REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Których pracowników można rozliczyć w PIT-40?

Joanna Nowicka
Których pracowników można rozliczyć w PIT-40. /Fot. Fotolia
Których pracowników można rozliczyć w PIT-40. /Fot. Fotolia
ShutterStock

REKLAMA

Organizacja non profit, jako płatnik, może dokonać za pracownika rozliczenia podatkowego w PIT-40 tylko wtedy, gdy spełnione są określone warunki. Pracodawca musi bowiem posiadać oświadczenie PIT-12 od pracownika. Ponadto trzeba pamiętać, że PIT-40 dotyczy osób, które nie zamierzają rozliczać się wspólnie z małżonkiem ani w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

PIT-40 to roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym, dokonywane za pracownika przez zakład pracy. Organizacja ma obowiązek przekazać formularz PIT-40 pracownikowi (podatnikowi) oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania pracownika, w terminie do 28 lutego 2013 r. (art. 37 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; dalej: updof).

Z ORZECZNICTWA:

Nie ma przeszkód prawnych do uznania, że przekazanie deklaracji podatnikowi przez płatnika może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w sytuacji gdy wiadomość jest przesyłana w formie wiadomości elektronicznej z podpisem elektronicznym pod adres podatnika (pracownika) podany w tym celu – pod warunkiem, że zachowano wzór deklaracji.

Wyrok WSA w Poznaniu z 22 października 2010 r. (sygn. akt I SA/Po 486/10).

Autopromocja

Wynagrodzenia 2023. Rozliczanie płac w praktyce

Kup książkę:

Wynagrodzenia 2023. Rozliczanie płac w praktyce

Oświadczenie PIT-12 

Roczne obliczenie podatku w PIT-40 za 2012 r. wypełnia i przekazuje podatnikowi (pracownikowi) i właściwemu urzędowi skarbowemu tylko ta organizacja, której pracownik złożył oświadczenie PIT-12 (w terminie do 10 stycznia 2013 r.). Oświadczenie to jest traktowane na równi z zeznaniem podatkowym (art. 37 ust. 1 updof).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

Co istotne – pracodawca, który przyjmuje od pracownika oświadczenie PIT-12, nie musi sprawdzać poprawności zawartych w nim danych. Jeżeli okażą się one nieprawdziwe, to odpowiedzialność z tego tytułu poniesie pracownik (za złożenie fałszywego oświadczenia). Dotyczy to np. sytuacji, gdy pracownik zatai, że osiągał także dochody w innych zakładach pracy. 

Autopromocja

Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online

Kup książkę:

Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online

Prawo do złożenia oświadczenia PIT-12 mają tylko ci pracownicy, którzy:

 • w 2012 r., poza dochodami uzyskanymi w danym zakładzie pracy, nie uzyskali innych dochodów, z wyjątkiem dochodów określonych w art. 30–30c oraz art. 30e updof (chodzi o dochody opodatkowane w sposób ryczałtowy oraz dochody z działalności gospodarczej opodatkowane liniowo – nie łączy się ich z innymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych);
 • nie korzystają z odliczeń innych niż dokonywane przez dany zakład pracy (chodzi o uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów w wysokości faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi; odliczeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne; odliczeń od dochodu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu, jeżeli nie zostały one potrącone od dochodu przy poborze zaliczek);
 • nie korzystają z możliwości łącznego opodatkowania swoich dochodów z dochodami małżonka bądź opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci;
 • nie mają obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z wyjątkiem zwróconej za pośrednictwem płatnika (tego zakładu pracy) uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Polecamy serwis: Składniki wynagrodzenia

Autopromocja

Bieżące aktualności o zmianach przepisów

Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024 oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. I wiele innych bieżących tematów ...

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

Jakie przychody uwzględnić w PIT-40 

Organizacja, jako pracodawca, ma obowiązek wpisać w PIT-40 kwotę przychodów pracownika osiągniętych w 2012 r. w zakładzie pracy – tj. wszelkie wypłaty (wynagrodzenia, świadczenia itp.) ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, wysokość kosztów uzyskania przychodów oraz kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy.

Przy rozliczaniu należy pamiętać o przysługujących pracownikowi zwolnieniach podatkowych, określonych w katalogu z art. 21 ust. 1 updof, jak również o tym, że nie wszystkie przychody pracownicze podlegają oskładkowaniu. Wolna od podatku jest m.in. wartość świadczeń rzeczowych i pieniężnych otrzymanych przez pracownika ze środków ZFŚS – do wysokości 380 zł w 2012 r. – poza bonami, talonami i innymi znakami, uprawniającymi do ich wymiany na towary lub usługi.

Z kolei oskładkowaniu nie podlegają np. nagrody jubileuszowe, wypłacane nie częściej niż co 5 lat, oraz ryczałty za jazdy lokalne (mimo że podlegają opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy).

Koszty uzyskania przychodów

Przy wypełnianiu PIT-40 pracodawca ma obowiązek wykazać w odpowiedniej wartości koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych – art. 22 ust. 2 pkt 1 i 3 updof (tabela 1).

Pracownicze, zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w jednym zakładzie pracy, obowiązujące w 2012 r.

Pracownik

Kwota miesięczna

Kwota roczna

Zatrudniony w jednym zakładzie pracy

111,25 zł

1335,00 zł

Zatrudniony w jednym zakładzie pracy położonym poza miejscowością zamieszkania (nieotrzymujący dodatku za rozłąkę)

139,06 zł

1668,72 zł

Zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodów dla twórców oraz 20% koszty dla zleceniobiorców i osób uzyskujących dochody z podobnych umów są określone w art. 22 ust. 9 updof.

Podwyższone koszty uzyskania przychodów

Obliczając podatek pracownika za 2012 r., organizacja może w PIT-40 uwzględnić jego koszty uzyskania przychodów w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi (art. 37 ust. 1a w związku z art. 22 ust. 11 updof). Jest to możliwe, jeżeli zryczałtowane, roczne „pracownicze” koszty uzyskania przychodów są niższe od faktycznych wydatków pracownika na dojazdy do zakładu pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej. 

Zobacz koniecznie: Dodatek funkcyjny

Z ORZECZNICTWA:

Wartość wydatków poniesionych na bilety lotnicze nie może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.

Wyrok WSA w Gdańsku z 6 lipca 2010 r. (sygn. akt I SA/Gd 255/10).

Podwyższone koszty uzyskania przychodów nie mają zastosowania, jeżeli pracownik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy – chyba że te zwracane koszty podlegają opodatkowaniu (art. 22 ust. 13 updof). Na marginesie warto zaznaczyć, że wyłączenia z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów są określone w art. 22 ust. 9 pkt 5 updof (dotyczy to np. osób zarządzających jednostką).

Poza podwyższonymi kosztami uzyskania przychodów, jedynymi odliczeniami, jakie organizacja non profit (płatnik) może uwzględnić w PIT-40, są odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 updof. Od podatku z kolei powinny być odliczone składki na ubezpieczenie zdrowotne – wyłącznie do wysokości 7,75% podstawy ich wymiaru.

Skala podatkowa

W 2012 r. organizacja pobierała od pracowników, którzy nie złożyli płatnikowi oświadczenia (PIT-2), że za dany rok zamierzają opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź na zasadach właściwych dla osób samotnie wychowujących dzieci, zaliczki na podatek – zgodnie z art. 32 ust. 1 updof – w wysokości:

 • 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu – za miesiące od początku roku do miesiąca (włącznie), w którym dochód pracownika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę I przedziału skali (85 528 zł w 2012 r.),
 • 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu – za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył górną granicę I przedziału skali.

W PIT-40 pracodawca oblicza podatek pracownika według obowiązującej w 2012 r. skali podatkowej (tabela 2), uwzględniając kwoty zmniejszające podatek (tabela 3).

Skala podatkowa w 2012 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Wysokość podatku

ponad

do

 

85 528 zł

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł

85 528 zł

 

14 839,02 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Kwota zmniejszająca zaliczki na podatek w 2012 r.

Miesięcznie

Rocznie

46,33 zł

(za grudzień 2012 r.: 46,39 zł)

556,02 zł

Kwota dochodów osiągniętych w 2012 r., niepowodująca obowiązku zapłaty podatku, wynosiła 3091 zł (przy czym osiągnięcie w 2012 r. niższych dochodów nie jest tożsame z brakiem obowiązku złożenia zeznania podatkowego za ten rok).

UWAGA!

Zeznanie PIT-40 za 2012 r., przygotowane przez organizację (pracodawcę), jest równoznaczne w skutkach z zeznaniem podatkowym, jakie pracownik składałby samodzielnie. Podatek obliczony przez pracodawcę jest traktowany jak podatek należny od pracownika za poprzedni rok podatkowy.
Postępowanie przy niedopłacie i nadpłacie podatku w PIT-40

Przy rozliczaniu podatku pracownika za 2012 r. w PIT-40 może się okazać, że powstała niedopłata lub nadpłata.

Niedopłata

Jeżeli okaże się, że pobrane w trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek są mniejsze od należnego podatku za 2012 r., pracodawca dokonuje stosownego potrącenia z dochodu pracownika. Różnicę między podatkiem wynikającym z rocznego obliczenia a sumą zaliczek pobranych za miesiące od stycznia do grudnia pobiera się – zgodnie z art. 37 ust. 4 updof – z dochodu za marzec roku następnego (tj. w rozliczeniu za 2012 r. – za marzec 2013 r.). Na wniosek podatnika różnicę tę pobiera się z dochodu za kwiecień następnego roku. 

Zobacz także: Jak wyliczyć odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia

W przypadku gdy stosunek pracy uzasadniający pobór zaliczek ustał w styczniu lub w lutym 2013 r., różnicę pobiera się z dochodu za miesiąc, za który została pobrana ostatnia zaliczka. Pobraną różnicę organizacja, jako płatnik, wpłaca do urzędu skarbowego łącznie z zaliczkami za te miesiące.

Nadpłata

Jeżeli z obliczenia rocznego wynika nadpłata, zalicza się ją na poczet zaliczki należnej za marzec (tj. tutaj – za marzec 2013 r.), a jeżeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadpłata, pracodawca (płatnik) zwraca ją pracownikowi (podatnikowi) w gotówce. Zwrócone w gotówce nadpłaty organizacja potrąca z kwot pobranych zaliczek przekazywanych urzędom skarbowym, wykazując je w deklaracji PIT-4R (tj. w deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy).

UWAGA!

Kwoty podstaw opodatkowania (kwoty dochodu) i kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

PESEL zamiast NIP

Obecnie identyfikatorem podatkowym osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, jest PESEL. Co do zasady, jeżeli podatnik (pracownik) nie poinformuje płatnika (pracodawcy) o tym, że jego właściwym identyfikatorem podatkowym jest NIP, to płatnik w dokumentach podatkowych powinien podawać numer PESEL jako identyfikator podatkowy tej osoby.

Co ciekawe – art. 81 § 1 pkt 3 Kodeksu karnego skarbowego przewiduje karę grzywny jedynie dla tego podatnika lub płatnika, który wbrew obowiązkowi nie podaje NIP lub podaje numer nieprawdziwy. Brak jest natomiast sankcji za niepodanie identyfikatora podatkowego w postaci PESEL lub posługiwanie się zamiennie PESEL zamiast NIP.

Podstawy prawne:

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Poradnik Organizacji Non Profit
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Bezrobocie w UE

  Bezrobocie w UE - ile wynosi? Gdzie jest największe a gdzie najmniejsze bezrobocie w UE? Jaki kraj wypłaci zasiłek dla bezrobotnych, jeśli straci się pracę, przebywając w UE? Czy można przenieść zasiłek dla bezrobotnych do innego kraju UE?

  Wybory i referendum. Za niskie diety dla członków komisji?

  Wybory i referendum. Za niskie diety dla członków komisji? Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje! Przy jednoczesnych wyborach i referendum członkowie obwodowych komisji wyborczych nie będą mieli jednak tożsamych zadań i nie będą wykonywać tożsamej pracy, jak przy samych wyborach.

  Potrącenie z wynagrodzenia za zgodą pracownika - czy zawsze możliwe?

  Potrącenie z wynagrodzenia niepewnej należności pracodawcy - czy w takiej sytuacji możliwa jest zgoda pracownika?  Jaka jest wolna od potrąceń kwota przy potrąceniu dobrowolnym? W jakiej formie potrącenie z wynagrodzenia?

  7 października 2023 koniec z telepracą!

  7 października 2023 koniec z telepracą - tak, ale nie z pracą zdalną. W dniu 7 kwietnia 2023 r. telepraca została całkowicie uchylona z Kodeksu pracy, ale został dodany rozdział IIc regulujący pracę zdalną. Mija właśnie 6. miesięczny okres przejściowy.

  REKLAMA

  W jakiej branży są najwyższe widełki wynagrodzeń?

  W aż 90 proc. ogłoszeń z kategorii finanse oferowane jest zatrudnienie na umowie o pracę. W tej branży też widełki wynagrodzenia są najwyższe. Jak to wygląda w innych branżach? Jakie benefity czekają na przyszłych pracowników? 

  Zaległy urlop do 30 września 2023

  Zaległy urlop do 30 września 2023. Trzeba wiedzieć, że już 30 września 2023 r. ulegnie przedawnieniu niewykorzystany urlop pracownika, który przysługiwał mu za 2019 r.

  OC diagnosty laboratoryjnego od 30 tyś. i od 150 tyś. euro - zmiany od listopada 2023

  OC diagnosty laboratoryjnego od 30 tyś. i od 150 tyś. euro - zmiany od listopada 2023. W skutek zmian do obecnie obowiązujących przepisów zostaną wprowadzone normy odnoszące się do diagnostów laboratoryjnych w zakresie wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, dotychczas ich nie było!

  Europejska emerytura w Polsce już od 26 września 2023

  Europejska emerytura w Polsce już od 26 września 2023 - wtedy wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (Dz.U. 2023 poz. 1843). Czy emerytury Polaków się zwiększą dzięki możliwości dodatkowego oszczędzania w ramach OIPE?

  REKLAMA

  Nierówność i niesprawiedliwość społeczna na rynku pracy

  Nierówność i niesprawiedliwość społeczna na rynku pracy - to ogromny globalny problem, z którym MOP zmaga się od lat. Chociaż podejmuje działania na rzecz poprawy sytuacji życiowej, socjalnej i ekonomicznej - aktualnie wykluczonych społecznie na świecie jest 4 miliardy osób! Z danych wynika, że 453 miliony osób chciałyby pracować, ale nie mogą znaleźć pracy, a aż 214 milionów ludzi żyje za mniej niż 1,90 USD dziennie.

  Czterodniowy tydzień pracy jest możliwy, ale nie dla wszystkich. Dla których branż?

  Wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy, w perspektywie dekady, jest najbardziej prawdopodobne w branżach nowoczesnych usług, doradztwa, w IT, finansach, czy ubezpieczeniach. Skrócenie zaś tygodnia pracy będzie bardzo trudne, czy wręcz niemożliwe w usługach publicznych, zwłaszcza w służbie zdrowia oraz w wielu sektorach przemysłu, budownictwa i handlu. 

  REKLAMA