Kategorie

Czy świadczenia przyznane z zfśs zawsze są zwolnione ze składek i podatku

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
W 2007 r. i 2008 r. przekazaliśmy pracownikom bony towarowe w całości sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, od których odprowadziliśmy zaliczkę na podatek. W 2009 r. również z zfśs wypłaciliśmy pracownikom świadczenia pieniężne, od których nie odprowadziliśmy podatku. Zarówno od bonów, jak i świadczeń pieniężnych wypłaconych z zfśs w latach 2007–2009 nie naliczaliśmy składek. W 2007 r. każdy z pracowników otrzymał bony w różnej wysokości, natomiast bony w 2008 r. i świadczenia pieniężne w 2009 r. pracownicy otrzymali w tej samej wysokości. Przyznając pracownikom świadczenia z zfśs w latach 2007–2009 nie braliśmy pod uwagę ich sytuacji socjalnej, nie wymagaliśmy od nich oświadczeń w tym zakresie. Podczas kontroli ZUS zarzucił nam, że wysokość przyznanych pracownikom świadczeń z zfśs nie zależała od spełnienia kryteriów socjalnych, w związku z czym powinniśmy uwzględnić je w całości w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Problem dotyczy nie tylko osób aktualnie zatrudnionych, ale również tych, które już nie są naszymi pracownikami. Ponadto byłym pracownikom wystawiliśmy na ich wniosek zaświadczenia ZUS Rp-7. Jak w tej sytuacji dokonać korekt deklaracji ZUS i podatku? Czy powinniśmy również skorygować wydane zaświadczenia ZUS Rp-7?

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi ZUS powinni Państwo skorygować deklaracje ZUS DRA i ZUS RCA z lat 2007–2009 za miesiące, w których pracownicy otrzymali świadczenia z zfśs, i dokonać wpłaty należnych składek finansowanych zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika łącznie z odsetkami. Za lata 2007 i 2008 nie należy korygować informacji PIT-4R ani PIT-11. Natomiast za 2009 r. powinni Państwo złożyć w urzędzie skarbowym informację korygującą PIT-4R oraz PIT-11 z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn korekty oraz dopłacić należny podatek łącznie z odsetkami. Zaświadczenia ZUS Rp-7 wydane byłym pracownikom powinni Państwo skorygować, podając w informacjach dodatkowych zaświadczenia wartość przyznanych świadczeń z zfśs.

UZASADNIENIE

Reklama

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Oprócz wypłat pieniężnych, przychodem do celów podatkowych jest wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody itp.

Zatem praktycznie każde świadczenie od pracodawcy, pieniężne bądź rzeczowe, jest przychodem pracownika ze stosunku pracy, a w konsekwencji jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wyjątek stanowią przychody zwolnione ze składek na podstawie przepisów rozporządzenia składkowego, wśród których należy wymienić świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.


Od 22 sierpnia 2009 r. wartość zarówno rzeczowych, jak i pieniężnych świadczeń otrzymanych przez pracownika, które zostały sfinansowane w całości z zfśs, jest zwolniona z podatku do kwoty 380 zł rocznie. Wcześniej z podatku były zwolnione tylko świadczenia w postaci rzeczowej. Przy czym rzeczowymi świadczeniami nie są i nie były bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi (art. 21 ust. 1 pkt 67 updof).

WAŻNE!

Od 22 sierpnia 2009 r. z podatku są zwolnione świadczenia pieniężne oraz świadczenia rzeczowe przyznane pracownikom do łącznej wysokości 380 zł rocznie.

Reklama

Pracodawca, który prowadzi działalność socjalną i tworzy zfśs, ma obowiązek przyznawania ulgowych usług i świadczeń oraz dopłat z funduszu z uwzględnieniem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu (art. 8 ust. 1 ustawy o zfśs). W regulaminie zfśs powinien znaleźć się również zapis o sposobie dokumentowania sytuacji materialnej przez osoby uprawnione do korzystania z funduszu. W tym celu pracodawca może zażądać np. przedłożenia zeznań rocznych, jak również odcinków emerytury/renty, jeżeli osoba jest uprawniona do jej pobierania.

Działalnością socjalną nie jest przyznawanie wszystkim pracownikom świadczeń z zfśs w tej samej wysokości. Wówczas od pełnej wartości przyznanych świadczeń, mimo że sfinansowanych z zfśs, należy zapłacić składki do ZUS i podatek.

WAŻNE!

Zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obejmuje wyłącznie te świadczenia, które zostały sfinansowane z zfśs i przeznaczone na działalność socjalną w rozumieniu ustawy o zfśs.

W wyniku kontroli ZUS powinni Państwo sporządzić korekty dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA i ZUS RCA za te miesiące w okresie od 2007 r. do 2009 r., w których pracownicy otrzymali świadczenia z zfśs, a których ZUS nie uznał za działalność socjalną. Aby skorygować te dokumenty, należy złożyć korygujące raporty ZUS RCA za każdego pracownika, który takie świadczenia otrzymał, doliczając ich wartość odpowiednio do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Powstałą niedopłatę z dokonanych korekt raportów, która będzie wynikała z korygującej deklaracji ZUS DRA, należy wpłacić do ZUS w całości, a więc zarówno w części finansowanej przez płatnika, jak i przez pracowników łącznie z odsetkami za zwłokę. Jedynie w przypadku, gdyby kwota zaległości za jakiś miesiąc nie przekraczała 6,60 zł, nie ma obowiązku zapłaty odsetek (art. 23 ust. 1a ustawy systemowej).


Z kolei od nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne również należy przekazać do ZUS odsetki za zwłokę na zasadach i w wysokości określonych dla zaległości podatkowych (art. 87 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). W przypadku zaległości podatkowej zastosowanie mają przepisy Ordynacji podatkowej, która wskazuje, że odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską Spółkę Akcyjną” za polecenie przesyłki listowej, tj. 3 x 2,20 zł.

Po dokonaniu korekty dokumentów rozliczeniowych do ZUS, należy zawiadomić zarówno obecnych, jak i byłych pracowników, którzy w latach 2007–2009 otrzymali świadczenia z zfśs, o zaistniałej sytuacji i konieczności zwrotu przez te osoby zaległych składek. Wszyscy, którzy zwrócą składki za ten okres, mają prawo odliczyć je od dochodu w zeznaniu podatkowym za rok, w którym składki zostały zapłacone przez pracodawcę. Każde odliczenie od dochodu w zeznaniu rocznym wymaga odpowiedniego udokumentowania. W przypadku zwrotu pracodawcy zaległych składek na ZUS można dokonać odliczenia na podstawie pisemnego oświadczenia zakładu pracy, że ten faktycznie pobrał składki od podatnika. Chodzi tu o udokumentowanie wydatku, jaki pracownik poniósł z tytułu zapłaty tych składek. Wówczas nadpłata podatku za lata 2007 i 2008 (w omawianej sytuacji płatnik odprowadził zaliczkę na podatek od całości wypłaconych w tym okresie świadczeń z zfśs) zostanie wyrównana.

W związku z tym, że od świadczeń wypłaconych z zfśs w 2009 r. nie odprowadzili Państwo zaliczki na podatek, mają Państwo obowiązek skorygować roczną informację PIT-4R, informacje PIT-11 oraz uregulować niedopłatę w zaliczkach na podatek za ten rok łącznie z odsetkami za zwłokę (odsetek nie należy naliczać, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską Spółkę Akcyjną” za polecenie przesyłki listowej, tj. 3 x 2,20 zł). Do sporządzonych korekt deklaracji przekazywanych do urzędu skarbowego (zarówno rocznej, jak i imiennej) płatnik ma obowiązek dołączyć pismo z wyjaśnieniem ich przyczyn (interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 czerwca 2009 r., nr IPPB2/415-234/09-4/MG). Natomiast podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania z tytułu m.in. przychodów ze stosunku pracy, do której pobrania jest zobowiązany płatnik. Korekta informacji PIT-11 sporządzona przez płatnika będzie zatem podstawą do złożenia przez te osoby korekt swoich zeznań podatkowych za ubiegły rok.


WAŻNE!

Płatnik ma prawo domagać się zwrotu zapłaconego za podatnika podatku na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Pracownicy, którzy nie zwrócą zapłaconych za nich przez pracodawcę należnych składek, muszą mieć świadomość (i o tym również należałoby ich powiadomić), że do celów podatkowych uzyskają przychód ze stosunku pracy. Pracodawca zapłacił bowiem za nich świadczenie w postaci składek, które obowiązkowo powinny być sfinansowane ze środków ubezpieczonego. Zasadne jest więc wystawienie byłym pracownikom po zakończeniu roku podatkowego informacji PIT-11 o uzyskanym przychodzie z tego tytułu. Natomiast obecnym pracownikom należałoby doliczyć tę kwotę do pozostałych przychodów ze stosunku pracy i pobrać zaliczkę na podatek w miesiącu zapłaty tych składek do ZUS przez pracodawcę.

Korygowanie dokumentów rozliczeniowych ZUS może również wpłynąć na wydane pracownikom na ich wniosek zaświadczenia, np. do celów emerytalno-rentowych na druku ZUS Rp-7. W tym formularzu pracodawca wykazuje składniki wynagrodzenia, od których istniał obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i które podlegają wliczeniu do podstawy wymiaru świadczenia emerytalno-rentowego.

Zasadne wydaje się, by świadczeń o charakterze socjalnym nie uwzględniać w zaświadczeniu ZUS Rp-7, ponieważ nie są to składniki wynagrodzenia, co wynika również z załącznika do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń wydanego przez GUS. Jednak w razie wątpliwości, czy dany składnik podlega wliczeniu do podstawy wymiaru świadczenia, pracodawca nie powinien wykazywać go w tabeli zamieszczonej w pkt 3 zaświadczenia, lecz podać w pkt 6 (w dodatkowych uwagach) kwotę, datę wypłaty, tytuł wypłaty i okres, za jaki ten składnik przysługiwał. W tej sytuacji płatnik może obecnym pracownikom w powyższy sposób wykazać wypłacone świadczenia z zfśs, natomiast byłym pracownikom sporządzić korekty zaświadczeń ZUS Rp-7.

Podstawa prawna

 • art. 8, art. 26a, art. 30, art. 54 § 1 pkt 5, art. 81 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),
 • art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 67, art. 26 ust. 1 pkt 2, art. 31 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.),
 • art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.),
 • art. 18 ust. 1, art. 23, art. 41 ust. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • § 4–7 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent (Dz.U. 1989 r. Nr 11, poz. 63 ze zm.).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  "Blaski i cienie PPK" - niezależne badanie naukowe

  PPK - jakie są opinie o programie? Poznaj wyniki niezależnego badania naukowego "Blaski i cienie PPK".

  Tata wybiera urlop ojcowski

  Urlop ojcowski to urlop najczęściej wykorzystywany przez ojców urlop po narodzinach dziecka. Najrzadziej korzystają z urlopu rodzicielskiego.

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika a przepisy

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika - jakie są przepisy prawne? Czy to nie narusza dóbr osobistych pracownika?

  Zasiłek macierzyński i opiekuńczy - będzie okres wyczekiwania?

  Okres wyczekiwania przy zasiłku macierzyńskim i opiekuńczym? To propozycja ZUS mająca zapobiegać nadużyciom.

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy wniosek?

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień 2020, styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 r. z tarczy 9.0?

  Pracownik niepełnosprawny – jakie prawa?

  Pracownik niepełnosprawny - jakie prawa przyznaje Kodeks pracy i ustawa o rehabilitacji zawodowej? Jaki jest wymiar czasu pracy i urlopu?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę - jak przechowywać?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jak je przechowywać?

  Czas wolny za nadgodziny a odpoczynek tygodniowy

  Czas wolny za nadgodziny może zostać zaliczony do 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. To stanowisko MRPiT z dnia 5 maja 2021 r.

  PIP kontroluje małe budowy

  Kontrole PIP - mała budowa to miejsce, gdzie najczęściej w budownictwie występują wypadki przy pracy. PIP rozpoczęła więc akcję "Kontrole na małych budowach".

  Przeciętne wynagrodzenie 2021

  Przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. wzrosło o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Ile wynosi?

  Amerykański pracodawca wymarzony dla Polaków

  Amerykański pracodawca jest pracodawcą wymarzonym dla Polaków. Najchętniej pracowaliby dla korporacji z zagranicznym kapitałem, przede wszystkim z USA.

  Praca na magazynie - ile zarabia pracownik i kierownik magazynu

  Praca na magazynie - jakie są zarobki? Ile zarabia pracownik, a ile kierownik magazynu?

  Pandemia lekcją dla HR-owców

  Pandemia jest dla HR-owców lekcją, która wpłynie na przyszłość tego zawodu

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?