Kategorie

Wyrok SN z dnia 5 maja 2005 r. sygn. II UK 215/04

Przepis art. 32 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), dodany od dnia 1 lipca 2004 r. ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Przepis art. 32 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), dodany od dnia 1 lipca 2004 r. ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 121, poz. 1264), nie ma zastosowania do oceny nabycia przed tą datą prawa do emerytury na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.).

Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar

Sędziowie SN Krystyna Bednarczyk, Zbigniew Myszka (sprawozdawca).

Reklama

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 maja 2005 r. sprawy z wniosku Tadeusza Z. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w P. o emeryturę nauczycielską na skutek kasacji organu rentowego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 maja 2004 r. [...]

oddalił kasację i zasądził od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych-Oddziału w P. na rzecz ubezpieczonego Tadeusza Z. kwotę 120 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym.

Uzasadnienie

Reklama

Sąd Apelacyjny-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie wyrokiem z dnia 17 maja 2004 r. zmienił zaskarżony przez ubezpieczonego Tadeusza Z. wyrok Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie z dnia 24 marca 2003 r. oraz poprzedzającą go decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych-Oddziału w P. z dnia 3 września 2002 r. i przyznał ubezpieczonemu prawo do emerytury nauczycielskiej od dnia 1 września 2002 r. W sprawie tej ustalono, że w dniu 31 lipca 2002 r. ubezpieczony złożył wniosek o przyznanie mu emerytury, dołączając świadectwo pracy potwierdzające, że w okresie od dnia 1 września 1982 r. do dnia 31 sierpnia 2001 r. był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku nauczyciela praktycznej nauki zawodu. Organ rentowy ustalił, że w okresie tego zatrudnienia ubezpieczony pobierał wynagrodzenie w związku z korzystaniem ze zwolnienia lekarskiego, a ponadto z przedłożonego świadectwa pracy wynika, że w okresie od dnia 1 września 2001 r. do dnia 31 sierpnia 2002 r. przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia. Po odliczeniu tych okresów faktycznego niewykonywania pracy organ rentowy odmówił ubezpieczonemu przyznania prawa do emerytury nauczycielskiej.

Pogląd ten podzielił Sąd pierwszej instancji, uznając, że ustanawiając wymaganie 20 letniego okresu pracy w szczególnych warunkach ustawodawca miał na myśli przede wszystkim okres faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela. Świadczy o tym rozwiązanie przyjęte w Karcie Nauczyciela w przedmiocie ustalania stażu zawodowego nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego. Staż taki przerywają przypadki nieobecności nauczyciela w pracy powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy oraz urlopów innych niż wypoczynkowy, trwających dłużej niż 3 miesiące (art. 9d ust. 3 Karty Nauczyciela). W konsekwencji do nauczycielskiego zatrudnienia wymaganego do przyznania prawa do emerytury nauczycielskiej nie można zaliczyć okresów pobierania „zasiłków chorobowych”, jak i okresu przebywania na urlopie zdrowotnym.

Stanowiska tego nie podzielił Sąd Apelacyjny, który w uwzględnieniu apelacji ubezpieczonego przyznał mu prawo do emerytury nauczycielskiej, uwzględniając wymowę uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2003 r., III UZP 10/03 (OSNP 2004 nr 5, poz. 87), która stanowi o zaliczaniu okresów pobierania zasiłków chorobowych, a także okresów urlopów dla poratowania zdrowia jako okresów zatrudnienia nauczycielskiego, w których nauczyciel zachowuje status osoby wykonującej pracę w szczególnych warunkach. Zaliczenie ubezpieczonemu okresów niezdolności do pracy, za które pobrał „wynagrodzenie chorobowe”, a także okresu urlopu dla poratowania zdrowia, sprawiało, że ubezpieczony legitymuje się wymaganym stażem zatrudnienia nauczycielskiego koniecznym dla przyznania mu prawa do emerytury nauczycielskiej do dnia 1 września 2002 r. Podjęcie po tej dacie zatrudnienia na zmienionych warunkach nie stanowiło przeszkody do przyznania świadczenia emerytalnego, ponieważ ubezpieczony zmierzał do realizacji swych uprawnień emerytalnych i nie miał gwarancji, czy spełnił ustawowe warunki już we wrześniu 2002 r.

W kasacji organ rentowy zarzucił błędną wykładnię art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela wskutek przyjęcia, że „pojęcie 'wykonywania pracy' jest tożsame z 'niewykonywaniem pracy' z powodu pobierania zasiłku chorobowego i przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia, a tym samym że okresy te podlegają zaliczeniu do wymaganego wskazaną normą dwudziestoletniego okresu pracy w szczególnych warunkach”. Na tej podstawie skarżący wniósł o „uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Apelacyjnego w całości”. W sprawie zachodzi potrzeba ponownej wykładni art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela, który budził rozbieżności w orzecznictwie sądowym, a ponadto w aktualnym stanie prawnym mocą art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 121, poz. 1264), do art. 32 ustawy o emeryturach i rentach został dodany ust. 1a, który stanowi, że przy ustalaniu okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze nie uwzględnia się okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał po dniu 14 listopada 1991 r. wynagrodzenie lub świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a także okresów, w których z mocy przepisów szczególnych pracownik został zwolniony ze świadczenia pracy, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego. Norma ta podważa odmienną wykładnię art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela dokonaną przez Sąd Apelacyjny, która prowadzi do podziału ubezpieczonych na tych, którym zaliczono okresy pobierania zasiłków i urlopów dla poratowania zdrowia do okresów uprawniających do emerytur oraz tych, którzy po wejściu w życie dokonanej zmiany normatywnej, będą pozbawieni tej zaliczalności. Uzasadnienie projektu wprowadzonej zmiany legislacyjne także nie wyjaśnia, czy celem dodania ust. 1a do art. 32 ustawy o emeryturach i rentach z FUS było wprowadzenie nowych zasad, czy też odejście od wykładni dopuszczającej zaliczanie okresów niewykonywania pracy do nauczycielskiego zatrudnienia w szczególnym charakterze.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Kasacja nie jest uzasadniona. Stwierdzenie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego odbywa się według stanu prawnego obowiązującego na ogół w dniu wydania decyzji przez organ ubezpieczeń społecznych, która w rozpoznawanej sprawie została wydana 3 września 2002 r. Już z tej przyczyny przy ustalaniu prawa do nauczycielskiej emerytury, przysługującej ubezpieczonemu od dnia 1 września 2002 r., wyłączone było rozważanie oddziaływania zmiany normatywnej wynikającej z dodania ust. 1a do art. 32 ustawy o emeryturach i rentach, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2004 r., na interpretację wykonywania pracy przez nauczyciela w szczególnym charakterze w ujęciu art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela. Oznacza to, że dodany do art. 32 ustęp 1a ustawy o emeryturach i rentach, którego nie było w stanie prawnym obowiązującym w dacie ustalania uprawnień emerytalnych ubezpieczonego, nie mógł normatywnie oddziaływać na rozstrzygnięcie o jego prawie do emerytury nauczycielskiej. Oczywiste pogwałcenie kardynalnej zasady niedziałania prawa wstecz (lex retro non agit) stanowiłoby przeciwne rozumienie nowości normatywnej określonej w art. 32 ust. 1a, który zawiera jakościową zmianę obowiązującą dopiero od dnia 1 lipca 2004 r., że przy ustalaniu okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wyłącza się okresy faktycznego niewykonywania tej pracy, za które pracownik otrzymał po dniu 14 listopada 1991 r. wynagrodzenie lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz okresy, w których z mocy szczególnych przepisów prawa pracownik był zwolniony z pracy, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego. Ocena wpływu tej nowej regulacji normatywnej, (której nie można przypisać wstecznego interpretacyjnego oddziaływania na wcześniejsze prawne pojmowanie nauczycielskiego stażu pracy), na ewentualnie odmienną kwalifikację okresów faktycznego niewykonywania pracy w szczególnych warunkach w okresie trwania zatrudnienia nauczycielskiego dla celów ustalenia prawa do nauczycielskiej emerytury będzie możliwa i konieczna dopiero przy orzekaniu w kwestii nauczycielskich emerytur przysługujących po dniu jej wejścia w życie (tj. sygnalizowanej zmiany normatywnej).

W konsekwencji powyższego skład orzekający Sądu Najwyższego nie podzielił twierdzenia kasacji, jakoby w kwestii interpretacji art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela występowały jakiekolwiek rozbieżności w orzecznictwie sądowym, oraz podtrzymał utrwalone w judykaturze rozumienie okresu zatrudnienia dla celów ustalenia prawa do emerytury nauczycielskiej, które wymaga 30 letniego ogólnego stażu zatrudniania, w tym co najmniej 20 lat wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela (art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela), ustawowo zaliczanego do pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze (art. 86 tej Karty), wskazujące, że do okresu 20 lat pracy nauczycielskiej wlicza się okresy nieobecności w pracy spowodowane okresową niezdolnością do pracy, urlopem macierzyńskim oraz urlopem dla poratowania zdrowia (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 17 kwietnia 2002 r., II UKN 337/01, OSNP 2004 nr 1, poz. 8 i z dnia 30 lipca 2003 r., II UK 323/02, OSNP 2004 nr 11, poz. 197, a także uchwałę z dnia 27 listopada 2003 r., III UZP 10/03, OSNP 2004 nr 5, poz. 87). W powołanych judykatach Sąd Najwyższy zawarł wszechstronną i trafną argumentację, która wykluczała jako niedopuszczalną wykładnię rozszerzającą- bo bezpodstawnie wyłączającą z okresów nauczycielskiego zatrudnienia w szczególnych warunkach - okresy faktycznego niewykonywania tej pracy wskutek niezdolności do pracy lub korzystania z urlopów macierzyńskich lub urlopów dla poratowania zdrowia, które konstrukcyjnie stanowią przecież okresy pozostawania w zatrudnieniu nauczycielskim (art. 22 k.p.), a ponadto są ustawowo kwalifikowane jako okresy pracy nauczyciela zaliczanego do pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze (art. 86 ust. 1 Karty Nauczyciela). Trzeba zatem podkreślić, że dopuszczalność różnego traktowania tych samych okresów realizowanego stosunku pracy, będących niekwestionowanymi okresami pozostawania w zatrudnieniu, w porównaniu do stosunków ubezpieczenia społecznego, gdzie przy ustalaniu uprawnień bywa uwzględniany aspekt faktycznego niewykonywania pracy w ustawowo uregulowanych stanach prawnych (okresy niezdolności do pracy wskutek choroby lub okresy korzystania ze zwolnienia od świadczenia pracy na mocy przepisów szczególnych), powinna wynikać z jednoznacznej, wyraźnej, niedyskryminacyjnej i zgodnej z Konstytucją podstawy prawnej.

Mając powyższe na uwadze Sąd Najwyższy oddalił niemającą usprawiedliwionych podstaw kasację.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?