Kategorie

Przekazanie przez przedsiębiorczą matkę części urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu dziecka

Aneta Maj
Przekazanie przez przedsiębiorczą matkę części urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu dziecka
Przekazanie przez przedsiębiorczą matkę części urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu dziecka
Fotolia
Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może przekazać część zasiłku macierzyńskiego partnerowi zatrudnionemu na umowę o pracę? Jakich formalności dopełnić w przypadku rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego?
Reklama

Od 2014 r. prowadzę własną działalność gospodarczą. Obecnie jestem w 31. tygodniu ciąży. Chciałabym, aby zasiłek macierzyński za czas urlopu macierzyńskiego wykorzystał mój partner, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Jakie dokumenty powinniśmy złożyć, jakie obowiązują nas terminy i jakich formalności powinnam dopełnić w przypadku rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego – pyta Czytelniczka z Konina.

Aby zrezygnować z zasiłku macierzyńskiego, po wykorzystaniu 14 tygodni tego zasiłku, powinna Pani, w terminie 7 dni przed planowanym dniem rezygnacji, poinformować o tym ZUS, składając wniosek dotyczący rezygnacji z dalszej części urlopu macierzyńskiego, w formie pisemnej. Do wniosku musi Pani dołączyć kopię wniosku pracownika-ojca wychowującego dziecko o udzielenie urlopu macierzyńskiego na pozostałą część urlopu macierzyńskiego. Ubezpieczony-ojciec dziecka, który jest pracownikiem, powinien na 14 dni przed planowanym urlopem macierzyńskim złożyć do swojego pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego na część pozostałą do wykorzystania po dniu Pani rezygnacji z pobierania zasiłku macierzyńskiego. Szczegóły w uzasadnieniu.

Warunkiem ustalenia prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu w dniu porodu (art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej). Ubezpieczenie chorobowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest dobrowolne (art. 11 ust. 2 ustawy systemowej).

Należy pamiętać, że przy ustalaniu prawa do zasiłku macierzyńskiego (jak również chorobowego) istotne jest, aby w opłacaniu składek na ubezpieczenie chorobowe nie było zaległości, które mogą spowodować wyłączenie z ubezpieczenia i w konsekwencji brak prawa do zasiłku (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy systemowej).

Ubezpieczona po wykorzystaniu 14 tygodni po porodzie może zrezygnować z zasiłku macierzyńskiego, pod warunkiem że z pozostałej części będzie korzystał ojciec dziecka.

Jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą przystąpi do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu prowadzonej działalności pozarolniczej, zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego przysługuje przez okres ustalony w Kodeksie pracy i wynosi 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka (art. 29 ust. 1 ustawy zasiłkowej w zw. z art. 180 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy). Po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 14 tygodni ubezpieczona może zrezygnować z jego dalszej części, jednak tylko pod warunkiem, że z pozostałej części będzie korzystał ojciec wychowujący dziecko, który w celu sprawowania opieki nad dzieckiem przerwie działalność zarobkową.

Polecamy książkę: Nowe emerytury. Obowiązki pracodawcy po zmianach od 1 października 2017 r.

Reklama

Ubezpieczona prowadząca pozarolniczą działalność, podlegająca z tego tytułu ubezpieczeniu chorobowemu, która urodzi dziecko, musi w pierwszych tygodniach życia dziecka (co najmniej 14) opiekować się nim sama, zanim będzie mogła tę opiekę scedować na ubezpieczonego-ojca dziecka. Natomiast po upływie 20 tygodni pobierania zasiłku macierzyńskiego przez obojga rodziców (np. matka - 14 tygodni, ojciec - 6 tygodni) oboje (albo tylko jedno z nich) mogą skorzystać z zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony w Kodeksie pracy jako okres urlopu rodzicielskiego (maksymalnie 32 tygodnie na oboje rodziców).

Urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.

Rodzice mogą pobrać zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego maksymalnie w 4 częściach.

O sposobie wykorzystania tego urlopu rodzice dziecka mogą zdecydować sami, pamiętając jednak, że jeśli zamierzają podzielić okres urlopu rodzicielskiego między siebie, to nie więcej niż na 4 części i każda z nich nie może być krótsza niż 8 tygodni.

Ubezpieczona powinna wystąpić z wnioskiem o wypłatę zasiłku macierzyńskiego do oddziału ZUS, w którym opłaca składki na ubezpieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenie chorobowe. Do wniosku powinna dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. Jeżeli chce przerwać pobieranie zasiłku po 14 tygodniach, wówczas w terminie 7 dni przed planowanym dniem rezygnacji powinna poinformować o tym ZUS (złożyć w formie pisemnej wniosek). Do wniosku w sprawie rezygnacji z części zasiłku po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni jego pobierania powinna dołączyć kopię wniosku pracownika-ojca wychowującego dziecko o udzielenie urlopu macierzyńskiego na pozostałą część. Ubezpieczony-ojciec dziecka, który jest pracownikiem, powinien na 14 dni przed planowanym urlopem złożyć do swojego pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego na część pozostałą do wykorzystania po dniu rezygnacji matki dziecka z pobierania zasiłku.

Dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego

Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego, które musi złożyć ubezpieczona

Dokumenty, które musi złożyć ubezpieczona do ZUS w celu rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego
po 14 tygodniach

Dokumenty, które musi złożyć partner do pracodawcy w celu wykorzystania urlopu macierzyńskiego
po 14 tygodniach pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka

1

2

3

wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego

złożone w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS oświadczenie ubezpieczonej, od kiedy ubezpieczony-ojciec dziecka będzie korzystał z uprawnień do zasiłku macierzyńskiego

wniosek o urlop macierzyński, który powinien zawierać:

imię i nazwisko pracownika-ojca wychowującego dziecko,

imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka, na które ma być udzielona część urlopu macierzyńskiego,

wskazanie okresu, na który ma zostać udzielona pozostała część urlopu macierzyńskiego

odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika ZUS

złożony w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS wniosek ubezpieczonej zawierający datę, od której rezygnuje ona z pobierania zasiłku macierzyńskiego - w przypadku ubezpieczonej niebędącej pracownikiem

odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika składek albo ZUS

złożone w formie papierowej zaświadczenia z ZUS o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczoną-matkę dziecka, okresie przysługującego jej zasiłku macierzyńskiego oraz stawce procentowej, w jakiej zasiłek macierzyński przysługiwał ubezpieczonej-matce dziecka, zawierające imię, nazwisko i numer PESEL ubezpieczonej-matki dziecka albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli nie nadano numeru PESEL

Bezpośrednio po zakończonym okresie urlopu macierzyńskiego (łącznie z okresem korzystania z zasiłku przez matkę dziecka - 20 tygodni) pracownik może skorzystać z urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 32 tygodni (jednorazowo albo w częściach). W tym celu, w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem urlopu, powinien złożyć wniosek w tej sprawie do swojego pracodawcy.

W celu wypłaty zasiłku macierzyńskiego zarówno za część urlopu macierzyńskiego, jak i za okres urlopu rodzicielskiego pracownik powinien dodatkowo przedłożyć pracodawcy zaświadczenie płatnika zasiłku macierzyńskiego matki dziecka (właściwego oddziału ZUS) o przysługującym okresie wypłaty zasiłku oraz o okresie jego wypłaty i wysokości (stawka procentowa zasiłku).

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 11 ust. 2, art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 963; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 992),

● art. 180, art. 1821a, art. 1821c i art. 1868a ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 962),

● § 6 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2243),

● art. 29 ust. 1 pkt 1, art. 29a ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 372; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1027)

● § 9, § 15-18 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 87).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?