Kategorie

Trendy w pracy tymczasowej w 2009 roku

Monika Ulatowska
Rynek pracy tymczasowej wciąż rośnie, choć nie tak dynamicznie, jak w latach 2004–2007, kiedy jego roczny wzrost oscylował w granicach 25–35 proc. Najbardziej istotne z punktu widzenia branży jest to, że usługi pracy tymczasowej stały się ważnym i trwałym elementem procesów zarządzania zasobami ludzkimi w ponad 10 tysiącach firm i miejscem pracy dla prawie pół miliona pracowników tymczasowych.

Usługi pracy tymczasowej pojawiły się na polskim rynku już w połowie lat 90., jednak ich najbardziej dynamiczny rozwój nastąpił po 2000 roku.

Według Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia w ciągu ostatnich czterech lat liczba zarejestrowanych agencji pracy tymczasowej wzrosła z 56 (1 stycznia 2004 r.) do 2172 (31 grudnia 2008 r.). Nawet jeżeli przyjmiemy, że w praktyce tylko niespełna połowa z nich aktywnie dostarcza usługi pracy tymczasowej na rynku wartym ok. 2 mld zł, tempo wzrostu liczby dostawców usług jest olbrzymie.

Wczoraj a dziś

Jeszcze szybciej niż liczba agencji pracy tymczasowej rosła w ostatnich latach liczba firm korzystających z ich usług (zobacz tabelę 1).

Reklama

W początkowej fazie rozwoju rynku z usług agencji pracy tymczasowej korzystały głównie duże firmy, o złożonej strukturze organizacyjnej, z kapitałem zagranicznym. Obecnie coraz częściej ich klientami są przedsiębiorstwa małe i średnie. Jest to skutkiem naturalnej ewolucji dokonującej się na rynku, wynikającej zarówno z konieczności dostosowania się przez firmy do szybkich zmian w portfelach zamówień, potrzeby optymalizacji struktury zatrudnienia, ale również oswojenia się z nową formą zarządzania personelem.

Najczęściej z pracy tymczasowej korzystają firmy produkcyjne z branży spożywczej, motoryzacyjnej, elektronicznej, chemicznej oraz sektora usług: telekomunikacja, handel wielkopowierzchniowy, kolportaż, logistyka i transport, budownictwo oraz centra obsługi klienta (BPO). W szybkim tempie rośnie również liczba pracowników tymczasowych zatrudnianych w branży finansowej, turystycznej, gastronomii oraz w obsłudze biurowej i administracyjnej, a także informatycznej.

Wśród pracowników tymczasowych wciąż przeważają pracownicy fizyczni zatrudniani w procesie produkcji i przy pracach pomocniczych, magazynierzy, operatorzy maszyn i urządzeń, monterzy.

Prawie 40 proc. pracowników tymczasowych wykonuje pracę w sektorze usług i tzw. pracach biurowych. Najliczniejsi w tej grupie są pracownicy call center, obsługi biurowej i administracyjnej, sprzedawcy, demonstratorzy, hostessy, kasjerzy, kurierzy.

Reklama

Wraz z rozwojem rynku rośnie również grupa pracowników tymczasowych o wysokich kwalifikacjach zatrudnianych przy realizacji specjalistycznych projektów, tj. samodzielni księgowi, specjaliści IT (programiści, graficy, designerzy stron www, administratorzy baz danych), inżynierowie.

Mimo dynamicznego wzrostu liczby pracowników tymczasowych (zobacz tabelę 2) ich udział w ogólnej liczbie pracujących w Polsce wciąż jest niewielki i oscyluje w granicach 0,3–0,5 proc. Natomiast średnia w krajach Unii Europejskiej wynosi 1,8 proc., a na obszarze Wspólnoty codziennie pracę tymczasową wykonuje prawie 2,8 mln osób. Praca tymczasowa ma więc w Polsce spore możliwości rozwoju, chociażby z racji zwiększającej się dostępności tego rodzaju usług oraz rosnącego zaufania do agencji i popularyzacji tej formy zatrudnienia wśród pracowników.


Wpływ kryzysu

Szacuje się, że wzrost przychodów branży w 2008 roku wyniósł 10–15 proc. w stosunku do roku 2007, osiągając ok. 2 mld zł. Wskazuje to na wyhamowanie dynamiki wzrostu w stosunku do lat poprzednich (25–35 proc. wzrostu). Jednak należy pamiętać, że w krajach UE-15, gdzie rynek usług pracy tymczasowej jest zdecydowanie bardziej dojrzały, jego roczny wzrost wynosi 10 proc.

Skutkiem dekoniunktury gospodarczej w ostatnich miesiącach jest wyhamowanie dynamiki wzrostu w stosunku do lat poprzednich i nieznaczny spadek liczby pracowników tymczasowych i firm korzystających z usług agencji pracy tymczasowej w stosunku do roku poprzedniego.

Na wynikach za rok 2008 zaważyły pierwsze symptomy pogarszającej się koniunktury gospodarczej, które w IV kwartale ubiegłego roku dosięgły agencje pracy tymczasowej. Jednak opinie na temat jej skutków w środowisku agencji są bardzo zróżnicowane i uzależnione głównie od typu branż obsługiwanych przez daną agencję, regionu i obszaru działania, zróżnicowania klientów czy zakresu innych oferowanych usług.

Spadek napływu inwestycji i poziomu eksportu wraz z ograniczeniami w dostępie do kapitału wprowadzanymi przez sektor bankowy doprowadziły do wstrzymania wielu projektów i spadku popytu na usługi pracy tymczasowej, w szczególności w branży motoryzacyjnej, meblarskiej, elektronicznej, budowlanej (zwłaszcza w sektorze mieszkaniowym) oraz branżach z nimi powiązanych. Nieznacznie popyt na pracę tymczasową zmniejszył się w branży finansowej, transportowej, przy czym generalnie w sektorze usług, a także w branży spożywczej, w których koniunktura nie słabnie, wciąż realizowane są zadania przy wykorzystaniu usług pracy tymczasowej na poziomie niezmienionym w porównaniu z miesiącami poprzednimi.

Bieżący rok jest zdecydowanie trudniejszym okresem dla agencji pracy tymczasowej niż ostatnie lata szybkiego gospodarczego wzrostu. W obliczu niepewności ekonomicznej kluczowe stało się utrzymanie płynności finansowej, co wiąże się z odpowiedzialnym zarządzaniem gotówką, koniecznością monitorowania spływu należności, bieżącą analizą wydatków i redukcją kosztów operacyjnych. Na rynku obserwuje się również tendencje do dywersyfikacji portfela klientów, szczególnie wśród tych agencji, które były dotychczas biznesowo skoncentrowane na branżach najbardziej zagrożonych skutkami recesji.

Dynamiczne zmiany

Niemożliwa jest definitywna i jednoznaczna prognoza, jak dalece dekoniunktura gospodarcza wpłynie na branżę pracy tymczasowej w Polsce w kolejnych miesiącach. Sytuacja zmienia się dynamicznie i zależy nie tylko od kondycji gospodarki krajowej i postaw klientów, lecz także od wielu czynników zewnętrznych, w szczególności czasu trwania i poziomu skutków kryzysu w gospodarce globalnej.

Z jednej strony, spadek popytu na usługi agencji pracy tymczasowej wynika z ograniczenia lub całkowitego wstrzymania zamówień. Z drugiej, obserwuje się w firmach intensyfikację działań skierowanych na ograniczenie kosztów i poszukiwanie nowych rozwiązań organizacyjnych, a praca tymczasowa jest właśnie jednym ze sposobów na osiągnięcie takich założeń w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.


W sytuacji wysokiego poziomu nieprzewidywalności wolumenu zamówień i trudności w oszacowaniu długoterminowego zapotrzebowania na pracowników we wciąż niepewnym ekonomicznie środowisku, firmy wykazują większą skłonność do korzystania z usług agencji pracy tymczasowej. Jest to doskonałe rozwiązanie pozwalające na elastyczną adaptację do zmian w portfelu zamówień.

Ponadto w branży pracy tymczasowej coraz częściej pojawiają się głosy świadczące, że wraz z okresem wiosennym nastąpiło na rynku sezonowe ożywienie i firmy, które przez ostanie miesiące dokonywały zwolnień lub przyjmowały bardzo zachowawcze postawy coraz bardziej odważnie podejmują się współpracy z agencjami pracy tymczasowej.

Pojawiają się również informacje o planowanych inwestycjach zagranicznych firm, zamierzających przenieść do Polski centra serwisowe, logistyczne i usługowe, ze względu na wciąż stosunkowo dobrą kondycję polskiej gospodarki oraz niższe koszty pracy przy dużych zasobach wykwalifikowanego personelu.

Biurokratyczna rzeczywistość

Podczas dekoniunktury jeszcze bardziej dotkliwe dla agencji pracy tymczasowej okazują się nadmierne obciążenia biurokratyczne, które generują trudności organizacyjne i wysokie koszty działalności.

Wśród najważniejszych postulowanych przez agencje zmian jest np. umożliwienie wydawania świadectwa pracy pracownikowi tymczasowemu „kumulatywnie” po zakończeniu 12 miesięcy pracy, chyba że zażąda on wydania świadectwa pracy bezpośrednio po rozwiązaniu umowy oraz zniesienie obowiązku wykonywania szkoleń BHP i wstępnych badań lekarskich przy kolejnym zatrudnieniu na tym samym lub podobnym stanowisku pracy u tego samego pracodawcy użytkownika, w przypadku gdy przerwa pomiędzy kolejnymi umowami trwała nie dłużej niż 30 dni.

Nie chodzi tu o jakiekolwiek zaniechanie szkoleń BHP i wstępnych badań lekarskich, a jedynie ograniczenie ich wykonywania w określonych okolicznościach uzasadnionych obiektywnymi przesłankami. Należy pamiętać, że specyfika pracy tymczasowej polega na zawieraniu krótkookresowych umów z pracownikami tymczasowymi, co powoduje wielokrotne powtarzanie w krótkim okresie tych samych procedur, nawet jeżeli pracownicy ponownie są kierowani na to samo stanowisko pracy u tego samego pracodawcy użytkownika.

W większości krajów Unii Europejskiej przepisy w tej materii są bardziej liberalne od aktualnie obowiązujących przepisów polskich. Na przykład we Francji agencja może wskazać jednorazowo trzy stanowiska, na których mogłaby zatrudnić danego pracownika, w Hiszpanii badania lekarskie pracowników tymczasowych są ważne od sześciu do dziewięciu miesięcy, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, a w okresie ważności badania nie ma potrzeby jego powtarzania nawet w przypadku zmiany pracodawcy przy zachowaniu podobnego stanowiska.

Zwłaszcza dla większych agencji pracy tymczasowej bardzo uciążliwy jest również obowiązek archiwizacji dokumentów pracowniczych w formie papierowej przez 50 lat, nawet w przypadku pracownika tymczasowego, który był zatrudniony przez kilka godzin. Niektóre agencje do przechowywania takich dokumentów wynajmują oddzielne pomieszczenia, co generuje dodatkowe koszty prowadzenia działalności.

Firm, które dokonały takich zwolnień pracowników w początkowej fazie dekoniunktury, jest dość dużo. Kiedy obecnie pojawiają się pierwsze zamówienia, okazuje się, że przepisy zabraniają im skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej. Takie ograniczenie może okazać się dla organizacji bardzo poważną przeszkodą w skorzystaniu z szansy na realizację zlecenia.


Analogicznie w przypadku firmy posiadającej wiele oddziałów, w której np. jeden oddział ulega likwidacji, obecny przepis uniemożliwia wsparcie funkcjonowania usługami pracy tymczasowej we wszystkich innych oddziałach firmy, nawet jeżeli ich sytuacja ekonomiczna taką potrzebę w pełni uzasadnia.

Słuszne byłoby w takim przypadku powiązanie takiego ograniczenia z konkretnymi zakładami lub stanowiskami, na których ww. zwolnienia nastąpiły, oraz skrócenie z sześciu do trzech miesięcy okresu objętego zakazem korzystania z pracy tymczasowej.

W obecnej sytuacji niezbędne jest również wydłużenie z 12 do 18 miesięcy maksymalnego okresu skierowania pracownika tymczasowego do jednego pracodawcy użytkownika, co spowoduje możliwość utrzymania w zatrudnieniu pracownika tymczasowego na okres dłuższy niż wskazany w obecnych przepisach.

Należy pamiętać, że szczególnie w niepewnych i bardzo zmiennych warunkach ekonomicznych agencje pracy tymczasowej spełniają bardzo ważną funkcję: wspierają firmy w realizacji zamówień, uzupełniając elastycznie personel w momencie zaistnienia potrzeby, natomiast dla pracowników w obliczu rosnącego zagrożenia bezrobociem są doskonałą formą utrzymania się na rynku pracy czy zdobycia dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji.

UWAGA

Prawdopodobnie najważniejszą obecnie kwestią, która podczas dekoniunktury stała się dotkliwa i pilnie powinna zostać rozwiązana, są przepisy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych zabraniające korzystania przez okres sześciu miesięcy z usług pracy tymczasowej tym pracodawcom, którzy dokonali wypowiedzenia pracownikom stosunków pracy lub rozwiązali te stosunki na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli liczba zwolnionych z tych przyczyn pracowników odpowiada liczbie tzw. zwolnienia grupowego.

TABELA 1

Liczba firm korzystających z pracy tymczasowej – pracodawców użytkowników

@RY1@i13/2009/005/i13.2009.005.000.0082.001.jpg@RY2@

ŹRÓDŁO: Dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

TABELA 2

Liczba pracowników tymczasowych

@RY1@i13/2009/005/i13.2009.005.000.0082.002.jpg@RY2@

ŹRÓDŁO: Dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej


Tomasz Szpikowski

prezes zarządu Work Service SA

Recesja szansą na wyższe zyski

Moim zdaniem obecna sytuacja gospodarcza jest dla agencji pracy szansą na większe zyski. Z jednej strony, zarządy wielu firm zmuszone są zmniejszać koszty zatrudnienia, z drugiej, w warunkach zmiennego popytu, występują trudności w planowaniu zasobów ludzkich. Recesja sprzyja szukaniu nowych rozwiązań, podejmowaniu śmiałych decyzji i zmian. Stąd też przedsiębiorcy będą chętniej skłaniać się ku bardziej elastycznym rozwiązaniom, a takie możliwości daje współpraca z agencją. Agencja jest w stanie zaoferować korzystne rozwiązania z zakresu pracy tymczasowej, outsourcingu funkcji czy outplacementu – zainteresowanie tą usługą wśród klientów rośnie w ostatnim czasie. Także analiza trendów historycznych pokazuje, że spadek PKB oznacza wzrost dynamiki przychodów branży HR. Agencje mają więc szansę rosnąć w kryzysie.

Andrzej Kuś

prezes zarządu Leader Service

Prognozy dla pracy tymczasowej

Obecnie agencje pracy tymczasowej również przeżywają kryzys związany z sytuacją gospodarczą w Polsce, Europie i na świecie. Jest on bardzo widoczny w branżach: automotive, AGD oraz RTV. Ze względu na spadek popytu producenci ograniczają koszty przez zwalnianie pracowników. W pierwszej kolejności są to pracownicy Agencji Pracy Tymczasowej. Uważam jednak, że gdy okres recesji dobiegnie końca, te same firmy zatrudnią najpierw pracowników agencji, którzy zrekrutowani spośród byłych pracowników będą równie wartościowi pod względem doświadczenia i wydajności jak stały personel firmy.

W takiej sytuacji, przy zwiększającym się PKB, a tym samym przy wznowieniu produkcji, pracodawcy nie będą obawiać się problemów związanych ze zwolnieniami – w przypadku braku zamówień. Wówczas skorzystają właśnie z elastycznej formy współpracy, jaką proponują APT.

Spadek zapotrzebowania na produkty ze strony odbiorców nie będzie wymuszał na pracodawcy konieczności zwalniania pracowników. W takiej sytuacji wystarczające będzie ograniczenie zamówienia w agencji, a nie zwalnianie pracowników w dobie kryzysu, a następnie ponowne ich zatrudnienie, gdy popyt wzrośnie. APT proponują formy współpracy dopasowane do potrzeb kontrahentów.

Szacuje się, że recesja potrwa na pewno do końca 2009 roku, być może dłużej. Ten czas jest i będzie trudnym okresem również dla agencji pracy tymczasowej. Jednak po nim przyjdzie czas wytężonej pracy i wzrostu gospodarczego, na czym wszyscy skorzystają. Należy jednak zadać sobie pytanie, kto przetrwa ten okres.

Arkadiusz Kuchto

prezes zarządu InterCADR

Kto najchętniej korzysta z pracy tymczasowej w czasie kryzysu?

W dobie kryzysu i totalnego braku przewidywalności realizacji planów sprzedażowych oraz pozyskiwanych przez naszych klientów poziomów nowych zleceń usługa pracy tymczasowej jest „elastycznym buforem bezpieczeństwa” dającym realne możliwości szybkiego reagowania na zmienne warunki otoczenia biznesowego, np. poprzez bieżące dopasowywanie liczby pracowników tymczasowych do poziomu aktualnie posiadanych zamówień. Usługi pracy tymczasowej, w szczególności usługi typu „Try & Hire”, coraz bardziej korelują z doradztwem personalnym i outsourcingiem wąskich, specjalistycznych funkcji HR. Wprowadza to do współpracy wyraźną elastyczność oraz indywidualne podejście oparte na specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu agencji. W wyniku kryzysu wyraźnie zwiększa się liczba kandydatów dostępnych na rynku pracy, co zachęca naszych klientów również do współdzielenia z agencją niektórych zakresów (etapów) realizacji projektów, czyli np. do samodzielnej rekrutacji i selekcji kandydatów, zlecając agencji przejęcie funkcji pracodawcy, tzn. realizacji zatrudnienia i zadań zewnętrznego działu kadr i płac. Korzyści płynące ze współpracy z doświadczoną i profesjonalną agencją doceniają szczególnie firmy z rozbudowaną strukturą zatrudnienia oraz firmy wykorzystujące kryzys w celu zbudowania przewagi nad konkurencją przez inwestowanie w rozwój.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL jest zgodne z konstytucją.

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?