Kategorie

Jak rozliczyć wynagrodzenie przekraczające roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek

Magdalena Wypijewska
Menedżer, którego zatrudniamy od stycznia br. na podstawie umowy cywilnoprawnej (o charakterze umowy zlecenia), zarabia miesięcznie 9000 zł. W grudniu 2011 r. przekroczy roczną podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych – łącznie zarobi 108 000 zł. Zgodnie z zawartym kontraktem, wynagrodzenie zostanie mu wypłacone w grudniu, a zatem składki zostaną opłacone w styczniu 2012 r. Czy mimo to powinniśmy ograniczyć podstawę składek emerytalno-rentowych za grudzień do limitu 30-krotności? Jak naliczyć składkę chorobową – czy zmniejszyć ją do kwoty ograniczenia miesięcznego składki chorobowej czy ustalić ją od kwoty składek emerytalno-rentowych po ograniczeniu rocznym (będzie to wówczas kwota niższa niż ograniczenie miesięczne)?
Reklama

Ograniczenie podstawy składek emerytalno-rentowych za Państwa menedżera do tzw. 30-krotności należy zastosować już w grudniu, ponieważ przekroczenie przez menedżera progu 30-krotności następuje w dniu wypłaty jego wynagrodzenia. Nie ma tu znaczenia data opłacenia składek, którego – zgodnie z przepisami – płatnik dokonuje dopiero w styczniu. Niezależnie od przekroczenia 30-krotności, trzeba również zastosować ograniczenie miesięczne dla składki chorobowej (dobrowolnej dla zleceniobiorcy). Składka chorobowa nie podlega rocznemu ograniczeniu podstawy jej wymiaru do kwoty 30-krotności, dlatego należy zastosować tylko ograniczenie miesięczne – do kwoty 250% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych (od 1 stycznia 2010 r.) w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Określa je ustawa budżetowa bądź ustawa o prowizorium budżetowym, a jeśli ich jeszcze nie ma – projekt jednej z tych ustaw. Jeżeli brakuje i tych podstaw, wynagrodzenie to ustala się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z III kwartału roku poprzedniego.

Reklama

W 2011 r. roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na FEP wynosi 100 770 zł. Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych należy stosować do osób podlegających tym ubezpieczeniom zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie. Do momentu osiągnięcia przez osobę podlegającą ubezpieczeniom tego limitu płatnik składek musi obliczać i opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także – pod ustawowymi warunkami – na FEP, od pełnej podstawy ich wymiaru. Natomiast po osiągnięciu przez ubezpieczonego kwoty ograniczenia płatnik zaprzestaje do końca danego roku kalendarzowego dalszego ich opłacania. Musi jednak nadal opłacać inne składki – na ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne, a także na Fundusz Pracy i FGŚP. Dotyczy to również podstawy wymiaru składki chorobowej, która nie podlega ograniczeniu do 30-krotności ani przy ubezpieczeniu dobrowolnym, ani przy obowiązkowym.

Płatnik zaprzestaje opłacania składek emerytalno-rentowych z powodu osiągnięcia przez ubezpieczonego kwoty tzw. 30-krotności najczęściej na podstawie własnej dokumentacji płacowej. Zwykle przychód ubezpieczonego przekracza roczny limit w trakcie miesiąca. W takiej sytuacji składki emerytalno-rentowe (oraz FEP) trzeba opłacić od tej części podstawy ich wymiaru, która nie przekracza kwoty granicznej, pozostałe składki opłacając od pełnej podstawy składek emerytalno-rentowych, przed zastosowaniem ograniczenia. Przekroczenie kwoty granicznej wpływa również na wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. Od podstawy wymiaru tej składki odlicza się bowiem tylko całą składkę chorobową, a składkę emerytalno-rentową w części finansowanej przez ubezpieczonego – albo od części przychodu, albo wcale.

W grudniu 2011 r. Państwa zleceniobiorca osiągnie przychód podlegający oskładkowaniu wyższy niż roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych na ten rok Należy zastosować to ograniczenie, bo przychód został wypłacony w 2011 r. (w grudniu br.) i składki są należne za 2011 r. Nie ma znaczenia, że zostaną one rozliczone i opłacone dopiero na początku 2012 r.


PRZYKŁAD

Menedżer (zgłoszony jako zleceniobiorca do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) do końca listopada 2011 r. uzyskał roczne wynagrodzenie w łącznej kwocie 100 750 zł. Wynagrodzenie należne za grudzień wynosi 13 500 zł.

Wariant 1

Zgodnie z umową wynagrodzenie zostaje wypłacone najpóźniej ostatniego roboczego dnia miesiąca za dany miesiąc (a zatem za grudzień – do 30 grudnia br.). W takiej sytuacji składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należy opłacić tylko od kwoty 20 zł, składkę na ubezpieczenie wypadkowe – od całości przychodu wypłaconego w grudniu, natomiast składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – od kwoty nowego ograniczenia podstawy wymiaru tej składki, czyli od kwoty 8540 zł.

Wariant 2

Zgodnie z umową wynagrodzenie zostaje wypłacone najpóźniej do 10. dnia następnego miesiąca (a zatem za grudzień br. zostanie wypłacone do 10 stycznia 2012 r.). Wskutek przesunięcia wypłaty wynagrodzenia za grudzień na kolejny miesiąc, w 2011 r. nie dojdzie do przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wszystkie obowiązkowe składki należy zatem rozliczyć i opłacić od całego wynagrodzenia wypłaconego zleceniobiorcy za grudzień 2011 r., w styczniu 2012 r. Płatnik musi nadal pamiętać o zastosowaniu miesięcznego ograniczenia podstawy dobrowolnej składki chorobowej.

Niezależnie od zastosowania ograniczenia podstawy składek emerytalno-rentowych do limitu 30-krotności muszą Państwo również zastosować miesięczne ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Zasadniczo składkę na to ubezpieczenie należy opłacać od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Od tej zasady są dwa odstępstwa:

 • ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych nie ma zastosowania do składki chorobowej (zarówno obowiązkowej, jak i dobrowolnej);
 • kwota składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe podlega miesięcznemu ograniczeniu do limitu 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obowiązkowa składka chorobowa nie podlega żadnym ograniczeniom).

Od 1 grudnia 2011 r. do 29 lutego 2012 r. podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może być wyższa niż 250% przeciętnego wynagrodzenia z III kwartału 2011 r. Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale br. wyniosło 3416 zł. W przypadku zatrudnianego przez Państwa menedżera składkę chorobową za grudzień br. należy opłacić od podstawy ograniczonej do 2,5-krotności tej kwoty, tj. do 8540 zł.

Jeśli w grudniu 2011 r. zleceniodawca wypłaci zleceniobiorcy podlegające oskładkowaniu wynagrodzenie w kwocie 9000 zł, to wówczas składkę chorobową powinien ustalić od podstawy wymiaru równej kwocie 8540 zł. Taki limit w podstawie składki chorobowej należy zastosować również w przypadku, gdy wynagrodzenie wypłacone w grudniu br. będzie należne za poprzedni miesiąc (w listopadzie br. ograniczenie podstawy dobrowolnej składki chorobowej wynosiło 8415,28 zł). Do ustalenia podstawy wymiaru składki nie ma bowiem znaczenia, za jaki okres jest należny przychód – decydująca jest data jego wypłaty lub pozostawienia ubezpieczonemu do dyspozycji.


Rozliczenie wynagrodzenia Państwa zleceniobiorcy za grudzień br. powinno wyglądać następująco:

Kwota brutto

9000,00 zł

Podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych za grudzień 2011 r. (z zastosowaniem ograniczenia do 30-krotności)

108 000 zł – 100 770 zł = 7230 zł,

9000 zł – 7230 zł = 1770 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne:

 

● emerytalna (9,76%)

● rentowa (1,5%)

● chorobowa (2,45% – z zastosowaniem miesięcznego ograniczenia podstawy wymiaru)

Razem

1770 zł x 9,76% = 172,75 zł,

1770 zł x 1,5% = 26,55 zł,

8540 zł x 2,45% = 209,23 zł

408,53 zł

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej

9000 zł – 408,53 zł = 8591,47 zł

Koszty uzyskania przychodu (20%)

8591,47 zł x 20% = 1718,29 zł

Podstawa opodatkowania

8591,47 zł – 1718,29 zł = 6873,18 zł; po zaokrągleniu 6873 zł

Naliczony podatek (18%)

6873 zł x 18% = 1237,14 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%)

8591,47 zł x 9% = 773,23 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu (7,75%)

8591,47 zł x 7,75% = 665,84 zł

Podatek do US

1237,14 zł – 665,84 zł = 571,30 zł; po zaokrągleniu 571 zł

Do wypłaty

9000 zł – 408,53 zł – 773,23 zł – 571 zł = 7247,24 zł

Podstawa prawna:

 • art. 19 ust. 1 i ust. 2, art. 20 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • § 2 ust. 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 78, poz. 465 ze zm.),
 • obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2011 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. Nr 99, poz. 1173),
 • komunikat Prezesa GUS z 10 listopada 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2011 r. (w dniu oddania numeru do druku komunikat oczekiwał na publikację w Monitorze Polskim).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.