| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Cudzoziemcy > Surowe kary czekają pracodawców zatrudniających nielegalnie cudzoziemców

Surowe kary czekają pracodawców zatrudniających nielegalnie cudzoziemców

Surowe kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców bez ważnego prawa pobytu w Polsce oraz odpowiedzialność wykonawców i podwykonawców zatrudniających nielegalnie cudzoziemców w Polsce przewidują przepisy ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nowelizacja weszła w życie 21 lipca 2012 r.

SŁOWNICZEK

Szczególne wykorzystanie – warunki pracy osób, którym powierzono pracę z naruszeniem przepisów prawa, które uchybiają godności człowieka i są rażąco odmienne, przede wszystkim ze względu na płeć, w porównaniu z warunkami pracy osób, którym powierzono wykonywanie pracy zgodnie z prawem, wpływające zwłaszcza na zdrowie lub bezpieczeństwo osób wykonujących pracę.

Uporczywe powierzanie wykonywania pracy cudzoziemcowi bez prawa pobytu w Polsce, gdy praca ta nie ma związku z prowadzoną przez powierzającego wykonywanie pracy działalnością gospodarczą, ma podlegać karze grzywny do 10 tys. zł. Karane będzie także podżeganie i pomocnictwo do ww. czynu (art. 11 ustawy).

W przypadku osób skazanych za przestępstwo powierzania pracy cudzoziemcom bez prawa pobytu w Polsce (chodzi tutaj o powierzanie pracy wielu cudzoziemcom, małoletniemu cudzoziemcowi oraz cudzoziemcom w sposób uporczywy) lub za przestępstwo powierzania pracy cudzoziemcom w warunkach szczególnego wykorzystania sąd może:

  • orzec pozbawienie dotacji unijnych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, jak też ze środków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej,
  • zasądzić na rzecz Skarbu Państwa kwotę stanowiącą równowartość środków publicznych, wskazanych wyżej, otrzymanych w okresie 12 miesięcy poprzedzających wydanie wyroku.

Zakaz dostępu do dotacji unijnych sąd będzie mógł orzec na okres od 1 roku do 5 lat i będzie orzekany w latach. Egzekucja już otrzymanych dotacji, w razie orzeczenia przez sąd ich zwrotu, będzie prowadzona przez naczelników urzędów skarbowych właściwych ze względu na siedzibę sądu pierwszej instancji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zagrożenia (–)

Osoby skazane za przestępstwo powierzenia pracy cudzoziemcom bez prawa pobytu w Polsce mogą zostać pozbawione przez sąd dotacji unijnych na okres od 1 roku do 5 lat.

Ponadto podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności ze stosunku pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście, m.in. z kontraktów menedżerskich cudzoziemcowi, który w okresie świadczenia pracy lub wykonywania osobiście działalności na terytorium Polski nie posiadał ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP. Nie będą mogli również uwzględnić w kosztach składek z tytułu tych należności w części finansowanej przez płatnika składek oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy temu cudzoziemcowi.

Osoby fizyczne prawomocnie skazane za przestępstwo powierzania pracy cudzoziemcom bez prawa pobytu w Polsce oraz wykonawcy będący spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo powierzania pracy cudzoziemcowi bez prawa pobytu w Polsce, będą także pozbawieni przez okres 1 roku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Przypadki niekarania za powierzanie pracy cudzoziemcowi bez ważnego pobytu w Polsce

Pracodawca, który powierzył pracę cudzoziemcowi bez ważnego prawa pobytu w Polsce, będzie mógł uniknąć związanych z tym kar, jeżeli spełni łącznie 2 poniższe warunki:

  • zażąda od cudzoziemca przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski i dokument ten będzie przechowywał przez okres pracy tego cudzoziemca, chyba, że wiedział, że przedstawiony dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski został sfałszowany;
  • zgłosił cudzoziemca, któremu powierzył wykonywanie pracy, do ubezpieczeń społecznych, jeżeli taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów.

Pracodawcy powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie stosunku pracy będą mieli obowiązek uzupełnienia akt osobowych cudzoziemca, pozostającego w zatrudnieniu w dniu wejścia w życie omawianej ustawy, w terminie 45 dni od dnia jej wejścia w życie o kopię dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski zatrudnionego cudzoziemca oraz przesłania – w razie potrzeby – korekty zgłoszenia cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych. Ten sam obowiązek będzie odnosił się także do podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie innej niż umowa o pracę (art. 24 ustawy).

Podstawa prawna:

  • ustawa z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ratajczak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK