Kategorie

Czy od umowy o dzieło pobiera się składki?

Czy od umowy o dzieło pobiera się składki?/ Fot. Fotolia
Czy od umowy o dzieło pobiera się składki?/ Fot. Fotolia
Fotolia
Umowa o dzieło jest stosunkiem cywilnoprawnym polegającym na zobowiązaniu się do wykonania określonej rzeczy za wynagrodzeniem przez przyjmującego zamówienie na rzecz zamawia­jącego. Samoistnie wykonywana umowa o dzieło nie jest tytułem ani do obowiązkowych, ani do dobrowol­nych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Od tej zasady jest jednak wyjątek.

Umowa o dzieło - najważniejsze informacje

Umowa o dzieło jest umową nazwaną, uregulowa­ną w art. 627-646 k.c. Przez umowę o dzieło przyj­mujący zamówienie (zwany dalej także wykonawcą) zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest umową rezultatu i wymaga, by działa­nie przyjmującego określone zamówienie doprowa­dziło do konkretnego, indywidualnie oznaczonego efektu (dzieła).

Reklama

Umowa o dzieło może być zawierana między oso­bami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami orga­nizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Przedmiotem omawianej umowy powinno być kon­kretne dzieło, uzgodnione przez strony, przy czym może być ono rozumiane szeroko: jako obejmujące zarówno przedmioty w postaci materialnej (np. zbu­dowanie budynku, wykonanie szafki kuchennej, wyrzeźbienie figurki), jak i w postaci niematerial­nej (np. napisanie piosenki, zorganizowanie kon­certu lub konferencji).

Z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o dzie­ło wykonawcy nie przysługują żadne uprawnienia z zakresu prawa pracy, ponieważ umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną i nie podlega przepisom prawa pracy. Pracodawca powinien jedynie zapew­nić takiej osobie bezpieczne i higieniczne warunki pracy, jeżeli wykonuje ona pracę na terenie zakła­du pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Redakcja poleca produkt: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne (PDF)

Jeżeli zatrudnienie na podstawie umowy o dzie­ło spełnia warunki właściwe dla umowy o pracę, tzn. praca jest wykonywana w podporządkowaniu, w stałych godzinach, w stałym miejscu, osobiście, za wynagrodzeniem w pieniądzu, to bez względu na nazwę umowy taką pracę uważa się za zatrud­nienie na podstawie stosunku pracy. Wykonawca może wówczas wystąpić do sądu pracy o uznanie zawartej umowy o dzieło za umowę o pracę.

Umowa o dzieło a wynagrodzenie

Reklama

Umowa o dzieło zawsze jest odpłatna. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można okre­ślić ryczałtowo, przez wskazanie podstaw do jego ustalenia. Jeżeli strony nie określiły wyso­kości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia, uznaje się w razie wątpliwo­ści, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodze­nie za dzieło tego rodzaju. Jeżeli również w ten sposób nie można ustalić wysokości wynagro­dzenia, wykonawcy należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie.

Strony mogą również określić wynagrodzenie za wykonanie umowy w formie kosztorysowej, tj. na podstawie zestawienia planowanych prac i przewi­dywanych kosztów. Jeżeli podczas wykonywania dzieła zarządzenie właściwego organu państwo­wego zmieniło wysokość cen lub stawek obowią­zujących dotychczas w obliczeniach kosztoryso­wych, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany umówionego wynagrodzenia. Nie dotyczy to jednak należności uiszczonej za materiały lub robociznę przed zmianą cen lub stawek. Jeśli w trakcie wykonywania dzieła zajdzie koniecz­ność przeprowadzenia prac, które nie były prze­widziane w zestawieniu prac planowanych będą­cych podstawą obliczenia wynagrodzenia koszto­rysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać odpowied­niego podwyższenia umówionego wynagrodze­nia.

W przypadku gdy zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności przeprowadzenia prac dodatkowych. Przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeże­li wykonał dodatkowe prace bez uzyskania zgody zamawiającego.

Gdyby zaszła konieczność znacznego podwyższe­nia wynagrodzenia kosztorysowego, zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy i zapłacić przyjmującemu zamówienie odpowiednią część umówionego wynagrodzenia. Jeżeli strony umówi­ły się na wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wyna­grodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

Umowa o dzieło a podatek

Przychody uzyskiwane z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy o dzieło uznaje się za przy­chody z działalności wykonywanej osobiście, pod warunkiem że są uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej albo od właściciela (posiadacza) nierucho­mości, w której lokale są wynajmowane, lub dzia­łającego w jego imieniu zarządcy albo administra­tora, jeżeli podatnik wykonuje usługi wyłącznie na potrzeby związane z tą nieruchomością. Taki spo­sób opodatkowania przychodów z umów o dzieło nie dotyczy przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów z umów o zarządzanie przedsię­biorstwem.

W przypadku umów o dzieło koszty uzyskania przychodów zostały ustalone w sposób zryczałtowany i wynoszą 20% uzyskanego przycho­du, pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emery­talne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Jeżeli jednak podatnik jest w stanie udowodnić, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż 20% uzyskanego przychodu, to koszty uzyskania przyj­muje się w wysokości kosztów faktycznie ponie­sionych.

Wypłacający należności jest zobowiązany odprowadzić zaliczkę na podatek (18%) oraz spo­rządzić i przekazać podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu imienną informację o wyso­kości osiągniętego dochodu w terminie do końca lutego następnego roku (PIT-11). Jeżeli przyjmują­cym zamówienie jest przedsiębiorca, który złoży oświadczenie, że czynności wykonywane w ramach umowy o dzieło wchodzą w zakres jego działalno­ści gospodarczej, wówczas zamawiający jako płat­nik nie ma obowiązku potrącania zaliczki na poda­tek dochodowy od wypłacanej należności. W takiej sytuacji podatek od tego przychodu odprowadzi przedsiębiorca.

Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Samoistnie wykonywana umowa o dzieło nie jest tytułem ani do obowiązkowych, ani do dobrowol­nych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.

Wyjątek: tytułem do opłacenia składek na obo­wiązkowe ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz ubezpie­czenie zdrowotne jest umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem oraz praca na podstawie umowy o dzieło wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym wykonawca pozostaje w stosunku pracy.

Osiągnięty wówczas przychód uważa się do celów ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowot­nego za przychód ze stosunku pracy, a nie za przy­chód z umowy cywilnoprawnej.

Zadaj pytanie na FORUM

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Encyklopedia kadrowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.