Kategorie

Wyrok SN z dnia 4 marca 2004 r. sygn. III KRS 2/03

Stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy do celów rentowych (Dz.U. Nr 99, poz. 612) od orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków sędziego z powodu choroby nie przysługuje

Stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy do celów rentowych (Dz.U. Nr 99, poz. 612) od orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków sędziego z powodu choroby nie przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Krajowa Rada Sądownictwa, podejmująca uchwałę o przeniesieniu sędziego w stan spoczynku, nie jest organem rentowym w rozumieniu art. 476 § 2 k.p.c.

Przewodniczący SSN Jerzy Kwaśniewski

Sędziowie SN: Maria Tyszel (sprawozdawca), Andrzej Wróbel

Sąd Najwyższy, w sprawie z odwołania Marii K. od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa [...] z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie przeniesienia sędziego w stan spoczynku, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 4 marca 2004 r,

oddalił odwołanie.

Uzasadnienie

Reklama

Krajowa Rada Sądownictwa (jednogłośnie) uchwałą z dnia 11 czerwca 2002 r. [...] postanowiła przenieść w stan spoczynku sędziego Sądu Okręgowego w S. Marię Jolantę K., stosownie do art. 73 § 1 w związku z art. 70 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.-zwanej dalej u.s.p.) wobec orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 maja 2002 r, że jest ona trwale niezdolna do pełnienia obowiązków sędziego z powodu choroby.

W odwołaniu do Sądu Najwyższego sędzia Maria K. wniosła o uchylenie zaskarżonej uchwały i przekazanie sprawy do merytorycznego rozpoznania „celem umożliwienia ustalenia prawidłowej daty przejścia w stan spoczynku", zarzucając uchwale „naruszenia wskazanych w uzasadnieniu przepisów prawa materialnego przez błędne ich zastosowanie, oraz przepisów prawa procesowego, co miało istotny wpływ na wynik sprawy skutkujący w konsekwencji przedwczesnym przeniesieniem (...) w stan spoczynku".

Rozpoznając odwołanie Sąd Najwyższy wziął pod uwagę, co następuje:

Reklama

Na podstawie art. 13 ust.6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 100, poz.1082 -zwanej dalej ustawą o KRS), w postępowaniu przed Sądem Najwyższym stosuje się przepisy k.p.c. o kasacji co oznacza, że zakres rozpoznania sprawy wyznaczają przytoczone podstawy kasacyjne, czyli podniesione w odwołaniu zarzuty naruszenia konkretnie wskazanych przepisów prawa. Z urzędu Sąd Najwyższy bierze pod rozwagę tylko nieważność postępowania, (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2002 r, III KRS 1/02). Skład orzekający w sprawie podziela wyrażony w tym wyroku pogląd, że regulacja proceduralna wynikająca z art. 13 ustawy o KRS (sprzeczność uchwały z prawem, jako jedyna podstawa odwołania, określenie sposobu rozstrzygnięcia - uchylenie zaskarżonej decyzji lub oddalenie odwołania), w sposób jednoznaczny ogranicza kognicję Sądu Najwyższego jedynie do kontroli legalności zaskarżonej uchwały, czyli jej zgodności z prawem, nie zezwalając na dokonywanie oceny jej merytorycznej zasadności lub słuszności.

Odwołująca się nie kwestionuje legalności przeniesienia jej w stan spoczynku wobec trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków sędziego z powodu choroby. Przedmiotem zaskarżenia jest data, z jaką to przeniesienie nastąpiło. Wszystkie podniesione w odwołaniu zarzuty są bezzasadne. Zarzut, że z wnioskiem o zbadanie zdolności odwołującej się do dalszego pełnienia obowiązków sędziego wystąpił - z naruszeniem art. 70 § 2 p.u.s.p.- pismami z 2 i 17 kwietnia 2002 r, Prezes Sądu Okręgowego w S. jest nieprawdziwy. Pisma te nie były wnioskiem Prezesa, lecz wyłącznie realizacją przez niego uchwały Kolegium Sądu Okręgowego w S., jednogłośnie podjętej w dniu 22 marca 2002 r. Okoliczność, że Prezes do wniosku nie dołączył dokumentacji lekarskiej, o jakiej stanowi § 2 ust.3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 sierpnia 1997 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych (Dz.U. Nr 99, poz. 612) jest bez znaczenia w rozpatrywanej sprawie. Sąd Najwyższy zwraca uwagę, że przepis ten generalnie jest adresowany do osób ubiegających się o świadczenia z ubezpieczenia społecznego (zaopatrzenia), a ponadto ze sformułowania przepisu: „do wniosku powinna być dołączona dokumentacja" w żaden sposób nie wynika, że jej niedołączenie uniemożliwia lekarzowi orzecznikowi wydanie orzeczenia o stanie zdrowia osoby skierowanej na badanie. Dla uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia sędziego nie jest wymagane przedłożenie lekarzowi orzecznikowi uchwały właściwego kolegium sądu, ani też przedłożenie dokumentacji lekarskiej dotyczącej sędziego poddawanego badaniu. Jest bowiem oczywiste, że ani Kolegium, ani Prezes Sądu z reguły nie mają a nawet nie mogą mieć, wystarczającej wiedzy o przebiegu leczenia sędziego, pozwalającej na dołączenia do wniosku takiej dokumentacji. Dlatego też najbardziej uprawnionym sposobem zapoznania się z nią przez lekarza orzecznika jest jej przedłożenie przez osobę poddawaną badaniu.

Chybiony całkowicie jest pogląd odwołującej się, że kolegium Sądu Okręgowego „mogłoby skutecznie złożyć do Krajowej Rady Sądownictwa wniosek o przeniesienie w stan spoczynku dopiero po upływie miesięcznego terminu od doręczenia jej orzeczenia lekarza orzecznika". Powołane wyżej rozporządzenie z 7 sierpnia 1997 r. nie przewiduje możliwości wniesienia odwołania od orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, orzeczenie to podlega kontroli wyłącznie w trybie nadzoru z § 11 tego rozporządzenia. Pozostałe zarzuty odwołania wynikają z przekonania odwołującej się, że przeniesienie sędziego w stan spoczynku jest sprawą z zakresu ubezpieczeń społecznych. Przekonanie to jest błędne. Katalog spraw z tego zakresu określa art. 476 § 2 - 5 k.p.c. Stosownie do niego, uposażenie sędziego w stanie spoczynku nie jest ani świadczeniem z ubezpieczeń społecznych, ani emeryturą lub rentą ani też innym świadczeniem w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w § 2, Krajowa Rada Sądownicza, podejmująca uchwałę o przeniesieniu sędziego w stan spoczynku, nie jest organem emerytalnym o jakim mowa w § 4, a odwołująca się nie jest „ubezpieczonym" w rozumieniu § 5 pkt 2 tegoż przepisu. Skoro przeniesienie sędziego w stan spoczynku nie jest sprawą z zakresu ubezpieczeń społecznych, o jakiej stanowi art. 476 § 2 k.p.c., to brak jest podstawy prawnej do przyjęcia, że na podstawie art. 4779 k.p.c. odwołującej się przysługiwało prawo odwołania się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Podniesiony w odwołaniu zarzut naruszenia tego przepisu jest więc chybiony. Podkreślić trzeba, że orzeczenie o niezdolności do pracy, w tym także niezdolności do wykonywania zawodu sędziego, nie jest decyzją organu rentowego dotyczącą spraw wymienionych w art. 476 § 2 k.p.c., rzecz nie dotyczy więc sprawy, w której przysługuje odwołanie rozpoznawane przez sąd pracy i ubezpieczeń społecznych w postępowaniu zainicjowanym w sposób przewidziany w art. 4779 k.p.c.

Konsekwencją błędnego poglądu odwołującej się, co do jej prawa odwołania się od orzeczenia lekarskiego, jest zarzut naruszenia zaskarżoną uchwałą przepisów o prawomocności orzeczeń, (art. 363 §1 w związku z art. 4779 §1 k.p.c.)". Odwołująca się nie dostrzega, że przymiot prawomocności z art. 363 § 1 k.p.c. odnosi się wyłącznie do orzeczeń sądowych i nie dotyczy uchwał Krajowej Rady Sądownictwa. Postępowanie przed Radą nie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego lecz jest uregulowane rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa oraz postępowania przed Radą(Dz.U. Nr 152, poz. 1725 - zwanego dalej rozporządzeniem). Ani jego §14, odnoszący się do przeniesienia sędziego w stan spoczynku, ani żaden inny przepis tego rozporządzenia, jak również ustawy o KRS, nie uzależnia wykonania uchwał podejmowanych w sprawach indywidualnych od ich prawomocności.

Kolejny zarzut odwołania, dotyczący doręczenia odwołującej się zaskarżonej uchwały, został przedstawiony w sposób nie poddający się kontroli kasacyjnej. Według § 15 ust. 1 rozporządzenia „pisma w sprawach rozpatrywanych przez Radę doręcza się uczestnikom postępowania za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Pisma adresowane do sędziów doręcza się za pośrednictwem prezesów właściwych sądów." Przepis nie zawiera podziału na pisma „zwykłe" i inne, dlatego niezrozumiały jest pogląd odwołującej się, że „uchwała rady nie należy do „zwykłych" pism w toku postępowania, o których jest mowa w § 15 ust. 1 rozporządzenia", a jej doręczenie listem poleconym (za pokwitowaniem odbioru) za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego jest naruszeniem § 21 ust. 4 rozporządzenia. W świetle tego przepisu, każde pismo adresowane do sędziów w ich sprawach rozpatrywanych przez Radę doręcza się za pośrednictwem prezesa sądu, za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

Bezzasadny natomiast jest zarzut uchybienia przez Radę § 21 ust. 2 rozporządzenia. Stosownie do zdania drugiego tego przepisu do uchwał dotyczących spraw indywidualnych (innych niż wymienione w ust. 1, który nie dotyczy odwołującej się) dołącza się „odpis protokołu komisji skrutacyjnej lub wypis z protokołu posiedzenia zawierający wskazania liczby członków Rady biorących udział w jej podjęciu oraz wyniki głosowania." Skład orzekający nie podziela poglądu odwołującej się, że „zawarta w sentencji uchwały wzmianka o liczbie osób głosujących, oraz ilości głosów oddanych prowadzi do obejścia" § 21 ust. 2 rozporządzenia. Przytoczona w wypisie wzmianka o liczbie członków Rady uczestniczących w podjęciu uchwały i o wyniku głosowania czyni zadość wymaganiu dołączenia do uchwały wypisu z protokołu posiedzenia, zawiera bowiem te informacje, jakich wymaga ten przepis.

Pozbawiony znaczenia prawnego jest kolejny zarzut odwołania, że „nie da się wykluczyć naruszenia dalszych przepisów jak np. § 17 ust. 2 rozporządzenia". Odwołująca się nie wykazała, ani w jaki sposób przepis ten (odnoszący się do zasad rozpoznawania przez Krajową Radę Sądownictwa spraw indywidualnych) został naruszony ani istotności wpływu takiego naruszenia na wynik sprawy. „Ewentualność" naruszenia jakiegokolwiek przepisu nie jest podstawą kasacyjną i nie jest rolą Sądu Najwyższego poszukiwanie naruszeń nieskonkretyzowanych w kasacji.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Najwyższy uznając, że zaskarżona uchwała została podjęta w granicach przysługujących Krajowej Rady Sądownictwa uprawnień ustawowych, a żaden z postawionych jej zarzutów nie jest usprawiedliwiony, na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy o KRS orzekł jak w sentencji.

Źródło: Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL jest zgodne z konstytucją.

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online na praca.gov.pl

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Ustawa ta ma pozwolić mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, a także osobom fizycznym, zatrudniającym pracowników, czy zleceniobiorców, na zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów na portalu praca.gov.pl. Ten nowy sposób zawierania ww. umów ma być dodatkową opcją dla wspomnianych pracodawców i zleceniodawców. Zawsze będzie można zatrudnić pracownika czy zleceniobiorcę w tradycyjny sposób. Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2021 r.

  Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

  Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

  HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

  HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?