REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Porada Infor.pl

Jak rozliczyć wynagrodzenie przekraczające roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek

Magdalena Wypijewska

REKLAMA

Menedżer, którego zatrudniamy od stycznia br. na podstawie umowy cywilnoprawnej (o charakterze umowy zlecenia), zarabia miesięcznie 9000 zł. W grudniu 2011 r. przekroczy roczną podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych – łącznie zarobi 108 000 zł. Zgodnie z zawartym kontraktem, wynagrodzenie zostanie mu wypłacone w grudniu, a zatem składki zostaną opłacone w styczniu 2012 r. Czy mimo to powinniśmy ograniczyć podstawę składek emerytalno-rentowych za grudzień do limitu 30-krotności? Jak naliczyć składkę chorobową – czy zmniejszyć ją do kwoty ograniczenia miesięcznego składki chorobowej czy ustalić ją od kwoty składek emerytalno-rentowych po ograniczeniu rocznym (będzie to wówczas kwota niższa niż ograniczenie miesięczne)?

Ograniczenie podstawy składek emerytalno-rentowych za Państwa menedżera do tzw. 30-krotności należy zastosować już w grudniu, ponieważ przekroczenie przez menedżera progu 30-krotności następuje w dniu wypłaty jego wynagrodzenia. Nie ma tu znaczenia data opłacenia składek, którego – zgodnie z przepisami – płatnik dokonuje dopiero w styczniu. Niezależnie od przekroczenia 30-krotności, trzeba również zastosować ograniczenie miesięczne dla składki chorobowej (dobrowolnej dla zleceniobiorcy). Składka chorobowa nie podlega rocznemu ograniczeniu podstawy jej wymiaru do kwoty 30-krotności, dlatego należy zastosować tylko ograniczenie miesięczne – do kwoty 250% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Autopromocja

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych (od 1 stycznia 2010 r.) w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Określa je ustawa budżetowa bądź ustawa o prowizorium budżetowym, a jeśli ich jeszcze nie ma – projekt jednej z tych ustaw. Jeżeli brakuje i tych podstaw, wynagrodzenie to ustala się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z III kwartału roku poprzedniego.

W 2011 r. roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na FEP wynosi 100 770 zł. Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych należy stosować do osób podlegających tym ubezpieczeniom zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie. Do momentu osiągnięcia przez osobę podlegającą ubezpieczeniom tego limitu płatnik składek musi obliczać i opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także – pod ustawowymi warunkami – na FEP, od pełnej podstawy ich wymiaru. Natomiast po osiągnięciu przez ubezpieczonego kwoty ograniczenia płatnik zaprzestaje do końca danego roku kalendarzowego dalszego ich opłacania. Musi jednak nadal opłacać inne składki – na ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne, a także na Fundusz Pracy i FGŚP. Dotyczy to również podstawy wymiaru składki chorobowej, która nie podlega ograniczeniu do 30-krotności ani przy ubezpieczeniu dobrowolnym, ani przy obowiązkowym.

Płatnik zaprzestaje opłacania składek emerytalno-rentowych z powodu osiągnięcia przez ubezpieczonego kwoty tzw. 30-krotności najczęściej na podstawie własnej dokumentacji płacowej. Zwykle przychód ubezpieczonego przekracza roczny limit w trakcie miesiąca. W takiej sytuacji składki emerytalno-rentowe (oraz FEP) trzeba opłacić od tej części podstawy ich wymiaru, która nie przekracza kwoty granicznej, pozostałe składki opłacając od pełnej podstawy składek emerytalno-rentowych, przed zastosowaniem ograniczenia. Przekroczenie kwoty granicznej wpływa również na wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. Od podstawy wymiaru tej składki odlicza się bowiem tylko całą składkę chorobową, a składkę emerytalno-rentową w części finansowanej przez ubezpieczonego – albo od części przychodu, albo wcale.

W grudniu 2011 r. Państwa zleceniobiorca osiągnie przychód podlegający oskładkowaniu wyższy niż roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych na ten rok Należy zastosować to ograniczenie, bo przychód został wypłacony w 2011 r. (w grudniu br.) i składki są należne za 2011 r. Nie ma znaczenia, że zostaną one rozliczone i opłacone dopiero na początku 2012 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

PRZYKŁAD

Menedżer (zgłoszony jako zleceniobiorca do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) do końca listopada 2011 r. uzyskał roczne wynagrodzenie w łącznej kwocie 100 750 zł. Wynagrodzenie należne za grudzień wynosi 13 500 zł.

Wariant 1

Zgodnie z umową wynagrodzenie zostaje wypłacone najpóźniej ostatniego roboczego dnia miesiąca za dany miesiąc (a zatem za grudzień – do 30 grudnia br.). W takiej sytuacji składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należy opłacić tylko od kwoty 20 zł, składkę na ubezpieczenie wypadkowe – od całości przychodu wypłaconego w grudniu, natomiast składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – od kwoty nowego ograniczenia podstawy wymiaru tej składki, czyli od kwoty 8540 zł.

Wariant 2

Zgodnie z umową wynagrodzenie zostaje wypłacone najpóźniej do 10. dnia następnego miesiąca (a zatem za grudzień br. zostanie wypłacone do 10 stycznia 2012 r.). Wskutek przesunięcia wypłaty wynagrodzenia za grudzień na kolejny miesiąc, w 2011 r. nie dojdzie do przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wszystkie obowiązkowe składki należy zatem rozliczyć i opłacić od całego wynagrodzenia wypłaconego zleceniobiorcy za grudzień 2011 r., w styczniu 2012 r. Płatnik musi nadal pamiętać o zastosowaniu miesięcznego ograniczenia podstawy dobrowolnej składki chorobowej.

Niezależnie od zastosowania ograniczenia podstawy składek emerytalno-rentowych do limitu 30-krotności muszą Państwo również zastosować miesięczne ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Zasadniczo składkę na to ubezpieczenie należy opłacać od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Od tej zasady są dwa odstępstwa:

  • ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych nie ma zastosowania do składki chorobowej (zarówno obowiązkowej, jak i dobrowolnej);
  • kwota składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe podlega miesięcznemu ograniczeniu do limitu 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obowiązkowa składka chorobowa nie podlega żadnym ograniczeniom).

Od 1 grudnia 2011 r. do 29 lutego 2012 r. podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może być wyższa niż 250% przeciętnego wynagrodzenia z III kwartału 2011 r. Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale br. wyniosło 3416 zł. W przypadku zatrudnianego przez Państwa menedżera składkę chorobową za grudzień br. należy opłacić od podstawy ograniczonej do 2,5-krotności tej kwoty, tj. do 8540 zł.

Jeśli w grudniu 2011 r. zleceniodawca wypłaci zleceniobiorcy podlegające oskładkowaniu wynagrodzenie w kwocie 9000 zł, to wówczas składkę chorobową powinien ustalić od podstawy wymiaru równej kwocie 8540 zł. Taki limit w podstawie składki chorobowej należy zastosować również w przypadku, gdy wynagrodzenie wypłacone w grudniu br. będzie należne za poprzedni miesiąc (w listopadzie br. ograniczenie podstawy dobrowolnej składki chorobowej wynosiło 8415,28 zł). Do ustalenia podstawy wymiaru składki nie ma bowiem znaczenia, za jaki okres jest należny przychód – decydująca jest data jego wypłaty lub pozostawienia ubezpieczonemu do dyspozycji.


Rozliczenie wynagrodzenia Państwa zleceniobiorcy za grudzień br. powinno wyglądać następująco:

Kwota brutto

9000,00 zł

Podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych za grudzień 2011 r. (z zastosowaniem ograniczenia do 30-krotności)

108 000 zł – 100 770 zł = 7230 zł,

9000 zł – 7230 zł = 1770 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne:

 

● emerytalna (9,76%)

● rentowa (1,5%)

● chorobowa (2,45% – z zastosowaniem miesięcznego ograniczenia podstawy wymiaru)

Razem

1770 zł x 9,76% = 172,75 zł,

1770 zł x 1,5% = 26,55 zł,

8540 zł x 2,45% = 209,23 zł

408,53 zł

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej

9000 zł – 408,53 zł = 8591,47 zł

Koszty uzyskania przychodu (20%)

8591,47 zł x 20% = 1718,29 zł

Podstawa opodatkowania

8591,47 zł – 1718,29 zł = 6873,18 zł; po zaokrągleniu 6873 zł

Naliczony podatek (18%)

6873 zł x 18% = 1237,14 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%)

8591,47 zł x 9% = 773,23 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu (7,75%)

8591,47 zł x 7,75% = 665,84 zł

Podatek do US

1237,14 zł – 665,84 zł = 571,30 zł; po zaokrągleniu 571 zł

Do wypłaty

9000 zł – 408,53 zł – 773,23 zł – 571 zł = 7247,24 zł

Podstawa prawna:

  • art. 19 ust. 1 i ust. 2, art. 20 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • § 2 ust. 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 78, poz. 465 ze zm.),
  • obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2011 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. Nr 99, poz. 1173),
  • komunikat Prezesa GUS z 10 listopada 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2011 r. (w dniu oddania numeru do druku komunikat oczekiwał na publikację w Monitorze Polskim).
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Od 300 zł do 1200 zł: tyle wyniesie bon energetyczny. Od czego będzie zależeć jego wysokość?

Od 300 zł do 1200 zł – taką wartość ma mieć bon energetyczny wypłacany gospodarstwom domowym w drugim półroczu 2024 r. Cena prądu dla gospodarstw domowych wyniesie 500 zł za MWh.

Wczasy pod gruszą 2024 r.: Ile w budżetówce, firmach prywatnych. Jak u nauczycieli? Ile u mundurowych?
Igrzyska olimpijskie za mniej niż 100 dni! Polscy sportowcy będą walczyli o medale ale też o olimpijską emeryturę

Gdzie odbędą się igrzyska olimpijskie w 2024 roku? Ile obecnie trwają igrzyska olimpijskie? Kiedy odbędą się najbliższe igrzyska olimpijskie? Jakie dyscypliny na igrzyskach? Gdzie będą igrzyska 2028? Ile wynosi emerytura olimpijska w 2024? Komu przysługuje emerytura olimpijska?

Rząd: 10 dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego dla opiekunek. Pracownicy: My też chcemy 36 dni urlopu

Opiekunowie pracujący w żłobkach otrzymają przywilej w postaci 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego rocznie. Wywołało to reakcję innych pracowników "My też chcemy 36 dni urlopu wypoczynkowego rocznie".

REKLAMA

2 dni lub 16 godzin za połowę wynagrodzenia. Pracodawca nie może odmówić

Pracownik może wykorzystać zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w określonych sytuacjach. Kodeks pracy wymienia pilne sprawy rodzinne spowodowane chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika.

Prace interwencyjne PUP - co to? Jakie to korzyści dla pracodawcy i bezrobotnego?

Czym są prace interwencyjne z PUP? Dlaczego warto skorzystać z tego wsparcia z urzędu pracy? Jakie korzyści ma bezrobotny, a jakie pracodawca? Ile wynosi refundacja wynagrodzenia?

1780,96 zł brutto do 19 kwietnia 2024 r. dla tej grupy emerytów

W piątek, 19 kwietnia 2024 r., na konta 6,6 mln emerytów trafi ponad 11 mld złotych. Tego dnia ZUS przeleje kolejną transzę trzynastych emerytur.

Policjant chciał uzyskać dodatkowy płatny urlop bo pracował gdy był smog. Czy uzyskał?

Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach toczyła się ciekawa sprawa, która trafiła tam na skutek wniesienia przez policjanta A.K. skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji. Dlaczego policjant wniósł skargę? Ponieważ decyzja nie była wydana po jego myśli. Mianowicie Komendant nie przyznał policjantowi dodatkowego płatnego urlopu, o który ten wnosił. Policjant chciał dostać urlop ze względu, na jego zdaniem, pracę w szkodliwych dla zdrowia warunkach - gdy stężenie SMOGU było wysokie.

REKLAMA

Zmiany w kodeksie pracy co do BHP - dotyczą wielu branż

To będzie nie mała rewolucja dla takich branż i rodzajów pracy jak: praca przy produkcji i stosowaniu pestycydów, produkcji i przetwórstwie tworzyw sztucznych, w przemyśle gumowym, farmaceutycznym, metalurgicznym, kosmetycznym, w budownictwie, w placówkach ochrony zdrowia, w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych i warsztatach samochodowych. Dlaczego? Ponieważ Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało kolejny już projekt zmian w zakresie prawa pracy. Tym razem chodzi o pewne czynniki oraz procesy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników. Trzeba będzie zmienić rejestry prac i pracowników.

Trzęsienie ziemi w Poczcie Polskiej. Tysiące osób ma stracić pracę

Poczta Polska, narodowy operator pocztowy, planuje wprowadzić istotne zmiany w swojej strukturze zatrudnienia i funkcjonowaniu placówek. Według doniesień prasowych, spółka zamierza znacznie ograniczyć liczbę pracowników oraz zmniejszyć liczbę otwartych okienek i skrócić godziny pracy swoich urzędów.

REKLAMA