Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany w wynagradzaniu pracowników samorządowych

Małgorzata Terlikowska
Od 1 kwietnia 2009 r. obowiązuje nowe rozporządzenie regulujące zasady wynagradzania pracowników samorządowych. W zależności od podstawy zatrudnienia (na podstawie wyboru, powołania, umowy o pracę) pracowników tych obejmują różne zasady wynagradzania.

Obecnie kierownik jednostki będzie miał dużą swobodę przy kształtowaniu wynagrodzeń zatrudnionych pracowników. Dotyczy to jednak wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Dla pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie umowy o pracę najistotniejsze regulacje znajdą się bowiem w regulaminach wynagradzania. Natomiast wprost z rozporządzenia wynikają zasady wynagradzania pracowników, z którymi stosunek pracy nawiązano na podstawie powołania oraz wyboru, dla których zgodnie z przepisami Kodeksu pracy nie można tworzyć regulaminów wynagradzania.

WAŻNE!

Nowe przepisy regulujące zasady wynagradzania pracowników samorządowych różnicują te zasady w zależności od podstawy ich zatrudnienia.

1. Wynagrodzenie zasadnicze

Pracownikom samorządowym przysługuje wynagrodzenie stosownie do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych (art. 36 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych). Chodzi tu o tzw. wynagrodzenie zasadnicze.

W stosunku do pracowników, z którymi stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, w rozporządzeniu określono minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

WAŻNE!

Dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozporządzeniu określono tylko minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego.

Szczegółowe warunki wynagradzania pracowników, z którymi stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, zostaną określone w regulaminie wynagradzania (art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony w urzędzie gminy na stanowisku głównego specjalisty mógł dotychczas otrzymać wynagrodzenie zasadnicze w przedziale widełkowym od XII do maksymalnie XVII kategorii zaszeregowania (tj. od 1500 zł do 4000 zł). Obecnie nie może on otrzymać mniej niż wynika to z XII kategorii zaszeregowania, tj. mniej niż 1500 zł. Natomiast górny limit wynagrodzenia zostanie określony w regulaminie wynagradzania danej jednostki i będzie zależał od sytuacji finansowej tej jednostki.

W stosunku do pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru - np. wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa - rozporządzenie z 18 marca 2009 r. nie wprowadziło zmian w kwestii zasad określania wynagrodzenia zasadniczego. Wynagrodzenie dla tej grupy pracowników samorządowych nadal jest określane w sposób „widełkowy”, tj. od dolnego do górnego określonego poziomu. Przykładowo, wynagrodzenie wójta w gminie powyżej 100 tys. mieszkańców wynosi od 4800 zł do 6200 zł.

W stosunku do pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania w rozporządzeniu wprowadzono zasadę określenia maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego.

PRZYKŁAD

Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku skarbnika gminy w gminie liczącej powyżej 100 tys. mieszkańców mógł otrzymać wynagrodzenie zasadnicze w przedziale widełkowym od XIX do XXI kategorii zaszeregowania (tj. od 2400 zł do 5600 zł). Obecnie może on otrzymać wynagrodzenie w maksymalnej wysokości do kwoty wynikającej z XXI kategorii zaszeregowania, tj. 5600 zł. Nie została natomiast określona dolna granica, a zatem w akcie powołania można wprost określić tę kwotę w wysokości niższej niż przewidziana w rozporządzeniu.

2. Nowe podstawy prawne w zakresie zasad wynagradzania

Dotychczas funkcjonowały dwa rozporządzenia Rady Ministrów: z 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich oraz również z 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego - określające zasady wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach budżetowych, gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych i zakładach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. Dla tej grupy pracowników, zatrudnionej w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, zaproponowano odmienne uregulowanie minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego. Rada Ministrów, określając dotychczasowe zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, przyjęła, że poszczególni pracodawcy będą samodzielnie ustalać tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, na podstawie tabeli punktowych rozpiętości, a także najniższego wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego i wartości jednego punktu ustalonego przez pracodawcę w porozumieniu z wymienionym organem (§ 3 rozporządzenia z 2005 r.).

W rozporządzeniu z 18 marca 2009 r. (w załączniku nr 1) zawarto tabele A i B; w jednej określono minimalne wynagrodzenie zasadnicze w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w urzędach, w drugiej w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania są różne dla urzędów i dla jednostek. Wynika to z tego, że w dotychczasowym stanie prawnym wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego były bardzo zróżnicowane. Wprowadzenie tego zróżnicowania miało przede wszystkim na celu dostosowanie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego do sytuacji finansowej tych jednostek.

PRZYKŁAD

Pracownik samorządowy zatrudniony w urzędzie gminy na stanowisku starszego specjalisty może otrzymać wynagrodzenie zasadnicze nie niższe niż XI kategoria zaszeregowania. Natomiast pracownik samorządowy zatrudniony na tym samym stanowisku w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego może otrzymać wynagrodzenie zasadnicze nie niższe niż X kategoria zaszeregowania.


3. Dodatek funkcyjny

Dotychczas dodatek funkcyjny przysługiwał pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem, radcy prawnemu, kierownikowi urzędu stanu cywilnego oraz na stanowiskach określonych w wykazie stanowisk zawartym w rozporządzeniach. Obecnie dodatek funkcyjny może być przyznany pracownikowi samorządowemu na dowolnym stanowisku bez określania specjalnych warunków (art. 36 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych).

W rozporządzeniu dotyczącym wynagradzania pracowników samorządowych został określony maksymalny poziom dodatku funkcyjnego dla pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania. Natomiast dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę możliwość przyznania tego dodatku oraz jego wysokość będzie wynikać z regulaminu wynagradzania, a zatem będzie to wyłączna kompetencja kierownika jednostki.

PRZYKŁAD

Dotychczas pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na stanowisku głównego specjalisty przysługiwał dodatek funkcyjny w stawce 5 (zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do rozporządzenia z 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich). Obecnie o ewentualnej możliwości przyznania dodatku funkcyjnego dla pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku głównego specjalisty będzie decydował kierownik jednostki w regulaminie wynagradzania.

4. Wynagrodzenie prowizyjne

Tak jak dotychczas, pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę można przyznać wynagrodzenie prowizyjne. Wynagrodzenie to można przyznać za osobiste wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej. Wynagrodzenie to jest obliczane od bezpośrednio ściągniętej kwoty należności pieniężnych, objętych jednym tytułem wykonawczym. Jednak nie może ono przekraczać dwukrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego. Szczegółowe warunki przyznawania wynagrodzenia prowizyjnego oraz jego wysokość określa pracodawca samorządowy w regulaminie wynagradzania (§ 5 ust. 5 rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych).

5. Dodatek specjalny

Wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście oraz marszałkowi województwa przysługuje dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, a w urzędach miasta stołecznego Warszawy, miast (miast na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców - w kwocie nieprzekraczającej 50% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Analogiczna regulacja obowiązywała dotychczas.

6. Inne dodatki, nagrody i premie

Dotychczas w rozporządzeniach z 2 sierpnia 2005 r. określono również możliwość przyznania pracownikom samorządowym innych dodatków: dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej, dodatek z tytułu znajomości języka pomocniczego dla pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy lub jednostce pomocniczej gminy w gminie, w której jest używany język pomocniczy, o którym mowa w ustawie z 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, lub dodatek specjalny.

Obecnie w rozporządzeniu nie określono jakichkolwiek zasad przyznawania tych dodatków. Dodatki te były zazwyczaj przyznawane pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, a zatem kwestie związane z przyznawaniem tych dodatków będą regulowane w regulaminie wynagradzania (art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych) lub będą tu miały zastosowanie wprost przepisy Kodeksu pracy, np. dotyczące dodatku za pracę w porze nocnej.

Jeżeli chodzi natomiast o dodatek specjalny, to wprost w ustawie przewidziano, że przysługuje on z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy. Jeżeli zaistnieje potrzeba przyznania takiego dodatku pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na podstawie powołania, to dodatek ten może mu zostać przyznany wprost w akcie ustalającym wynagrodzenie tego pracownika.

W porównaniu z rozporządzeniem z 2005 r. obecna regulacja wprowadziła jedną różnicę, tj. dodatek specjalny nie może być przyznany za charakter lub warunki pracy. Wynika to z faktu, że dodatek za specjalne, szczególne warunki pracy może być przyznany pracownikom, z którymi stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, w regulaminie wynagrodzenia. Szczególne warunki pracy zostały tu zdefiniowane analogicznie jak w służbie cywilnej - są to specyficzne stanowiska pracy.

WAŻNE!

Dodatki do wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, z którymi stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, są regulowane w regulaminach wynagradzania, a dla pozostałych pracowników pozaumownych - wprost w umowach określających zasady wynagradzania.

Analogicznie jak w dotychczas obowiązujących rozporządzeniach, przewidziano możliwość tworzenia przez kierownika jednostki funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz funduszu premiowego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi. Wprost z ustawy o pracownikach samorządowych wynika możliwość przyznania nagrody pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie powołania oraz umowy o pracę (art. 36 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych). Z ustawy o pracownikach samorządowych wynika również możliwość uregulowania kwestii przyznania nagród i premii dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w regulaminie wynagradzania (art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych). W stosunku do pracowników pozaumownych, z którymi stosunek pracy został nawiązany na podstawie powołania, kwestia ta nie została uregulowana ani w ustawie, ani w rozporządzeniu. Należy zatem przyjąć, że jest to bezpośrednia kompetencja kierownika jednostki.

7. Dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna

W porównaniu z poprzednimi uregulowaniami, w nowym rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych nie wprowadzono żadnych zmian w kwestii przyznawania pracownikom samorządowym nagrody jubileuszowej, dodatku za wieloletnią pracę oraz jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.

8. Wykaz stanowisk

W rozporządzeniu z 18 marca 2009 r. określono również wykaz stanowisk pracowniczych w samorządzie terytorialnym oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne na poszczególnych stanowiskach pracy. W zasadzie nie wprowadzono tu większych zmian w stosunku do rozporządzeń z 2 sierpnia 2005 r. zarówno dotyczących katalogu stanowisk, jak i wymagań. Dodano przede wszystkim stanowisko sekretarza w województwie oraz kwalifikacje wymagane na stanowisku sekretarza (zgodnie z art. 5 ustawy o pracownikach samorządowych).

Podstawa prawna:

Reklama
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zmiany w minimalnym wynagrodzeniu, ochrona działaczy związkowych w kpc, 600 zł miesięcznie dla pracowników DPS. Porozumienie NSZZ "Solidarność" z rządem

  7 czerwca 2023 r. w Hucie Stalowa Wola odbyła się uroczystość, podczas której doszło do podpisania porozumienia rząd – NSZZ "Solidarność". W ramach tego porozumienia ustalono m.in. zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu, zapewnienie ochrony działaczy związkowych w kodeksie postępowania cywilnego, wypłatę dodatku w kwocie 600 zł miesięcznie dla pracowników domów pomocy społecznej (za okres od 1 kwietnia do końca 2023 roku)  i zaprzestanie procesu wygaszania emerytur pomostowych. 

  Prawa młodocianych pracowników. O czym powinni wiedzieć rodzice?

  Większość pracodawców deklaruje, że chętnie zatrudniłoby (np. na wakacje) pracownika młodocianego. W krajach zachodnich pracujący nastolatek nikogo nie dziwi. W Polsce ten widok nie jest jeszcze powszechny – z danych CBOS wynika, że co piąty uczeń szkoły ponadpodstawowej podejmował w wakacje etat. Większość nadal nie robi tego, mimo że prawo im na to pozwala. Przepisów dot. zatrudniania nieletnich nie znają również rodzice. Warto jednak wiedzieć, na jaką ochronę prawną mogą liczyć małoletni.

  Dla osoby z zewnątrz branża IT może wydawać się tajemnicza. Rozmowa z Piotrem Cichoszem, programistą i blogerem

  „Naturalną ścieżką rozwoju programisty jest obcowanie z technologią i komputerami od małego. Liceum o profilu informatyczno-matematycznym, a następnie studia informatyczne. Wszystko to daje bardzo mocne podstawy teoretyczne. Kolejny etap to praktyka. Im wcześniej się zacznie tym lepiej” – mówi Piotr Cichosz. 

  Co po maturze? Absolwenci liceów chcą pracować podczas studiów. Stawiają na branżę IT

  Część licealistów planuje swoją przyszłość od lat, inni dopiero po egzaminach maturalnych podejmą kluczowe decyzje. Aż 60% z nich połączy studia z pracą, a co piąty absolwent poświęci się wyłącznie nauce. Choć większość z nich obawia się wejścia na rynek pracy (57%), głównie z powodu braku doświadczenia i odpowiednich umiejętności, to ma wobec pierwszego zajęcia konkretne oczekiwania finansowe. 38% zapytanych chciałoby na początku zarabiać od 5 tys. do 7 tys. zł miesięcznie. Najbardziej perspektywiczną branżą w opinii co drugiego licealisty jest IT.

  Stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,1 proc.

  Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w maju 5,1 proc., 0,1 pkt. proc. mniej niż w kwietniu – wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Najniższe bezrobocie w maju zanotowano w Wielkopolsce (3 proc.).

  Kadry: Iwona Wencel nową VP HR WeNet Group

  Do zespołu WeNet Group S.A. spółki specjalizującej się w doradztwie internetowym, od czerwca dołączyła Iwona Wencel, obejmując stanowisko VP HR. Iwona Wencel będzie ściśle współpracować z zarządem oraz dyrektor personalną Dorotą Malarską, aby rozwinąć i wzmocnić funkcję HR.

  Zmniejszenie lub zawieszenie emerytur lub rent od 1 czerwca 2023 r.

  Zmniejszenie lub zawieszenie emerytur lub rent od 1 czerwca 2023 r. - jak będzie to wyglądało? Ile wynosiło przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2023 r.? Jak ustalić czy doszło do przekroczenia rocznej kwoty podstawy wymiaru składek? Jakie świadczenia mogą być zmniejszone czy zawieszone?

  Rynek pracy. Jakie zmiany przygotowują polskie firmy HR Tech

  Gra badająca kompetencje miękkie kandydatów, narzędzie sprawdzające umiejętności programistów bez długotrwałych testów kodowania czy platforma do neuronauki, dzięki której pracownicy poświęcając 5 minut dziennie zwiększają swoje kwalifikacje. Polski rynek branży HR Tech liczący ponad 300 firm, z roku na rok rozwija się i pomaga zmienić to, w jaki sposób przebiegają m.in. procesy rekrutacyjne w firmach, szkolenia czy kadry i płace. Polskie Forum HR, zrzeszające największe firmy z branży usług HR, wyłoniło w konkursie trzy podmioty: Rankode, ReQiu i SeeWidely, które prezentowały najbardziej innowacyjne rozwiązania.

  Praca cudzoziemców. Zezwolenie na pracę a rodzaj umowy

  Zezwolenie na pracę legalizuje pracę cudzoziemca z kraju trzeciego. Jedną z informacji widniejącą na dokumencie jest rodzaj umowy, którą pracodawca powinien zawrzeć z cudzoziemcem. Co na ten temat czytamy w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy? 

  Benefity pracownicze w Polsce i Europie. Pieniądze to nie wszystko

  Aż 93% pracodawców jest zaniepokojonych możliwym odejściem pracowników – takie dane podaje portal LinkedIn. Oprócz odpowiednio wysokiego wynagrodzenia sposobem na ich zatrzymanie mogą być atrakcyjne świadczenia pozapłacowe. 

  Bezpieczeństwo w transporcie. Jak wykryć, że kierowca ciężarówki przysypia

  Monitorowanie oczu kierowcy było do niedawna podstawą technologii stosowanych do wykrywania zasypiania za kierownicą. Japońscy naukowcy odkryli, że kluczowe znaczenie ma monitorowanie nie tylko oczu, ale także całego ciała kierowcy.

  Optymalizacja czasu pracy. Skompresowany tydzień pracy w Deloitte

  Dział Doradztwa Podatkowego firmy doradczej Deloitte został objęty rocznym programem pilotażowym w zakresie optymalizacji czasu pracy. Ma on sprawdzić gotowość firmy na wprowadzenie optymalizacji czasu pracy. Pracownicy testują m.in. skompresowany tydzień pracy.

  Praca nocą: Komu, kiedy i za ile wolno pracować w nocy

  Praca w porze nocnej ma specjalną regulację w Kodeksie pracy. Przepisy określają warunki wykonywania pracy w tej porze oraz świadczenia przysługujące z tego tyłu pracownikowi. Kiedy przypada pora nocna? Co należy się za pracę w nocy?

  Dni wolne od pracy we Włoszech: Świętowanie, równowaga i dziedzictwo kulturowe

  Dni wolne od pracy odgrywają istotną rolę we włoskim systemie pracy, zapewniając pracownikom odpowiednią równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Włochy mają bogatą tradycję świąt i dni wolnych, które są hołdem dla kultury, historii i religii tego kraju. W tym artykule przyjrzymy się dniom wolnym od pracy we Włoszech, ich znaczeniu i wpływowi na pracowników.

  Włochy – Dni wolne od pracy 2023

  Włochy posiadają umiarkowaną liczbę dni wolnych od pracy. W ciągu roku jest jedenaście ogólnowłoskich dni wolnych. Kiedy przypadają dni wolne od pracy we Włoszech?

  Badania okresowe. Co zmieni odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego

  Stan zagrożenia epidemicznego może zostać odwołany już z końcem czerwca. Zakończenie tego stanu będzie wiązało się z obowiązkiem odnowienia badań okresowych pracowników, który był czasowo zawieszony. Nie przegap tych terminów! 

  Legitna praca. Inspekcja pracy troszczy się o młodzież

  Upowszechnienie wiedzy dotyczącej prawa pracy, uświadamianie zagrożeń czyhających na młodych pracowników w ich pierwszej pracy oraz informowanie o możliwości skorzystania z pomocy w zakresie prawa pracy to główne cele kampanii „Legitna praca”. Państwowa Inspekcja Pracy kieruje ją do młodych osób, które właśnie wkraczają na rynek pracy. 

  Jak radzić sobie ze stresem w pracy. Rozmowa z Magdaleną Kaźmierczak

  Praca potrafi być stresująca. To banalne stwierdzenie, z którym zgodzi się chyba każdy pracownik i pracodawca. „To co najczęściej wskazywane jest jako źródło stresu w pracy to zbyt duże przeciążenie obowiązkami, brak poczucia kontroli nad tym co robimy, brak możliwości wyrażania siebie oraz konflikty i nieporozumienia pomiędzy współpracownikami” – mówi Magdalena Kaźmierczak, psycholog. Jak zatem radzić sobie ze stresem w pracy? Pani psycholog ma kilka dobrych rad. Zachęcamy do lektury. 

  Wynagrodzenia. Ponad połowa pracowników biurowych w Polsce jest niezadowolona

  Niesatysfakcjonujące wynagrodzenie jest jednym z głównym powodów żalu dzisiejszych pracowników – wynika z badania portalu pracy RocketJobs.pl. Co piąty z nich żałuje, że nie wybrał lepiej płatnego zawodu, a co czwarty, że nie prosił o podwyżkę. Czemu pieniądze wciąż są tematem tabu dla tak dużej liczby zatrudnionych i jakie są bariery w osiągnięciu satysfakcji finansowej?

  Dni wolne od pracy. Kiedy trzeba pracować w niedziele i święta

  Dni wolne od pracy to niedziele oraz święta. W niektórych przypadkach dozwolona jest jednak praca w dni, które co do zasady są od pracy wolne. Pracownikom, którzy muszą wtedy pracować przysługują z tego tytułu szczególne uprawnienia. Kiedy można, a nawet trzeba pracować w niedziele lub święta? Jaka rekompensata należy się pracownikowi pracującemu w te dni?

  Rynek pracy 2023 (II kwartał). 62 proc. pracowników oczekuje podwyżki

  Pracownicy coraz bardziej odczuwają słabnącą siłę nabywczą swoich wynagrodzeń i wyraźnie oczekują, że ich pensje będą nadążać za rosnącymi cenami. 28 proc. zamierza w nadchodzącym czasie starać się o podwyżkę, a wzrostu wynagrodzenia oczekuje aż 62 proc. – wynika z badania „Barometr rynku pracy” Gi Group Holding. 

  Długi weekend w czerwcu: Co zrobić, żeby w tym tygodniu pracować tylko trzy dni

  Długi weekend czerwcowy z okazji święta Bożego Ciała będzie mógł potrwać tradycyjnie cztery dni. Co zrobić, żeby skorzystać z długiego weekendu?

  Mama w pracy. Kiedy należy się przerwa na karmienie

  Jakie przerwy w pracy przysługują kobiecie karmiącej piersią? Co w przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy? Czy pracodawca może nie wyrazić zgody na udzielenie przerwy na karmienie piersią? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym artykule. 

  Podwyżki dla budżetówki i emerytów. „Solidarność” godzi się na porozumienie z rządem

  Podwyżki dla budżetówki i emerytur stażowych będą przedmiotem porozumienia pomiędzy NSZZ „Solidarność” a rządem. Komisja Krajowa związku zgodziła się na podpisanie dokumentu. 

  500 plus. Nowy okres świadczeniowy rozpoczął się

  Nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus” rozpoczyna się 1 czerwca. Potrwa do 31 maja 2024 r. Jeśli wniosek o 500 plus zostanie złożony w czerwcu – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca.