Kategorie

Czy urlop wychowawczy wpływa na wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych

Mariusz Pigulski
Jesteśmy prywatnym pracodawcą zatrudniającym ponad 60 osób. Jedna z pracownic, której łączny staż pracy w naszej firmie wynosi 7 lat, do końca listopada 2011 r. przebywała na urlopie wychowawczym. W grudniu br. z powodu likwidacji części etatów wręczyliśmy jej pismo o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w czasie którego zwolnimy ją ze świadczenia pracy. W jakiej wysokości będzie przysługiwać tej pracownicy odprawa i czy po ustaniu zatrudnienia może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych?

Państwa pracownicy będzie przysługiwała odprawa pieniężna w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia, obliczonego jak ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Po rozwiązaniu umowy pracownica może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych, ponieważ urlop wychowawczy jest wliczany do okresu zatrudnienia wymaganego do uzyskania prawa do zasiłku.

Redukcja zatrudnienia z powodu np. problemów finansowych czy wynikająca ze zmian technologiczno-organizacyjnych, dotycząca pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników, wiąże się z koniecznością wypłacenia zwalnianym osobom odpraw pieniężnych (art. 1 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, dalej ustawa o zwolnieniach grupowych).

Wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych zależy od długości zakładowego stażu pracy pracownika i od wysokości otrzymywanego przez niego wynagrodzenia. Zakładowy staż należy rozumieć jako łączny okres pozostawania w zatrudnieniu pracowniczym u tego samego pracodawcy (staż ten należy zsumować nawet wtedy, gdy między poszczególnymi umowami o pracę występowały przerwy). Przy ustalaniu stażu bez znaczenia pozostaje podstawa prawna nawiązania stosunku pracy oraz wymiar czasu pracy, co potwierdza uchwała Sądu Najwyższego z 15 stycznia 2003 r. (III PZP 20/02, OSNP 2004/1/4). Na zakładowy staż pracy pracownika ma również wpływ okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, gdy zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 Kodeksu pracy (przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę). To samo dotyczy przypadków, kiedy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca staje się następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych z pracownikami przez poprzedniego pracodawcę.

Zakładowy staż pracy to nie tylko czas faktycznego wykonywania obowiązków służbowych, ale również okresy niewykonywania pracy, takie jak urlop wypoczynkowy, okolicznościowy, macierzyński, wychowawczy czy czas zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy.

Urlop wychowawczy nie przerywa, ale zawiesza stosunek pracy. Okres tego urlopu, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 1865 Kodeksu pracy).

WAŻNE!

Urlop wychowawczy jest okresem, który należy uwzględnić w zakładowym stażu pracy i od którego zależy wysokość odprawy z tytułu zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników.

Pracownik, którego stosunek pracy został rozwiązany z pracodawcą (zatrudniającym co najmniej 20 pracowników) z przyczyn niedotyczących pracowników – za wypowiedzeniem przez pracodawcę lub za porozumieniem stron, ma prawo do odprawy pieniężnej w wysokości:

 • 1-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli zakładowy staż pracy jest krótszy niż 2 lata,
 • 2-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli zakładowy staż pracy wynosi od 2 do 8 lat,
 • 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli zakładowy staż pracy wynosi ponad 8 lat (art. 8 ust. 1 ustawy o zwolnieniach grupowych).

Wysokość odprawy nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. W 2011 r. maksymalna wysokość odprawy nie może przekroczyć 20 790 zł, a w 2012 r. – 22 500 zł, przy czym pracodawcy ze sfery prywatnej mogą ustalić wysokość odprawy na wyższym poziomie.

WAŻNE!

Pracodawcy ze sfery prywatnej mogą ustalić odprawę pieniężną z tytułu zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników w wyższej wysokości niż to wynika z ustawowego ograniczenia.

Podstawę wymiaru odprawy należy obliczać według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Zatem w podstawie wymiaru odprawy należy uwzględnić:

 • stałe składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej – w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do odprawy,
 • zmienne składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc – w średniej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy,
 • zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc – w średniej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy.

Korzystanie przez pracownicę z urlopu wychowawczego przed otrzymaniem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników nie pozbawia ją możliwości uzyskania zasiłku dla bezrobotnych. Zasiłek przysługuje m.in. osobie posiadającej status bezrobotnej, jeżeli w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania w urzędzie pracy udokumentowała co najmniej 365 dni zatrudnienia, osiągając za ten czas miesięczne wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnej płacy (w 2011 r. – 1386 zł brutto), od którego istniał obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Do okresu 365 dni wlicza się również okres urlopu wychowawczego. Do ustalenia prawa do zasiłku dla osoby korzystającej podczas zatrudnienia z tego urlopu bez znaczenia pozostaje, że za ten okres nie otrzymała wynagrodzenia.

WAŻNE!

Do okresu 365 dni, od przepracowania którego w ciągu 18 miesięcy zależy prawo do zasiłku dla bezrobotnych, wlicza się okres urlopu wychowawczego.

Należy przy tym pamiętać, że na prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie wpływa, wynikający z art. 104a–104b ustawy o promocji zatrudnienia..., brak obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy:

 • przez okres 36 miesięcy – za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego,
 • przez okres 12 miesięcy – za osoby zatrudnione, które ukończyły 50. rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy,
 • bezterminowo – za osoby które osiągnęły odpowiednio 55 lat kobiety i 60 lat mężczyźni.

W niektórych przypadkach bezrobotny może otrzymać zasiłek, ale na niepełny okres, tj.:

 • po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 Kodeksu pracy (rozwiązanie bez wypowiedzenia z winy pracodawcy),
 • po okresie 180 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia,
 • po upływie okresu, za który otrzymał ekwiwalent, odprawę lub odszkodowanie, jeżeli otrzymał przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej i/lub otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę (art. 75 ust. 1 pkt 2–5 i ust. 2 pkt 2–4 ustawy o promocji zatrudnienia...).

Podstawa prawna:

 • art. 231, art. 186, art. 1865 Kodeksu pracy,
 • § 14–17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14 ze zm.),
 • art. 1 ust. 1, art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.),
 • art. 71 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 2–5, ust. 2 pkt 2–4, art. 104a–104b ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.).
Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.

  Jak najniższa krajowa rosła od 2015 do 2022 r.?

  Najniższa krajowa w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł brutto. Najniższa krajowa wzrosła o 1260 zł.

  Dzień próbny w pracy - płatny czy nie?

  Dzień próbny w pracy a wynagrodzenie - czy jest płatny? Co na to prawo? W celu sprawdzenia pracownika należałoby podpisać umowę na okres próbny.

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy złożyć?

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy należy złożyć oświadczenie? Co z podwyższonymi kosztami przychodu?

  ZUS ERO - emerytura z datą wsteczną

  ZUS ERO to wniosek o emeryturę z datą wsteczną. Podstawą przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wcześniejszą są przepisy covidowe. Dla kogo jest ten wniosek?

  Odprawa emerytalna - wysokość, warunki

  Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Czy odprowadza się od niej podatek i składki ZUS? Kiedy wypłacić odprawę?

  Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

  Składniki wynagrodzenia za pracę to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Czym premia różni się od nagrody?

  PPK: od 2022 r. stan oszczędności na mojeppk.pl

  PPK - od 2022 r. stan oszczędności będzie można sprawdzić na mojeppk.pl. Do jakich danych będzie miał dostęp każdy uczestnik PPK?

  Płaca minimalna 2022 - jest decyzja rządu

  Płaca minimalna w 2022 r. wzrośnie o 210 zł. Ile wyniesie płaca minimalna 2022? Jest już ostateczna decyzja rządu.

  Praca zdalna a migracje zarobkowe

  Jak praca zdalna wpływa na migracje zarobkowe? Czy na pewno jest ich teraz mniej? Oto wyniki badania.

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca to okoliczność uprawniająca pracownika do wolnego od pracy. Ile dni przysługuje? Jaki jest termin ich wykorzystania?

  Praca zdalna a kolejne fale pandemii [RAPORT]

  Praca zdalna zyskiwała na popularności wraz z nastaniem kolejnych fal pandemii COVID-19. Sprawdź, jaki wpływ na pracę miały fale koronawirusa w Polsce i Unii Europejskiej.

  Co pracownicy mówią o pracodawcach w sieci?

  Pracownik i pracodawca - jak wyglądają stosunki z szefem? Co można przeczytać na ten temat w Internecie? Okazuje się, że najważniejsze jest dobre rozstanie.

  Urodzeni w latach 1984-1994 chcą całkowitej pracy zdalnej

  Całkowita praca zdalna najwięcej zwolenników ma wśród pracowników urodzonych w latach 1984-1994.

  Niemcy: odszkodowanie za kwarantannę tylko dla zaszczepionych

  Odszkodowanie za czas kwarantanny będzie przyznawane tylko zaszczepionym pracownikom? Taki projekt nowych przepisów powstał w Niemczech.