Kategorie

Kiedy wartość korzyści materialnych przyznanych pracownikom podlega zwolnieniu ze składek

Ewa Orkwiszewska
W celu zmotywowania pracowników pracodawcy często decydują się na przyznanie im różnego rodzaju profitów w postaci różnych form korzyści materialnych. Wśród nich występują takie, które, mimo że są przychodem ze stosunku pracy, nie podlegają składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Świadczenia na rzecz pracowników w postaci przyznania im zakupów towarów i usług po cenach niższych niż detaliczne, bezpłatnych bądź częściowo odpłatnych przejazdów, opłacanych za pracowników składek na pracownicze programy emerytalne czy oddania pracownikowi działki gruntu są przychodem ze stosunku pracy. Aby takie świadczenia nie stanowiły podstawy wymiaru składek, muszą zostać spełnione określone warunki.

Zakup po niższych cenach

Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne są wyłączone korzyści materialne polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji – jeśli wynikają z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu.

Wyłączenie to zwalnia z oskładkowania m.in. przekazywane przez pracodawcę pracownikom bilety okresowe uprawniające do przejazdów środkami lokomocji lub tzw. legitymacje zniżkowe uprawniające do ulgi przejazdowej.

Przykład:
Pracodawca wydaje pracownikom legitymacje upoważniające do korzystania ze zniżki 45% przy zakupie biletów na pociągi. Wartości wydanych legitymacji nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru składek, jeśli ich wydawanie jest zagwarantowane w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub w przepisach o wynagradzaniu.

WAŻNE!
Wyłączenie ze składek nie dotyczy ekwiwalentów pieniężnych wypłacanych przez pracodawcę jako pokrycie kosztów dojazdu.

Z podstawy wymiaru składek nie są zwolnione kwoty wypłacone np. jako zwrot kosztu biletów miesięcznych na przejazdy lokalne zakupionych indywidualnie przez pracowników.

Korzyść materialna dla pracownika, polegająca na możliwości używania samochodu służbowego do celów prywatnych, nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne tylko wtedy, gdy wynika to z układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu obowiązujących w danym zakładzie pracy.

Jeśli pracownik korzysta z samochodu służbowego do celów prywatnych na innej podstawie, np. umowy o pracę, to taką sytuację należy traktować jako otrzymywanie wynagrodzenia w naturze, co stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia.

W odniesieniu do niektórych artykułów, przedmiotów lub usług zwolnienie z podstawy wymiaru składek następuje wtedy, gdy korzyści te polegają na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne.

W tym zakresie mogą się również mieścić korzyści materialne w postaci częściowego dofinansowania kosztów przeprowadzenia szczepień ochronnych pracowników.

Jednak w przypadku przeprowadzania takich szczepień, ustalając, czy wartość dofinansowania będzie stanowić podstawę wymiaru składek, najpierw należy ustalić, czy szczepienia ochronne są przychodem ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do wyjaśnień Ministerstwa Finansów (pismo z 7 stycznia 1998 r., nr PO 3-7301/722-770/WK/97) „nie stanowią przychodu pracownika wydatki pracodawców związane z obowiązkowymi badaniami lekarskimi, które musi ponieść pracodawca, jak również świadczenia związane z innymi usługami leczniczymi, o ile określenie ich wysokości na poszczególnego pracownika nie jest możliwe”.

Sytuacja taka występuje wtedy, gdy pracodawca wydatki te pokrywa w formie ryczałtu bez względu na to, czy pracownik korzysta ze świadczeń leczniczych. Wartość szczepionki sfinansowanej na innych zasadach jest przychodem pracownika ze stosunku pracy.

Tym samym świadczenia w tej postaci podlegają wyłączeniu z podstawy wymiaru składek tylko wtedy, jeżeli pracownik ponosi za nie częściową odpłatność.

Przykład:
Zakład pracy częściowo sfinansował szczepienia pracowników przeciw grypie (zgodnie z układem zbiorowym pracy). Każdy pracownik, który wyraził taką chęć, był szczepiony w przychodni zakładowej i musiał zapłacić 5 zł. Świadczenie w tej postaci jest przychodem ze stosunku pracy, ponieważ możliwe było określenie jego wartości w odniesieniu do konkretnego pracownika. Podlega jednak wyłączeniu z podstawy wymiaru składek, ponieważ pracownik ponosi za nie częściową odpłatność.
Korzyści materialne przekazywane pracownikom całkowicie bezpłatnie stają się świadczeniem w naturze stanowiącym podstawę wymiaru składek.

Przykład:
Zgodnie z układem zbiorowym pracy, pracodawca finansuje całość kosztów pobytu pracownika i jego rodziny na urlopie wypoczynkowym w ośrodku wypoczynkowym niebędącym własnością pracodawcy. Otrzymana w tej formie korzyść materialna stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników jako świadczenie w naturze, ponieważ pracownik nie ponosi nawet częściowej odpłatności za ten pobyt.
Wartość tego świadczenia należy ustalić w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagradzaniu, a w razie ich braku – według cen ich zakupu.
Korzyści materialne są wyłączone z podstawy wymiaru składek pod warunkiem, że mają postać niepieniężną i są udzielane w formie prawa do zakupu artykułów lub usług po cenach niższych niż detaliczne. Gdyby pracodawca wypłacał pracownikowi w gotówce kwotę stanowiącą równowartość zniżki, to oczywiście kwota ta stanowiłaby podstawę wymiaru składek.


Udostępnienie lokalu mieszkalnego nie jest korzyścią materialną podlegającą wyłączeniu z podstawy wymiaru składek. Jest to świadczenie w naturze, którego wartość pieniężną ustala się:
• dla lokali spółdzielczych typu lokatorskiego i własnościowego – w wysokości czynszu obowiązującego dla tego lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej,
• dla lokali komunalnych – w wysokości czynszu wyznaczonego dla tego lokalu przez gminę,
• dla lokali własnościowych oraz domów stanowiących własność prywatną – w wysokości czynszu określonego według zasad i stawek dla mieszkań komunalnych na danym terenie, a w miastach – w danej dzielnicy,
• dla lokali w hotelach – w wysokości kosztu udokumentowanego rachunkami wystawionymi przez hotel.

Jeśli stroną umowy najmu lokalu mieszkalnego jest pracodawca, do podstawy wymiaru wchodzą: pełne wynagrodzenie (przychód) pracownika przed potrąceniem kosztów wynajmu lokalu oraz pełna kwota czynszu ustalona zgodnie z powyższymi zasadami.

Gdy stroną umowy najmu lokalu jest pracownik, nie ma podstawy do uznania, że lokal został pracownikowi udostępniony. W takim przypadku sposób ustalania wartości pieniężnej świadczenia nie ma zastosowania. Podstawą wymiaru składek jest wówczas pełne wynagrodzenie pracownika oraz kwota opłaty za wynajem lokalu finansowana przez pracodawcę.
Inaczej jest, gdy lokale stanowią własność pracodawcy.

Udostępnienie pracownikom takiego lokalu podlega zwolnieniu z podstawy wymiaru składek jako korzyść materialna polegająca na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych usług, jeśli przysługuje na podstawie zapisu w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu. Możliwość zwolnienia ze składek w tym przypadku przysługuje pod warunkiem, że pracownik ponosi przynajmniej część odpłatności za taki lokal.
Świadczenia niemające charakteru deputatu

Zwolnione z podstawy wymiaru składek są dodatkowe świadczenia niemające charakteru deputatu przyznawane na podstawie przepisów szczególnych: kart branżowych lub układów zbiorowych pracy. Do takich świadczeń należą:
ekwiwalent pieniężny z tytułu zwrotu kosztów przejazdów urlopowych,
• świadczenia na pomoce naukowe dla dzieci,
• świadczenia przyznawane z tytułu uroczystych dni, jak tradycyjne „barbórkowe”, z wyjątkiem nagród pieniężnych wypłacanych z tytułu uroczystych dni.

Jest to zamknięty katalog świadczeń zwolnionych z podstawy wymiaru składek.

Składki na PPE

Z podstawy wymiaru składek jest zwolniona składka podstawowa opłacana przez pracodawcę, który zarejestrował pracowniczy program emerytalny. Wysokość składki podstawowej, którą finansuje pracodawca, nie może przekraczać 7% wynagrodzenia pracownika.

Opłacane przez pracodawców składki na cele ubezpieczeniowe na rzecz pracowników są zwolnione ze składek tylko wtedy, gdy są gromadzone w ramach pracowniczego programu emerytalnego. Obecnie zwolnieniu ze składek nie podlegają inne programy prowadzone na rzecz pracowników, na które pracodawca opłaca składki, m.in. składki z tytułu umów ubezpieczenia na życie pracowników.

W tym zakresie istotne było złożenie wniosku o zarejestrowanie pracowniczego programu emerytalnego w odpowiednim czasie i sposób jego rozpatrzenia.

Pracodawcy prowadzący 1 czerwca 2004 r. grupowe ubezpieczenia na życie lub ponoszący koszty na nabycie na rzecz pracowników jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych i funduszy inwestycyjnych i korzystający ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne kwoty do 7% przeciętnego wynagrodzenia w zakładzie:

• którzy nie złożyli wniosku o zarejestrowanie pracowniczego programu emerytalnego do 31 grudnia 2004 r., mają obowiązek opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od przychodów pracowników uzyskanych po 31 grudnia 2004 r.,

• którzy złożyli wniosek o zarejestrowanie pracowniczego programu emerytalnego, który został rozpatrzony pozytywnie, od przychodów pracowników uzyskanych do dnia rejestracji pracowniczego programu emerytalnego włącznie byli uprawnieni do zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne kwoty składki nieprzekraczającej 7%, a od dnia następującego po dniu rejestracji programu są uprawnieni do korzystania z prawa do wyłączania z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne składki podstawowej finansowanej przez pracodawcę,

• których wniosek o wpisanie programu do rejestru nie został załatwiony pozytywnie, mają obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od przychodów pracowników uzyskanych po dniu, w którym postępowanie administracyjne, wszczęte na podstawie wniosku o rejestrację pracowniczego programu emerytalnego, zakończy się pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, odmową wpisu do rejestru lub umorzeniem postępowania, uzyskanych jednak nie wcześniej niż od 1 stycznia 2005 r.

Pracodawcom, którzy do 31 grudnia 2004 r. prowadzili grupowy program polegający na gromadzeniu środków na cele emerytalne pracowników, przedłużono prawo do złożenia wniosku o rejestrację pracowniczego programu emerytalnego do 31 grudnia 2005 r. Nie wpłynęło to jednak na przedłużenie możliwości stosowania zwolnienia z opłacania składek.


Podstawa prawna:
• § 2 ust. 1 pkt 26–27 i pkt 30–31 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.),
• art. 24 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (DzU nr 116, poz. 1207 ze zm.).

 
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?