Kategorie

Jak rozliczyć wydatki poniesione przez pracodawcę na zakwaterowanie pracowników

Krzysztof Rustecki
Świadczenie w postaci nieodpłatnego udostępnienia mieszkania pracownikowi jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości 500 zł miesięcznie. Jednym z warunków zastosowania tego zwolnienia jest, aby pracownik, którego miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, zrezygnował ze stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

Do celów podatkowych wartość świadczenia, jakim jest nieodpłatne udostępnienie mieszkania, należy doliczyć do przychodów pracownika ze stosunku pracy tylko w części przekraczającej 500 zł. Natomiast w całości stanowi ono podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Wyjątkiem jest świadczenie w postaci bezpłatnego noclegu zapewnionego pracownikowi w trakcie podróży służbowej, które bez względu na wysokość nie stanowi przychodu podatkowego i nie jest zaliczane do podstawy wymiaru składek ZUS.

Wynajęcie mieszkania dla jednego pracownika

W przypadku gdy przedmiotem świadczenia jest udostępnienie lokalu, wartość pieniężną takiego świadczenia do celów podatkowych należy ustalić według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu. Jeśli pracodawca wynajmie mieszkanie, podstawą ustalenia wartości świadczenia będzie kwota czynszu wynikająca z umowy najmu. Można bowiem przyjąć, że gdyby pracownik sam wynajmował takie mieszkanie, również musiałby zawrzeć umowę i ponosiłby wydatki na czynsz w wysokości wynikającej z tej umowy (art. 11 ust. 2a pkt 3 updof).

PRZYKŁAD

Firma AFG wynajmuje mieszkanie za kwotę 1400 zł miesięcznie na podstawie umowy najmu. Mieszkanie jest przeznaczone dla jednego pracownika, który dysponuje nim przez cały miesiąc. Do przychodów pracownika ze stosunku pracy należy doliczyć przychód z tego tytułu w wysokości 900 zł (1400 zł – 500 zł).

Wynajęcie mieszkania dla kilku pracowników

W przypadku wynajęcia mieszkania dla kilku pracowników sposób rozliczenia przychodu z tego tytułu do celów podatkowych zależy od wartości świadczenia przypadającego na jednego pracownika.

Świadczenie w postaci udostępnienia mieszkania kilku pracownikom może być w całości zwolnione z podatku i nie powodować powstania przychodu po stronie każdego z nich. Jeżeli w mieszkaniu wynajmowanym przez firmę będzie zakwaterowanych kilku pracowników, to kwota czynszu przypadająca na każdego z nich do wysokości 500 zł będzie zwolniona z podatku. Limit 500 zł miesięcznie dotyczy bowiem jednego pracownika.


PRZYKŁAD

W mieszkaniu wynajmowanym przez firmę AFG jest zakwaterowanych 3 pracowników. Miesięczny czynsz z tego tytułu wynosi 1200 zł. Ponieważ w mieszkaniu pracownicy są zakwaterowani przez cały miesiąc, to każdy z nich otrzyma świadczenie w wysokości po 400 zł miesięcznie (1200 zł : 3). Wartość tego świadczenia nie przekracza 500 zł, dlatego nie powinno być ono zaliczone do przychodów ze stosunku pracy tych osób.

Jeżeli wartość świadczenia przypadająca na każdego pracownika przekracza 500 zł, to do ich opodatkowanego przychodu ze stosunku pracy należy doliczyć nadwyżkę ponad 500 zł.

PRZYKŁAD

Reklama

W mieszkaniu wynajmowanym przez firmę AFG zakwaterowanych jest 3 pracowników. Miesięczny czynsz z tego tytułu wynosi 2100 zł. Ponieważ w mieszkaniu pracownicy są zakwaterowani przez cały miesiąc, to każdy z nich otrzyma świadczenie w wysokości po 700 zł miesięcznie (2100 zł : 3). Wartość tego świadczenia przekracza 500 zł, dlatego powinno być zaliczone do przychodów ze stosunku pracy tych osób w wysokości po 200 zł (700 zł – 500 zł).

Jeśli pracownik byłby zakwaterowany tylko przez część miesiąca, to odpowiednio należałoby ustalić wartość świadczenia przypadającą na daną osobę w stosunku do liczby dni jego zakwaterowania w danym miesiącu. Zmniejszenie świadczenia dla takiego pracownika może spowodować podwyższenie świadczenia dla pozostałych zatrudnionych.

PRZYKŁAD

W mieszkaniu wynajmowanym przez firmę AFG zakwaterowanych jest 3 pracowników. Miesięczny czynsz z tego tytułu za luty br. wynosi 1800 zł. Przez cały miesiąc w mieszkaniu będą zakwaterowani dwaj pracownicy, a trzeci będzie mieszkał w nim przez 2 tygodnie. W takim przypadku pracownik zakwaterowany przez 2 tygodnie otrzyma świadczenie w wysokości 300 zł (1800 zł x 14 dni : 28 dni) : 3. Będzie ono zwolnione z podatku. Pracownicy zakwaterowani przez cały ten miesiąc otrzymają świadczenie w wysokości po 750 zł (1800 zł – 300 zł) : 2. Do opodatkowanych przychodów ze stosunku pracy tych osób należy doliczyć po 250 zł (750 zł – 500 zł).

Koszty mediów w limicie 500 zł

Reklama

Zwolnienie z podatku świadczenia z tytułu zakwaterowania do wysokości 500 zł ma zastosowanie do pracownika dojeżdżającego do pracy z innej miejscowości, w której znajduje się siedziba firmy lub miejsce wykonywania pracy, jak również do pracownika, któremu zmieniono miejsce wykonywania pracy, w tym na miejsce pracy za granicą. Oprócz najmu, do limitu 500 zł mogą być wliczane również koszty mediów, jeżeli pokrywa je pracodawca.

Powyższe potwierdza interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 lipca 2012 r. (sygn. IBPBII/1/415–359/12/AA), w której organ stwierdził, że „w przypadku gdy pracodawca podjął decyzję o finansowaniu wszelkich wydatków związanych z zakwaterowaniem w Niemczech (utrzymaniem wynajmowanego mieszkania, tj. czynszu najmu, kosztów mediów itp.) pracownika, któremu zmieniono stałe miejsce pracy – to wartość tych świadczeń, wynikająca z wystawionych faktur (rachunków, paragonów), dotyczących wyżej wskazanych wydatków, stanowi dla pracownika nieodpłatne świadczenie jako przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 updof. Żadne przepisy prawa nie nakładają bowiem na pracodawcę obowiązku pokrycia ww. kosztów. Wartość tych świadczeń, opłacanych za pracownika, płatnik ma obowiązek doliczyć do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ww. ustawy, przy uwzględnieniu, iż świadczenia związane z zapewnieniem zakwaterowania przez pracodawcę korzystają ze zwolnienia w granicach określonych w powołanym powyżej przepisie art. 21 ust. 1 pkt 19 updof”.

WAŻNE!

Do limitu 500 zł mogą być wliczane koszty mediów pokrywanych przez pracodawcę.


Zapewnienie mieszkania w podróży służbowej

Zwolnione z podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika – do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (art. 775 Kodeksu pracy w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a updof).

Świadczenie w postaci zapewnienia pracownikowi nieodpłatnie mieszkania w czasie odbywania przez niego podróży służbowej nie stanowi zatem przychodu do opodatkowania. Tak wynika m.in. z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 lipca 2012 r. (sygn. IBPBII/1/415–352/12/BJ), w której stwierdził, że: „spółka zapewnia swoim pracownikom nocleg w ramach odbywanej przez nich podróży służbowej, co powoduje, iż odbywający podróż służbową nie muszą z własnej kieszeni pokrywać kosztów noclegu. Tak więc poniesione przez spółkę ww. wydatki na nocleg w związku z podróżą służbową pracowników, niestanowiące zwrotu wydatków, nie stanowią jednocześnie u pracowników przychodu w świetle uregulowań zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. (...) Należy stwierdzić, iż jeżeli pracownicy wykonują czynności na podstawie polecenia wyjazdu służbowego i wyjazdy te są podróżą służbową w rozumieniu art. 775 Kodeksu pracy, to uzyskane przez nich świadczenia w postaci nieodpłatnego zakwaterowania (wynajmu przez spółkę mieszkania) nie stanowią dla pracowników przychodu”.

Zakwaterowanie a podatek

Zwolniona z podatku jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł (art. 21 ust. 1 pkt 19 updof).

Aby możliwe było zastosowanie tego zwolnienia, muszą zostać spełnione łącznie 3 warunki:

 • pracownik musi zrezygnować z korzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 22 ust. 2 pkt 3 i pkt 4 updof (zarówno w trakcie roku, jak i w rozliczeniu rocznym),
 • miejsce zamieszkania pracownika musi być położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy,
 • wysokość świadczenia ponoszonego przez pracodawcę za pracownika z tytułu zakwaterowania nie może przekraczać 500 zł miesięcznie.

Zakwaterowanie a składki ZUS

Koszt wynajmu mieszkania jest dla pracownika przychodem, od którego zawsze trzeba naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wartość świadczenia w postaci zakwaterowania, jaką należy wliczyć do podstawy wymiaru tych składek, wyznacza wysokość ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagradzaniu. W pierwszej kolejności należy zatem kierować się przepisami obowiązującymi u danego pracodawcy. W razie ich braku wartość świadczenia wynikającego z udostępnienia lokalu mieszkalnego należy ustalić:

 • dla lokali spółdzielczych typu lokatorskiego i własnościowego – w wysokości czynszu obowiązującego dla tego lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej,
 • dla lokali komunalnych – w wysokości czynszu wyznaczonego dla tego lokalu przez gminę,
 • dla lokali własnościowych (z wyłączeniem lokali spółdzielczych typu lokatorskiego i własnościowego oraz domów stanowiących własność prywatną) – w wysokości czynszu określonego według zasad i stawek dla mieszkań komunalnych na danym terenie, a w miastach – w danej dzielnicy,
 • dla lokali w hotelach – w wysokości kosztu udokumentowanego rachunkami wystawionymi przez hotel (§ 3 rozporządzenia składkowego).

Gdyby umowa najmu została podpisana z pracownikami, a pracodawca zwracał im ponoszone z tego tytułu wydatki (np. za czynsz), to wówczas takie świadczenie nie byłoby zwolnione z podatku. Zwolnieniem z podatku mogą być bowiem objęte świadczenia ponoszone przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania przez niego pracowników, a nie z tytułu zwrotu ponoszonego przez pracowników kosztu wynajmu w całości lub w części. Zarówno do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, jak i do podstawy wymiaru składek ZUS byłaby wówczas zaliczana zwrócona kwota (jako świadczenie pieniężne).

Inaczej jest w sytuacji, gdy mieszkanie zostanie zapewnione pracownikom w czasie odbywania przez nich podróży służbowej. Wówczas takie świadczenie nie stanowi przychodu podatkowego i nie jest zaliczane do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

WAŻNE!

Świadczenia z tytułu wynajęcia przez pracodawcę mieszkania dla pracowników przebywających w podróży służbowej są wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS i zwolnione z podatku bez względu na ich wysokość.

Koszty uzyskania przychodu dla pracodawcy

Kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (art. 22 ust. 1 updof i art. 15 ust. 1 updop). Ponieważ poniesiony przez pracodawcę koszt wynajmu mieszkania dla pracowników wynika m.in. z charakteru wykonywanej przez nich pracy, stanowi koszt uzyskania przychodów zatrudniającego. Jako wydatek związany z funkcjonowaniem firmy spełnia wymagania definicji kosztu uzyskania przychodów zawartej w art. 22 ust. 1 updof (art. 15 ust. 1 updop) i nie jest wymieniony w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów zawartym w art. 23 updof (art. 16 ust. 1 updop).

Korzyści (+)

Koszty zakwaterowania ponoszone przez pracodawcę stanowią jego koszty uzyskania przychodów.

Podstawa prawna:

 • art. 11 ust. 2a pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a i pkt 19, ust. 14, art. 22 ust. 1, art. 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.),
 • art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.),
 • § 1, § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.),
 • art. 775 § 1 Kodeksu pracy,
 • § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.),
 • § 2 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Niedziela handlowa - lipiec 2021

  Niedziela handlowa - lipiec 2021 r. ma 4 niedziele. Czy 4 lipca, 11 lipca, 18 lipca albo 25 lipca to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  System kadrowo-płacowy - o co pytać dostawcę

  System kadrowo-płacowy - o co należy pytać dostawcę przy wyborze oprogramowania HR?

  Praca zdalna - Kodeks pracy [PROJEKT]

  Praca zdalna - Kodeks pracy będzie zawierał przepisy dotyczące pracy zdalnej. Jakie regulacje przewiduje projekt?

  Prace sezonowe a bezpieczeństwo pracowników

  Prace sezonowe zalewają portale z ofertami pracy. Co z bezpieczeństwem pracowników?

  Zmiana warunków pracy cudzoziemca a zezwolenie na pracę

  Czy zmiana warunków pracy cudzoziemca wiąże się z koniecznością zmiany zezwolenia na pracę lub uzyskania nowego?

  Ochrona danych przy pracy zdalnej - 5 wskazówek na wakacje

  Ochrona danych przy pracy zdalnej czyli jak nie narazić firmy na kradzież wrażliwych danych. Oto 5 wskazówek na wakacje dla pracowników zdalnych.

  Wyższe wynagrodzenia lekarzy rezydentów od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe wynagrodzenia lekarzy rezydentów od 1 lipca 2021 r. przewiduje projekt rozporządzenia ministra zdrowia o zasadniczych wynagrodzeniach dla rezydentów. Ile wyniosą?

  "Blaski i cienie PPK" - niezależne badanie naukowe

  PPK - jakie są opinie o programie? Poznaj wyniki niezależnego badania naukowego "Blaski i cienie PPK".

  Tata wybiera urlop ojcowski

  Urlop ojcowski to urlop najczęściej wykorzystywany przez ojców urlop po narodzinach dziecka. Najrzadziej korzystają z urlopu rodzicielskiego.

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika a przepisy

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika - jakie są przepisy prawne? Czy to nie narusza dóbr osobistych pracownika?

  Zasiłek macierzyński i opiekuńczy - będzie okres wyczekiwania?

  Okres wyczekiwania przy zasiłku macierzyńskim i opiekuńczym? To propozycja ZUS mająca zapobiegać nadużyciom.

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy wniosek?

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień 2020, styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 r. z tarczy 9.0?

  Pracownik niepełnosprawny – jakie prawa?

  Pracownik niepełnosprawny - jakie prawa przyznaje Kodeks pracy i ustawa o rehabilitacji zawodowej? Jaki jest wymiar czasu pracy i urlopu?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę - jak przechowywać?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jak je przechowywać?

  Czas wolny za nadgodziny a odpoczynek tygodniowy

  Czas wolny za nadgodziny może zostać zaliczony do 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. To stanowisko MRPiT z dnia 5 maja 2021 r.

  PIP kontroluje małe budowy

  Kontrole PIP - mała budowa to miejsce, gdzie najczęściej w budownictwie występują wypadki przy pracy. PIP rozpoczęła więc akcję "Kontrole na małych budowach".

  Przeciętne wynagrodzenie 2021

  Przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. wzrosło o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Ile wynosi?

  Amerykański pracodawca wymarzony dla Polaków

  Amerykański pracodawca jest pracodawcą wymarzonym dla Polaków. Najchętniej pracowaliby dla korporacji z zagranicznym kapitałem, przede wszystkim z USA.

  Praca na magazynie - ile zarabia pracownik i kierownik magazynu

  Praca na magazynie - jakie są zarobki? Ile zarabia pracownik, a ile kierownik magazynu?

  Pandemia lekcją dla HR-owców

  Pandemia jest dla HR-owców lekcją, która wpłynie na przyszłość tego zawodu

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?