Kategorie

Składki od ryczałtu za udział w posiedzeniach zarządu spółki z o.o.

Małgorzata Kozłowska
Prezes zarządu spółki z o.o. wykonuje swoje obowiązki w ramach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Spółka zgłosiła go jako pracownika do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Oprócz wynagrodzenia za pracę osoba ta otrzymuje stały miesięczny ryczałt z tytułu zwrotu kosztów za udział w posiedzeniach zarządu. Ryczałt ten został przyznany na mocy uchwały zgromadzenia wspólników, a posiedzenia zarządu odbywają się poza godzinami pracy. Czy od kwoty wypłaconego ryczałtu należy opłacać składki ZUS?

Jeżeli obowiązki członka zarządu spółki z o.o. są wykonywane w ramach stosunku pracy, to również ryczałt przyznany za udział w posiedzeniach zarządu podlega oskładkowaniu, tak jak pozostałe przychody ze stosunku pracy. Bez znaczenia dla obowiązku składkowego pozostaje okoliczność, że posiedzenia zarządu odbywają się poza godzinami pracy.

UZASADNIENIE

Jeżeli umowa lub statut spółki nie stanowią inaczej, członka zarządu powołuje:

 • zgromadzenie wspólników (w spółce z o.o.),
 • rada nadzorcza (w spółce akcyjnej).

Stosunek prawny nawiązany w taki sposób między członkiem zarządu a spółką jest wystarczającą podstawą do sprawowania powierzonej funkcji i nie stwarza konieczności nawiązywania odrębnej więzi prawnej.

Wybór podstawy prawnej do pełnienia funkcji w zarządzie

Zatrudnienie członka zarządu może przyjąć również formę stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego (art. 203 § 1 oraz art. 370 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Wykładnię taką potwierdza praktyka organów podatkowych. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 20 sierpnia 2008 r. (ILPB1/415-354/08-4/RP) stwierdził, że „(...) zasady wykonywania w spółce określonych czynności przez członka jej zarządu mogą być uregulowane również w umowie o pracę lub w umowie cywilnoprawnej, np. w umowie zlecenia czy w umowie menedżerskiej. Nie jest to jednak wymóg konieczny, lecz dopuszczalny. W konsekwencji, źródłem przychodów członków zarządów może być nie tylko stosunek powołania przez spółkę, lecz również odrębna umowa związana ze stosunkiem pracy czy stosunkiem służbowym (art. 10 ust. 1 pkt 1 updof), umowa zlecenia (art. 13 pkt 8 updof) czy umowa o świadczenie usług, np. umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem lub kontrakt menedżerski (art. 13 pkt 9 updof). Wybór formy prawnej, dzięki której członek zarządu wykonuje swoje czynności wykonawczo-zarządzające, pozostawiony jest wyłącznie spółce”.


Składki ubezpieczeniowe za członków zarządu

Reklama

Obowiązek opłacania składek ZUS od wynagrodzenia z tytułu udziału w posiedzeniach zarządu zależy od tego, na jakiej podstawie prawnej członek zarządu pełni swoją funkcję (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, uchwała wspólników, uchwała rady nadzorczej).

Żaden z przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych nie wskazuje pełnienia funkcji członka zarządu jako samoistnego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczeniowym. W sytuacji gdy dana osoba pełni funkcję członka zarządu tylko i wyłącznie na podstawie aktu powołania (np. uchwały wspólników), nie podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ze spółką wiąże ją bowiem stosunek korporacyjny, który w odróżnieniu od stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej nie skutkuje obowiązkiem ubezpieczeń. Zatem jeśli członek zarządu otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie, nie są od niego odprowadzane składki.

PRZYKŁAD

Janina P. mocą uchwały rady nadzorczej została powołana 1 września 2011 r. w skład zarządu spółki akcyjnej. Wysokość ryczałtu należnego z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych w związku z czynnościami w zarządzie spółki została ustalona na podstawie uchwały rady nadzorczej. Na tej podstawie jest również wypłacane wynagrodzenie za członkostwo w zarządzie. Ponieważ Janina P. nie zawarła ze spółką żadnej umowy na pełnienie tej funkcji, nie podlega ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu. Spółka nie zgłasza jej do ZUS, a od należności z tytułu wykonywanych obowiązków nie opłaca składek na te ubezpieczenia.

WAŻNE!

Członkowie zarządu, którzy pełnią swoje funkcje wyłącznie na podstawie aktu powołania, nie podlegają z tego tytułu ani ubezpieczeniom społecznym, ani ubezpieczeniu zdrowotnemu.


Inaczej jest, gdy – tak jak w sytuacji przedstawionej w pytaniu – członek zarządu pełni swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę. Spółka, jako płatnik składek, zgłasza go wówczas do ubezpieczeń zgodnie ze schematem podlegania ubezpieczeniom obowiązującym pracowników – a zatem do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego, chorobowego oraz do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Od przychodu ze stosunku pracy należy również – pod ustawowymi warunkami – opłacić składki na Fundusz Pracy i FGŚP.

Podstawa obliczenia składek za członka zarządu na etacie

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia pracowników jest przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 18 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Do podstawy oskładkowania nie wlicza się tylko 3 grup przychodów:

 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy,
 • zasiłków z ubezpieczeń społecznych,
 • przychodów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

PRZYKŁAD

Jarosław K. 1 sierpnia 2011 r. został powołany na prezesa zarządu spółki akcyjnej. Spółka zawarła z nim umowę o pracę. W zakresie obowiązków pracowniczych nowego prezesa precyzyjnie określono czynności związane z pełnieniem jego funkcji. Zalicza się do nich m.in. udział w comiesięcznym posiedzeniu zarządu spółki. Z tytułu zwrotu kosztów za udział w posiedzeniach rada nadzorcza spółki przyznała prezesowi dodatkową kwotę wypłacaną w zryczałtowanej wysokości 1600 zł. Od dnia nawiązania stosunku pracy, tj. od 1 sierpnia 2011 r., Jarosław K. podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Pracodawca powinien opłacić składki od wszystkich przychodów ze stosunku pracy – a więc również od zryczałtowanego zwrotu kosztów za udział w posiedzeniach zarządu, którego nie wyłącza z oskładkowania żaden przepis szczególny.


O obowiązku opłacania składek od dodatkowego wynagrodzenia za udział w posiedzeniach zarządu rozstrzyga fakt, czy wynagrodzenie to stanowi przychód ze stosunku pracy czy nie. Konstruując zakres obowiązków wynikający z zawieranej z członkiem zarządu umowy należy jednoznacznie doprecyzować, że udział w posiedzeniach zarządu również należy do obowiązków pracowniczych.

Posiedzenia zarządu mogą być zwoływane po godzinach pracy

Reklama

Okoliczność odbywania posiedzeń poza ustalonymi godzinami pracy w celu zakwalifikowania przychodu, a tym samym ustalenia obowiązku składkowego, jest bez znaczenia. Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy (do tych osób należą również członkowie zarządu spółek) wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych (art. 1514 w związku z art. 128 § 2 pkt 2 Kodeksu pracy).

W tej kwestii jednoznacznie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 2 grudnia 2010 r. (II UK 147/10). W uzasadnieniu do tego orzeczenia SN stwierdził, że nawet jeżeli posiedzenia zarządu odbywają się po godzinach pracy, to dla obowiązku ubezpieczeniowego pozostaje to bez znaczenia. Jeżeli ryczałt za udział w posiedzeniach zarządu uzyskiwany jest przez członka zarządu pełniącego swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę, obowiązkowo podlega zaliczeniu do podstawy wymiaru składek.

WAŻNE!

Przychód uzyskiwany za czynności wykonywane w zarządzie wchodzi do podstawy wymiaru składek, tak jak przychód z umowy o pracę, jeśli członek zarządu pełni swą funkcję w ramach stosunku pracy.

Podstawa prawna

 • art. 4 pkt 9, art. 6 ust. 1 pkt 1, pkt 4, art. 11, art. 12 ust. 1, art. 18 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
 • art. 201 § 1, art. 368 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
 • art. 128 § 2 pkt 2, art. 1514 Kodeksu pracy.
Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy pracodawca widzi kod choroby na L4?

  Kod choroby na L4 - czy pracodawca widzi numer statystyczny choroby wpisany na zwolnieniu lekarskim?

  Praca w Niemczech bez znajomości języka

  Praca w Niemczech bez znajomości języka jest możliwa. Pracodawcy w dużych niemieckich miastach zatrudniają wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

  Elektroniczny wniosek urlopowy a przepisy prawne

  Elektroniczny wniosek urlopowy - czy jest zgodny z przepisami prawnymi? Czy wniosek o urlop musi być składany w formie papierowej? Co na to Kodeks pracy?

  Wyłączenie winy pracownika w naruszeniu obowiązków

  Wyłączenie winy pracownika. Zgodnie z wykładnią dominującą w nauce oraz orzecznictwie prawa pracy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, o którym mowa w art. 52 §1 pkt 1) kp jest zasadne, jeżeli pracownik naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze i można mu przypisać winę „ciężką" w postaci winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz gdy jednocześnie to naruszenie stanowi jednocześnie poważnie zagrożenie lub naruszenie interesów pracodawcy. Ponieważ Kodeks pracy nie zawiera przepisów precyzujących rozumienie winy pracownika, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jakie przesłanki i w jakich okolicznościach mogą wyłączyć winę pracowniczą, zwrócić należy się do nauki prawa pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Warto zatem przybliżyć niektóre z przesłanek mogących uzasadnić wyłączenie winy pracownika, co w rezultacie oznaczać może bezzasadność dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę.

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przy dwóch umowach o pracę?

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na dwóch umowach o pracę? Jak wyliczyć liczbę dni wolnych?

  Ubiór do pracy - opinia Polaków

  Ubiór do pracy - jak Polacy chcą ubierać się do wykonywania codziennych obowiązków służbowych?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?