Kategorie

Czy podniesienie podstawy wymiaru składki chorobowej będzie korzystne dla każdego przedsiębiorcy

Joanna Kalinowska
DGP
W związku z uchwałą Sądu Najwyższego z 21 kwietnia 2010 r. (II UZP 1/10), który uznał, że ZUS nie ma prawa kwestionować wysokości zadeklarowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, coraz więcej osób zastanawia się nad tym, czy opłacać wyższą składkę na ubezpieczenie chorobowe. Przed podjęciem tej decyzji należy jednak rozważyć nie tylko wynikające z tego korzyści, ale przede wszystkim zagrożenia.

Większość osób prowadzących pozarolniczą działalność opłaca składki od minimalnej podstawy wymiaru, tj. 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia prognozowanego na dany rok. W 2010 r. jest to kwota 1887,60 zł, a suma składek na ubezpieczenia społeczne to kwota 559,49 zł (łącznie ze składką na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i przy założeniu, że składka na ubezpieczenie wypadkowe jest opłacana w wysokości 1,67% podstawy wymiaru).

Nie tylko składka chorobowa będzie wyższa

Należy pamiętać, że nie można podnieść samej podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ponieważ podstawą wymiaru tej składki jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (art. 20 ust. 1 ustawy systemowej). Decyzja o zadeklarowaniu wyższej podstawy wymiaru oznacza zatem obowiązek naliczenia składek na wszystkie ubezpieczenia społeczne od wyższej podstawy. Gdyby podstawa wymiaru składek została podniesiona np. do 8000 zł, miesięczna wysokość składek drastycznie by wzrosła, bo ponad 4-krotnie (do 2371,20 zł).

Podstawa „chorobowego” jest ograniczona

Decydując się na podwyższenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne należy pamiętać, że podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe jest ograniczona. Podstawa wymiaru składki na to ubezpieczenie nie może być wyższa niż 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (art. 20 ust. 3 ustawy systemowej). Nowa kwota ograniczenia obowiązuje przez 3 miesiące, począwszy od trzeciego miesiąca każdego kwartału. W okresie od marca do maja 2010 r. podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe nie może być wyższa niż 8109 zł (250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2009 r.).

Warto wziąć to pod uwagę deklarując wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Jeśli podstawa ta będzie wyższa niż maksymalna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe (np. wyniesie 9000 zł), wszystkie składki – poza składką na ubezpieczenie chorobowe – będą musiały zostać opłacone od zadeklarowanej kwoty. Natomiast składka na ubezpieczenie chorobowe będzie musiała zostać naliczona od niższej podstawy wymiaru, ograniczonej do 250% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.


Podstawa wymiaru zasiłku jest liczona z 12 miesięcy

Wysokość zasiłku (zarówno chorobowego, macierzyńskiego, jaki i opiekuńczego) zależy od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc powstania prawa do zasiłku (art. 48 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Oznacza to, że osoba, która opłaciłaby składki od wyższej podstawy wymiaru za krótki okres przed nabyciem prawa do zasiłku, otrzymałaby świadczenie w niewiele większej wysokości.

PRZYKŁAD

Janusz K., który prowadzi zakład krawiecki, opłacał składki na ubezpieczenia społeczne (w tym na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe) od najniższej podstawy wymiaru, tj. od 60% przeciętnego wynagrodzenia prognozowanego na dany rok. W deklaracji za kwiecień 2010 r. zadeklarował jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kwotę 8000 zł. Jeśli zachoruje w lipcu br., ZUS ustali wysokość zasiłku chorobowego biorąc pod uwagę podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe za okres od lipca 2009 r. do czerwca 2010 r., pomniejszoną o 13,71%, tj.:

za okres od lipca do grudnia 2009 r. – po 1653,14 zł [1915,80 zł – (1915,80 zł x 13,71%)],

za okres od stycznia do marca 2010 r. – po 1628,81 zł [1887,60 zł – (1887,60 zł x 13,71%)],

za okres od kwietnia do czerwca 2010 r. – po 6903,20 zł [8000 zł – (8000 zł x 13,71%)].

Wysokość zasiłku obliczonego bez podnoszenia/z podniesieniem podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe

Oznacza to, że Janusz K. otrzyma zasiłek chorobowy za każde 30 dni w wysokości 2367,60 zł (brutto), czyli wyższej o kwotę 1054,80 zł od zasiłku, jaki by otrzymał, gdyby wciąż opłacał składki od najniższej podstawy wymiaru [2367,60 zł – (43,76 zł x 30 dni)]. Natomiast za każdy z ostatnich 3 miesięcy opłaci składki na ubezpieczenia społeczne wyższe o 1811,71 zł w porównaniu do kwoty składek, jakie zapłaciłby, gdyby nie zadeklarował podniesienia podstawy ich wymiaru (2371,20 zł – 559,49 zł).

Zadeklarowanie wyższej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe ma sens w przypadku osoby, która dopiero podejmuje działalność gospodarczą lub która do tej pory nie podlegała ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzenia działalności – jeśli wie, że niedługo będzie korzystać ze świadczeń z ZUS (np. kobieta, która jest w ciąży, i nabędzie w przyszłości prawo do zasiłku macierzyńskiego). Jeśli bowiem okres ubezpieczenia jest krótszy niż 12 miesięcy, ZUS ustala wysokość zasiłku z faktycznych pełnych miesięcy prowadzenia działalności (art. 48 ust. 2 w zw. z art. 36 ust. 2 ustawy zasiłkowej). Może to być nawet jeden miesiąc przed nabyciem prawa do zasiłku. W takiej sytuacji opłacenie jednej lub kilku składek na ubezpieczenia społeczne zostanie z nawiązką zrekompensowane wysokością zasiłku.


W przypadku osoby, która już prowadzi działalność i opłaca składki na ubezpieczenia społeczne (w tym chorobowe) od najniższej podstawy wymiaru składek, możliwe jest przyznanie prawa do zasiłku liczonego wyłącznie od podwyższonej podstawy wymiaru składki chorobowej, jeśli dotychczasowe ubezpieczenie chorobowe zostanie przerwane. Można to zrobić przez:

 • zawieszenie lub likwidację działalności,
 • rezygnację z ubezpieczenia chorobowego na co najmniej 30 dni (tzn. wyrejestrowanie się z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego mimo dalszego prowadzenia działalności).

W takiej sytuacji ZUS ustali wysokość zasiłku od podstawy, od której została opłacona składka na ubezpieczenie chorobowe po ponownym zgłoszeniu się do tego ubezpieczenia.

Ważne jest jednak to, że tylko prawo do zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego przysługuje od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego. Natomiast zasiłek chorobowy przysługuje pod warunkiem posiadania wcześniejszego co najmniej 90-dniowego okresu ubezpieczenia chorobowego (art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy zasiłkowej). Oznacza to, że po „odwieszeniu” działalności lub po ponownym przystąpieniu do ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego będzie przysługiwało po opłaceniu składek na ubezpieczenia społeczne w terminie i w pełnej wysokości za co najmniej 90 dni prowadzenia działalności.

ZUS może skontrolować płatnika

Należy pamiętać, że mimo uchwały Sądu Najwyższego, ZUS nadal może kwestionować zadeklarowanie zbyt wysokiej – jego zdaniem – podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe. Uchwale SN nie nadano bowiem mocy zasady prawnej. W związku z tym orzeczenie to ma zastosowanie jedynie w sprawie, w której zostało wydane (art. 39817 Kodeksu postępowania cywilnego).

Jednak, mimo że Sąd Najwyższy wydał rozstrzygnięcie, które ma zastosowanie w jednostkowej sprawie, uchwała SN ogranicza ZUS co do możliwości podważenia wysokości zadeklarowanej podstawy wymiaru. Prawie pewne jest bowiem, że inne sądy nie orzekną inaczej niż SN.

Nawet jeśli ZUS odstąpi od kwestionowania podważania wysokości podstawy wymiaru składek, to podwyższenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe nadal może być powodem wszczęcia kontroli, gdy wystąpią dodatkowe okoliczności wskazujące na działania zmierzające do uzyskania znacznie wyższego zasiłku. Takie okoliczności, jak np. niskie dochody z działalności, staranie się o zasiłek w krótkim okresie po podniesieniu podstawy wymiaru składki chorobowej, obniżenie podstawy wymiaru składki chorobowej zaraz po okresie pobierania zasiłku czy zgłoszenie zawieszenia działalności mimo dalszego jej prowadzenia, mogą być powodem uznania przez ZUS, że osoba prowadząca działalność zmierzała do otrzymania wysokiego zasiłku. Może to być podstawą do wydania decyzji odmawiającej prawa do zasiłku od tak wysokiej podstawy wymiaru składki.

W przypadku zwolnień lekarskich ZUS może również kontrolować:

 • prawidłowość orzeczenia o niezdolności do pracy – tj. sprawdzać, czy osoba prowadząca działalność faktycznie jest niezdolna do pracy,
 • prawidłowość wykorzystywania zwolnienia lekarskiego – tj. sprawdzać, czy ubezpieczony prowadzi działalność w okresie zwolnienia lekarskiego lub wykonuje czynności, które mogą powodować przedłużenie okresu niezdolności do pracy.

Takiej kontroli z pewnością zostanie poddana osoba, która dostarczy zwolnienie lekarskie po krótkim okresie opłacania składki na ubezpieczenie chorobowe od wysokiej podstawy wymiaru.


Nie warto przystąpić do „chorobowego” w trakcie miesiąca

Dla osoby, która dotychczas nie zgłosiła się do ubezpieczenia chorobowego z tytułu prowadzonej działalności, niekorzystne jest zgłoszenie się do tego ubezpieczenia w trakcie miesiąca. Wynika to z tego, że podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (art. 20 ust. 1 ustawy systemowej).

Niezależnie od daty przystąpienia w danym miesiącu do ubezpieczenia chorobowego, składkę na ubezpieczenie chorobowe należy opłacić od tej samej kwoty, od której zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jeśli składki na te ubezpieczenia zostaną opłacone np. od 8000 zł, to składka na ubezpieczenie chorobowe również musi zostać opłacona od tej kwoty, nawet gdy przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego nastąpi od ostatniego dnia tego miesiąca. Mimo że składka zostanie opłacona od podstawy wymiaru za cały miesiąc, to ubezpieczenie chorobowe będzie trwało tylko od dnia przystąpienia do tego ubezpieczenia.

PRZYKŁAD

Janina W. prowadzi pozarolniczą działalność od 3 lat. Do tej pory nie podlegała dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Ponieważ jest w ciąży, postanowiła zgłosić się do tego ubezpieczenia od maja. Ze względu na pobyt w szpitalu, mogła złożyć w ZUS zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (w tym do ubezpieczenia chorobowego) oraz do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA dopiero 17 maja 2010 r. (po wcześniejszym wyrejestrowaniu z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA). Jako podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zadeklarowała za maj kwotę 6000 zł. Od tej kwoty musi opłacić nie tylko składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, ale również na ubezpieczenie chorobowe – mimo że ubezpieczenie chorobowe w maju będzie trwało tylko 15 dni.

Trzeba pamiętać o terminowym opłacaniu pełnych składek

Po przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego ważne jest, by składki na ubezpieczenia społeczne opłacać terminowo i w pełnej wysokości. Nieopłacenie składek w terminie lub opłacenie ich w niepełnej wysokości powoduje wyłączenie z ubezpieczenia chorobowego od pierwszego dnia miesiąca, za który składka na to ubezpieczenie nie została opłacona lub od dnia następnego po dniu pobierania zasiłku – jeśli zasiłek przysługiwał od pierwszego dnia tego miesiąca (art. 14 ust. 2 pkt 2 i ust. 2a ustawy systemowej).

Osoba, która została wyłączona z ubezpieczenia chorobowego, może zwrócić się do ZUS o przywrócenie terminu na opłacenie składki chorobowej. Jednak w tym przypadku decyzja ZUS jest uznaniowa, podejmowana indywidualnie w konkretnej sprawie. W związku z tym ZUS może uznać, że okoliczności sprawy nie są podstawą do przywrócenia terminu na opłacenie składki.

Nie będzie to miało wpływu na prawo do zasiłku macierzyńskiego czy opiekuńczego, ponieważ świadczenia te przysługują bez okresu wyczekiwania (tj. bez wymaganego okresu ubezpieczenia chorobowego poprzedzającego nabycie prawa do zasiłku). Jednak przerwa w ubezpieczeniu chorobowym może spowodować brak prawa do zasiłku chorobowego. Dzieje się tak, gdy przerwa ta przekroczy 30 dni. Wówczas ZUS nie uwzględni w 90-dniowym okresie ubezpieczenia wymaganym do przyznania prawa do zasiłku okresu ubezpieczenia chorobowego przed przerwą (art. 4 ust. 2 ustawy zasiłkowej).


Deklarowanej podstawy nie zmniejsza się za okres pobierania zasiłku

Osoba, która zadeklarowała podwyższoną podstawę wymiaru składek, powinna pamiętać, że nie ma tutaj zastosowania zasada zmniejszania podstawy wymiaru składek za miesiąc, w którym działalność była prowadzona przez część miesiąca z uwagi na prawo do zasiłku. Zasada ta ma zastosowanie jedynie do osób, które opłacają składki od najniższej podstawy wymiaru (art. 18 ust. 10 ustawy systemowej).

Oczywiście można zadeklarować niższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc, w którym trwała niezdolność do pracy – ponieważ nie ma przepisów, które zabraniają deklarowania podstawy wymiaru składek w innej wysokości za każdy miesiąc (zmniejszona podstawa nie może być jednak niższa niż najniższa podstawa wymiaru składek zmniejszona proporcjonalnie do okresu prowadzenia w tym miesiącu działalności). Jeżeli jednak zostanie złożona deklaracja ZUS DRA z zadeklarowaną wysoką podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, nie można później złożyć korekty tej deklaracji i wykazać w niej pomniejszonej podstawy wymiaru składek ze względu na okres niezdolności do pracy. Oznacza to, że już na etapie składania ZUS DRA nie można się pomylić wykazując deklarowaną wysokość podstawy wymiaru składek, bo jest to działanie nieodwracalne.

Deklaracja za każdy miesiąc

Osób, które opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru wyższej niż 60% przeciętnego wynagrodzenia, nie obejmuje zwolnienie z obowiązku comiesięcznego składania deklaracji ZUS DRA (dotyczy ono osób, które opłacają składki tylko za siebie lub za osobę współpracującą od najniższych podstaw). Zatem po zadeklarowaniu podniesionej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne konieczne jest składanie deklaracji za każdy miesiąc, nawet jeśli nie nastąpiły żadne zmiany w stosunku do miesiąca poprzedniego (art. 47 ust. 2a ustawy systemowej).

Podstawa prawna

 • art. 14 ust. 2 pkt 2 i ust. 2a, art. 18 ust. 8, ust. 9 i ust. 10, art. 20 ust. 1 i ust. 3, art. 47 ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 17, art. 36 ust. 2, art. 48, art. 59 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.),
 • art. 39817 Kodeksu postępowania cywilnego.
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.

  Jak najniższa krajowa rosła od 2015 do 2022 r.?

  Najniższa krajowa w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł brutto. Najniższa krajowa wzrosła o 1260 zł.

  Dzień próbny w pracy - płatny czy nie?

  Dzień próbny w pracy a wynagrodzenie - czy jest płatny? Co na to prawo? W celu sprawdzenia pracownika należałoby podpisać umowę na okres próbny.

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy złożyć?

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy należy złożyć oświadczenie? Co z podwyższonymi kosztami przychodu?

  ZUS ERO - emerytura z datą wsteczną

  ZUS ERO to wniosek o emeryturę z datą wsteczną. Podstawą przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wcześniejszą są przepisy covidowe. Dla kogo jest ten wniosek?

  Odprawa emerytalna - wysokość, warunki

  Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Czy odprowadza się od niej podatek i składki ZUS? Kiedy wypłacić odprawę?

  Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

  Składniki wynagrodzenia za pracę to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Czym premia różni się od nagrody?

  PPK: od 2022 r. stan oszczędności na mojeppk.pl

  PPK - od 2022 r. stan oszczędności będzie można sprawdzić na mojeppk.pl. Do jakich danych będzie miał dostęp każdy uczestnik PPK?

  Płaca minimalna 2022 - jest decyzja rządu

  Płaca minimalna w 2022 r. wzrośnie o 210 zł. Ile wyniesie płaca minimalna 2022? Jest już ostateczna decyzja rządu.

  Praca zdalna a migracje zarobkowe

  Jak praca zdalna wpływa na migracje zarobkowe? Czy na pewno jest ich teraz mniej? Oto wyniki badania.

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca to okoliczność uprawniająca pracownika do wolnego od pracy. Ile dni przysługuje? Jaki jest termin ich wykorzystania?

  Praca zdalna a kolejne fale pandemii [RAPORT]

  Praca zdalna zyskiwała na popularności wraz z nastaniem kolejnych fal pandemii COVID-19. Sprawdź, jaki wpływ na pracę miały fale koronawirusa w Polsce i Unii Europejskiej.

  Co pracownicy mówią o pracodawcach w sieci?

  Pracownik i pracodawca - jak wyglądają stosunki z szefem? Co można przeczytać na ten temat w Internecie? Okazuje się, że najważniejsze jest dobre rozstanie.

  Urodzeni w latach 1984-1994 chcą całkowitej pracy zdalnej

  Całkowita praca zdalna najwięcej zwolenników ma wśród pracowników urodzonych w latach 1984-1994.

  Niemcy: odszkodowanie za kwarantannę tylko dla zaszczepionych

  Odszkodowanie za czas kwarantanny będzie przyznawane tylko zaszczepionym pracownikom? Taki projekt nowych przepisów powstał w Niemczech.