reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Urlopy > Macierzyński > Przekazanie przez przedsiębiorczą matkę części urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu dziecka

Przekazanie przez przedsiębiorczą matkę części urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu dziecka

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może przekazać część zasiłku macierzyńskiego partnerowi zatrudnionemu na umowę o pracę? Jakich formalności dopełnić w przypadku rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego?

Od 2014 r. prowadzę własną działalność gospodarczą. Obecnie jestem w 31. tygodniu ciąży. Chciałabym, aby zasiłek macierzyński za czas urlopu macierzyńskiego wykorzystał mój partner, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Jakie dokumenty powinniśmy złożyć, jakie obowiązują nas terminy i jakich formalności powinnam dopełnić w przypadku rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego – pyta Czytelniczka z Konina.

Aby zrezygnować z zasiłku macierzyńskiego, po wykorzystaniu 14 tygodni tego zasiłku, powinna Pani, w terminie 7 dni przed planowanym dniem rezygnacji, poinformować o tym ZUS, składając wniosek dotyczący rezygnacji z dalszej części urlopu macierzyńskiego, w formie pisemnej. Do wniosku musi Pani dołączyć kopię wniosku pracownika-ojca wychowującego dziecko o udzielenie urlopu macierzyńskiego na pozostałą część urlopu macierzyńskiego. Ubezpieczony-ojciec dziecka, który jest pracownikiem, powinien na 14 dni przed planowanym urlopem macierzyńskim złożyć do swojego pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego na część pozostałą do wykorzystania po dniu Pani rezygnacji z pobierania zasiłku macierzyńskiego. Szczegóły w uzasadnieniu.

Warunkiem ustalenia prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu w dniu porodu (art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej). Ubezpieczenie chorobowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest dobrowolne (art. 11 ust. 2 ustawy systemowej).

Należy pamiętać, że przy ustalaniu prawa do zasiłku macierzyńskiego (jak również chorobowego) istotne jest, aby w opłacaniu składek na ubezpieczenie chorobowe nie było zaległości, które mogą spowodować wyłączenie z ubezpieczenia i w konsekwencji brak prawa do zasiłku (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy systemowej).

Ubezpieczona po wykorzystaniu 14 tygodni po porodzie może zrezygnować z zasiłku macierzyńskiego, pod warunkiem że z pozostałej części będzie korzystał ojciec dziecka.

Jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą przystąpi do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu prowadzonej działalności pozarolniczej, zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego przysługuje przez okres ustalony w Kodeksie pracy i wynosi 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka (art. 29 ust. 1 ustawy zasiłkowej w zw. z art. 180 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy). Po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 14 tygodni ubezpieczona może zrezygnować z jego dalszej części, jednak tylko pod warunkiem, że z pozostałej części będzie korzystał ojciec wychowujący dziecko, który w celu sprawowania opieki nad dzieckiem przerwie działalność zarobkową.

Polecamy książkę: Nowe emerytury. Obowiązki pracodawcy po zmianach od 1 października 2017 r.

Ubezpieczona prowadząca pozarolniczą działalność, podlegająca z tego tytułu ubezpieczeniu chorobowemu, która urodzi dziecko, musi w pierwszych tygodniach życia dziecka (co najmniej 14) opiekować się nim sama, zanim będzie mogła tę opiekę scedować na ubezpieczonego-ojca dziecka. Natomiast po upływie 20 tygodni pobierania zasiłku macierzyńskiego przez obojga rodziców (np. matka - 14 tygodni, ojciec - 6 tygodni) oboje (albo tylko jedno z nich) mogą skorzystać z zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony w Kodeksie pracy jako okres urlopu rodzicielskiego (maksymalnie 32 tygodnie na oboje rodziców).

Urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.

Rodzice mogą pobrać zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego maksymalnie w 4 częściach.

O sposobie wykorzystania tego urlopu rodzice dziecka mogą zdecydować sami, pamiętając jednak, że jeśli zamierzają podzielić okres urlopu rodzicielskiego między siebie, to nie więcej niż na 4 części i każda z nich nie może być krótsza niż 8 tygodni.

Ubezpieczona powinna wystąpić z wnioskiem o wypłatę zasiłku macierzyńskiego do oddziału ZUS, w którym opłaca składki na ubezpieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenie chorobowe. Do wniosku powinna dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. Jeżeli chce przerwać pobieranie zasiłku po 14 tygodniach, wówczas w terminie 7 dni przed planowanym dniem rezygnacji powinna poinformować o tym ZUS (złożyć w formie pisemnej wniosek). Do wniosku w sprawie rezygnacji z części zasiłku po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni jego pobierania powinna dołączyć kopię wniosku pracownika-ojca wychowującego dziecko o udzielenie urlopu macierzyńskiego na pozostałą część. Ubezpieczony-ojciec dziecka, który jest pracownikiem, powinien na 14 dni przed planowanym urlopem złożyć do swojego pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego na część pozostałą do wykorzystania po dniu rezygnacji matki dziecka z pobierania zasiłku.

Dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego

Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego, które musi złożyć ubezpieczona

Dokumenty, które musi złożyć ubezpieczona do ZUS w celu rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego
po 14 tygodniach

Dokumenty, które musi złożyć partner do pracodawcy w celu wykorzystania urlopu macierzyńskiego
po 14 tygodniach pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka

1

2

3

wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego

złożone w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS oświadczenie ubezpieczonej, od kiedy ubezpieczony-ojciec dziecka będzie korzystał z uprawnień do zasiłku macierzyńskiego

wniosek o urlop macierzyński, który powinien zawierać:

imię i nazwisko pracownika-ojca wychowującego dziecko,

imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka, na które ma być udzielona część urlopu macierzyńskiego,

wskazanie okresu, na który ma zostać udzielona pozostała część urlopu macierzyńskiego

odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika ZUS

złożony w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS wniosek ubezpieczonej zawierający datę, od której rezygnuje ona z pobierania zasiłku macierzyńskiego - w przypadku ubezpieczonej niebędącej pracownikiem

odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika składek albo ZUS

złożone w formie papierowej zaświadczenia z ZUS o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczoną-matkę dziecka, okresie przysługującego jej zasiłku macierzyńskiego oraz stawce procentowej, w jakiej zasiłek macierzyński przysługiwał ubezpieczonej-matce dziecka, zawierające imię, nazwisko i numer PESEL ubezpieczonej-matki dziecka albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli nie nadano numeru PESEL

Bezpośrednio po zakończonym okresie urlopu macierzyńskiego (łącznie z okresem korzystania z zasiłku przez matkę dziecka - 20 tygodni) pracownik może skorzystać z urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 32 tygodni (jednorazowo albo w częściach). W tym celu, w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem urlopu, powinien złożyć wniosek w tej sprawie do swojego pracodawcy.

W celu wypłaty zasiłku macierzyńskiego zarówno za część urlopu macierzyńskiego, jak i za okres urlopu rodzicielskiego pracownik powinien dodatkowo przedłożyć pracodawcy zaświadczenie płatnika zasiłku macierzyńskiego matki dziecka (właściwego oddziału ZUS) o przysługującym okresie wypłaty zasiłku oraz o okresie jego wypłaty i wysokości (stawka procentowa zasiłku).

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 11 ust. 2, art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 963; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 992),

● art. 180, art. 1821a, art. 1821c i art. 1868a ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 962),

● § 6 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2243),

● art. 29 ust. 1 pkt 1, art. 29a ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 372; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1027)

● § 9, § 15-18 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 87).

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Data publikacji:

Autor:

specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Źródło:

Serwis Prawno-Pracowniczy

Zdjęcia

Przekazanie przez przedsiębiorczą matkę części urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu dziecka
Przekazanie przez przedsiębiorczą matkę części urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu dziecka

Pracodawca w kryzysie (PDF)49.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama