REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Co stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe?

Ewa Zawiślak-Szatańska
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

REKLAMA

REKLAMA

Jak oblicza się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?

TYTUŁ DO UBEZPIECZEŃ

Autopromocja

PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK 

Pracownicy

przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu   zatrudnienia w ramach stosunku pracy,

Osoby wykonujące pracę nakładczą

przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy nakładczej

Funkcjonariusze służby celnej

przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach  służby.

Członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych

przychód z tytułu członkostwa w takiej spółdzielni, tj. przychody z tytułu pracy w spółdzielni i z tytułu wytwarzania na jej rzecz produktów rolnych.

Osoby wykonujące umowy zlecenia, umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług, dla których w umowie zleceniu, umowie agencyjnej lub umowie o świadczenie usług określono odpłatność za ich wykonywanie kwotowo albo w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej

przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym

Osoby wykonujące umowy zlecenia, umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług, zawarte nie później niż 13 stycznia 2000 r., dla których odpłatność w umowie- zleceniu, umowie agencyjnej lub umowie o świadczenie usług  określono prowizyjnie

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia

Osoby wykonujące umowy zlecenia, umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług, zawarte nie wcześniej niż 14 stycznia 2000 r., dla których odpłatność w umowie-zleceniu, umowie agencyjnej lub umowie o świadczenie usług określono prowizyjnie

przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym

Osoby wykonujące umowy zlecenia, umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług, dla których odpłatność w umowie-zleceniu, umowie agencyjnej lub umowie o świadczenie usług określono w inny sposób niż kwotowo bądź w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia

Osoby współpracujące z osobami wykonującymi umowy zlecenia, umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od

do 31.12.2008r. - 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,

od 01.01.2009r. - 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia

Posłowie i senatorowie pobierający uposażenie

kwota uposażenia łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych

Osoby pobierające stypendia sportowe

kwota stypendium łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych

Słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

kwota stypendium łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych

Osoby wykonujące odpłatnie pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, na podstawie skierowania do pracy

wynagrodzenie przysługujące za pracę

Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne

kwota zasiłku lub świadczenia   integracyjnego łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych

Osoby pobierające stypendium w okresie skierowania przez powiatowy urząd pracy na szkolenie, odbycie stażu lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

kwota stypendium łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych

Osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe

kwota stypendium

Duchowni (w tym alumni seminariów duchownych, nowicjusze, postulanci i junioryści, którzy ukończyli 25 rok

kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych

Duchowni pozostający w stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni lub służby, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tych tytułów w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa niż minimalne wynagrodzenie

różnica pomiędzy kwotą minimalnego wynagrodzenia a kwotą podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni lub służby

Żołnierze niezawodowi pełniący służbę czynną (z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę wojskową w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego i żołnierzy pełniących okresową służbę woskową oraz żołnierzy odbywających  nadterminową służbę wojskową)

kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.  na 2008 r. – 936 zł

Osoby odbywające służbę zastępczą

do 31 grudnia 2003 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w 2003 r. – 760 zł od 1 stycznia 2004 r. świadczenie pieniężne ustalone na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz.U. nr 223, poz. 2217) , tj. świadczenie pieniężne w wysokości  640 zł miesięcznie

Żołnierze odbywający nadterminową służbę  wojskową

kwota uposażenia łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych

Osoby pobierające świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia

kwota świadczenia szkoleniowego

Osoby pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego

kwota zasiłku macierzyńskiego

Osoby przebywające na urlopach wychowawczych

za okres podlegania ubezpieczeniom do 31 grudnia 2001 r. - kwota najniższego wynagrodzenia za okres podlegania ubezpieczeniom od 1 stycznia 2002 r. do 30 kwietnia 2004 r. - kwota zasiłku stałego z pomocy społecznej za okres podlegania ubezpieczeniom od 1 maja 2004 r. - kwota świadczenia pielęgnacyjnego ustalana na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.), tj. 420 zł, od 1 stycznia 2009 r. - kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne

kwota świadczenia pielęgnacyjnego, tj. 420 zł

Osoby rezygnujące z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie  niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem

kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ustalona według przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 ze zm.), tj. 316 zł do 30.09.2006 r. od 1.10.2006 r. jest to kwota 351 zł (rozporządzenie rady ministrów z 24.07.2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz.U. nr 135, poz. 950).

Małżonkowie pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od kwoty minimalnego wynagrodzenia

Osoby opiekujące się członkiem rodziny spełniającym warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od kwoty minimalnego wynagrodzenia

Obywatele polscy wykonujący pracę za granicą w podmiotach zagranicznych i obywatele polscy wykonujący pracę w podmiotach zagranicznych na terytorium polski, jeżeli podmioty te nie posiadają w Polsce swojej siedziby ani przedstawicielstwa

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od kwoty minimalnego wynagrodzenia

Studenci

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od kwoty minimalnego wynagrodzenia

Uczestnicy studiów doktoranckich

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od kwoty minimalnego wynagrodzenia

Alumni seminariów duchownych, nowicjusze, postulanci, junioryści, do ukończenia 25 roku życia

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od kwoty minimalnego wynagrodzenia

Odbywający staż adaptacyjny

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od kwoty minimalnego wynagrodzenia

Osoby pobierające świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu kolejowego

kwota świadczenia socjalnego

Osoby pobierające świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu, osoby pobierające zasiłek socjalny na czas przekwalifikowania zawodowego i  poszukiwania nowego zatrudnienia poza przedsiębiorstwami górniczymi, a także osoby pobierające wynagrodzenie w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie

kwota świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego lub wynagrodzenia przysługującego w okresie świadczenia górniczego lub w okresie stypendium na przekwalifikowanie łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych

Osoby kontynuujące obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od kwoty minimalnego wynagrodzenia

Pracownicy będący członkami służby zagranicznej

przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem dodatku zagranicznego i innych świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej

 Zobacz serwis: Ubezp. emerytalne i rentowe

REKLAMA

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Lewiatan: Minimalne wynagrodzenie powiązane z sytuacją gospodarczą? Przedsiębiorcy postulują wyższy wzrost wynagrodzeń w budżetówce

W 2025 r. wzrośnie wynagrodzenie minimalne, a płace w budżetówce mogą być podwyższone więcej niż wynika to ze wstępnego stanowiska rządu – komentuje rezultaty ostatniego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Nazwa "urlop macierzyński" jest nieadekwatna? Kojarzy się z wypoczynkiem

44 proc. badanych jest zdania, że należy zmienić nazwę "urlop macierzyński". Obowiązująca nazwa sugeruje, że opieka nad dzieckiem jest czasem odpoczynku. Ruszyła kampania edukacyjna #ToNieUrlop, zmieniająca krzywdzące przekonania społeczne na temat opieki nad małym dzieckiem i urlopów macierzyńskich. 

Wkrótce będą wyższe świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wzrost o 100 proc. – od kiedy?

Wraz ze wzrostem kosztów utrzymania rosną też potrzeby osób uprawnionych do alimentów. Nowelizacja przepisów o ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zwiększy wysokość wsparcia materialnego z funduszu alimentacyjnego.

4650 zł brutto płacy minimalnej w 2025 roku - to postulat wszystkich związkowców. Czy rząd ustąpi?

Na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2024 r. Radzie Dialogu Społecznego nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w sprawie propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025 r. To oznacza, że rząd do 15 września ma czas na podjęcie ostatecznej decyzji w tej sprawie.

REKLAMA

Zmiany w raportach ZUS RPA i ZUS RIA. Będą nowe kody tytułu ubezpieczenia

Zmienią się wzory imiennego raportu miesięcznego o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej – o symbolu ZUS RPA oraz wzoru raportu informacyjnego – o symbolu ZUS RIA. Pojawią się też nowe kody tytułu ubezpieczenia. Trwają prace nad nowelizacją przepisów.

Będzie zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ile wyniosą świadczenia zależne od płacy minimalnej?

Minimalne wynagrodzenie za pracę zmieni się od 1 stycznia 2025 r. Wraz z minimalną płacą zmieni się także wysokość świadczeń powiązanych z minimalnym wynagrodzeniem. Jakie to świadczenia? Ile wyniosą?

Odpowiedzialność pracodawcy za pogorszenie stanu zdrowia pracowników w czasie upału. Jaka jest, czy polisa ochroni

Jeżeli pracownik zasłabnie lub dozna udaru słonecznego lub cieplnego w czasie pracy, pracodawca naraża się na ewentualne roszczenie z żądaniem wypłaty odszkodowania. Przed tego rodzaju finansowymi konsekwencjami upałów firmy mogą się ubezpieczyć. Słuzy do tego polisa OC pracodawcy.

Zmiana pracy nie zawsze jest możliwa. Co robić?

Dlaczego pracownicy niezadowoleni z pracy wciąż w niej tkwią? Zmiana pracy nie zawsze jest możliwa. Co można zrobić, aby podnieść swoją atrakcyjność na rynku pracy? Jak rozwijać kompetencje i szkolić się u dotychczasowego pracodawcy? Dlaczego tak mało pracowników decyduje się na rozmowę o podwyżce wynagrodzenia? Oto wskazówki eksperta rynku pracy, Mateusza Żydka.

REKLAMA

Świadczenie urlopowe w szkołach. Czy powinno uwzględniać kryterium socjalne?

Do 31 sierpnia 2024 r. nauczyciele powinni otrzymać świadczenia urlopowe. Świadczenie, wypłacane wszystkim nauczycielom, jest finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy powinny uwzględniać kryterium socjalne?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Więcej osób uzyska prawo do świadczenia

1 września 2024 r. więcej osób uzyska prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Jakie warunki należy spełniać, żeby nabyć prawo do tego świadczenia?

REKLAMA