Kategorie

Wyrok SN z dnia 25 lipca 2006 r., sygn. I UK 5/06

Wstępnym warunkiem ustalenia, czy inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą wojskową, jest stwierdzenie, że żołnierz stał się inwalidą w okresie, w którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwa­lidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 ze zm.).  

Wstępnym warunkiem ustalenia, czy inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą wojskową, jest stwierdzenie, że żołnierz stał się inwalidą w okresie, w którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwa­lidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 ze zm.).

 

Przewodniczący SSN Teresa Flemming-Kulesza,

Sędziowie SN: Zbigniew Hajn, Andrzej Wróbel (sprawozdawca).

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lipca 2006 r. sprawy z odwołania Ryszarda C. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w C. o rentę w związku ze służbą wojskową, na skutek skargi kasacyjnej ubezpieczonego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 września 2005 r. [...]

oddalił skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Reklama

Zakład Ubezpieczeń Społecznych-Oddział w C. (pozwany) decyzją z dnia 19 czerwca 2003 r. odmówił Ryszardowi C. (ubezpieczony) przyznania renty inwalidy wojskowego, gdyż stwierdzona przez lekarza orzecznika częściowa niezdolność do pracy nie pozostaje w związku ze służbą wojskową.

Reklama

Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie wyro­kiem z dnia 8 listopada 2004 r. [...] zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznał ubezpieczonemu od dnia 1 kwietnia 2003 r. prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku ze służbą wojskową na stałe. W ocenie Sądu, spór w roz­poznawanej sprawie sprowadza się do ustalenia, czy niezdolność do pracy stwier­dzona u ubezpieczonego ma związek ze służbą wojskową, tzn. czy powstała w cza­sie służby wojskowej bądź najdalej w ciągu trzech lat od jej zakończenia. Oceniając stan zdrowia ubezpieczonego Sąd oparł się na opinii biegłych lekarzy, którzy stwier­dzili, że ubezpieczony jest częściowo niezdolny do pracy w związku ze służbą wojskową. Z opinii biegłych i akt rentowych wynika, że „po zaistnieniu wypadku u odwołującego stwierdzono inwalidztwo z punktu widzenia lekarskiego, a grupy inwalidzkiej nie przyznano tylko dlatego, że ze względu na ówczesne przepisy byłoby to nieko­rzystne dla ubezpieczonego”.

Sąd Apelacyjny-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach wyro­kiem z dnia 22 września 2005 r. [...] zmienił zaskarżony apelacją pozwanego powyższy wyrok i oddalił odwołanie. Sąd uznał, że z akt rentowych nie wynika, by ubezpie­czony pobierał rentę inwalidzką w związku ze służbą wojskową. Nawet jednak, gdyby przyjąć, że przeciwne twierdzenie ubezpieczonego jest zgodne z prawdą, to brak jest podstaw do przyjęcia, że takie inwalidztwo istniało nadal do dnia zgłoszenia wniosku o rentę wojskową. Ubezpieczony kontynuował bowiem przez wiele lat pracę zarobkową, a przepis art. 12 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych „eksponuje nie biologiczną niesprawność organizmu ale zawodową niezdolność do zarobkowania”. Sąd wskazał, że prawomocną decyzją z dnia 17 grudnia 1992 r. odmówiono ubezpieczonemu renty wojskowej właśnie z powodu braku inwa­lidztwa związanego ze służbą wojskową. Przy rozpoznawaniu wniosku o tę rentę za­liczono wprawdzie wówczas ubezpieczonego do trzeciej grupy inwalidów, lecz z ogólnego stanu zdrowia.

Ubezpieczony zaskarżył w całości powyższy wyrok skargą kasacyjną, w której zarzucił naruszenie prawa materialnego przez błędna interpretację i niewłaściwe za­stosowanie art. 12 ust. 3 oraz art. 13 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i art. 30 ustawy o zaopatrzeniu inwalidów i wojennych oraz naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 227 k.p.c. W ocenie skarżącego inwalidztwo ubezpieczonego powstało w bezpośrednim związku przyczynowym i czasowym z wypadkiem doznanym w czasie służby wojskowej. Sąd nie ustalił okoliczności istotnych w świetle art. 12 i 13 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a mianowicie nie rozważył, że w sprawie nie chodzi o ustalenie niezdolności do jakiejkolwiek pracy, ale do pracy podobnej do poprzednio wykonywanej i stwarzającej podobne możliwości zarobkowe.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna nie ma uzasadnionych podstaw. Nie jest trafny zarzut naru­szenia zaskarżonym wyrokiem przepisu art. 227 k.p.c. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że przepis ten może być podstawą skargi kasacyjnej tylko w wyjątkowych wypadkach, a mianowicie, gdy sąd oddala wnioski dowodowe zmierzające do wyjaśnienia istotnych okoliczności sprawy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2001 r., I PKN 299/00, OSNAPiUS 2002 nr 23, poz. 573). Tymczasem skarżący nie twierdzi, że w rozpoznawanej sprawie Sąd oddalił jakikolwiek wniosek dowodowy dotyczący okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, lecz jedynie, że Sąd nie ustalił „niezdolności do pracy podobnej do poprzednio wykonywanej i stwarzającej podobne możliwości zarobkowe.” Należy także wskazać, że zgodnie z bardziej restryktywnym stanowiskiem Sądu Najwyższego, przepis art. 227 k.p.c. w ogóle nie może być przedmiotem naruszenia przez sąd, ponieważ nie jest on źródłem obowiązków ani uprawnień jurysdykcyjnych, lecz w istocie określa wolę usta­wodawcy ograniczenia kręgu faktów, które mogą być przedmiotem dowodu w postępowaniu cywilnym (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2004 r., IV CK 75/04).

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego (por. np. wyrok z dnia 19 grudnia 2000 r. II UKN 146/00, OSNAPiUS 2002 nr 16, poz. 391) ustalenie czy inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą wojskową, a więc jest następstwem wypadku w czasie służby wojskowej lub następstwem chorób spowodowanych właściwościami lub warunkami służby może być dokonane dopiero wówczas, gdy zosta­nie stwierdzone, że żołnierz stał się inwalidą w okresie, o którym mowa w art. 30 pkt 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (jednolity tekst: Dz.U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68 ze zm.). Osoba, która nie jest inwalidą wojskowym w rozumieniu art. 30 ust. 1, nie ma prawa do renty, o której mowa w art. 35 ust. 1. Skoro zatem Sąd drugiej instancji ustalił, że brak jest podstaw do przyjęcia, że inwalidztwo istniało „nadal”, czyli od dnia wypadku w służbie wojskowej, tj. od dnia 29 czerwca 1963 r., to zarzut naruszenia przepisu art. 30 ust. 1 tej ustawy jest nieuzasadniony. Należy ponadto wskazać, że powołanie się Sądu w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku na przepis art. 30 ust. 1 powołanej ustawy wskazuje, że podstawą nieuwzględnienia żądania nie jest brak związku przy­czynowego między niezdolnością do pracy a warunkami lub właściwościami służby wojskowej, lecz brak związku czasowego, o którym mowa w tym przepisie. Związek ten polega na tym, że niezdolność do pracy spowodowana chorobą, która wystąpiła w czasie służby wojskowej, musi powstać w ciągu trzech lat po zwolnieniu ze służby wojskowej. Tymczasem ubezpieczony nie twierdzi, że w tej dacie był niezdolny do pracy. Nie kwestionuje też prawomocnej decyzji z dnia 17 grudnia 1992 r., którą od­mówiono ubezpieczonemu prawa do renty wojskowej inwalidzkiej z powodu braku inwalidztwa związanego ze służbą wojskową, przez co należy rozumieć związek czasowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy.

Biorąc powyższe pod rozwagę, Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?