REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Czy od umowy o dzieło pobiera się składki?

Czy od umowy o dzieło pobiera się składki?/ Fot. Fotolia
Czy od umowy o dzieło pobiera się składki?/ Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Umowa o dzieło jest stosunkiem cywilnoprawnym polegającym na zobowiązaniu się do wykonania określonej rzeczy za wynagrodzeniem przez przyjmującego zamówienie na rzecz zamawia­jącego. Samoistnie wykonywana umowa o dzieło nie jest tytułem ani do obowiązkowych, ani do dobrowol­nych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Od tej zasady jest jednak wyjątek.

Umowa o dzieło - najważniejsze informacje

Umowa o dzieło jest umową nazwaną, uregulowa­ną w art. 627-646 k.c. Przez umowę o dzieło przyj­mujący zamówienie (zwany dalej także wykonawcą) zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest umową rezultatu i wymaga, by działa­nie przyjmującego określone zamówienie doprowa­dziło do konkretnego, indywidualnie oznaczonego efektu (dzieła).

Autopromocja

Umowa o dzieło może być zawierana między oso­bami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami orga­nizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Przedmiotem omawianej umowy powinno być kon­kretne dzieło, uzgodnione przez strony, przy czym może być ono rozumiane szeroko: jako obejmujące zarówno przedmioty w postaci materialnej (np. zbu­dowanie budynku, wykonanie szafki kuchennej, wyrzeźbienie figurki), jak i w postaci niematerial­nej (np. napisanie piosenki, zorganizowanie kon­certu lub konferencji).

Z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o dzie­ło wykonawcy nie przysługują żadne uprawnienia z zakresu prawa pracy, ponieważ umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną i nie podlega przepisom prawa pracy. Pracodawca powinien jedynie zapew­nić takiej osobie bezpieczne i higieniczne warunki pracy, jeżeli wykonuje ona pracę na terenie zakła­du pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Redakcja poleca produkt: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne (PDF)

Jeżeli zatrudnienie na podstawie umowy o dzie­ło spełnia warunki właściwe dla umowy o pracę, tzn. praca jest wykonywana w podporządkowaniu, w stałych godzinach, w stałym miejscu, osobiście, za wynagrodzeniem w pieniądzu, to bez względu na nazwę umowy taką pracę uważa się za zatrud­nienie na podstawie stosunku pracy. Wykonawca może wówczas wystąpić do sądu pracy o uznanie zawartej umowy o dzieło za umowę o pracę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Umowa o dzieło a wynagrodzenie

Umowa o dzieło zawsze jest odpłatna. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można okre­ślić ryczałtowo, przez wskazanie podstaw do jego ustalenia. Jeżeli strony nie określiły wyso­kości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia, uznaje się w razie wątpliwo­ści, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodze­nie za dzieło tego rodzaju. Jeżeli również w ten sposób nie można ustalić wysokości wynagro­dzenia, wykonawcy należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie.

Strony mogą również określić wynagrodzenie za wykonanie umowy w formie kosztorysowej, tj. na podstawie zestawienia planowanych prac i przewi­dywanych kosztów. Jeżeli podczas wykonywania dzieła zarządzenie właściwego organu państwo­wego zmieniło wysokość cen lub stawek obowią­zujących dotychczas w obliczeniach kosztoryso­wych, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany umówionego wynagrodzenia. Nie dotyczy to jednak należności uiszczonej za materiały lub robociznę przed zmianą cen lub stawek. Jeśli w trakcie wykonywania dzieła zajdzie koniecz­ność przeprowadzenia prac, które nie były prze­widziane w zestawieniu prac planowanych będą­cych podstawą obliczenia wynagrodzenia koszto­rysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać odpowied­niego podwyższenia umówionego wynagrodze­nia.

W przypadku gdy zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności przeprowadzenia prac dodatkowych. Przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeże­li wykonał dodatkowe prace bez uzyskania zgody zamawiającego.

Gdyby zaszła konieczność znacznego podwyższe­nia wynagrodzenia kosztorysowego, zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy i zapłacić przyjmującemu zamówienie odpowiednią część umówionego wynagrodzenia. Jeżeli strony umówi­ły się na wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wyna­grodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

Umowa o dzieło a podatek

Przychody uzyskiwane z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy o dzieło uznaje się za przy­chody z działalności wykonywanej osobiście, pod warunkiem że są uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej albo od właściciela (posiadacza) nierucho­mości, w której lokale są wynajmowane, lub dzia­łającego w jego imieniu zarządcy albo administra­tora, jeżeli podatnik wykonuje usługi wyłącznie na potrzeby związane z tą nieruchomością. Taki spo­sób opodatkowania przychodów z umów o dzieło nie dotyczy przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów z umów o zarządzanie przedsię­biorstwem.

W przypadku umów o dzieło koszty uzyskania przychodów zostały ustalone w sposób zryczałtowany i wynoszą 20% uzyskanego przycho­du, pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emery­talne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Jeżeli jednak podatnik jest w stanie udowodnić, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż 20% uzyskanego przychodu, to koszty uzyskania przyj­muje się w wysokości kosztów faktycznie ponie­sionych.

Wypłacający należności jest zobowiązany odprowadzić zaliczkę na podatek (18%) oraz spo­rządzić i przekazać podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu imienną informację o wyso­kości osiągniętego dochodu w terminie do końca lutego następnego roku (PIT-11). Jeżeli przyjmują­cym zamówienie jest przedsiębiorca, który złoży oświadczenie, że czynności wykonywane w ramach umowy o dzieło wchodzą w zakres jego działalno­ści gospodarczej, wówczas zamawiający jako płat­nik nie ma obowiązku potrącania zaliczki na poda­tek dochodowy od wypłacanej należności. W takiej sytuacji podatek od tego przychodu odprowadzi przedsiębiorca.

Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Samoistnie wykonywana umowa o dzieło nie jest tytułem ani do obowiązkowych, ani do dobrowol­nych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.

Wyjątek: tytułem do opłacenia składek na obo­wiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz ubezpie­czenie zdrowotne jest umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem oraz praca na podstawie umowy o dzieło wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym wykonawca pozostaje w stosunku pracy.

Osiągnięty wówczas przychód uważa się do celów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowot­nego za przychód ze stosunku pracy, a nie za przy­chód z umowy cywilnoprawnej.

Zadaj pytanie na FORUM

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Encyklopedia kadrowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Do 29 lutego 2024 r. emeryci i renciści powinni poinformować ZUS o dodatkowych przychodach uzyskanych w 2023 r.

  Do 29 lutego 2024 r. należy poinformować ZUS o osiągniętych w zeszłym roku dodatkowych przychodach. Obowiązek taki mają osoby pobierające wcześniejszą emeryturę lub rentę, które w 2023 r. dorabiały do swoich świadczeń.

  13 emerytura 2024 brutto to 1780,96 zł. Ile trzynasta emerytura wynosi netto i kiedy jest wypłata?

  Trzynasta emerytura 2024 – ile na rękę otrzyma emeryt? To już szósty raz będzie w Polsce wypłacane dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów. Kiedy będzie wypłata trzynastej emerytury? 

  Dane osobowe pracowników. Czy pracodawca może pytać pracownika o narodowość

  Dane osobowe to wszelkie informacje o osobie fizycznej. W przypadku pracowników dane osobowe są przetwarzane i chronione zgodnie z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (tzw. RODO) oraz przepisami krajowego Kodeksu pracy. Szczególnej ochronie podlegają dane wrażliwe, wśród nich – informacje o pochodzeniu etnicznym pracownika. Czy pracodawca ma prawo żądać takich informacji od pracownika? Przepisy nie pozostawiają co do tego żadnych wątpliwości.

  Lidl poszukuje stażystów na wakacje, zainteresowanych szczególnie zarządzaniem. Poza rozwojem własnych kompetencji można nieźle zarobić

  Pierwsza praca często przesądza o całej karierze zawodowej w życiu. Dlatego tak ważna jest nie tylko dla absolwentów wyższych uczelni. Dobrze gdy można sprawdzić się na stażu, choćby poświęcając na to wakacje – jeśli się jeszcze studiuje. Jedną z takich okazji od kilkunastu lat daje studentom i absolwentom znana sieć dyskontowa – Lidl.

  REKLAMA

  Od 1 marca można składać wnioski w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”. PFRON dofinansuje niepełnosprawnemu nawet 85% ceny zakupu samochodu!

  Rusza III tura naboru wniosków w programie PFRON „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością. Wnioski o dofinansowanie do ceny zakupu samochodu osobowego będzie można składać od 1 marca 2024 r. od godz. 10.00 do 31 marca 2024 r. do godz. 23.59. Dofinansowanie może wynieść nawet 85% ceny zakupu samochodu.

  Niedziela handlowa w marcu 2024 r. W którą niedzielę zakupy będą możliwe

  W marcu 2024 r. jest pięć niedziel. Czy w którąś z nich nie będzie obowiązywać zakaz handlu w niedziele i święta. Czy w marcu będzie niedziela handlowa? Gdzie można zrobić zakupy w niedziele marca 2024 r.? Wyjaśniamy.

  ZUS: Zwiększa się liczba cudzoziemców pracujących w Polsce. Obcokrajowcy zakładają własne firmy i zostają pracodawcami

  Statystyki ZUS z grudnia 2023 r. potwierdzają wzrost liczby ubezpieczonych cudzoziemców w stosunku do 2022 r. Legalne zatrudnienie w Polsce podjęło ponad 1,12 mln obcokrajowców. Nie tylko podejmują zatrudnienie jako pracownicy, ale sami tworzą miejsca pracy zakładając firmy.

  Ponad 50% szefów mówi, że ma „wszystkiego dość” i chce zmienić pracę w 2024 roku. Dlaczego?

  Aż 58% osób zajmujących stanowiska kierownicze jest otwartych na zmianę pracy, co wynika przede wszystkim z poczucia, że nie otrzymują adekwatnego wynagrodzenia w obecnym miejscu zatrudnienia, ale też z powodu kiepskich relacji z przełożonymi i negatywnej atmosfery. Takie wnioski płyną z badania „Potrzeby liderów 2024”, zrealizowanego przez IRCenter na zlecenie Pluxee Polska. Lista codziennych wyzwań i obciążeń jest długa – aż 67% kierowników przyznaje, że doświadcza wypalenia zawodowego, jednak wielu z nich nie może liczyć na wsparcie ze strony pracodawcy, ani tym bardziej okazywać swoich prawdziwych emocji. 

  REKLAMA

  Ostatnie 2 dni na roczną informację o stanie konta dla uczestnika PPK!

  Osoby uczestniczące w PPK powinny do końca lutego każdego roku otrzymać informację od instytucji finansowej prowadzącej ich rachunki PPK. Instytucja ta ma coroczny obowiązek przesyłania im informacji. Jakie dane znajdują się w rocznej informacji dla uczestnika PPK? Jak sprawdzić stan konta PPK?

  PPK. Po ukończeniu 60 lat można rozpocząć wypłaty środków. Decyzję w sprawie sposobu wypłaty środków z PPK można czasami zmienić

  Kiedy – po ukończeniu 60 lat – rozpocząć wypłatę oszczędności zgromadzonych w PPK zależy od decyzji uczestnika PPK. Osoba oszczędzająca w programie może również wybrać wariant wypłaty. Raz podjęta decyzja co do sposobu wypłaty środków może być później przez niego modyfikowana, ale tylko w ograniczonym zakresie. 

  REKLAMA