REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Składka ZUS (e-składka) od 1 stycznia 2018 r. - zasady rozliczeń

Joana Stolarska
Składka ZUS (e-składka) od 1 stycznia 2018 r. - zasady rozliczeń
Składka ZUS (e-składka) od 1 stycznia 2018 r. - zasady rozliczeń
Monkey Business Images
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki na ZUS będą realizowane na jeden, przydzielony przez ZUS numer rachunku. W pierwszej kolejności wpłaty będą zaliczane na poczet zadłużeń, a następnie na bieżące należności. Jakie będą zasady rozliczeń składek w ramach jednego konta od 1 stycznia 2018 r.?

Począwszy od nowego roku wpłaty z tytułu składek będą realizowane jedną wpłatą na przyznany płatnikowi przez ZUS indywidualny numer rachunku składkowego. Wpłaty te będą zaliczane w pierwszej kolejności na zadłużenie składkowe, a dopiero po jego uregulowaniu – na poczet bieżących należności.

Autopromocja

Powyższe zmiany wprowadza rozporządzenie z 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej rozporządzenie z 21 września 2017 r.). Mają one związek z nowelizacją ustawy systemowej, na mocy której od 1 stycznia 2018 r. płatnicy będą opłacać składki jedną wpłatą na indywidualne konta składkowe przydzielone im przez ZUS. Rozporządzenie z 21 września 2017 r. określa m.in:

 • szczegółowe zasady rozliczania składek, a także wypłaconych zasiłków oraz kolejność zaliczania dokonanych wpłat na poszczególne fundusze (ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusze pozaubezpieczeniowe),
 • kolejność zaliczania wpłat składek, jeżeli płatnik dokonał wpłaty niezgodnie z przepisami ustawy systemowej,
 • zasady i tryb sporządzania z urzędu, przez ZUS, dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi, a także sporządzania urzędowych korekt,
 • zasady wprowadzania i korygowania z urzędu, przez ZUS, danych bezpośrednio na kontach ubezpieczonych i kontach płatników składek.

Polecamy książkę: E-składka. Jedno konto ZUS od 2018 r.

Indywidualne konto składkowe

Od 1 stycznia 2018 r. płatnik będzie opłacał należne składki jedną wpłatą obejmującą łączną kwotę składek na:

 • ubezpieczenia społeczne - w wysokości stanowiącej różnicę między wykazaną w deklaracji kwotą należnych składek za dany miesiąc kalendarzowy a kwotą wypłaconych zasiłków, świadczeń rodzinnych oraz wynagrodzenia za wypłacanie zasiłków,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych - w wysokości wykazanej w deklaracji kwoty należnych do zapłaty składek, określonej w deklaracji za dany miesiąc kalendarzowy,
 • ubezpieczenie zdrowotne - w wysokości wykazanej w deklaracji kwoty należnych do zapłaty składek za dany miesiąc kalendarzowy,
 • Fundusz Pracy i FGŚP - w wysokości wykazanej w deklaracji kwoty należnych do zapłaty składek, określonej w deklaracji za dany miesiąc kalendarzowy

- na jeden, przydzielony przez ZUS, numer rachunku składkowego (§ 6 ust. 1 rozporządzenia z 21 września 2017 r.).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dokonaną przez płatnika składek wpłatę na numer rachunku składkowego ZUS rozdzieli na pokrycie należności z tytułu składek na poszczególne fundusze, z uwzględnieniem:

 • proporcjonalnego procentowego podziału wpłaty według kwot składek przypadających do zapłaty na poszczególne fundusze na podstawie danych zawartych w deklaracji złożonej za ostatni miesiąc kalendarzowy albo
 • w przypadku gdy płatnik składek nie złożył deklaracji - według procentowego udziału składek na poszczególne fundusze w kwocie wpłaty, na podstawie stóp procentowych składek na poszczególne fundusze dla płatnika składek opłacającego składki na własne ubezpieczenia.

Zaliczanie wpłat na poczet najstarszych należności

W obecnie obowiązującym stanie prawnym płatnik, nawet jeżeli ma zadłużenie, może zadecydować, że wpłata z tytułu składek, której dokonuje na jeden z czterech rachunków w ZUS (ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP, FEP) ma zostać zaliczona na poczet bieżących, a nie zaległych należności. W tym celu używa kodu literowego "S", a ZUS nie może z tytułu takiej wpłaty pokrywać przeterminowanych należności składkowych płatnika, co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym. Od 1 stycznia 2018 r. płatnik nie będzie miał już wpływu na okres należności, który pokryje dokonana przez niego wpłata. W sytuacji gdy na koncie płatnika figuruje zaległość, wpłata z tytułu składek zostanie z urzędu zaliczona najpierw na pokrycie najstarszej należności (§ 12 rozporządzenia z 21 września 2017 r.). Wpłaty bieżące, co do zasady, będą regulowane dopiero po spłaceniu całego zadłużenia. Wpłaty w części przypadającej na poszczególne fundusze będą podlegać zaliczeniu na należności z tego tytułu, począwszy od należności o najwcześniejszym terminie płatności (tj. w pierwszej kolejności będzie pokrywane najstarsze zadłużenie danego funduszu). Ewentualne nadpłaty składek na danym funduszu zostaną zaliczone na poczet należności na pozostałe fundusze. Kolejność pokrywania należności na poszczególne fundusze zależy od tego, na którym z nich wystąpiła nadwyżka (§ 14 rozporządzenia z 21 września 2017 r.).

PRZYKŁAD

Załóżmy, że za marzec 2018 r. płatnik opłacił składki w zawyżonej wysokości. Nadwyżka dotyczy funduszu ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 14 rozporządzenia z 21 września 2017 r., jeżeli kwota wpłaty w części przypadającej na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne jest wyższa niż kwota należnych składek z tego tytułu, nadwyżkę pozostałą po pokryciu należnych składek ZUS zaliczy na pokrycie należności na Fundusz Emerytur Pomostowych, począwszy od zobowiązań o najwcześniejszym terminie płatności. Z kwoty pozostałej po ww. rozliczeniu (jeżeli nadal występuje nadwyżka) ZUS pokryje należności na ubezpieczenie zdrowotne, począwszy od zobowiązań o najwcześniejszym terminie płatności. Jeżeli nadal pozostanie nadwyżka, ZUS pokryje z niej proporcjonalnie należności na Fundusz Pracy i FGŚP, również począwszy od zobowiązań o najwcześniejszym terminie płatności.

Kolejność zaliczania wpłat na poszczególne fundusze określają § 14-18 rozporządzenia z 21 września 2017 r. Każda dokonana przez płatnika wpłata na numer rachunku składkowego niższa niż 4 zł podlega zaliczeniu na należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.


Odrębna regulacja dotyczy sytuacji, gdy wpłata w części przypadającej na fundusz ubezpieczeń społecznych jest niższa od kwoty należnych składek za dany miesiąc. W takim przypadku priorytetowo traktowana jest składka emerytalna, w tym jej część przekazywana do OFE. ZUS w pierwszej kolejności rozliczy należne składki na fundusz emerytalny i OFE w pełnej wysokości, a dopiero pozostałą część wpłaty zaliczy proporcjonalnie na pozostałe ryzyka w ramach funduszu ubezpieczeń społecznych (rentowe, wypadkowe, chorobowe). Jeżeli natomiast wpłata przypadająca na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne za dany miesiąc kalendarzowy nie pokrywa w pełni należnych składek na ubezpieczenie emerytalne (w tym OFE), wówczas ZUS rozliczy wpłatę na składki: emerytalną, rentową, chorobową i wypadkową proporcjonalnie do wysokości należnych kwot wykazanych w deklaracji za dany miesiąc.

Wyłączenie z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Nowy sposób zaliczania składek na należności skutkuje poważnymi konsekwencjami dla płatników, szczególnie tych, którzy pomimo zadłużenia w ZUS podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu zapewniającemu prawo do świadczeń (głównie zasiłków z tytułu niezdolności do pracy, macierzyństwa, opieki). Ci płatnicy, jeżeli nie zrestrukturyzują swojego zadłużenia, od 1 stycznia 2018 r. będą wyłączeni z tego ubezpieczenia.

PRZYKŁAD

Patryk C. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W ZUS ma zadłużenie z tytułu składek. Bieżące należności opłaca jednak terminowo, na prawidłowo wypełnionych blankietach wpłaty, za bieżące okresy. Patryk C. podlega z tytułu prowadzonej działalności dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu (w obecnie obowiązującym stanie prawnym posiadanie "starego" zadłużenia z tytułu składek nie wyłącza takiej możliwości).

Załóżmy, że Patryk C. w 2018 r. nadal prowadzi swoją działalność i od tej daty opłaca składki na przydzielony mu indywidualny numer rachunku składkowego. Wpłata składek za styczeń 2018 r. zostanie w części zaliczona na poczet zaległych należności, zgodnie z nowym rozporządzeniem. Tym samym należność za styczeń 2018 r. nie zostanie pokryta w całości, co spowoduje wyłączenie przedsiębiorcy z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Do czasu uregulowania zaległości nie będzie on miał w zasadzie możliwości regulowania bieżących wpłat (wszystkie będą zaliczane na poczet zadłużenia), a tym samym nie będzie mógł podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, które jest warunkowane terminowym opłacaniem bieżących składek.

Nowy sposób zaliczania wpłat na poszczególne fundusze może skutkować wyłączeniem płatnika składek z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od 1 stycznia 2018 r., jeżeli nie ureguluje on zaległości lub nie uzyska w ZUS rozłożenia długu na raty.

Odrębne regulacje dla układów ratalnych

Jednym ze sposobów uniknięcia opisanych konsekwencji jest zrestrukturyzowanie zadłużenia i zawarcie z ZUS układu ratalnego. Zaliczanie wpłat w takim przypadku stanowi wyjątek od zasady zaliczania bieżących wpłat na pokrycie najstarszych należności.

Wpłaty na zadłużenie rozłożone przez ZUS na raty (również wpłaty z tytułu odroczonych terminów płatności składek) będą pokrywane także z rachunku składkowego płatnika, ale zgodnie z uzgodnionym w układzie ratalnym harmonogramem (§ 21 rozporządzenia z 21 września 2017 r.). Natomiast zaliczanie wpłat na układ ratalny lub na bieżące należności będzie rozstrzygane z uwzględnieniem terminów płatności w danym okresie rozliczeniowym. Jeśli termin płatności raty będzie wcześniejszy niż termin opłacenia należnych składek ZUS, wówczas wpłata na rachunek składkowy płatnika w pierwszej kolejności pokryje ratę, a nadwyżka zostanie rozliczona na poszczególne fundusze zgodnie z zasadami rozporządzenia z 21 września 2017 r. Jeżeli układ terminów będzie odwrotny (termin opłacenia składek wcześniejszy niż termin raty), wpłaty zostaną zaliczone również w tej kolejności. Gdy termin opłacenia składek będzie pokrywał się z terminem opłacenia raty - ZUS w pierwszej kolejności rozliczy należne składki, a pozostałą część wpłaty zaliczy na ratę, natomiast gdy płatnik nieterminowo opłaci należności z tytułu układu ratalnego i należnych składek, wtedy wpłata zostanie rozliczona na zasadach ogólnych, tj. zostaną rozliczone najstarsze zaległości na poszczególnych funduszach.

Omawiane rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. Do wpłat dokonanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe (§ 32 rozporządzenia z 21 września 2017 r.).

PODSTAWA PRAWNA:

- § 6, § 7, § 12-18, § 21-22, § 32-33 rozporządzenia Rady Ministrów z 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. z 2017 r. poz. 1831

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Babciowe - od 500 zł do 1900 zł miesięcznie na dziecko. Od października będą trzy nowe świadczenia dla rodziców

  Program „Aktywny rodzic” zakłada trzy rodzaje dofinansowania do opieki nad dziećmi do lat 3. Będą to świadczenia dla rodziców – aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku i aktywnie w domu. Program ma wejść w życie 1 października 2024 r.

  120 mln zł dla firm na poprawę BHP

  120 mln zł z ZUS dla firm na poprawę BHP - kto może trzymać dofinansowanie? Ile pieniędzy z ZUS można uzyskać? Ile razy można ubiegać się o środki na poprawę warunków pracy w firmie?

  Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Czy będzie waloryzacja?

  Pracodawcy przysługuje ze środków PFRON comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych. Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności pracownika.

  Zwolnienia grupowe wiszą w powietrzu

  Zwolnienia grupowe wiszą w powietrzu. Pracownicy mogą być zwalniani w przemyśle i IT. Jakie firmy zwalniają? Jakie są przyczyny zwolnień?

  REKLAMA

  ZUS: Dobra kondycja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To drugi taki rok od 25 lat

  Stabilna sytuacja na rynku pracy przełożyła się na dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Prognozy ZUS wskazują, że najbliższych latach nadal tak pozostanie.

  ZUS: Coraz więcej cudzoziemców pracuje w Polsce. Spadek zanotowano w jednym województwie

  Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do pracy dla cudzoziemców. Liczba obcokrajowców ubezpieczonych w ZUS pod koniec marca przekroczyła 1,138 mln osób. To więcej o 10,7 tys. niż w grudniu 2023 r.

  Podwyższenie wieku emerytalnego. Ekspertka: To jest niezbędne. Gdzieniegdzie 70 lat w niedługiej perspektywie

  Z prognoz GUS wynika, że w 2060 r. liczba ludności w Polsce wyniesie 30,9 mln. Populacja zmniejszy się w większości regionów, najbardziej w śląskim. Wyjątkiem będzie region warszawski stołeczny, gdzie zakłada się wzrost liczby ludności.

  Diety zagraniczne 2024 - tabela

  Diety zagraniczne w 2024 roku – ile wynoszą stawki diety zagranicznej w takich państwach jak Niemcy, Hiszpania, Włochy, Francja? Tabela z załącznika do rozporządzenia wskazuje wysokość diety za dobę w podróży zagranicznej. Jak liczyć dietę zagraniczną? Jak jest kwota limitu za nocleg?

  REKLAMA

  Podwyżka emerytur i rent dwa razy w roku – 1 marca i 1 września. Jest projekt dodatkowej waloryzacji

  10 kwietnia 2024 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt nowelizacji zakłada m.in. wprowadzenie dodatkowej waloryzacji w przypadku, gdy wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu roku, w którym przeprowadzona była roczna waloryzacja od 1 marca przekroczy 5%.

  30 dni lub 36 dni urlopu wypoczynkowego. Kiedy pracownik ma prawo do urlopu w takim wymiarze?

  Zwykle pracownicy mają prawo do 20 dni lub 26 dni urlopu wypoczynkowego, w zależności od ogólnego stażu pracy. Jednak niektórym pracownikom przysługuje urlop wypoczynkowy w powiększonym wymiarze.

  REKLAMA