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (DzU nr 234, poz. 1974).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

  Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.

  Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie z ZUS!

  Wniosek o zwolnienie z ZUS - sklepiki szkolne i piloci muzealnych wycieczek mają ostatnie dni na ubieganie się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń - covid

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń została przewidziana w tarczy na czas pandemii COVID-19. Kogo dotyczy? Ile wynosi?

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - szczepienie

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu szczepienia - kiedy jest możliwe? Czy szczepienie dziecka uzasadnia zwolnienie od pracy?

  Kobiety najwięcej ucierpiały na pandemii

  Kobiety najwięcej straciły w czasie pandemii. To one częściej były zwalniane. Spadł na nie ciężar opieki nad dziećmi i pracy jednocześnie. Jak wpłynęło to na ich zdrowie?

  Płace rosną, bo firmy walczą o pracowników

  Płace rosną wszędzie. Wszystkie kody PKD odnotowały w sierpniu 2021 r. podwyżki wynagrodzeń. Firmy walczą w ten sposób o pracowników.

  Jak można podzielić urlop ojcowski?

  Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni. Jak można go podzielić? Do kiedy należy go wykorzystać?

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy - czy jest możliwe? Co na to prawo? Jakie świadczenia przysługują za czas izolacji?

  Składki KRUS - IV kwartał 2021 r.

  Składki KRUS w IV kwartale 2021 r. - ile wynosi miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Dyscyplinarka za brak szkolenia BHP

  Czy brak szkolenia BHP może być podstawą dyscyplinarki? Czy można uznać to za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika?

  Dzień Pracownika Służby BHP

  Dzień Pracownika Służby BHP przypada na 19 września każdego roku. Z tej okazji Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotowała list z podziękowaniami i życzeniami dla pracowników służb BHP.

  Dobre i złe nawyki pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna pomaga łączyć pracę z życiem prywatnym. Jakie są dobre i złe nawyki zdalnych pracowników? Oto wyniki badania przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech.

  Płaca minimalna a gospodarka - podcast premiera

  Jaki wpływ na gospodarkę ma płaca minimalna? Czym skutkuje brak godziwego wynagrodzenia? Premier wystartował z autorskim podcastem.

  Składka zdrowotna 9% średniej płacy krajowej

  Składka zdrowotna liczona od średniej płacy krajowej to propozycja Rzecznika MŚP. Czy 9% przeciętnej płacy w gospodarce przy podatku liniowym to dobre rozwiązanie? Ile wyniosłaby w 2022 r.?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.