Kategorie

Ocena ryzyka musi uwzględniać indywidualne cechy pracownika

Pracodawca powinien zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia podwładnym w miejscu wykonywania pracy. Dlatego jego obowiązkiem jest przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego poszczególnych stanowisk pracy. Dokonując jej na określonym stanowisku, należy przeprowadzić najpierw oceny cząstkowe. Trzeba określić ryzyko dla zdrowia lub bezpieczeństwa, jakie stwarzają czynniki występujące przy wykonywaniu pracy. Ponadto pracodawca jest również zobowiązany udokumentować przeprowadzone czynności, tworząc kartę oceny ryzyka zawodowego pracownika. Z wykonaniem powyższych zadań może mieć wiele problemów.
Zakres regulacji

Obowiązek szacowania ryzyka, jakie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników, wynika z Dyrektywy Rady UE 89/391/EWG z 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. Przepisy wewnętrzne państw członkowskich UE, dotyczące oceny ryzyka zawodowego, nie mogą być mniej restrykcyjne niż te zawarte w dyrektywie.

Firmy działające w Polsce muszą zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i higienę pracy, w szczególności przez zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą, właściwą organizację pracy, stosowanie koniecznych środków profilaktycznych oraz informowanie i szkolenie pracowników. Obowiązek ten powinien być realizowany nie tylko poprzez dokonanie oceny ryzyka zawodowego, ale także m.in. stosowanie w zakładzie nowych rozwiązań technicznych oraz dostosowanie warunków i procesów pracy do możliwości pracownika.

Obowiązki oceniającego
Reklama

Rozporządzenie z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przewiduje, że pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach. W szczególności musi on oszacować zagrożenia związane z wyposażeniem stanowisk i miejsc pracy, zmianą organizacji pracy oraz doborem stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych.

Po przeprowadzeniu oceny firma powinna zastosować środki profilaktyczne, zmienić metody lub organizację pracy, tak aby zapewnić pracownikom jak najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Pracodawca musi też prowadzić dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych.


Konieczne informacje
Pracodawca, który przystępuje do oceny ryzyka zawodowego danego stanowiska pracy, powinien najpierw zebrać informacje niezbędne do jej prawidłowego przeprowadzenia. Musi on ustalić lokalizację stanowiska pracy lub realizowanych na nim zadań oraz zebrać dostępne informacje o osobach pracujących na konkretnym stanowisku.

Ważne jest, aby określił, czy pracownik nie jest osobą szczególnie podatną na oddziaływanie zagrożeń (np. kobietą w ciąży, młodocianym, osobą niepełnosprawną). W trakcie zbierania danych należy też pamiętać o pracownikach zatrudnionych na niepełny etat, podwykonawcach, osobach odwiedzających przedsiębiorstwo oraz pracownikach zatrudnionych poza siedzibą przedsiębiorstwa (np. przedstawicielach handlowych itp.).

Źródłem takich informacji mogą być wyniki pomiarów czynników szkodliwych lub niebezpiecznych występujących na stanowisku pracy (dokonuje ich Państwowa Inspekcja Sanitarna na wniosek pracodawcy), dokumentacja wypadków przy pracy i chorób zawodowych, instrukcje stanowiskowe oraz dane techniczne o używanych maszynach i urządzeniach. Pracodawca może uzyskać takie dane również po przeprowadzeniu wywiadów z pracownikami oraz obserwacji stanowisk pracy i zadań na nich wykonywanych.

Zakres dokumentu potwierdzającego ocenę ryzyka zawodowego
• stosowane maszyny, narzędzia i materiały,
• wykonywane zadania,
• występujące na stanowisku niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy,
• stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej,
• osoby pracujące na tym stanowisku,

• wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,

• data przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.

Sprawdzanie zagrożeń
Kolejnym etapem oceny jest identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy. Aby jej dokonać,
pracodawca musi posłużyć się listą kontrolną zagrożeń. Są one dostępne m.in. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Ich wypełnienie pomaga w określeniu, jakie zagrożenia występują na danym stanowisku pracy. Jeżeli pracodawca jest pewny, że na terenie jego zakładu pracy występuje konkretne zagrożenie, powinien zaznaczyć TAK. Jeśli nie - wówczas zaznacza rubrykę NIE. W sytuacji gdy pracodawca nie jest pewien, czy dane zagrożenie występuje na stanowisku pracy, powinien poszukać dodatkowych informacji na temat konkretnego czynnika zagrażającego zdrowiu lub życiu podwładnego. Są one dostępne m.in. na stronie internetowej CIOP (www.ciop.pl), oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (hwi.osha.europa.eu).

Oszacowanie ryzyka
Kiedy pracodawca zidentyfikuje już zagrożenia występujące na danym stanowisku, musi oszacować ryzyko związane z pracą na nim. Aby określić, czy ryzyko jest małe, średnie czy też duże, należy ustalić, jak duże jest prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych następstw zagrożeń oraz jak ciężkie mogą one być.
Reklama

Mało prawdopodobne następstwa nie powinny wystąpić podczas całego okresu aktywności zawodowej pracownika. Prawdopodobne następstwa zagrożeń to takie, które mogą wystąpić nie częściej niż kilkakrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika. Natomiast wysoce prawdopodobne następstwa zagrożeń to te skutki, które mogą wystąpić wielokrotnie podczas okresu aktywności zawodowej pracownika.

Z kolei ciężkość następstw jest mała (jeżeli powstające w wyniku zagrożeń urazy i choroby nie powodują długotrwałych dolegliwości i absencji w pracy), średnia (jeśli powstające w wyniku zagrożeń urazy i choroby powodują niewielkie, ale długotrwałe lub nawracające okresowo dolegliwości i są związane z krótkimi okresami absencji) lub duża (jeżeli powstające w wyniku zagrożeń urazy i choroby powodują ciężkie i stałe dolegliwości lub śmierć).

Aby ustalić stopień ryzyka zawodowego (małe, średnie, duże), należy porównać prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych następstw oraz ich ciężkość.


Substancje w powietrzu

Pracodawcy mogą też bardziej szczegółowo oszacować ryzyko zawodowe związane z danym zagrożeniem, np. spowodowane obecnością substancji chemicznych w powietrzu. Dla przykładu dokonamy oszacowania ryzyka zawodowego ze względu na obecność tlenku węgla (czadu) w miejscu pracy.

Pierwszym etapem takiej oceny będzie dokonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia pracownika. W tym celu pracodawca powinien zgłosić się do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Na jego wniosek PIS dokonuje pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników na danym stanowisku i przekazuje mu wyniki takich badań.

W przypadku sprawdzania poziomu tlenku węgla inspekcja dokona pomiaru średniej wartości stężenia w powietrzu w ciągu zmiany roboczej (8 godz.) oraz średniej wartości najwyższego stężenia chwilowego (występującego w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż dwa razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż godzina). Przyjmijmy, że pierwszy z wymienionych pomiarów wyniósł 12 mg/m sześc. amoniaku w czasie zmiany roboczej, a drugi - 72 mg/m sześc.

Najwyższe stężenia

Pracodawca musi określić, czy ryzyko zawodowe związane z pracą na danym stanowisku jest duże, średnie lub małe. W tym celu musi on porównać wyniki badań przeprowadzonych przez PIS z wartościami najwyższych dopuszczalnych stężeń (średniej i chwilowej) zawartymi w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Wynika z niego, że najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) tlenku wegla, czyli średnia wartość stężenia w trakcie zmiany roboczej, która nie powinna spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz jego przyszłych pokoleń wynosi 23 mg/m sześc. Z kolei najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe wynosi 117 mg/m sześc.

Ryzyko zawodowe będzie duże, jeśli średnie stężenie w ciągu zmiany roboczej lub średnie stężenie chwilowe jest wyższe od odpowiednio: najwyższego dopuszczalnego stężenia oraz najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego. W podanym przykładzie pomiary tlenku węgla wskazały, że stężenia te są niższe. W takim przypadku pracodawca wyklucza ryzyko zawodowe duże i może przystąpić do określenia, czy jest ono średnie lub małe.

Jeżeli średnie stężenie w ciągu zmiany roboczej i średnie stężenie chwilowe nie jest mniejsze od połowy najwyższych dopuszczalnych stężeń średnich i chwilowych, wówczas ryzyko zawodowe pracy na danym stanowisku należy określić jako średnie. Jeśli zaś stężenia te są mniejsze od połowy najwyższych dopuszczalnych norm, wówczas ryzyko to będzie małe.

W podanym przykładzie średnie stężenie tlenku węgla w trakcie zmiany roboczej (12 mg/m sześc.) jest większe od połowy najwyższego dopuszczalnego stężenia. Z kolei stężenie chwilowe jest wyższe od połowy najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego. Ze względu na stężenie tlenku węgla w powietrzu pracodawca powinien więc określić ryzyko zawodowe pracy na tym stanowisku jako średnie.

Lista kontrolna zagrożeń
Ustalenie stopnia ryzyka zawodowego
Indywidualna ocena

Przytoczony przykład oszacowania ryzyka zawodowego ma jedynie przykładowy charakter. Rzadko bowiem zdarza się, że na danym stanowisku pracy występuje zagrożenie tylko jednym czynnikiem, np. chemicznym czy hałasem. W przypadku gdy takich zagrożeń jest więcej, pracodawca powinien dokonać oceny każdego z nich, przeanalizować je oraz zsumować wyniki. Dopiero wtedy może przeprowadzić łączną ocenę zagrożeń i określić ryzyko zawodowe dla danego stanowiska pracy.

Dodatkowo pracodawcy powinni pamiętać, że takie samo stanowisko pracy, ale w dwóch różnych zakładach, lub nawet w innej części tego samego obiektu, wymaga odrębnej oceny ryzyka. Środowisko pracy zależy przecież od wielu czynników, które jak np. hałas, są bardzo zmienne.

Choć pracodawca ocenia ryzyko zawodowe związane z pracą na danym stanowisku, to jednak w trakcie oceny musi też brać pod uwagę kwalifikacje, stan zdrowia czy też wiek osoby, która będzie wykonywać pracę. W szczególności powinien inaczej oszacować ryzyko dla konkretnych grup pracowników, takich jak np. młodociani czy kobiety w ciąży lub w okresie karmienia. Tych pracowników obowiązują inne dopuszczalne wartości stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia. Nie mogą oni także pracować w warunkach narażenia na określoną substancję chemiczną. W niektórych sytuacjach ryzyko zawodowe ich stanowiska pracy należy określać zawsze jako duże (niezależnie od wartości wyznaczonej po przeprowadzeniu oceny).

W ocenie ryzyka zawodowego należy uwzględnić uwagi pracowników odnośnie do zagrożeń występujących na ich stanowiskach pracy, a także płeć, wiek oraz stan zdrowia pracowników, dla których jest ona przeprowadzana.


Ograniczanie zagrożeń

Wysokie (duże) ryzyko zawodowe w środowisku pracy jest niedopuszczalne. Natomiast dozwolona jest praca na stanowisku o średnim lub niskim poziomie zagrożeń.

Jeśli w trakcie oceny okaże się, że w zakładzie nie zostały spełnione przepisy obowiązującego prawa (np. dotyczące bhp), wówczas ryzyko zawodowe jest zawsze niedopuszczalne.

Pracodawca zawsze jest zobowiązany do poprawiania warunków pracy i dalszego obniżania, w miarę możliwości, poziomu zagrożeń. Jeżeli ryzyko zawodowe zostało oszacowane jako duże i stwierdzono, że jest ono niedopuszczalne, należy natychmiast podjąć działania w celu jego ograniczenia. Jeśli natomiast ryzyko zostało oszacowane jako średnie i stwierdzono, że jest ono dopuszczalne, firma powinna zaplanować działania mające na celu jego dalsze zmniejszenie. Jeżeli ryzyko zawodowe zostało oszacowane jako małe, konieczne jest zapewnienie, że będzie ono pozostawało na tym samym poziomie.

W celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń pracodawca powinien podejmować działania w następującej kolejności:
• eliminacja zagrożeń/ryzyka zawodowego,
• wprowadzenie odpowiednich środków organizacyjnych
• zastosowanie środków ochrony zbiorowej
• stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej.
Jak ograniczyć zagrożenie hałasem w miejscu pracy
Ocena ryzyka zawodowego ze względu na czynnik chemiczny (tlenek węgla)
Środki zapobiegawcze

Dla przykładu przedstawimy, jakie środki może zastosować pracodawca, który chce ograniczyć ryzyko zawodowe ze względu na hałas. Na takie zagrożenie narażone są osoby, które pracują w zakładach, w których proces pracy (np. z powodu używanych maszyn, urządzeń) jest związany z wysokim poziomem hałasu. Szkodliwy dla zdrowia pracowników może być także hałas dobiegający z zewnątrz budynku. Pierwszym objawem tego typu zagrożeń, na które powinien zwrócić uwagę pracodawca, jest np. fakt, że pracownicy mogą porozumiewać się podniesionym głosem lub już po opuszczeniu stanowiska pracy nadal rozmawiają głośno.

Dokumentacja ryzyka

Jak już wspominaliśmy, pracodawca musi udokumentować ocenę ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska pracy. Obowiązek ten może spełnić tworząc kartę oceny ryzyka zawodowego pracownika. Powinna ona zawierać podstawowe informacje: nazwę i adres przedsiębiorstwa, nazwę stanowiska pracy, na którym przeprowadzana jest ocena ryzyka oraz nazwiska osób pracujących na tym stanowisku. Firma powinna zamieścić w niej również datę przeprowadzenia oceny oraz nazwisko osoby przeprowadzającej ocenę ryzyka.

Karta powinna także zawierać informacje o tych wszystkich zagrożeniach, które występują na danym stanowisku (czyli te zaznaczone na liście kontrolnej zagrożeń), w tym przede wszystkim wynik oszacowania ryzyka zawodowego. Należy w niej także zarejestrować działania prewencyjne, które pracodawca już podjął w celu ograniczenia ryzyka zawodowego oraz te, które będą podejmowane w przyszłości. Dokument ten powinna podpisać osoba przeprowadzająca ocenę ryzyka zawodowego oraz pracownik, który będzie na tym stanowisku wykonywał pracę.

Oprócz ocen okresowych pracodawca powinien przeprowadzać kolejne oceny ryzyka po każdej zmianie procesu technologicznego, przebudowie zakładu, a przede wszystkim po wypadku w miejscu pracy. W tym ostatnim przypadku musi określić, czy zapewnił pracownikom odpowiednie środki ochrony zbiorowej (np. właściwie zabezpieczył proces produkcji) i indywidualnej (np. odzież roboczą).

SŁOWNIK

ZAGROŻENIE W ŚRODOWISKU PRACY - to każdy czynnik lub sytuacja, które mogą spowodować wypadek lub chorobę. Każde zagrożenie może mieć negatywny wpływ na ludzi, a także powodować utratę mienia (np. zniszczenie maszyn), zanieczyszczenie środowiska naturalnego itp.

RYZYKO ZAWODOWE - prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych, występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy. Ryzyko zawodowe określa więc prawdopodobieństwo, z jakim ktoś może zostać poszkodowany w związku z zagrożeniem występującym w miejscu pracy, oraz poziom doznanego urazu lub choroby.

Pomocne adresy
Gdzie znaleźć dodatkowe informacje:
• Centralny Instytut Ochrony Pracy (www.ciop.pl),
• Państwowa Inspekcja Pracy (www.gip.pl)
• Państwowa Inspekcja Sanitarna (www.gis.gov.pl)
• Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (hwi.osha.europa.eu).
ŁUKASZ GUZA


Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online na praca.gov.pl

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Ustawa ta ma pozwolić mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, a także osobom fizycznym, zatrudniającym pracowników, czy zleceniobiorców, na zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów na portalu praca.gov.pl. Ten nowy sposób zawierania ww. umów ma być dodatkową opcją dla wspomnianych pracodawców i zleceniodawców. Zawsze będzie można zatrudnić pracownika czy zleceniobiorcę w tradycyjny sposób. Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2021 r.

  Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

  Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

  HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

  HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeksowej. Jaka miałaby być nowa definicja pracownika?

  Jedna płaca minimalna dla całego kraju to złe rozwiązanie?

  Płaca minimalna - jedna kwota dla całego kraju to złe rozwiązanie? Przedsiębiorcy proponują wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 50% średniej płacy w danym regionie.

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?