Kategorie

Jak przygotować się do prac zimowych?

Waldemar Kubik
Pracownicy wykonujący swoją pracę w trudnych warunkach atmosferycznych i niskiej temperaturze narażeni są przede wszystkim na upadki będące skutkiem poślizgnięcia się na ośnieżonej lub zalodzonej powierzchni oraz na odmrożenia kończyn, uszu czy choroby będące skutkiem gwałtownych zmian temperatury. W celu maksymalnego zmniejszenia tego ryzyka należy podjąć odpowiednie kroki, z których podstawowym jest właściwie przeprowadzona ocena wszystkich możliwych zagrożeń.

Każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz do prowadzenia systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 94 Kodeksu pracy).

Szkolenia

Gdy pracownicy wykonują prace zimowe, pracodawca powinien pamiętać, że szczególną rolę odgrywać będzie prawidłowo przeprowadzony instruktaż stanowiskowy. Ważne jest to, aby pracownik odbył instruktaż stanowiskowy przed przystąpieniem do wykonywania pracy.

WSKAZÓWKA!

Powierzając pracownikowi nowe zadania, zawsze należy sprawdzić, czy program instruktażu stanowiskowego, który pracownik odbył, obejmuje także przygotowanie do tych zadań.

Szkolenia powinny być właściwie udokumentowane i przeprowadzone przez osoby mające odpowiednią wiedzę i przygotowanie.

WAŻNE!

Pracodawca powinien wydawać pracownikom szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach, a pracownik powinien potwierdzić na piśmie fakt zapoznania się z przepisami i zasadami bezpiecznej pracy (art. 2374 § 1–3 k.p.).

Rodzaje prac wykonywanych w warunkach zimowych możemy podzielić na kilka podstawowych grup:

● ogólne prace o charakterze porządkowym, a więc sprzątanie śniegu i usuwanie oblodzeń z chodników i jezdni,

● ręczne prace transportowe prowadzone w warunkach niskiej temperatury na nawierzchniach o zmniejszonej przyczepności,

eksploatacja pojazdów i urządzeń mechanicznych (samochody, odśnieżarki),

● usuwanie awarii, głównie wodociągowych, wymagających wykonywania wykopów w zamarzniętej ziemi i w warunkach stałego kontaktu z zimną lub gorącą wodą,

● prace na wysokości związane z usuwaniem śniegu z połaci dachowych, udrażniania rynien i usuwania sopli,

● prace rybackie wykonywane na zamarzniętych akwenach.


Badania lekarskie

Przed poleceniem pracownikowi wykonania zadań, których nie wykonuje na co dzień, należy sprawdzić, czy zaświadczenie wydane w związku z profilaktycznymi badaniami lekarskimi pozwala na wykonanie pracownikowi takich prac.

PRZYKŁAD

Kierownik działu zarządzania nieruchomościami zlecił jednej z pracownic kontrolę pokrywy śnieżnej na dachach pod kątem zlecania prac odśnieżania podwykonawcom. Pracownica wykonywała dotychczas wyłącznie prace biurowe, nigdy nie musiała wchodzić na dach budynku. Jej profilaktyczne badania lekarskie były wykonane pod kątem prac biurowych przy komputerze.

Wykonując prace wymagające chodzenia po dachu budynku, powinna mieć też badania stwierdzające, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do prac na wysokości.

Odzież robocza i środki ochrony osobistej

Bezpieczne i higieniczne warunki pracy zapewniają również właściwie dobrany sprzęt, narzędzia, odzież robocza oraz środki ochrony osobistej, w tym odzież ochronna.

Odzież powinna być właściwie dobrana, czyli powinna być ciepła i jednocześnie odporna na przemakanie. Ważne jest też, aby odzież używana do pracy w niskich temperaturach skutecznie chroniła pracowników przed podmuchami zimnego wiatru.

WSKAZÓWKA!

Reklama

Przy większości prac prowadzonych w warunkach zimowych niesłychanie ważne jest, aby pracownicy mieli obuwie wyposażone w dobrej jakości podeszwę uniemożliwiającą przypadkowe poślizgnięcie się. Równie ważne jest posiadanie kasku ochronnego zabezpieczającego głowę przed spadającymi z wysokości przedmiotami, jak też w sytuacji przewrócenia się na twarde podłoże.

Istotne są również właściwie dobrane rękawice ochronne, które powinny być ciepłe i zarazem na tyle cienkie i ergonomiczne, by nie utrudniały kontaktu (trzymania) z narzędziem, zwłaszcza podczas wykonywania prac na dachach, rusztowaniach czy podnośnikach koszowych.

WAŻNE!

Podczas wykonywania niektórych prac konieczne jest zapewnienie pracownikom odpowiedniego sprzętu, np. chroniącego przed upadkiem z wysokości. Należy pamiętać, że wydanie pracownikom do używania środków ochrony indywidualnej musi być poprzedzone odpowiednim szkoleniem.


Posiłki i napoje profilaktyczne

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych (art. 232 k.p.). Warto pamiętać, że wszystkie szczegóły zaopatrywania pracowników w profilaktyczne posiłki i napoje pracodawca reguluje w przepisach wewnętrznych (przepisy te nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż wynika to z zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów).

Pomieszczenia higienicznosanitarne

Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom dostępu do pomieszczeń higienicznosanitarnych, z których najważniejsza jest właściwie urządzona szatnia.

Reklama

Ponadto pracownicy muszą mieć zapewniony dostęp do ubikacji i umywalni połączonej z natryskami, zwłaszcza gdy charakter wykonywanych prac powoduje zabrudzenie poprzez bezpośredni kontakt z piaskiem, ziemią lub substancjami mogącymi wywołać podrażnienia skóry, np. sól, oraz dostęp do pomieszczenia przeznaczonego do ogrzewania się pracowników (§ 44 rozporządzenia z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy).

Pracodawca powinien też zapewnić pracownikom wykonującym pracę na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych pomieszczeniach dostęp do pomieszczeń umożliwiających im schronienie się przed opadami atmosferycznymi, ogrzanie się oraz zmianę odzieży.

Prace o zwiększonym ryzyku wypadkowości

Niektóre z prac wykonywanych w okresie zimowym można zakwalifikować do grupy prac o zwiększonym ryzyku wypadkowym. Należą do nich prace polegające na usuwaniu lodu z jezdni i chodników oraz prace na wysokości prowadzone w warunkach doraźnego zabezpieczenia, np. usuwanie śniegu z dachów i sopli lodu z rynien, parapetów i krawędzi dachów.

Pracodawca powinien zwrócić szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie pracowników wykonujących takie prace. Powinien wyposażyć pracownika we właściwie dobrane środki ochrony indywidualnej. Zabezpieczenie to polega na wyposażeniu pracownika we właściwą odzież oraz środki ochrony indywidualnej

WSKAZÓWKA!

Podczas prowadzenia prac na jezdniach i bezpośrednio przylegających do nich chodnikach wskazane jest, aby stosowana odzież robocza była:

● wyposażona w przytwierdzone na stałe, trwałe elementy odblaskowe,

● uzupełniona (obowiązkowo) kamizelką ostrzegawczą barwy żółtej lub pomarańczowej.


Dokładniejszego zabezpieczenia wymagają prace prowadzone na wysokości, które podzielić możemy na dwie główne grupy:

 • prace wykonywane przy użyciu drabin, podestów i podnośników koszowych,
 • prace wykonywane bezpośrednio na dachach.

WAŻNE!

Należy przyjąć, że wszystkie prace prowadzone na wysokości powyżej 2 m w sytuacjach, w których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości, powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Obecności co najmniej dwóch osób wymaga też praca na drabinie, która nie jest stabilna, gdy stoi na zamarzniętym, zaśnieżonym lub oblodzonym podłożu.

Tego typu prace powinny być prowadzone wyłącznie z drabin wolno stojących, które powinny być asekurowane przez dodatkowych pracowników. Należy też zadbać o to, aby każdy pracownik miał na głowie założony kask ochronny. Osoby prowadzące prace na drabinach powinny mieć również aktualne zaświadczenie lekarskie uwzględniające wykonywanie prac na wysokości.

Jeśli prace prowadzone są bezpośrednio na dachu, bezwzględne jest stosowanie środków ochrony osobistej w postaci kasków ochronnych oraz szelek z linką asekuracyjną. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo pracowników powinna dokładnie ustalić i sprawdzić punkty, do których można umocować linkę asekuracyjną.

WAŻNE!

Długość linki powinna zapewniać bezpieczeństwo pracownikowi, a droga pomiędzy punktem mocowania i asekurowaną osobą powinna być wolna od ostrych elementów czy krawędzi mogących spowodować jej uszkodzenie w przypadku gwałtownego naprężenia.

Prace na dachu można prowadzić również z wykorzystaniem narzędzi mechanicznych, takich jak odśnieżarki. Warto pamiętać, że urządzenia te można eksploatować po dokładnym zapoznaniu się z instrukcją użytkowania, przy przestrzeganiu wszystkich zawartych w niej zaleceń i ustaleń. Podczas korzystania przez pracowników z odśnieżarek należy zwrócić też uwagę na właściwe zabezpieczenie ich przed przypadkowym upadkiem z dachu. Ważne jest także sprawdzenie, czy transport odśnieżarki na dach oraz wejście na dach są bezpieczne.

Na dach należy wchodzić wyłącznie przez przeznaczone do tego celu wyjścia i włazy. Transport narzędzi na dach powinien być prowadzony za pomocą sprzętu gwarantującego całkowite bezpieczeństwo zarówno dla pracowników, jak i dla osób postronnych.

WSKAZÓWKA!

Przed przystąpieniem do prac na dachu należy poznać obiekt i zlokalizować wszystkie elementy niebezpieczne, np. ukryte pod śniegiem świetliki, przewody odgromowe i inne.

Przy odśnieżaniu dachu bardzo ważne jest również właściwe zabezpieczenie miejsca zrzucania śniegu i sopli na ziemię. Nie wystarczy wygrodzenie terenu taśmą ostrzegawczą, barierkami i tablicami ostrzegawczymi. Zabezpieczenie terenu wymaga wyznaczenia kilku pracowników, którzy będą pilnować, czy na teren, gdzie będzie zrzucany śnieg, nikt nie wchodzi. Niezbędne jest także zapewnienie bezpośredniej komunikacji pomiędzy osobami pracującymi na dachu a pracownikami zabezpieczającymi teren. Pomocne mogą być radiotelefony, gdyż nawiązanie łączności przez telefon komórkowy w sytuacjach awaryjnych może trwać zbyt długo.


Prace uzależnione od warunków atmosferycznych

Należy też zwrócić uwagę, że wykonywanie niektórych prac jest uzależnione od panujących warunków atmosferycznych.

WAŻNE!

Montaż, demontaż i eksploatacja rusztowań nie mogą być wykonywane w czasie opadów śniegu, deszczu, w czasie gołoledzi, burzy czy gęstej mgły.

Do prac ściśle uzależnionych od warunków atmosferycznych należą też prace rybackie na zamarzniętych akwenach wodnych. Warunki bezpiecznej pracy połowowej na zamarzniętych akwenach wodnych określone są w rozporządzeniu z 4 lutego 1980 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w rybactwie śródlądowym. W rozporządzeniu podane są m.in.:

 • dopuszczalne parametry grubości tafli lodowej,
 • temperatura, w jakiej wolno prowadzić połowy,
 • wskazania co do wyposażenia pracowników w niezbędny sprzęt ratowniczy.

Pomiar grubości tafli lodowej powinien odbywać się z zachowaniem maksymalnych środków ostrożności.

W trudnych warunkach atmosferycznych należy zrezygnować z niektórych środków transportu ręcznego. Dotyczy to głównie taczek jednokołowych, których prowadzenie po pochyłości pod niewielką nawet górkę może stać się przyczyną niebezpiecznych kontuzji pracowników. Gdy pracownik korzysta z wózków trój- i czterokołowych, należy zwracać uwagę na zmniejszenie maksymalnej masy ładunku dopuszczanej dla jednej osoby. Gdy nawierzchnia ma zmniejszoną przyczepność, dopuszczane przepisami 350 kg (dla mężczyzn) też może być niebezpieczne.

W każdym zakładzie pracy, w którym pracownicy muszą wykonywać prace w trudnych zimowych warunkach, przygotowanie do tych prac powinno rozpocząć się znacznie wcześniej, gdyż wymagają one dokładnej analizy i oceny. Z wyprzedzeniem należy zaplanować i przygotować procedury ich wykonania i kontroli, odpowiednio przygotować sprzęt i pracowników.

Warto zwrócić uwagę na element często pomijany, a dotyczący sprawdzenia stanu miejsca wykonywania pracy po jej zakończeniu. Na przykład pozostawiona podczas odśnieżania łopata, niewłaściwie zasypany wykop po usunięciu awarii czy uszkodzenia dachu lub instalacji piorunochronnej mogą być później powodem dużych strat materialnych, a nawet śmierci ludzi.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 180, poz. 1860 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (DzU nr 26, poz. 313 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z 4 lutego 1980 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w rybactwie śródlądowym (DzU nr 6, poz. 17),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (DzU nr 60, poz. 279),
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów (DzU z 2010 r. nr 109, poz. 719).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?