REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Których pracowników można rozliczyć w PIT-40?

Joanna Nowicka
Których pracowników można rozliczyć w PIT-40. /Fot. Fotolia
Których pracowników można rozliczyć w PIT-40. /Fot. Fotolia
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Organizacja non profit, jako płatnik, może dokonać za pracownika rozliczenia podatkowego w PIT-40 tylko wtedy, gdy spełnione są określone warunki. Pracodawca musi bowiem posiadać oświadczenie PIT-12 od pracownika. Ponadto trzeba pamiętać, że PIT-40 dotyczy osób, które nie zamierzają rozliczać się wspólnie z małżonkiem ani w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

PIT-40 to roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym, dokonywane za pracownika przez zakład pracy. Organizacja ma obowiązek przekazać formularz PIT-40 pracownikowi (podatnikowi) oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania pracownika, w terminie do 28 lutego 2013 r. (art. 37 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; dalej: updof).

Autopromocja

Z ORZECZNICTWA:

Nie ma przeszkód prawnych do uznania, że przekazanie deklaracji podatnikowi przez płatnika może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sytuacji gdy wiadomość jest przesyłana w formie wiadomości elektronicznej z podpisem elektronicznym pod adres podatnika (pracownika) podany w tym celu – pod warunkiem, że zachowano wzór deklaracji.

Wyrok WSA w Poznaniu z 22 października 2010 r. (sygn. akt I SA/Po 486/10).

Oświadczenie PIT-12 

Roczne obliczenie podatku w PIT-40 za 2012 r. wypełnia i przekazuje podatnikowi (pracownikowi) i właściwemu urzędowi skarbowemu tylko ta organizacja, której pracownik złożył oświadczenie PIT-12 (w terminie do 10 stycznia 2013 r.). Oświadczenie to jest traktowane na równi z zeznaniem podatkowym (art. 37 ust. 1 updof).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

Co istotne – pracodawca, który przyjmuje od pracownika oświadczenie PIT-12, nie musi sprawdzać poprawności zawartych w nim danych. Jeżeli okażą się one nieprawdziwe, to odpowiedzialność z tego tytułu poniesie pracownik (za złożenie fałszywego oświadczenia). Dotyczy to np. sytuacji, gdy pracownik zatai, że osiągał także dochody w innych zakładach pracy. 

Prawo do złożenia oświadczenia PIT-12 mają tylko ci pracownicy, którzy:

 • w 2012 r., poza dochodami uzyskanymi w danym zakładzie pracy, nie uzyskali innych dochodów, z wyjątkiem dochodów określonych w art. 30–30c oraz art. 30e updof (chodzi o dochody opodatkowane w sposób ryczałtowy oraz dochody z działalności gospodarczej opodatkowane liniowo – nie łączy się ich z innymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych);
 • nie korzystają z odliczeń innych niż dokonywane przez dany zakład pracy (chodzi o uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów w wysokości faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi; odliczeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne; odliczeń od dochodu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu, jeżeli nie zostały one potrącone od dochodu przy poborze zaliczek);
 • nie korzystają z możliwości łącznego opodatkowania swoich dochodów z dochodami małżonka bądź opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci;
 • nie mają obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z wyjątkiem zwróconej za pośrednictwem płatnika (tego zakładu pracy) uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Polecamy serwis: Składniki wynagrodzenia

Jakie przychody uwzględnić w PIT-40 

Organizacja, jako pracodawca, ma obowiązek wpisać w PIT-40 kwotę przychodów pracownika osiągniętych w 2012 r. w zakładzie pracy – tj. wszelkie wypłaty (wynagrodzenia, świadczenia itp.) ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, wysokość kosztów uzyskania przychodów oraz kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy.

Przy rozliczaniu należy pamiętać o przysługujących pracownikowi zwolnieniach podatkowych, określonych w katalogu z art. 21 ust. 1 updof, jak również o tym, że nie wszystkie przychody pracownicze podlegają oskładkowaniu. Wolna od podatku jest m.in. wartość świadczeń rzeczowych i pieniężnych otrzymanych przez pracownika ze środków ZFŚS – do wysokości 380 zł w 2012 r. – poza bonami, talonami i innymi znakami, uprawniającymi do ich wymiany na towary lub usługi.

Z kolei oskładkowaniu nie podlegają np. nagrody jubileuszowe, wypłacane nie częściej niż co 5 lat, oraz ryczałty za jazdy lokalne (mimo że podlegają opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy).

Koszty uzyskania przychodów

Przy wypełnianiu PIT-40 pracodawca ma obowiązek wykazać w odpowiedniej wartości koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych – art. 22 ust. 2 pkt 1 i 3 updof (tabela 1).

Pracownicze, zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w jednym zakładzie pracy, obowiązujące w 2012 r.

Pracownik

Kwota miesięczna

Kwota roczna

Zatrudniony w jednym zakładzie pracy

111,25 zł

1335,00 zł

Zatrudniony w jednym zakładzie pracy położonym poza miejscowością zamieszkania (nieotrzymujący dodatku za rozłąkę)

139,06 zł

1668,72 zł

Zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodów dla twórców oraz 20% koszty dla zleceniobiorców i osób uzyskujących dochody z podobnych umów są określone w art. 22 ust. 9 updof.

Podwyższone koszty uzyskania przychodów

Obliczając podatek pracownika za 2012 r., organizacja może w PIT-40 uwzględnić jego koszty uzyskania przychodów w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi (art. 37 ust. 1a w związku z art. 22 ust. 11 updof). Jest to możliwe, jeżeli zryczałtowane, roczne „pracownicze” koszty uzyskania przychodów są niższe od faktycznych wydatków pracownika na dojazdy do zakładu pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej. 

Zobacz koniecznie: Dodatek funkcyjny

Z ORZECZNICTWA:

Wartość wydatków poniesionych na bilety lotnicze nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.

Wyrok WSA w Gdańsku z 6 lipca 2010 r. (sygn. akt I SA/Gd 255/10).

Podwyższone koszty uzyskania przychodów nie mają zastosowania, jeżeli pracownik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy – chyba że te zwracane koszty podlegają opodatkowaniu (art. 22 ust. 13 updof). Na marginesie warto zaznaczyć, że wyłączenia z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów są określone w art. 22 ust. 9 pkt 5 updof (dotyczy to np. osób zarządzających jednostką).

Poza podwyższonymi kosztami uzyskania przychodów, jedynymi odliczeniami, jakie organizacja non profit (płatnik) może uwzględnić w PIT-40, są odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 updof. Od podatku z kolei powinny być odliczone składki na ubezpieczenie zdrowotne – wyłącznie do wysokości 7,75% podstawy ich wymiaru.

Skala podatkowa

W 2012 r. organizacja pobierała od pracowników, którzy nie złożyli płatnikowi oświadczenia (PIT-2), że za dany rok zamierzają opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź na zasadach właściwych dla osób samotnie wychowujących dzieci, zaliczki na podatek – zgodnie z art. 32 ust. 1 updof – w wysokości:

 • 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu – za miesiące od początku roku do miesiąca (włącznie), w którym dochód pracownika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę I przedziału skali (85 528 zł w 2012 r.),
 • 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu – za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył górną granicę I przedziału skali.

W PIT-40 pracodawca oblicza podatek pracownika według obowiązującej w 2012 r. skali podatkowej (tabela 2), uwzględniając kwoty zmniejszające podatek (tabela 3).

Skala podatkowa w 2012 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Wysokość podatku

ponad

do

 

85 528 zł

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł

85 528 zł

 

14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Kwota zmniejszająca zaliczki na podatek w 2012 r.

Miesięcznie

Rocznie

46,33 zł

(za grudzień 2012 r.: 46,39 zł)

556,02 zł

Kwota dochodów osiągniętych w 2012 r., niepowodująca obowiązku zapłaty podatku, wynosiła 3091 zł (przy czym osiągnięcie w 2012 r. niższych dochodów nie jest tożsame z brakiem obowiązku złożenia zeznania podatkowego za ten rok).

UWAGA!

Zeznanie PIT-40 za 2012 r., przygotowane przez organizację (pracodawcę), jest równoznaczne w skutkach z zeznaniem podatkowym, jakie pracownik składałby samodzielnie. Podatek obliczony przez pracodawcę jest traktowany jak podatek należny od pracownika za poprzedni rok podatkowy.
Postępowanie przy niedopłacie i nadpłacie podatku w PIT-40

Przy rozliczaniu podatku pracownika za 2012 r. w PIT-40 może się okazać, że powstała niedopłata lub nadpłata.

Niedopłata

Jeżeli okaże się, że pobrane w trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek są mniejsze od należnego podatku za 2012 r., pracodawca dokonuje stosownego potrącenia z dochodu pracownika. Różnicę między podatkiem wynikającym z rocznego obliczenia a sumą zaliczek pobranych za miesiące od stycznia do grudnia pobiera się – zgodnie z art. 37 ust. 4 updof – z dochodu za marzec roku następnego (tj. w rozliczeniu za 2012 r. – za marzec 2013 r.). Na wniosek podatnika różnicę tę pobiera się z dochodu za kwiecień następnego roku. 

Zobacz także: Jak wyliczyć odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia

W przypadku gdy stosunek pracy uzasadniający pobór zaliczek ustał w styczniu lub w lutym 2013 r., różnicę pobiera się z dochodu za miesiąc, za który została pobrana ostatnia zaliczka. Pobraną różnicę organizacja, jako płatnik, wpłaca do urzędu skarbowego łącznie z zaliczkami za te miesiące.

Nadpłata

Jeżeli z obliczenia rocznego wynika nadpłata, zalicza się ją na poczet zaliczki należnej za marzec (tj. tutaj – za marzec 2013 r.), a jeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadpłata, pracodawca (płatnik) zwraca ją pracownikowi (podatnikowi) w gotówce. Zwrócone w gotówce nadpłaty organizacja potrąca z kwot pobranych zaliczek przekazywanych urzędom skarbowym, wykazując je w deklaracji PIT-4R (tj. w deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy).

UWAGA!

Kwoty podstaw opodatkowania (kwoty dochodu) i kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

PESEL zamiast NIP

Obecnie identyfikatorem podatkowym osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, jest PESEL. Co do zasady, jeżeli podatnik (pracownik) nie poinformuje płatnika (pracodawcy) o tym, że jego właściwym identyfikatorem podatkowym jest NIP, to płatnik w dokumentach podatkowych powinien podawać numer PESEL jako identyfikator podatkowy tej osoby.

Co ciekawe – art. 81 § 1 pkt 3 Kodeksu karnego skarbowego przewiduje karę grzywny jedynie dla tego podatnika lub płatnika, który wbrew obowiązkowi nie podaje NIP lub podaje numer nieprawdziwy. Brak jest natomiast sankcji za niepodanie identyfikatora podatkowego w postaci PESEL lub posługiwanie się zamiennie PESEL zamiast NIP.

Podstawy prawne:

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Poradnik Organizacji Non Profit

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Skrócony tydzień pracy i praca zdalna. To tylko niektóre to tylko niektóre rozwiązania dla rodziców - pracowników dzieci do 8. roku życia

  Skrócony tydzień pracy i praca zdalna. To tylko niektóre to tylko niektóre rozwiązania dla rodziców - pracowników dzieci do 8. roku życia. Co jeszcze może rodzic - pracownik? 

  Do kodeksu pracy wchodzą: toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, ołów, kadm, rtęć [nowelizacja]

  Pracodawcy muszą eliminować z miejsca pracy i procesów pracowniczych toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, estry kwasu ftalowego czy metale – ołów, kadm, rtęć i ich związki. Będą prowadzili odpowiednie zapisy w rejestrach dotyczących tych substancji.

  Duże zmiany w składce zdrowotnej. Ten komentarz eksperta nie spodoba się rządzącym

  Fundacja Ośrodek Rozwoju opublikowała niedawno komentarz na temat zmian w składce zdrowotnej. Eksperci FOR podkreślają, że te zmiany mogą mieć znaczący wpływ na zdrowie finansów publicznych.

  Zmiana umowy o zarządzanie PPK a uzgodnienie ze stroną społeczną

  Nie zawsze zmiana umowy o zarządzanie PPK powinna być uzgodniona ze stroną społeczną. Kiedy można od tego odstąpić? Poznaj wyjątki.

  REKLAMA

  Umowy pracowników będą rejestrowane. A co z prawem do prywatności i ochroną danych?

  Umowy pracowników będą rejestrowane w CRU, a co z prawem do prywatności, co z prawem do ochrony danych osobowych, co z prawem do godności pracowników? W opozycji do tego stoją przepisy dot. prawa dostępu do informacji publicznej w zakresie sektora finansów publicznych. Ważniejsze jest dobro ogółu czy jednostki?

  Co z rentą socjalną w 2024? Czy będzie 4242 zł a od 1 lipca 4300 zł?

  Projekt ustawy o zmianie renty socjalnej ma tylko dwa artykuły a wciąż nie został uchwalony. Premier zapowiadał pilne prace, a nawet nie było jeszcze drugiego czytania. Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie czekają na podwyżkę świadczenia. Renta socjalna - czy będzie podniesiona do kwoty minimalnego wynagrodzenia? Co to jest renta socjalna? Komu przysługuje prawo do renty socjalnej? 

  Przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia [45 tys. kary dla Kancelarii]

  45 tys. zł kary dla spółki, która docierała do osób poszkodowanych głównie w wypadkach komunikacyjnych, by nawiązać z nimi współpracę w zakresie reprezentowania ich m.in. przed towarzystwami ubezpieczeniowymi, w sprawach sądowych  w celu uzyskania na ich rzecz odszkodowań, zadośćuczynienia i rent, a także zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji. Informacje o potencjalnych klientach uzyskiwała na podstawie m.in. wiadomości prasowych, publikacji internetowych, w tym treści dostępnych w mediach społecznościowych, a także informacji przekazywanych lub rozpowszechnianych przez organizacje zajmujące się działalnością dobroczynną. Podczas spotkania przedstawiciel Kancelarii PIONIER odbierał ustną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do czasu ewentualnego zawarcia umowy z tymi osobami o świadczenie usług. Sprawa trafiła do WSA, ale ten oddalił skargę Kancelarii na deczję PUODO.

  Rozwiązanie umowy o pracę: Obowiązek pracodawcy konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę. Wzór zawiadomienia organizacji związkowej

  Pracodawca musi zawiadomić reprezentującą pracownika organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę. Zawiadomienie składa się na piśmie, podając w nim przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

  REKLAMA

  Nowelizacja kodeksu pracy: W 2025 r. pracodawcy będą prowadzili nowy rejestr prac i pracowników je wykonujących [Dyrektywa z 2022 r.]

  Nowelizacja Kodeksu pracy: zmiana artykułu 222 k.p o ochronie pracowników przed szkodliwymi czynnikami. 

  Uprawnienia rodzicielskie: Przerwy na karmienie dziecka piersią - jak długo pracownica może korzystać z przerw na karmienie, wzór wniosku o przerwę

  Przerwy na karmienie piersią są zwolnieniem od pracy. Przerwy wliczane są do czasu pracy - pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia. 

  REKLAMA