Kategorie

Postanowienie SN z dnia 13 maja 2005 r. sygn. II UZ 25/05

Kasacja podlega odrzuceniu (art. 3935 w związku z art. 3933 § 2 k.p.c.), jeżeli mimo wezwania sądu do „podania wartości zaskarżenia wraz ze sposobem jej wyliczenia" pełnomocnik wnioskodawcy podaje jedynie „szacunkową" kwotę, bez wskazania „sposobu wyliczenia" wartości przedmiotu zaskarżenia.

Kasacja podlega odrzuceniu (art. 3935 w związku z art. 3933 § 2 k.p.c.), jeżeli mimo wezwania sądu do „podania wartości zaskarżenia wraz ze sposobem jej wyliczenia" pełnomocnik wnioskodawcy podaje jedynie „szacunkową" kwotę, bez wskazania „sposobu wyliczenia" wartości przedmiotu zaskarżenia.

Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar

Sędziowie SN: Katarzyna Gonera, Andrzej Wasilewski (sprawozdawca)

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 maja 2005 r. sprawy z wniosku Zygmunta P. przeciwko Wojskowemu Biuru Emerytalnemu w S. o wysokość świadczenia, na skutek zażaleń wnioskodawcy na postanowienia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 lutego 2005 r. [...] oraz z dnia 10 sierpnia 2004 r. [...]

1. uchylił postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 lutego 2005 r. [...];

2. oddalił zażalenie na postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2004 r. [...].

Uzasadnienie

Reklama

Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 15 czerwca 2004 r. [...] oddalił apelację wnioskodawcy - Zygmunta P. od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie z dnia 12 listopada 2002 r. [...] oddalającego jego odwołanie od decyzji organu rentowego - Wojskowego Biura Emerytalnego w S. z dnia 25 lutego 1998 r., mocą której dokonano waloryzacji przysługującej wnioskodawcy emerytury wojskowej.

Następnie, pełnomocnik skarżącego pismem z dnia 5 sierpnia 2004 r. wniosła kasację od powyższego wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2004 r. W wyniku wezwania pełnomocnika skarżącego do uzupełnienia wniesionej kasacji poprzez określenie wartości przedmiotu zaskarżenia, w uzupełniającym kasację piśmie procesowym z dnia 20 stycznia 2005 r., które do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu wpłynęło w dniu 24 stycznia 2005 r., pełnomocnik skarżącego odmówiła określenia wartości przedmiotu zaskarżenia, oświadczając równocześnie, iż „ostateczne stanowisko powoda jest takie, że w sprawie niniejszej nie ma żadnej wartości przedmiotu sporu z braku podstaw prawnych do jej wykazania, wyliczenia czy naliczenia dopóty dopóki następca prawny pozwane Wojskowe Biuro Emerytalne w S. poprzedniego Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w K. nie wyda i nie doręczy do rąk powoda konstytutywnego odrębnego, prawotwórczego administracyjnego aktu prawnego - administracyjnej decyzji emerytalnej ustalającej prawo powoda do emerytury wojskowej (...)”. Z kolei, w dniu 1 lutego 2005 r. wpłynęło do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu pismo wnioskodawcy z dnia 29 stycznia 2005 r., w którym w nawiązaniu do treści kasacji wniesionej przez jego pełnomocnika w powyższej sprawie oświadcza on, iż „dla jasności sytuacji prawnej cofam w całości i odwołuję w całości fikcyjną, hipotetyczną wskazaną bez podstawy prawnej wartość przedmiotu sporu z treści pisma z dnia 23 grudnia 2004 r., kasację podtrzymuję w całości.”

Mając na uwadze treść powyższego pisma wnioskodawcy z dnia 29 stycznia 2005 r., Sąd Apelacyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 17 lutego 2005 r. [...] umorzył postępowanie kasacyjne, przyjąwszy że wnioskodawca cofnął kasację.

Pełnomocnik skarżącego pismem z dnia 28 lutego 2005 r., które wpłynęło do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w dniu 3 marca 2005 r., wniósł zażalenie na powyższe postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 lutego 2005 r., umarzające postępowanie kasacyjne od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2004 r., podnosząc w uzasadnieniu tego zażalenia, że - wbrew treści zaskarżonego postanowienia - powód nie cofnął kasacji w powyższej sprawie, natomiast „cofnął tylko i wyłącznie wskazane bez podstawy prawnej wartości przedmiotu sporu i pismem tym wniesionym do Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w Warszawie nie cofnął ani zażalenia w sprawie [...], ani nie cofnął kasacji w sprawie [...], a ustalenie jak i interpretacja Sądu Apelacyjnego III Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu treści pisma powoda z dnia 29 stycznia 2005 r. jest błędne, niewłaściwe, bezprawne i bezpodstawne oraz samowolne.”

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

1. Sąd Apelacyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 17 lutego 2005 r. [...] umorzył postępowanie wszczęte na skutek wniesionej przez pełnomocnika wnioskodawcy kasacji od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2004 r. [...] z tej przyczyny, że „pismem z dnia 29.01.2005 r. wnioskodawca Zygmunt P. cofnął wniesioną kasację w sprawie.” Tymczasem wnioskodawca w swym piśmie z dnia 29 stycznia 2005 r., które do Sądu Najwyższego wpłynęło w dniu 1 lutego 2005 r., wyraźnie oświadczył, że „dla jasności sytuacji prawnej cofam w całości i odwołuję w całości fikcyjną, hipotetyczną, wskazaną bez podstawy prawnej wartość przedmiotu sporu z treści pisma z dnia 23 grudnia 2004 r. Kasację podtrzymuję w całości.” W tej sytuacji, w rozpoznawanej sprawie brak było podstaw dla umorzenia postępowania kasacyjnego w rozpoznawanej sprawie z powodu cofnięcia przez wnioskodawcę wniesionej kasacji, a w konsekwencji zażalenie pełnomocnika wnioskodawcy na po-wyższe postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu postanowieniem z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie umorzenia postępowania kasacyjnego w tej sprawie okazało się zasadne.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd Najwyższy na podstawie art. 39815 § 1 w związku z art. 3941 § 3 k.p.c. orzekł jak w pkt 1 sentencji.

Reklama

2. W rozpoznawanej sprawie jest poza sporem, że Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 15 czerwca 2004 r. oddalił apelację wnioskodawcy od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie z dnia 12 listopada 2002 r., oddalającego jego odwołanie od decyzji organu rentowego - Wojskowego Biura Emerytalnego w S. z dnia 25 lutego 1998 r., mocą której organ rentowy dokonał „waloryzacji emerytury wojskowej” przysługującej wnioskodawcy. W konsekwencji, Sąd Apelacyjny w Poznaniu w uzasadnieniu postanowienia z dnia 10 sierpnia 2004 r. o odrzuceniu kasacji pełnomocnika wnioskodawcy od powyższego wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2004 r. stwierdził, że - wbrew wywodom kasacji - rozpoznawana sprawa nie jest sprawą ani o „przyznanie emerytury”, ani też o „objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego”, lecz sprawą o „waloryzację świadczenia emerytalnego”, przy czym wnioskodawca nie wykazał, aby wartość przedmiotu zaskarżenia wynosiła co najmniej dziesięć tysięcy złotych, a w tej sytuacji kasacja w tej sprawie jest niedopuszczalna (art. 3921 § 1 k.p.c.).

W wyniku rozpoznania zażalenia wnioskodawcy na powyższe postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2004 r. o odrzuceniu kasacji, Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 25 listopada 2004 r. (II UZ 52/04) zwrócił akta sprawy Sądowi Apelacyjnemu w Poznaniu „celem wezwania pełnomocnika wnioskodawcy o podanie wartości przedmiotu zaskarżenia wraz ze sposobem wyliczenia”, w następstwie czego w piśmie procesowym z dnia 23 grudnia 2004 r., które do Sądu Apelacyjnego wpłynęło w dniu 27 grudnia 2004 r. [...], pełnomocnik wnioskodawcy oświadczyła, iż: „określa szacunkowo różnicę miesięczną między dochodzonym, a otrzymywanym świadczeniem na wysokość 1.000,00 zł miesięcznie. Czyli zgodnie z art. 22 k.p.c. wartość przedmiotu zaskarżenia w kasacji stanowi w przybliżeniu 12.000,00 zł. Ponadto powód wyjaśnia, że określa wartość przedmiotu sporu na kwotę 20.000,00 zł. Świadczenie miesięczne powoda (tj. wysokość emerytury lub renty) nie została nigdy ustalona”. Natomiast organ rentowy, w piśmie procesowym z dnia 5 stycznia 2005 r., które wpłynęło do Sądu Apelacyjnego w dniu 10 stycznia 2005 r. [...], nawiązując do powyższego pisma procesowego pełnomocnika wnioskodawcy, oświadczył, że „organ rentowy w piśmie procesowym z dnia 25 maja 1998 r. wskazał podstawę prawną waloryzacji oraz dokonał szczegółowego wyliczenia skutków tej operacji. Organ rentowy zarówno w zaskarżonej decyzji, jak i we wskazanym piśmie procesowym określił konkretne stawki uposażenia, oraz dokonał stosownych działań matematycznych. Dlatego ubezpieczony dysponując takimi danymi winien wyliczyć konkretnie wartość przedmiotu zaskarżenia. Organ rentowy (...) zauważa również, że nie do przyjęcia jest twierdzenie ubezpieczonego, iż wskutek dokonanej w 1998 r. waloryzacji emerytury zaniżył jej wysokość o 1.000 zł miesięcznie. Takiemu rozumowaniu przeczy chociażby zestawienie wysokości świadczenia brutto wyliczonego przez organ rentowy na 1.244,85 zł z wielkością zaniżenia wskazanego przez ubezpieczonego - 1.000 zł.” Następnie: (a) wnioskodawca w piśmie procesowym z dnia z dnia 29 stycznia 2005 r., które do Sądu Najwyższego wpłynęło w dniu 1 lutego 2005 r., oświadczył, że „dla jasności sytuacji prawnej cofam w całości i odwołuję w całości fikcyjną, hipotetyczną, wskazaną bez podstawy prawnej wartość przedmiotu sporu z treści pisma z dnia 23 grudnia 2004 r.”; (b) z kolei, pełnomocnik wnioskodawcy w zażaleniu z dnia 28 lutego 2005 r. na postanowienie Sądu Apelacyjnego z dnia 17 lutego 2005 r. o umorzeniu postępowania kasacyjnego, które do Sądu Apelacyjnego wpłynęło w dniu 3 marca 2005 r., potwierdziła, iż wnioskodawca „cofnął tylko i wyłącznie wskazane bez podstawy prawnej wartości przedmiotu sporu”; (c) wreszcie, wnioskodawca w piśmie procesowym z dnia 2 maja 2005 r., które do Sądu Najwyższego wpłynęło w dniu 4 maja 2005 r., oświadczył, iż „wskazuje, że Wojskowe Biuro Emerytalne w S. (...) wypłaciło do rąk powoda świadczenie pieniężne zaliczkowo zabezpieczające w kwocie 1.244,85 zł PLN miesięcznie brutto, co pomnożone przez 12 miesięcy w stosunku rocznym dało kwotę 14.938,20 zł PLN, która to kwota spełnia ustawowy warunek formalny wniesionych przez pełnomocnika powoda kasacji i zażaleń co do zakresu wysokości przedmiotu zaskarżenia.”

Powyższe ustalenia dają podstawę do stwierdzenia, że pełnomocnik powoda nie uczyniła zadość wezwaniu Sądu Apelacyjnego do uzupełnienia kasacji poprzez „podanie wartości przedmiotu zaskarżenia wraz ze sposobem wyliczenia”, bowiem w swym piśmie procesowym z dnia 23 grudnia 2004 r., które do Sądu Apelacyjnego wpłynęło w dniu 27 grudnia 2004 r. [...], sama oświadczyła, że jedynie określa „szacunkowo różnicę miesięczną między dochodzonym, a otrzymywanym świadczeniem na wysokość 1.000,00 zł miesięcznie”, bez podania „sposobu wyliczenia” wartości przedmiotu zaskarżenia. W tej sytuacji, kasacja podlegała odrzuceniu na podstawie art. 3935 w związku z art. 3933 § 2 k.p.c. Tym samym, w rozpoznawanej sprawie postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2004 r. o odrzuceniu kasacji okazało się trafne.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd Najwyższy na podstawie art. 39814 w związku art. 3941 § 3 k.p.c. z orzekł jak w pkt 2 sentencji.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?