REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Co stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe?

Ewa Zawiślak-Szatańska
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

REKLAMA

REKLAMA

Jak oblicza się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe?

TYTUŁ DO UBEZPIECZEŃ

Autopromocja

PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK 

Pracownicy

przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu   zatrudnienia w ramach stosunku pracy,

Osoby wykonujące pracę nakładczą

przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy nakładczej

Funkcjonariusze służby celnej

przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach  służby.

Członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych

przychód z tytułu członkostwa w takiej spółdzielni, tj. przychody z tytułu pracy w spółdzielni i z tytułu wytwarzania na jej rzecz produktów rolnych.

Osoby wykonujące umowy zlecenia, umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług, dla których w umowie zleceniu, umowie agencyjnej lub umowie o świadczenie usług określono odpłatność za ich wykonywanie kwotowo albo w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej

przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym

Osoby wykonujące umowy zlecenia, umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług, zawarte nie później niż 13 stycznia 2000 r., dla których odpłatność w umowie- zleceniu, umowie agencyjnej lub umowie o świadczenie usług  określono prowizyjnie

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia

Osoby wykonujące umowy zlecenia, umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług, zawarte nie wcześniej niż 14 stycznia 2000 r., dla których odpłatność w umowie-zleceniu, umowie agencyjnej lub umowie o świadczenie usług określono prowizyjnie

przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym

Osoby wykonujące umowy zlecenia, umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług, dla których odpłatność w umowie-zleceniu, umowie agencyjnej lub umowie o świadczenie usług określono w inny sposób niż kwotowo bądź w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia

Autopromocja

Osoby współpracujące z osobami wykonującymi umowy zlecenia, umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż kwota minimalnego wynagrodzenia

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od

do 31.12.2008r. - 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,

od 01.01.2009r. - 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia

Posłowie i senatorowie pobierający uposażenie

kwota uposażenia łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych

Osoby pobierające stypendia sportowe

kwota stypendium łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych

Słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

kwota stypendium łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych

Osoby wykonujące odpłatnie pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, na podstawie skierowania do pracy

wynagrodzenie przysługujące za pracę

Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne

kwota zasiłku lub świadczenia   integracyjnego łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych

Osoby pobierające stypendium w okresie skierowania przez powiatowy urząd pracy na szkolenie, odbycie stażu lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

kwota stypendium łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych

Osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe

kwota stypendium

Duchowni (w tym alumni seminariów duchownych, nowicjusze, postulanci i junioryści, którzy ukończyli 25 rok

kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych

Duchowni pozostający w stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni lub służby, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tych tytułów w przeliczeniu na okres miesiąca jest niższa niż minimalne wynagrodzenie

różnica pomiędzy kwotą minimalnego wynagrodzenia a kwotą podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni lub służby

Żołnierze niezawodowi pełniący służbę czynną (z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę wojskową w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego i żołnierzy pełniących okresową służbę woskową oraz żołnierzy odbywających  nadterminową służbę wojskową)

kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj.  na 2008 r. – 936 zł

Osoby odbywające służbę zastępczą

do 31 grudnia 2003 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w 2003 r. – 760 zł od 1 stycznia 2004 r. świadczenie pieniężne ustalone na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz.U. nr 223, poz. 2217) , tj. świadczenie pieniężne w wysokości  640 zł miesięcznie

Żołnierze odbywający nadterminową służbę  wojskową

kwota uposażenia łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych

Osoby pobierające świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia

kwota świadczenia szkoleniowego

Osoby pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego

kwota zasiłku macierzyńskiego

Osoby przebywające na urlopach wychowawczych

za okres podlegania ubezpieczeniom do 31 grudnia 2001 r. - kwota najniższego wynagrodzenia za okres podlegania ubezpieczeniom od 1 stycznia 2002 r. do 30 kwietnia 2004 r. - kwota zasiłku stałego z pomocy społecznej za okres podlegania ubezpieczeniom od 1 maja 2004 r. - kwota świadczenia pielęgnacyjnego ustalana na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.), tj. 420 zł, od 1 stycznia 2009 r. - kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne

kwota świadczenia pielęgnacyjnego, tj. 420 zł

Osoby rezygnujące z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie  niezamieszkującymi z matką, ojcem lub rodzeństwem

kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ustalona według przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. nr 64, poz. 593 ze zm.), tj. 316 zł do 30.09.2006 r. od 1.10.2006 r. jest to kwota 351 zł (rozporządzenie rady ministrów z 24.07.2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz.U. nr 135, poz. 950).

Małżonkowie pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od kwoty minimalnego wynagrodzenia

Osoby opiekujące się członkiem rodziny spełniającym warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od kwoty minimalnego wynagrodzenia

Obywatele polscy wykonujący pracę za granicą w podmiotach zagranicznych i obywatele polscy wykonujący pracę w podmiotach zagranicznych na terytorium polski, jeżeli podmioty te nie posiadają w Polsce swojej siedziby ani przedstawicielstwa

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od kwoty minimalnego wynagrodzenia

Studenci

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od kwoty minimalnego wynagrodzenia

Uczestnicy studiów doktoranckich

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od kwoty minimalnego wynagrodzenia

Alumni seminariów duchownych, nowicjusze, postulanci, junioryści, do ukończenia 25 roku życia

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od kwoty minimalnego wynagrodzenia

Odbywający staż adaptacyjny

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od kwoty minimalnego wynagrodzenia

Osoby pobierające świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu kolejowego

kwota świadczenia socjalnego

Osoby pobierające świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu, osoby pobierające zasiłek socjalny na czas przekwalifikowania zawodowego i  poszukiwania nowego zatrudnienia poza przedsiębiorstwami górniczymi, a także osoby pobierające wynagrodzenie w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie

kwota świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego lub wynagrodzenia przysługującego w okresie świadczenia górniczego lub w okresie stypendium na przekwalifikowanie łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku, o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych

Osoby kontynuujące obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe

zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od kwoty minimalnego wynagrodzenia

Pracownicy będący członkami służby zagranicznej

przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu: zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem dodatku zagranicznego i innych świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej

 Zobacz serwis: Ubezp. emerytalne i rentowe

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Okulary lub szkła kontaktowe dla pracownika. Jak często pracownik może otrzymać dofinansowanie od pracodawcy?

  Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitora ekranowego. Dofinansowanie do okularów lub soczewek kontaktowych przysługuje, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania.

  Jaka jest dopuszczalna minimalna temperatura w pomieszczeniach pracy? Z powodu chłodu pracownik może odmówić wykonywania pracy!

  Zimą pracodawcy powinni zapewnić odpowiednie temperatury w pomieszczeniach pracy. Z powodu zimna pracownik może odmówić wykonywania pracy. Natomiast pracodawca może ponieść karę, jeśli nie utrzyma prawidłowej temperatury w pomieszczeniach pracy.

  Sztuczna Inteligencja w analizie wynagrodzeń: Nowe wyzwania i możliwości dla specjalistów HR

  W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, specjaliści ds. zasobów ludzkich stają w obliczu rosnącej roli sztucznej inteligencji (SI) w analizie wynagrodzeń. Postęp technologiczny otwiera nowe horyzonty, umożliwiając bardziej precyzyjną analizę danych dotyczących wynagrodzeń, identyfikację trendów rynkowych oraz dostosowywanie strategii wynagrodzeń do zmieniających się warunków. 

  Uczenie maszynowe: Rewolucja w analizie danych dla profesjonalistów biznesowych

  Uczenie maszynowe to dziedzina sztucznej inteligencji, która rewolucjonizuje sposób, w jaki analizujemy i wykorzystujemy dane w biznesie. Dla profesjonalistów z obszarów prawa, zarządzania zasobami ludzkimi i finansów, zrozumienie podstaw uczenia maszynowego staje się kluczowym elementem skutecznego działania w dynamicznym środowisku biznesowym.

  REKLAMA

  Składki ZUS przedsiębiorcy 2024. Duży ZUS i mały ZUS

  Składki ZUS przedsiębiorcy w 2024 roku. W związku z zapowiadanym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia o 12,8 proc., zwiększą się również składki płacone przez przedsiębiorców. Duży ZUS w 2024 roku wzrośnie o ponad 180 zł, a mały ZUS o blisko 70 zł miesięcznie.

  Szczyt paczkowy w e-commerce i branży kurierskiej. Bezpieczna praca ma priorytet

  Wraz ze zbliżającym się okresem świątecznym, branże e-Commerce i kurierska przechodzą przez jeden z najbardziej pracowitych okresów roku. Kiedy klienci zamawiają przesyłki przed świętami, branże te odnotowują odczuwalny wzrost wolumenu – zwany szczytem paczkowym. To czas zwiększonej aktywności dla wszystkich zespołów zaangażowanych w proces. Z kolei dla kadry zarządzającej i pracowników biurowych niesie ze sobą szereg wyzwań związanych np. z zapewnieniem wydajności i jakości operacyjnej, jednocześnie dbając o dobre samopoczucie i bezpieczeństwo pracowników.

  Wynagrodzenia nauczycieli 2024. Co najmniej 30 proc. podwyżki, nie mniej niż 1500 zł. ZNP czeka na realizację obietnic wyborczych

  Od nowego rządu wyłonionego przez większość sejmową oczekujemy w 2024 roku jak najszybszego przystąpienia do realizacji deklaracji z kampanii wyborczej - powiedział prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Wskazał na zapowiedzianą 30 proc. podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli.

  Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2024

  Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy to świadczenie należne pracownikowi w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jak należy liczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2024 r.? Wyjaśniamy.

  REKLAMA

  Bezrobocie. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w listopadzie 5 proc. Bez pracy było prawie 775 tys. osób

  Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada 2023 r. wyniosła 5 proc. Takie wstępne szacunki podało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wskaźnik ten utrzymuje się na tym samym poziomie od lipca 2023 r.

  Jestem w ciąży a kończy mi się umowa o pracę

  Co jeśli kończy mi się umowa o pracę, a jestem w ciąży? Czy pracodawca może zwolnić pracownicę w ciąży? Kiedy przedłuża się umowę o pracę na czas określony?

  REKLAMA