| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Jak obliczyć ekwiwalent i wynagrodzenie urlopowe przy zmianie etatu w trakcie miesiąca

Jak obliczyć ekwiwalent i wynagrodzenie urlopowe przy zmianie etatu w trakcie miesiąca

Jeden z naszych pracowników złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Według jakich zasad wyliczyć dla niego wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i pieniężny ekwiwalent za niewykorzystany urlop, jeżeli w okresie, z którego jest ustalana podstawa wymiaru ww. świadczeń, pracownik otrzymywał oprócz stałych również zmienne składniki wynagrodzenia i pracował w różnych wymiarach czasu pracy? Zmiana wymiaru czasu pracy wiązała się ze zmianą stałego wynagrodzenia.

Składniki pensji określone w stałej miesięcznej stawce należy przyjąć do podstawy wymiaru ekwiwalentu i wynagrodzenia urlopowego w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu bądź nabycia prawa do ekwiwalentu (bez względu na zmiany wymiaru czasu pracy w okresie zatrudnienia). Natomiast składniki zmienne należy ustalić od wysokości nowej stawki stałej obowiązującej w miesiącu korzystania z urlopu lub nabycia prawa do ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Wyznaczając tzw. współczynnik ekwiwalentowy należy wziąć pod uwagę wymiar etatu, w jakim pracownik był zatrudniony w dniu, w którym nabył prawo do ekwiwalentu.

UZASADNIENIE

Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

Licząc podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego należy przyjąć:

 • stałe składniki pensji (np. miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, stała miesięczna premia, dodatek funkcyjny) – w wysokości przysługującej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu oraz
 • zmienne składniki przysługujące za okres nie dłuższy niż miesiąc (np. wynagrodzenie określone stawką godzinową, akordową lub prowizyjne) – w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a w przypadku znacznych wahań ich wysokości – z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlopu.

Aby ze składników zmiennych obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, należy:

 • podzielić podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik świadczył pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa,
 • pomnożyć obliczoną w powyższy sposób stawkę godzinową przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

Trochę inaczej liczony jest ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop. W podstawie wymiaru należy uwzględniać:

 • stałe składniki wynagrodzenia przysługujące w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu,
 • zmienne składniki przysługujące za okresy nie dłuższe niż miesiąc w przeciętnej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc uzyskania prawa do ekwiwalentu,
 • zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc w średniej wysokości z okresu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu.

Jeżeli pracownik nie przepracował pełnego okresu, z którego przyjmuje się miesięczne składniki zmienne albo składniki przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wynagrodzenie faktycznie uzyskane przez niego w tym okresie należy podzielić przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało to wynagrodzenie, a otrzymany wynik pomnożyć przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

PRZYKŁAD

Pracownik pełnoetatowy jest wynagradzany stałą stawką miesięczną w wysokości 2000 zł. Z końcem listopada 2010 r. nabył prawo do ekwiwalentu za urlop. W okresie od sierpnia do października 2010 r. otrzymał zmienną premię regulaminową w łącznej kwocie 1800 zł. We wrześniu przebywał na urlopie wypoczynkowym przez 10 dni. W tym przypadku uzupełnienie podstawy ekwiwalentu obliczanej ze zmiennych składników wynagrodzenia powinno wyglądać następująco:

1800 zł : (22 dni przepracowane w sierpniu + 12 dni przepracowane we wrześniu + 21 dni przepracowane w październiku) = 32,73 zł;

32,73 zł x 65 dni do przepracowania w okresie: 08–10.2010 r. = 2127,45 zł.

Po ustaleniu podstawy wymiaru ekwiwalentu urlopowego należy:

 • skalkulować stawkę dzienną, dzieląc podstawę wymiaru przez tzw. współczynnik ekwiwalentowy, który ustalamy proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika, obowiązującego w dniu nabycia prawa do ekwiwalentu (w 2010 r. dla zatrudnionego na pełny etat wynosi on 21,08),
 • podzielić otrzymaną stawkę przez liczbę godzin odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej danego pracownika (np. w przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym przez 7 godzin, a w przypadku niektórych osób zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej 7 godzin i 35 minut),
 • pomnożyć obliczoną stawkę godzinową przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu.

W razie zmiany w zmiennych składnikach wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc uwzględnianych w podstawie wymiaru ekwiwalentu i wynagrodzenia urlopowego lub zmiany wysokości takich składników w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru ww. świadczeń, wprowadzonych przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu lub w miesiącu jego wykorzystywania bądź przed nabyciem prawa do ekwiwalentu lub w miesiącu nabycia tego prawa, podstawę wymiaru należy ustalić ponownie z uwzględnieniem tych zmian (§ 10 rozporządzenia urlopowego). Oznacza to, że zarówno podwyżka, jak i obniżenie wynagrodzenia, a także zlikwidowanie danego składnika bądź wprowadzenie nowego w okresie, o którym mowa wyżej, musi skutkować przeliczeniem podstawy wymiaru wynagrodzenia i ekwiwalentu urlopowego. Powoduje to, że wzrost płacy przekłada się na wyższe wynagrodzenie i ekwiwalent urlopowy, zaś gdy pensja ulega zmniejszeniu, wymienione świadczenia będą niższe.

Opisaną zasadę stosujemy m.in. w sytuacji, kiedy w okresie, z którego jest ustalana podstawa wymiaru ekwiwalentu bądź wynagrodzenia urlopowego, dochodzi do zmiany wymiaru etatu powodującej podwyższenie lub obniżenie wysokości składników przysługujących za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc.

Przepisy nie nakazują natomiast przeliczania godzin pracy do nowego etatu. Mimo to pracodawca może wybrać wariant korzystniejszy dla pracownika i dokonać przeliczenia godzin w stosunku do nowego wymiaru czasu pracy.

WAŻNE!

Niezależnie od zmian w wymiarze etatu w okresie, z którego jest ustalana podstawa wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu za urlop, stałe składniki wynagrodzenia należy wliczyć do podstawy ww. świadczeń w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu lub nabycia prawa do ekwiwalentu.

PRZYKŁAD

Piotr W. był zatrudniony w okresie od 1 stycznia do 30 września 2010 r. w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy, z wynagrodzeniem stałym w wysokości 3000 zł. Pracownik ma również prawo do premii miesięcznej w zmiennej wysokości od 5% do 15% wynagrodzenia za czas faktycznie przepracowany. Za sierpień otrzymał 10% premii, a za wrzesień 5% premii. Od 11 października 2010 r. pracownikowi obniżono wymiar czasu pracy do 1/2 etatu i wynagrodzenie do kwoty 2000 zł. Od tego dnia pracownik świadczy pracę codziennie po 4 godziny. Za październik pracownik otrzymał również premię miesięczną w wysokości 10% oraz dodatek za pracę w porze nocnej w wysokości 15,70 zł. Praca w porze nocnej zdarza się tylko w razie konieczności zastępowania osób na urlopach wypoczynkowych. Od 15 do 19 listopada 2010 r. Piotr W. korzystał z 20 godzin urlopu wypoczynkowego (5 dni × 4 godz.), natomiast z ostatnim dniem listopada rozwiązał umowę o pracę i nabył prawo do ekwiwalentu za urlop za 12 godzin urlopu.


Piotr W. od 1 sierpnia 2010 r. wykonywał w każdym miesiącu pracę przez pełny obowiązujący go nominalny czas pracy. Należne mu wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent urlopowy powinien zostać obliczony następująco:

Krok 1. Obliczamy wynagrodzenie urlopowe za listopad ze stałych składników:

2000 zł : 80 godz. = 25 zł/godz.;

25 zł x 20 godz. = 500 zł.

Krok 2. Ustalamy podstawę wynagrodzenia urlopowego ze zmiennych składników:

● łączna kwota premii z okresu od sierpnia do października 2010 r. wyliczona od zmienionej płacy zasadniczej: (2000 zł x 10%) x 2 m-ce + (2000 zł x 5%) = 500 zł,

● dodatek za godziny nocne: 15,70 zł,

łącznie: 500 zł + 15,70 zł = 515,70 zł.

Krok 3. Obliczamy wynagrodzenie urlopowe za listopad ze zmiennych składników:

515,70 zł : 460 godz. (176 godz. za sierpień + 176 godz. za wrzesień + 108 godz. za październik – od 11 października 2010 r. Piotr W. pracuje po 4 godziny dziennie) = 1,12 zł

1,12 zł x 20 godz. urlopu = 22,40 zł.


Krok 4. Ustalamy podstawę ekwiwalentu:

● ze stałych składników wynagrodzenia za listopad: 2000 zł,

ze zmiennych składników z okresu 3 m-cy: 515,70 zł : 3 m-ce = 171,90 zł.

Krok 5. Obliczamy kwotę należnego ekwiwalentu:

● podstawa ustalona ze stałych i zmiennych składników wynagrodzenia: 2171,90 zł,

współczynnik ekwiwalentowy dla osób zatrudnionych na 1/2 etatu: 21,08 x 1/2 etatu = 10,54,

2171,90 zł : 10,54 = 206,06 zł,

206,06 zł : 8 godz. = 25,76 zł,

25,76 zł x 12 godzin niewykorzystanego urlopu = 309,12 zł.

Podstawa prawna

 • art. 171–172 Kodeksu pracy,
 • § 6–19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Starowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »