Kategorie

Czy świadczenia medyczne są opodatkowane i oskładkowane

Krzysztof Rustecki
Pracodawcy często opłacają koszty opieki medycznej pracowników, a także członków ich rodzin. Powstaje wówczas pytanie, czy świadczenia z tego tytułu uznać za przychód pracownika i tym samym go opodatkować oraz czy zaliczyć do podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych? Z orzecznictwa sądowego wynika, że tego typu świadczenia nie są przychodami. Organy podatkowe stoją jednak na stanowisku, że stanowią one przychód pracowników. W tej sytuacji powstaje dylemat, jak rozliczać pracowników, aby uniknąć kłopotów.

Przychodami ze stosunku pracy są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 updof). Są nimi również nieodpłatne świadczenia (art. 12 ust. 1 updof).

Nieodpłatne świadczenia muszą być jednak faktycznie otrzymane. Ich wartość określa się według cen zakupu (art. 11 ust. 2 updof). Natomiast świadczenia nie mogą być tylko postawione do dyspozycji, tak jak pieniądze i wartości pieniężne.

Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie są przeprowadzane na koszt pracodawcy (art. 229 § 6 Kodeksu pracy). Ponadto pracodawca ponosi inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników, niezbędnej z uwagi na warunki pracy. Wartość tego rodzaju świadczeń otrzymanych przez pracownika od pracodawcy nie stanowi jego przychodu podatkowego, gdyż wynikają one z obowiązków pracodawców.

Pakiety medyczne – argumenty za brakiem przychodu

Reklama

Problem z opodatkowaniem dotyczy pakietów medycznych opłacanych w sposób ryczałtowy za grupę pracowników i ewentualnie członków ich rodzin, gdy zakres tych usług przewyższa zakres wynikający z obowiązków pracodawcy. Wartości faktycznie otrzymanego świadczenia nie można wówczas przyporządkować do konkretnego pracownika.

W sytuacji gdy np. pracodawca zawiera umowę o świadczenie usług medycznych, za które płaci miesięczny ryczałt (bez względu na to, czy wszyscy pracownicy korzystają z tych usług czy nie i niezależnie od tego, w jakim stopniu pracownicy korzystają z tych świadczeń), przyporządkowanie wartości faktycznie otrzymanego świadczenia do poszczególnego pracownika nie jest możliwe. Tym samym nie powinien zaistnieć obowiązek zwiększenia jego podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Opodatkowaniu tym podatkiem podlega bowiem faktycznie otrzymane nieodpłatne świadczenie według jego rzeczywistej wartości, co w tej sytuacji nie ma miejsca. Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 2 lutego 2010 r., III SA/Wa 1846/09). Sąd stwierdził, że: (...) treść unormowania zawartego w art. 11 ust. 1 ustawy, dla uznania za przychód wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń nie jest wystarczające postawienie ich do dyspozycji (jak to ma miejsce w odniesieniu do pieniędzy i papierów wartościowych), lecz musi zaistnieć rzeczywiste ich otrzymanie przez podatnika, co wynika z literalnego brzmienia ww. przepisu. W konsekwencji w przypadku świadczeń nieodpłatnych opodatkowaniu może podlegać wyłącznie przychód rzeczywiście otrzymany (wartość otrzymanego świadczenia), nie spełnia zaś tego kryterium potencjalny przychód, z którym mamy do czynienia w realiach niniejszej sprawy – wynikający z samego faktu objęcia tzw. pakietem medycznym.


Z uwagi na to, że (...) abonament medyczny nie zależy od liczby faktycznie wykonanych usług i opłata ta uiszczana jest również wtedy, gdy pracownik w ogóle nie skorzysta z usług medycznych, to nie można podzielić argumentacji, że przychód konkretnego pracownika stanowić będzie kwota wyprowadzona z ogólnej ceny zakupionego pakietu medycznego, podzielonej przez liczbę pracowników. Sam fakt wiadomej liczby pracowników nie przesądza zatem w opisanych okolicznościach o wartości świadczeń medycznych; pozostawałby miarodajny jedynie przy hipotetycznym założeniu, że wszyscy z nich skorzystają, i to w tym samym zakresie.

Podobne stanowisko zajęły m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 29 maja 2009 r. (I SA/Bk 197/09), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu z 12 lutego 2009 r. (I SA/Po 1423/08), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku z 10 lutego 2009 r. (I SA/Gd 1/09).

Argumenty za przychodem

Reklama

Odmienne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 18 marca 2009 r. (I SA/Wr 1146/08). Według sądu, przedmiotem nieodpłatnego świadczenia nie jest w tym przypadku korzystanie przez pracowników z usług medycznych, ale fakt objęcia ich opieką medyczną. Pracownik musiałby bowiem ponieść odpowiednie wydatki, gdyby sam chciał zakupić pakiet medyczny i być objęty dodatkową opieką medyczną. Jeżeli pokrywa je pracodawca, to tym samym pracownik nie będzie już ponosił wydatków z tego tytułu. Zatrudniony otrzymuje zatem nieodpłatne świadczenie.

Sąd wskazał, że: w następstwie już samego zawarcia na rzecz pracowników umowy o świadczenie usług medycznych, bez względu na to, czy osoby uprawnione skorzystają z tych usług, czy nie, powstanie u pracowników przychód ze stosunku pracy, stanowiący nieodpłatne świadczenie. Nieodpłatnym świadczeniem spółki na rzecz jej pracowników nie jest w tym przypadku korzystanie przez pracowników z konkretnych usług medycznych (badań, zabiegów, konsultacji lekarskich...), lecz fakt objęcia pracowników opieką medyczną. (...) Nieodpłatnym świadczeniem nie będzie wartość rzeczywiście skonsumowanych usług medycznych, lecz wartość świadczenia uzyskanego przez pracownika, jakim jest możliwość skorzystania z takich usług. Skoro bowiem pracodawca daje pracownikowi w sposób nieodpłatny prawo do korzystania z czegoś, tj. ze ściśle określonych usług medycznych w ramach abonamentu, należy przyjąć, że pracodawca przyznaje pracownikowi świadczenie. W tej sytuacji mamy do czynienia z ewidentnym powstaniem korzyści w majątku tychże osób, gdyż w przypadku skorzystania w przyszłości ze świadczenia medycznego pracownik, jako objęty pakietem medycznym, nie będzie musiał ponosić z tego tytułu żadnej opłaty. (...) Ponieważ opłata za objęcie osób uprawnionych finansowana jest przez pracodawcę, nie zaś przez pracownika, dlatego w tym zakresie spółka realizuje na rzecz osoby uprawnionej (pracownika) nieodpłatne świadczenie. (...) Wykupienie pakietu przez pracodawcę powoduje, że zmniejszeniu nie ulegają aktywa pracownika, co niewątpliwie miałoby miejsce w przypadku, gdyby to sam pracownik zakupił dla siebie pakiet świadczeń medycznych.


Stanowisko organów podatkowych

Podobne stanowisko zajmują organy podatkowe. Uważają, że opłatę ryczałtową za pracowników i członków ich rodzin należy podzielić i przyporządkować do każdego pracownika, doliczając w ten sposób ustaloną wartość tego świadczenia do jego przychodów ze stosunku pracy. Wynika to stąd, że członkowie rodziny pracownika są objęci opieką medyczną ze względu na stosunek pracy zatrudnionego. Określoną w ten sposób wartość świadczenia pracodawca ma obowiązek uwzględnić przy obliczeniu i pobraniu zaliczki na podatek dochodowy pracownika za dany miesiąc.

Takie stanowisko zajęła m.in. Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 11 lutego 2010 r. (IPPB4/415-788/09-4/JS): (...) jeżeli pracodawca oprócz kosztów opieki medycznej nad pracownikiem opłaca również pakiet medyczny za małżonka, konkubenta i dziecko, wówczas łączna wartość kosztów poniesionych przez zakład pracy przypadająca na pracownika oraz małżonka, konkubenta i dziecko stanowi przychód ze stosunku pracy dla pracownika. Pakiet medyczny małżonków, konkubentów i dzieci pracowników jest nieodpłatnym świadczeniem otrzymywanym przez pracownika. Należy bowiem zwrócić uwagę, iż gdyby nie łączący pracownika z pracodawcą stosunek pracy, małżonkowie, konkubenci i dzieci nie otrzymaliby tego świadczenia.

Podkreślenia wymaga, iż o powstaniu przychodu ze stosunku pracy nie przesądza fakt skorzystania przez pracownika z konkretnej usługi medycznej, lecz samo otrzymanie przez pracownika abonamentu medycznego (o określonej wartości pieniężnej) dającego prawo do świadczeń medycznych. (...) Konieczne jest dodanie stwierdzenia, iż w przypadku pakietów medycznych oferowanych przez pracodawców pracownikom nie ma trudności z indywidualizacją świadczenia. W momencie wykupu ww. usług znana jest zarówno globalna kwota przypadająca do zapłaty, jak i liczba pracowników, dla których wykupiono świadczenie. W tej sytuacji ustalenie przychodu u poszczególnych pracowników jest sprawą oczywistą, nawet jeżeli umowa nie określa jednostkowej ceny pakietu medycznego.

Biorąc powyższe pod uwagę, pakiet medyczny obejmujący pozostałe świadczenia zdrowotne, wykraczające poza profilaktyczne świadczenia zdrowotne wynikające z ustawy Kodeks pracy i innych ustaw, stanowi podlegający opodatkowaniu przychód pracownika, jako przychód ze stosunku pracy, w momencie opłacenia składki przez pracodawcę.

Stanowisko Ministra Finansów

Również Minister Finansów uznał, że fakt objęcia pracownika i członków jego rodziny opieką medyczną powoduje powstanie przychodu u pracownika. Należy go określić na podstawie listy osób upoważnionych do danego pakietu. Nie należy jednak uwzględniać wartości świadczeń medycznych wynikających z obowiązków pracodawcy określonych przepisami prawa.

W interpretacji z 15 grudnia 2009 r. (DD3/033/127/CRS/08/1104) Minister Finansów stwierdził, że jeżeli: (...) pracodawca oprócz kosztów opieki medycznej nad pracownikiem opłaca również koszty opieki medycznej za członków jego rodziny, tj. dzieci do 25 roku życia pozostające na utrzymaniu tych pracowników oraz ich współmałżonka lub partnera życiowego, wówczas łączna wartość kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę przypadająca na pracownika i członków jego rodziny stanowi przychód ze stosunku pracy dla pracownika. (...) Wnioskodawca co miesiąc przekazuje spółce medycznej osobne listy osób uprawnionych do skorzystania z usług medycznych, tzn.:


 • listę pracowników uprawnionych do świadczeń zdrowotnych w zakresie obowiązkowym dla pracodawcy – wynikającym z obowiązujących przepisów prawa;
 • listę pracowników uprawnionych do pakietu diamentowego;
 • listę uprawnionych do świadczeń medycznych członków rodzin pracowników objętych pakietem diamentowym.

W związku z powyższym Wnioskodawca nie może mieć trudności z indywidualizacją świadczenia, mimo ryczałtowej odpłatności za ogół świadczeń otrzymywanych przez pracowników, jak również z określeniem wartości przyznanego świadczenia na podstawie zawartej umowy o świadczenie obowiązkowych usług medycznych oraz wartości dodatkowego pakietu, do którego Wnioskodawca nie jest zobowiązany.

Reasumując, opłata za wykupienie przez pracodawcę na rzecz pracownika oraz członków jego rodziny prawa do korzystania z dobrowolnych usług medycznych (niewchodzących w zakres medycyny pracy) stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy i Wnioskodawca ma obowiązek doliczyć ją do wynagrodzenia tego pracownika wypłaconego w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

Kontrargumenty

Do powyższych argumentów organów podatkowych odniósł się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 10 grudnia 2009 r. (III SA/Wa 1423/09). Sąd uznał, że niedopuszczalne jest dzielenie ryczałtu za opiekę medyczną na objętych nią pracowników, ponieważ takiego sposobu ustalenia wartości nieodpłatnego świadczenia nie przewidział ustawodawca. Sam fakt objęcia opieką medyczną nie jest nieodpłatnym świadczeniem, lecz świadczenie to zostało tylko postawione do dyspozycji. Przepis art. 11 ust. 1 updof przewiduje zaliczenie do przychodu tylko postawionych do dyspozycji pieniędzy i wartości pieniężnych. Natomiast nie przewiduje zaliczenia do przychodów postawionych do dyspozycji nieodpłatnych świadczeń. Aby mogły być zaliczone do przychodów, muszą być faktycznie otrzymane, a ich wycena powinna być dokonana według rzeczywistej ceny zakupu dla każdego pracownika, a nie szacunkowej wartości.

Według sądu, skoro ustawodawca wprost uregulował zasady ustalania wartości świadczeń w zależności od ich rodzaju, to za niedopuszczalne należy uznać zarówno stosowanie jakichkolwiek innych sposobów wyceny świadczenia niż określone ustawą, jak również stosowanie sposobu, wprawdzie przewidzianego w ustawie, lecz zastrzeżonego dla innego rodzaju świadczenia. (...) Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Skarżącą wynika, iż zakupiła ona dla swoich pracowników usługi medyczne, za które ponosi opłatę ryczałtową, bez względu na to, czy pracownicy ci ze wskazanych usług skorzystali. Zatem świadczenia medyczne (usługi) zostały postawione do dyspozycji pracowników. Nie ma natomiast informacji, czy dany pracownik z usługi medycznej skorzystał, a nawet jeśli – to w jakim zakresie. Nie jest zatem wykluczone, że nie każdy pracownik ze świadczenia skorzysta. Według organu podatkowego, opodatkowaniu podlega prawo do skorzystania ze świadczeń medycznych bez względu na to, czy pracownik z tego świadczenia skorzystał. W ocenie sądu, stanowisko takie jest nieuprawnione w świetle postanowień art. 11 ust. 1 updof, który to przepis bezwzględnie warunkuje możliwość uznania za przychód wartości nieodpłatnego świadczenia w przypadku otrzymania tego świadczenia. Innymi słowy, w przypadku świadczeń nieodpłatnych opodatkowaniu może podlegać tylko przychód rzeczywiście otrzymany, a nie możliwy do otrzymania (wartość otrzymanego świadczenia, a nie sam fakt objęcia opieką medyczną). (...) W konsekwencji cena zakupu usług medycznych dla poszczególnego pracownika nie jest znana, a więc niemożliwe jest określenie wartości świadczenia na niego przypadającego. Z tych względów nie sposób podzielić argumentacji organu, że przychód konkretnego pracownika stanowić będzie kwota wynikająca z ogólnej ceny zakupionej usługi (pakietu medycznego dla firmy) podzielonej przez liczbę pracowników.


Podstawa wymiaru składek

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (§ 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe). Stąd bardzo ważne jest, czy objęcie pracowników opieką medyczną uznamy za przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym zaliczymy go do podstawy wymiaru składek, czy uznamy, że nie jest to przychód w rozumieniu tej ustawy i nie będziemy go przyjmować do podstawy wymiaru składek.

Co zrobić

W sytuacji tak sprzecznego orzecznictwa i stanowiska organów podatkowych powstaje problem, w jaki sposób rozliczać pracowników. Czy przyjąć korzystną linię orzecznictwa i nie traktować opieki medycznej jako przychodu objętych nią pracowników. Trzeba mieć jednak na uwadze, że rozstrzygnięcie tej kwestii może nastąpić przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Przedstawione wyżej orzeczenia zostały wydane tylko przez Wojewódzkie Sądy Administracyjne. Zdaniem autora, z uwagi na odpowiedzialność płatnika w związku z pobraniem kwoty zaliczki niższej niż należna (w takim przypadku płatnik odpowiada za niepobrany podatek całym swoim majątkiem na podstawie art. 30 § 1 i § 3 Ordynacji podatkowej) bezpieczniej będzie, do czasu rozstrzygnięcia sporu interpretacyjnego, zaliczać świadczenia z tytułu opieki medycznej do przychodów pracowników. W przypadku korzystnego rozstrzygnięcia możliwe będzie wystąpienie o stwierdzenie nadpłaty.

Podstawa prawna

 • art. 229 § 6 Kodeksu pracy,
 • art. 11 ust. 1 ust. 2, art. 12 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.),
 • § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.),
 • art. 30 § 1 i § 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?