| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Zasady zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych

Zasady zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych

Płatnik składek powinien zarejestrować się w ZUS na formularzu ZUS ZFA (osoba fizycz­na) albo ZUS ZPA (osoba prawna lub jednost­ka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej). Płatnicy składek mają obowiązek zgłaszać do ubez­pieczeń osoby ubezpieczone na formularzu ZUS ZUA.

W ubezpieczeniach

Jeżeli płatnik ma więcej rachunków bankowych firmy, składa dodatkowo formularz ZUS ZBA (informacja o numerach rachunków bankowych) oraz formularz ZUS ZAA (adresy prowadzenia działalności gospodarczej), jeże­li ma więcej adresów prowadzenia działalności. Zgłoszenie płatnika będącego przedsiębior­cą następuje na zasadach określonych w usta­wie o swobodzie działalności gospodarczej. Wyrejestrowania płatnika składek dokonuje się na formularzu ZUS ZWPA. Płatnicy składek mają obowiązek zgłaszać do ubez­pieczeń osoby ubezpieczone na formularzu ZUS ZUA (do ubezpieczeń społecznych i ubezpiecze­nia zdrowotnego) lub na formularzu ZUS ZZA (do ubezpieczenia zdrowotnego). Osoby pobierające zasiłek macierzyński lub prze­bywające na urlopach wychowawczych zostają zgłoszone do ubezpieczeń przez złożenie imien­nego raportu rozliczeniowego ZUS RCA/ZUS RZA.

Członków rodziny ubezpieczonego zgłasza się do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZCNA.

Do wyrejestrowania z ubezpieczeń służy formularz ZUS ZWUA.

Jeśli zgłoszenie do ubezpieczeń zostało błędnie wypełnione lub dane podane w zgłoszeniu uległy zmianie, należy złożyć dokument korygujący lub aktualizujący dane.

Redakcja poleca: Komplet – Prawo Pracy i ZUS

Zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ZUS ZSWA

Formularz ZUS ZSWA płatnicy mają obowiązek przekazywać do ZUS do 31 marca danego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Zgłoszenie kory­gujące płatnik składek jest zobowiązany przekazać w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia nieprawidło­wości we własnym zakresie lub otrzymania zawia­domienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS lub Państwową Inspekcję Pracy. W zgłoszeniu ZUS ZSWA płatnik przekazuje infor­macje dotyczące pracowników, którzy wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub o szczegól­nym charakterze.

W formularzu ZUS ZSWA nie należy uwzględniać okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie lub świadczenie z ubez­pieczenia społecznego w razie choroby i macie­rzyństwa, okresów urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego oraz służby wojskowej. Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i zgło­szenie korygujące przekazuje się w takiej samej formie, jaka obowiązuje płatnika składek w odnie­sieniu do pozostałych dokumentów ubezpiecze­niowych.

Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek ZUS ZIPA Formularz ZUS ZIPA należy wypełnić w celu zgło­szenia zmiany/korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek będącego osobą prawną lub jed­nostką organizacyjną nieposiadającą osobowo­ści prawnej, podanych w zgłoszeniu płatnika skła­dek ZUS ZPA, zgłoszenia zmiany/korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek będącego osobą fizyczną, podanych w zgłoszeniu płatnika skła­dek ZUS ZFA, a także zgłoszenia zmiany/korekty danych identyfikacyjnych płatnika składek, poda­nych w bloku III wcześniej złożonego dokumen­tu ZUS ZIPA.

Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej ZUS ZIUA

Formularz ZUS ZIUA wypełnia się dla osób zgło­szonych na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA, w przypadku gdy uległy zmianie lub wymaga­ją korekty dane identyfikacyjne ubezpieczonego, tj. numer PESEL, NIP, seria i numer dowodu oso­bistego albo paszportu, nazwisko, imię pierwsze, data urodzenia.

Dołącz do nas na Facebooku!

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adam Bartosiewicz

doradca podatkowy, radca prawny, doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo finansowe, wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »