Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Których pracowników można rozliczyć w PIT-40?

Joanna Nowicka
Których pracowników można rozliczyć w PIT-40. /Fot. Fotolia
Których pracowników można rozliczyć w PIT-40. /Fot. Fotolia
ShutterStock
Organizacja non profit, jako płatnik, może dokonać za pracownika rozliczenia podatkowego w PIT-40 tylko wtedy, gdy spełnione są określone warunki. Pracodawca musi bowiem posiadać oświadczenie PIT-12 od pracownika. Ponadto trzeba pamiętać, że PIT-40 dotyczy osób, które nie zamierzają rozliczać się wspólnie z małżonkiem ani w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

PIT-40 to roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym, dokonywane za pracownika przez zakład pracy. Organizacja ma obowiązek przekazać formularz PIT-40 pracownikowi (podatnikowi) oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania pracownika, w terminie do 28 lutego 2013 r. (art. 37 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; dalej: updof).

Z ORZECZNICTWA:

Nie ma przeszkód prawnych do uznania, że przekazanie deklaracji podatnikowi przez płatnika może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sytuacji gdy wiadomość jest przesyłana w formie wiadomości elektronicznej z podpisem elektronicznym pod adres podatnika (pracownika) podany w tym celu – pod warunkiem, że zachowano wzór deklaracji.

Wyrok WSA w Poznaniu z 22 października 2010 r. (sygn. akt I SA/Po 486/10).

Oświadczenie PIT-12 

Roczne obliczenie podatku w PIT-40 za 2012 r. wypełnia i przekazuje podatnikowi (pracownikowi) i właściwemu urzędowi skarbowemu tylko ta organizacja, której pracownik złożył oświadczenie PIT-12 (w terminie do 10 stycznia 2013 r.). Oświadczenie to jest traktowane na równi z zeznaniem podatkowym (art. 37 ust. 1 updof).

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

Co istotne – pracodawca, który przyjmuje od pracownika oświadczenie PIT-12, nie musi sprawdzać poprawności zawartych w nim danych. Jeżeli okażą się one nieprawdziwe, to odpowiedzialność z tego tytułu poniesie pracownik (za złożenie fałszywego oświadczenia). Dotyczy to np. sytuacji, gdy pracownik zatai, że osiągał także dochody w innych zakładach pracy. 

Prawo do złożenia oświadczenia PIT-12 mają tylko ci pracownicy, którzy:

 • w 2012 r., poza dochodami uzyskanymi w danym zakładzie pracy, nie uzyskali innych dochodów, z wyjątkiem dochodów określonych w art. 30–30c oraz art. 30e updof (chodzi o dochody opodatkowane w sposób ryczałtowy oraz dochody z działalności gospodarczej opodatkowane liniowo – nie łączy się ich z innymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych);
 • nie korzystają z odliczeń innych niż dokonywane przez dany zakład pracy (chodzi o uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów w wysokości faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi; odliczeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne; odliczeń od dochodu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu, jeżeli nie zostały one potrącone od dochodu przy poborze zaliczek);
 • nie korzystają z możliwości łącznego opodatkowania swoich dochodów z dochodami małżonka bądź opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci;
 • nie mają obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z wyjątkiem zwróconej za pośrednictwem płatnika (tego zakładu pracy) uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Polecamy serwis: Składniki wynagrodzenia

Jakie przychody uwzględnić w PIT-40 

Organizacja, jako pracodawca, ma obowiązek wpisać w PIT-40 kwotę przychodów pracownika osiągniętych w 2012 r. w zakładzie pracy – tj. wszelkie wypłaty (wynagrodzenia, świadczenia itp.) ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, wysokość kosztów uzyskania przychodów oraz kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy.

Przy rozliczaniu należy pamiętać o przysługujących pracownikowi zwolnieniach podatkowych, określonych w katalogu z art. 21 ust. 1 updof, jak również o tym, że nie wszystkie przychody pracownicze podlegają oskładkowaniu. Wolna od podatku jest m.in. wartość świadczeń rzeczowych i pieniężnych otrzymanych przez pracownika ze środków ZFŚS – do wysokości 380 zł w 2012 r. – poza bonami, talonami i innymi znakami, uprawniającymi do ich wymiany na towary lub usługi.

Z kolei oskładkowaniu nie podlegają np. nagrody jubileuszowe, wypłacane nie częściej niż co 5 lat, oraz ryczałty za jazdy lokalne (mimo że podlegają opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy).

Koszty uzyskania przychodów

Przy wypełnianiu PIT-40 pracodawca ma obowiązek wykazać w odpowiedniej wartości koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych – art. 22 ust. 2 pkt 1 i 3 updof (tabela 1).

Pracownicze, zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w jednym zakładzie pracy, obowiązujące w 2012 r.

Pracownik

Kwota miesięczna

Kwota roczna

Zatrudniony w jednym zakładzie pracy

111,25 zł

1335,00 zł

Zatrudniony w jednym zakładzie pracy położonym poza miejscowością zamieszkania (nieotrzymujący dodatku za rozłąkę)

139,06 zł

1668,72 zł

Zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodów dla twórców oraz 20% koszty dla zleceniobiorców i osób uzyskujących dochody z podobnych umów są określone w art. 22 ust. 9 updof.

Podwyższone koszty uzyskania przychodów

Obliczając podatek pracownika za 2012 r., organizacja może w PIT-40 uwzględnić jego koszty uzyskania przychodów w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi (art. 37 ust. 1a w związku z art. 22 ust. 11 updof). Jest to możliwe, jeżeli zryczałtowane, roczne „pracownicze” koszty uzyskania przychodów są niższe od faktycznych wydatków pracownika na dojazdy do zakładu pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej. 

Zobacz koniecznie: Dodatek funkcyjny

Z ORZECZNICTWA:

Wartość wydatków poniesionych na bilety lotnicze nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.

Wyrok WSA w Gdańsku z 6 lipca 2010 r. (sygn. akt I SA/Gd 255/10).

Podwyższone koszty uzyskania przychodów nie mają zastosowania, jeżeli pracownik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy – chyba że te zwracane koszty podlegają opodatkowaniu (art. 22 ust. 13 updof). Na marginesie warto zaznaczyć, że wyłączenia z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów są określone w art. 22 ust. 9 pkt 5 updof (dotyczy to np. osób zarządzających jednostką).

Poza podwyższonymi kosztami uzyskania przychodów, jedynymi odliczeniami, jakie organizacja non profit (płatnik) może uwzględnić w PIT-40, są odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 updof. Od podatku z kolei powinny być odliczone składki na ubezpieczenie zdrowotne – wyłącznie do wysokości 7,75% podstawy ich wymiaru.

Skala podatkowa

W 2012 r. organizacja pobierała od pracowników, którzy nie złożyli płatnikowi oświadczenia (PIT-2), że za dany rok zamierzają opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź na zasadach właściwych dla osób samotnie wychowujących dzieci, zaliczki na podatek – zgodnie z art. 32 ust. 1 updof – w wysokości:

 • 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu – za miesiące od początku roku do miesiąca (włącznie), w którym dochód pracownika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę I przedziału skali (85 528 zł w 2012 r.),
 • 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu – za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył górną granicę I przedziału skali.

W PIT-40 pracodawca oblicza podatek pracownika według obowiązującej w 2012 r. skali podatkowej (tabela 2), uwzględniając kwoty zmniejszające podatek (tabela 3).

Skala podatkowa w 2012 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Wysokość podatku

ponad

do

 

85 528 zł

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł

85 528 zł

 

14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Kwota zmniejszająca zaliczki na podatek w 2012 r.

Miesięcznie

Rocznie

46,33 zł

(za grudzień 2012 r.: 46,39 zł)

556,02 zł

Kwota dochodów osiągniętych w 2012 r., niepowodująca obowiązku zapłaty podatku, wynosiła 3091 zł (przy czym osiągnięcie w 2012 r. niższych dochodów nie jest tożsame z brakiem obowiązku złożenia zeznania podatkowego za ten rok).

UWAGA!

Zeznanie PIT-40 za 2012 r., przygotowane przez organizację (pracodawcę), jest równoznaczne w skutkach z zeznaniem podatkowym, jakie pracownik składałby samodzielnie. Podatek obliczony przez pracodawcę jest traktowany jak podatek należny od pracownika za poprzedni rok podatkowy.
Postępowanie przy niedopłacie i nadpłacie podatku w PIT-40

Przy rozliczaniu podatku pracownika za 2012 r. w PIT-40 może się okazać, że powstała niedopłata lub nadpłata.

Niedopłata

Jeżeli okaże się, że pobrane w trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek są mniejsze od należnego podatku za 2012 r., pracodawca dokonuje stosownego potrącenia z dochodu pracownika. Różnicę między podatkiem wynikającym z rocznego obliczenia a sumą zaliczek pobranych za miesiące od stycznia do grudnia pobiera się – zgodnie z art. 37 ust. 4 updof – z dochodu za marzec roku następnego (tj. w rozliczeniu za 2012 r. – za marzec 2013 r.). Na wniosek podatnika różnicę tę pobiera się z dochodu za kwiecień następnego roku. 

Zobacz także: Jak wyliczyć odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia

W przypadku gdy stosunek pracy uzasadniający pobór zaliczek ustał w styczniu lub w lutym 2013 r., różnicę pobiera się z dochodu za miesiąc, za który została pobrana ostatnia zaliczka. Pobraną różnicę organizacja, jako płatnik, wpłaca do urzędu skarbowego łącznie z zaliczkami za te miesiące.

Nadpłata

Jeżeli z obliczenia rocznego wynika nadpłata, zalicza się ją na poczet zaliczki należnej za marzec (tj. tutaj – za marzec 2013 r.), a jeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadpłata, pracodawca (płatnik) zwraca ją pracownikowi (podatnikowi) w gotówce. Zwrócone w gotówce nadpłaty organizacja potrąca z kwot pobranych zaliczek przekazywanych urzędom skarbowym, wykazując je w deklaracji PIT-4R (tj. w deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy).

UWAGA!

Kwoty podstaw opodatkowania (kwoty dochodu) i kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

PESEL zamiast NIP

Obecnie identyfikatorem podatkowym osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, jest PESEL. Co do zasady, jeżeli podatnik (pracownik) nie poinformuje płatnika (pracodawcy) o tym, że jego właściwym identyfikatorem podatkowym jest NIP, to płatnik w dokumentach podatkowych powinien podawać numer PESEL jako identyfikator podatkowy tej osoby.

Co ciekawe – art. 81 § 1 pkt 3 Kodeksu karnego skarbowego przewiduje karę grzywny jedynie dla tego podatnika lub płatnika, który wbrew obowiązkowi nie podaje NIP lub podaje numer nieprawdziwy. Brak jest natomiast sankcji za niepodanie identyfikatora podatkowego w postaci PESEL lub posługiwanie się zamiennie PESEL zamiast NIP.

Podstawy prawne:

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Tylko teraz
Źródło: Poradnik Organizacji Non Profit
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Brak kompetencji blokuje innowacyjność firm
  Przełomowe pomysły to tylko jeden z czynników innowacyjności w firmach. Drugim, równie istotnym, jest odpowiednie zarządzanie tymi pomysłami i ich wdrażanie. Do tego jednak potrzebny jest szereg kompetencji, których dziś w firmach brakuje i same to przyznają. Dwie na trzy twierdzą, że przeszkodą w podejmowaniu przez nie innowacji jest problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Akademia Menadżera Innowacji – prowadzona przez PARP – ma tę lukę kompetencyjną zasypywać. Uczestniczący w niej menadżerowie przechodzą szereg szkoleń podnoszących ich umiejętności zarządzania w tym obszarze, ale także pracują z doradcami, którzy od lat zajmują się wdrażaniem innowacji.
  Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić pracę na czarno
  Od czterech lat obserwowany jest wysoki poziom akceptacji nieetycznych zachowań i nadużyć finansowych – pokazują badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dziś takie praktyki jest skłonna usprawiedliwić prawie połowa Polaków. Najczęściej przymykają oko na pracę na czarno w celu unikania ściągania długów z pensji. Zrozumienie dla takich praktyk deklaruje ponad 61 proc. społeczeństwa. Z kolei najbardziej rygorystycznie Polacy odnoszą się do wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów.
  Profil zaufany - jak go założyć?
  Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.
  Praca przy komputerze. Jak zadbać o zdrowie?
  Wielogodzinna praca przed komputerem może negatywnie odbijać się na naszym zdrowiu fizycznym. Ból ramion, nadgarstków, ud i pleców są częstymi dolegliwościami pracowników biurowych. Dlatego tak ważne są przerwy od pracy. Podpowiadamy, w jaki sposób można je efektywnie wykorzystać, wykonując kilka prostych ćwiczeń korzystnych dla naszego ciała.
  Szukasz pracownika? Samo ogłoszenie to nie wszystko!
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Ale czy rola dobrego jobboardu ogranicza się tylko do publikowania ogłoszeń? Zadbanie o atrakcyjność oferty to jedno, sztuką jest także dotarcie do właściwego odbiorcy. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Praca zdalna wymaga doprecyzowania
  Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy. Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy.
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
  Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
  Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
  Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.
  Pozyskiwanie pracowników lokalnych - 10 sposobów
  Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2022 r. wyniosła 4,9%. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w maju br. I jak każda informacja, ta również ma dwie strony medalu. Znalezienie pracowników staje się bowiem większym wyzwaniem, zwłaszcza dla firm lokalnych, rekrutujących wśród miejscowych społeczności. W jaki sposób można mu podołać? Odpowiadamy.
  Polski Ład 2.0 - problemy z wyliczeniem podstawy składki zdrowotnej
  Nowelizacja Polskiego Ładu, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, daje podatnikom rozliczającym się na ryczałcie możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne już od połowy tego roku. Odpowiedniego wpisu do CEIDG należy dokonać do 22 sierpnia. W tym przypadku pojawia się jednak ważne pytanie: jak obliczyć składkę zdrowotną za pierwsze półrocze.
  Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.
  Ponaglenie w sprawie urzędowej
  Jeśli sprawa urzędowa nie została załatwiona w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne, masz prawo wnieść ponaglenie. Jeśli natomiast procedura dotyczy urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego, upewnij się wcześniej, że ponaglenie będzie skuteczne.
  Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika
  Osobie legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze. Wynikają one z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczą one przede wszystkim czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu. Oto one.
  Ponad 770 tys. obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce
  Już ponad 770 tys. obywateli Ukrainy jest zatrudnionych legalnie w naszym kraju - powiedział we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.
  Ponad połowa pracowników preferuje zdalny i hybrydowy model pracy
  Hybrydowy model pracy, który coraz chętniej wybierany jest przez samych pracowników, wymaga dużych zmian w modelu operacyjnym wielu firm. Zanim jednak pracownicy przejdą na pożądany przez nich system pracy, powinni posiąść niezbędne kompetencje. Zyskają jednak na tym też organizacje, które będą mogły łowić talenty na znacznie większym obszarze. Sukcesy widać już dziś. Nawet w firmach z sektora przemysłu ciężkiego, które w ”hybrydowym” świecie mogli zdobyć pracowników wcześniej niedostępnych.
  Czy to koniec sprzedaży bezpośredniej? Przedstawiciele handlowi powinni się zmienić!
  Jesteś przedstawicielem handlowym? Zadbaj o nowe kompetencje. Raport firmy Showpad mówi jasno - detaliści powoli, acz skutecznie, zmieniają swoje preferencje. Coraz częściej od tradycyjnych spotkań z przedstawicielem handlowym, wolą kupować towary online. Zdecydowana większość, bo aż 86 proc. osób odpowiedzialnych za zakupy w dużych firmach, od spotkań twarzą w twarz woli transakcje zawierane w sposób wirtualny. Im młodszy pytany, tym chętniej wybiera internet. Tylko 8 proc. milenialsów oraz osób z pokolenia Z preferuje spotkanie z handlowcem.
  W II kw. 2022 r. rynek utrzymał dynamikę zatrudnienia
  Uwarunkowania makro- i mikroekonomicznie równomiernie oddziałują na ogół rynku i innowacyjne przedsiębiorstwa – wynika z raportu ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2022 r.”. W II kw. 2022 r. utrzymał się dystans pod względem dynamiki zatrudnienia między rynkiem (+2,3 proc. vs II kw. 2021 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego) a firmami należącymi do Nowoczesnej Gospodarki (+3,46 proc. vs II kw. 2021 r.) i wyniósł 1,16 p.p.
  ZUS: Coraz więcej cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym
  Liczba cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła już milion. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec lipca do ubezpieczenia emerytalnego zgłoszonych było niemal 1 mln 25 tys. cudzoziemców.
  Komplet: Zmiany w Kodeksie pracy 2022
  Zapraszamy do udziału w webinariach na temat zmian w Kodeksie pracy. Przy zakupie dwóch webinariów drugie 50% taniej. Komplet składa się z 2 webinariów: „Nieobecności pracownicze po nowelizacjach Kodeksu pracy” oraz „Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy”. Szkolenia poprowadzą Aleksander Kuźniar i Paweł Ziółkowski. Każdy z uczestników webinariów otrzyma imienny certyfikat. Polecamy!
  Technologia i wellbeing - transformacja rynku pracy?
  Technologia już dziś jest częścią codziennego życia zawodowego dużej grupy pracowników, a w przyszłości jej udział będzie rósł. 65 proc. Polaków uważa, że kompetencje cyfrowe będą odgrywać coraz ważniejszą rolę na rynku pracy, a 60 proc. ocenia, że osobom biegłym w nowych technologiach będzie łatwiej o podwyżki i awanse – wynika z badań przeprowadzonych przez Grupę Pracuj. Cyfryzacja i zmiana modelu pracy na zdalny lub hybrydowy staje się także stałym elementem wellbeingu pracowniczego. Do korzystania z dobrodziejstw tej sytuacji skłonne są przede wszystkim młode osoby, które szukają pracy elastycznej, dopasowanej do ich stylu życia.
  Rada Ochrony Pracy o pyłowej atmosferze wybuchowej
  Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko uczestniczyła 2 sierpnia 2022 r. w posiedzeniu Rady Ochrony Pracy. Przedmiotem obrad była między innymi problematyka zagrożeń związanych z obecnością pyłowej atmosfery wybuchowej w przemyśle i rolnictwie.
  Kontrola legalności zatrudnienia PIP
  Na temat kontroli dotyczących legalności zatrudnienia prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy wypowiedział się dla agencji Newseria Biznes Dariusz Górski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy.