Kategorie

Zmiany w wynagradzaniu pracowników samorządowych

Małgorzata Terlikowska
Od 1 kwietnia 2009 r. obowiązuje nowe rozporządzenie regulujące zasady wynagradzania pracowników samorządowych. W zależności od podstawy zatrudnienia (na podstawie wyboru, powołania, umowy o pracę) pracowników tych obejmują różne zasady wynagradzania.

Obecnie kierownik jednostki będzie miał dużą swobodę przy kształtowaniu wynagrodzeń zatrudnionych pracowników. Dotyczy to jednak wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Dla pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie umowy o pracę najistotniejsze regulacje znajdą się bowiem w regulaminach wynagradzania. Natomiast wprost z rozporządzenia wynikają zasady wynagradzania pracowników, z którymi stosunek pracy nawiązano na podstawie powołania oraz wyboru, dla których zgodnie z przepisami Kodeksu pracy nie można tworzyć regulaminów wynagradzania.

WAŻNE!

Nowe przepisy regulujące zasady wynagradzania pracowników samorządowych różnicują te zasady w zależności od podstawy ich zatrudnienia.

1. Wynagrodzenie zasadnicze

Pracownikom samorządowym przysługuje wynagrodzenie stosownie do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych (art. 36 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych). Chodzi tu o tzw. wynagrodzenie zasadnicze.

W stosunku do pracowników, z którymi stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, w rozporządzeniu określono minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego.

WAŻNE!

Dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozporządzeniu określono tylko minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego.

Szczegółowe warunki wynagradzania pracowników, z którymi stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, zostaną określone w regulaminie wynagradzania (art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony w urzędzie gminy na stanowisku głównego specjalisty mógł dotychczas otrzymać wynagrodzenie zasadnicze w przedziale widełkowym od XII do maksymalnie XVII kategorii zaszeregowania (tj. od 1500 zł do 4000 zł). Obecnie nie może on otrzymać mniej niż wynika to z XII kategorii zaszeregowania, tj. mniej niż 1500 zł. Natomiast górny limit wynagrodzenia zostanie określony w regulaminie wynagradzania danej jednostki i będzie zależał od sytuacji finansowej tej jednostki.

W stosunku do pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru - np. wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa - rozporządzenie z 18 marca 2009 r. nie wprowadziło zmian w kwestii zasad określania wynagrodzenia zasadniczego. Wynagrodzenie dla tej grupy pracowników samorządowych nadal jest określane w sposób „widełkowy”, tj. od dolnego do górnego określonego poziomu. Przykładowo, wynagrodzenie wójta w gminie powyżej 100 tys. mieszkańców wynosi od 4800 zł do 6200 zł.

W stosunku do pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie powołania w rozporządzeniu wprowadzono zasadę określenia maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego.

PRZYKŁAD

Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku skarbnika gminy w gminie liczącej powyżej 100 tys. mieszkańców mógł otrzymać wynagrodzenie zasadnicze w przedziale widełkowym od XIX do XXI kategorii zaszeregowania (tj. od 2400 zł do 5600 zł). Obecnie może on otrzymać wynagrodzenie w maksymalnej wysokości do kwoty wynikającej z XXI kategorii zaszeregowania, tj. 5600 zł. Nie została natomiast określona dolna granica, a zatem w akcie powołania można wprost określić tę kwotę w wysokości niższej niż przewidziana w rozporządzeniu.

2. Nowe podstawy prawne w zakresie zasad wynagradzania

Dotychczas funkcjonowały dwa rozporządzenia Rady Ministrów: z 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich oraz również z 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego - określające zasady wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach budżetowych, gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych i zakładach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. Dla tej grupy pracowników, zatrudnionej w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, zaproponowano odmienne uregulowanie minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego. Rada Ministrów, określając dotychczasowe zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, przyjęła, że poszczególni pracodawcy będą samodzielnie ustalać tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, na podstawie tabeli punktowych rozpiętości, a także najniższego wynagrodzenia zasadniczego ustalonego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego i wartości jednego punktu ustalonego przez pracodawcę w porozumieniu z wymienionym organem (§ 3 rozporządzenia z 2005 r.).

W rozporządzeniu z 18 marca 2009 r. (w załączniku nr 1) zawarto tabele A i B; w jednej określono minimalne wynagrodzenie zasadnicze w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w urzędach, w drugiej w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania są różne dla urzędów i dla jednostek. Wynika to z tego, że w dotychczasowym stanie prawnym wartości najniższego wynagrodzenia zasadniczego były bardzo zróżnicowane. Wprowadzenie tego zróżnicowania miało przede wszystkim na celu dostosowanie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego do sytuacji finansowej tych jednostek.

PRZYKŁAD

Pracownik samorządowy zatrudniony w urzędzie gminy na stanowisku starszego specjalisty może otrzymać wynagrodzenie zasadnicze nie niższe niż XI kategoria zaszeregowania. Natomiast pracownik samorządowy zatrudniony na tym samym stanowisku w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego może otrzymać wynagrodzenie zasadnicze nie niższe niż X kategoria zaszeregowania.


3. Dodatek funkcyjny

Dotychczas dodatek funkcyjny przysługiwał pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem, radcy prawnemu, kierownikowi urzędu stanu cywilnego oraz na stanowiskach określonych w wykazie stanowisk zawartym w rozporządzeniach. Obecnie dodatek funkcyjny może być przyznany pracownikowi samorządowemu na dowolnym stanowisku bez określania specjalnych warunków (art. 36 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych).

W rozporządzeniu dotyczącym wynagradzania pracowników samorządowych został określony maksymalny poziom dodatku funkcyjnego dla pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania. Natomiast dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę możliwość przyznania tego dodatku oraz jego wysokość będzie wynikać z regulaminu wynagradzania, a zatem będzie to wyłączna kompetencja kierownika jednostki.

PRZYKŁAD

Dotychczas pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na stanowisku głównego specjalisty przysługiwał dodatek funkcyjny w stawce 5 (zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do rozporządzenia z 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich). Obecnie o ewentualnej możliwości przyznania dodatku funkcyjnego dla pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku głównego specjalisty będzie decydował kierownik jednostki w regulaminie wynagradzania.

4. Wynagrodzenie prowizyjne

Tak jak dotychczas, pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę można przyznać wynagrodzenie prowizyjne. Wynagrodzenie to można przyznać za osobiste wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej. Wynagrodzenie to jest obliczane od bezpośrednio ściągniętej kwoty należności pieniężnych, objętych jednym tytułem wykonawczym. Jednak nie może ono przekraczać dwukrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego. Szczegółowe warunki przyznawania wynagrodzenia prowizyjnego oraz jego wysokość określa pracodawca samorządowy w regulaminie wynagradzania (§ 5 ust. 5 rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych).

5. Dodatek specjalny

Wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście oraz marszałkowi województwa przysługuje dodatek specjalny w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, a w urzędach miasta stołecznego Warszawy, miast (miast na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców - w kwocie nieprzekraczającej 50% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Analogiczna regulacja obowiązywała dotychczas.

6. Inne dodatki, nagrody i premie

Dotychczas w rozporządzeniach z 2 sierpnia 2005 r. określono również możliwość przyznania pracownikom samorządowym innych dodatków: dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej, dodatek z tytułu znajomości języka pomocniczego dla pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy lub jednostce pomocniczej gminy w gminie, w której jest używany język pomocniczy, o którym mowa w ustawie z 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, lub dodatek specjalny.

Obecnie w rozporządzeniu nie określono jakichkolwiek zasad przyznawania tych dodatków. Dodatki te były zazwyczaj przyznawane pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, a zatem kwestie związane z przyznawaniem tych dodatków będą regulowane w regulaminie wynagradzania (art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych) lub będą tu miały zastosowanie wprost przepisy Kodeksu pracy, np. dotyczące dodatku za pracę w porze nocnej.

Jeżeli chodzi natomiast o dodatek specjalny, to wprost w ustawie przewidziano, że przysługuje on z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy. Jeżeli zaistnieje potrzeba przyznania takiego dodatku pracownikowi samorządowemu zatrudnionemu na podstawie powołania, to dodatek ten może mu zostać przyznany wprost w akcie ustalającym wynagrodzenie tego pracownika.

W porównaniu z rozporządzeniem z 2005 r. obecna regulacja wprowadziła jedną różnicę, tj. dodatek specjalny nie może być przyznany za charakter lub warunki pracy. Wynika to z faktu, że dodatek za specjalne, szczególne warunki pracy może być przyznany pracownikom, z którymi stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, w regulaminie wynagrodzenia. Szczególne warunki pracy zostały tu zdefiniowane analogicznie jak w służbie cywilnej - są to specyficzne stanowiska pracy.

WAŻNE!

Dodatki do wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników, z którymi stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, są regulowane w regulaminach wynagradzania, a dla pozostałych pracowników pozaumownych - wprost w umowach określających zasady wynagradzania.

Analogicznie jak w dotychczas obowiązujących rozporządzeniach, przewidziano możliwość tworzenia przez kierownika jednostki funduszu nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz funduszu premiowego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi. Wprost z ustawy o pracownikach samorządowych wynika możliwość przyznania nagrody pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie powołania oraz umowy o pracę (art. 36 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych). Z ustawy o pracownikach samorządowych wynika również możliwość uregulowania kwestii przyznania nagród i premii dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w regulaminie wynagradzania (art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych). W stosunku do pracowników pozaumownych, z którymi stosunek pracy został nawiązany na podstawie powołania, kwestia ta nie została uregulowana ani w ustawie, ani w rozporządzeniu. Należy zatem przyjąć, że jest to bezpośrednia kompetencja kierownika jednostki.

7. Dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna

W porównaniu z poprzednimi uregulowaniami, w nowym rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych nie wprowadzono żadnych zmian w kwestii przyznawania pracownikom samorządowym nagrody jubileuszowej, dodatku za wieloletnią pracę oraz jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.

8. Wykaz stanowisk

W rozporządzeniu z 18 marca 2009 r. określono również wykaz stanowisk pracowniczych w samorządzie terytorialnym oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne na poszczególnych stanowiskach pracy. W zasadzie nie wprowadzono tu większych zmian w stosunku do rozporządzeń z 2 sierpnia 2005 r. zarówno dotyczących katalogu stanowisk, jak i wymagań. Dodano przede wszystkim stanowisko sekretarza w województwie oraz kwalifikacje wymagane na stanowisku sekretarza (zgodnie z art. 5 ustawy o pracownikach samorządowych).

Podstawa prawna:

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.

  Jak najniższa krajowa rosła od 2015 do 2022 r.?

  Najniższa krajowa w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł brutto. Najniższa krajowa wzrosła o 1260 zł.

  Dzień próbny w pracy - płatny czy nie?

  Dzień próbny w pracy a wynagrodzenie - czy jest płatny? Co na to prawo? W celu sprawdzenia pracownika należałoby podpisać umowę na okres próbny.

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy złożyć?

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy należy złożyć oświadczenie? Co z podwyższonymi kosztami przychodu?

  ZUS ERO - emerytura z datą wsteczną

  ZUS ERO to wniosek o emeryturę z datą wsteczną. Podstawą przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wcześniejszą są przepisy covidowe. Dla kogo jest ten wniosek?

  Odprawa emerytalna - wysokość, warunki

  Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Czy odprowadza się od niej podatek i składki ZUS? Kiedy wypłacić odprawę?

  Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

  Składniki wynagrodzenia za pracę to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Czym premia różni się od nagrody?

  PPK: od 2022 r. stan oszczędności na mojeppk.pl

  PPK - od 2022 r. stan oszczędności będzie można sprawdzić na mojeppk.pl. Do jakich danych będzie miał dostęp każdy uczestnik PPK?

  Płaca minimalna 2022 - jest decyzja rządu

  Płaca minimalna w 2022 r. wzrośnie o 210 zł. Ile wyniesie płaca minimalna 2022? Jest już ostateczna decyzja rządu.

  Praca zdalna a migracje zarobkowe

  Jak praca zdalna wpływa na migracje zarobkowe? Czy na pewno jest ich teraz mniej? Oto wyniki badania.

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca to okoliczność uprawniająca pracownika do wolnego od pracy. Ile dni przysługuje? Jaki jest termin ich wykorzystania?

  Praca zdalna a kolejne fale pandemii [RAPORT]

  Praca zdalna zyskiwała na popularności wraz z nastaniem kolejnych fal pandemii COVID-19. Sprawdź, jaki wpływ na pracę miały fale koronawirusa w Polsce i Unii Europejskiej.

  Co pracownicy mówią o pracodawcach w sieci?

  Pracownik i pracodawca - jak wyglądają stosunki z szefem? Co można przeczytać na ten temat w Internecie? Okazuje się, że najważniejsze jest dobre rozstanie.

  Urodzeni w latach 1984-1994 chcą całkowitej pracy zdalnej

  Całkowita praca zdalna najwięcej zwolenników ma wśród pracowników urodzonych w latach 1984-1994.

  Niemcy: odszkodowanie za kwarantannę tylko dla zaszczepionych

  Odszkodowanie za czas kwarantanny będzie przyznawane tylko zaszczepionym pracownikom? Taki projekt nowych przepisów powstał w Niemczech.