Kategorie

Zasady określania wynagrodzenia pracownika młodocianego

Jadwiga Nowakowska
Rozpoczęcie roku szkolnego to równocześnie okres podpisywania umów o pracę z pracownikami młodocianymi w celu przygotowania zawodowego. Pracownicy młodociani mogą być zatrudnieni również do wykonywania lekkich prac w celach zarobkowych (prac sezonowych lub dorywczych).

Pracodawcy, którzy zatrudniają osoby niepełnoletnie, muszą pamiętać o ograniczeniach przy zatrudnianiu tych osób. Ponadto inaczej nalicza się wynagrodzenie za pracę pracownikom młodocianym. Pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat i nie przekroczyła jeszcze 18 roku życia. Poza ściśle określonymi wyjątkami, zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat.

Jak wynagradzać młodocianego pracownika w czasie przygotowania zawodowego

Młodociany pracownik zatrudniony w celu przygotowania zawodowego ma prawo do wynagrodzenia za pracę. Jednak wynagrodzenie to w odróżnieniu od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie zwykłej umowy o pracę nie jest świadczeniem odpowiadającym pracy wykonanej. Zostało ono określone w sposób odmienny, gdyż przy tego typu zatrudnieniu głównym celem nie jest uzyskanie przez młodocianego wynagrodzenia za pracę, ale zdobycie zawodu.

Wysokość wynagrodzenia pracownika młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego

Wysokość wynagrodzenia młodocianego pracownika zależy od tego, w której jest klasie. Wynagrodzenie to jest obliczane w stosunku procentowym do poziomu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” (§ 19 rozporządzenia z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania).

Pracownikowi młodocianemu zatrudnionemu w celu przygotowania zawodowego (tzw. praktyki zawodowe) przysługują co najmniej stawki wynagrodzenia określone w tabeli 1.

Tabela 1. Minimalne stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych

W przypadku zmiany przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale należy zmienić również minimalne wynagrodzenie młodocianych pracowników zatrudnionych w celu nauki zawodu.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia młodocianych pracowników w ostatnich kwartałach określa tabela 2.

Tabela 2. Wysokość minimalnego wynagrodzenia pracowników młodocianych w ostatnich kwartałach

Wysokość wynagrodzenia pracownika młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego przez przyuczenie do wykonywania określonej pracy

Pracownikowi młodocianemu zatrudnionemu w celu przygotowania zawodowego przez przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (§ 20 rozporządzenia z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania).

Wynagrodzenie wyższe niż minimalne

Kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych, określone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, to kwoty minimalne. Pracodawca może na podstawie wewnątrzzakładowych przepisów (np. układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania) albo na podstawie postanowień umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem wypłacać mu wynagrodzenie wyższe i to zarówno w przypadku zatrudnienia młodocianego w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu, jak też przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Wynagrodzenie może być wyższe, gdy pracodawca ustali wyższe od minimum ustawowego wynagrodzenie zasadnicze. Może być również wyższe przez przyznanie pracownikom młodocianym premii uznaniowej za wyniki w pracy bądź w nauce.

Wynagrodzenie młodocianego zatrudnionego do prac lekkich

Młodociany, który ma 16 lat, może zostać zatrudniony na podstawie powszechnie stosowanych rodzajów umów o pracę, ale wyłącznie do wykonywania lekkich prac. Bez znaczenia jest to, czy ukończył gimnazjum i czy posiada kwalifikacje zawodowe.

Prawo pracy nie przewiduje żadnych szczególnych regulacji dotyczących wynagradzania pracowników młodocianych zatrudnionych przy pracach lekkich.

Należy więc stosować do nich te same zasady wynagradzania, co wobec pracowników dorosłych. Pod uwagę należy brać rodzaj wykonywanej pracy, kwalifikacje wymagane do jej wykonania, a także ilość i jakość świadczonej pracy. Trzeba mieć także na uwadze przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Składki na ZUS i podatek od wynagrodzenia pracowników młodocianych

Ponieważ pracownicy młodociani zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, to od ich wynagrodzeń należy odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Składki do ZUS z tytułu pracy młodocianego pracownika pracodawca odprowadza przez cały okres odbywania nauki zawodu. Lata nauki zawodu są wliczane do okresu zatrudnienia decydującego o prawie do świadczeń emerytalno-rentowych.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne młodocianego pracownika stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Tak ustalona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracownika, stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ponadto pracodawca ma obowiązek opłacać za młodocianego pracownika z własnych środków składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Ważne!

Pracodawca nie opłaca za pracownika młodocianego składki na Fundusz Pracy, jeśli jego pensja jest niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

Wynagrodzenie młodocianego pracownika jest przychodem ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu na takich samych zasadach jak wynagrodzenie pozostałych pracowników (19% dochodu uzyskanego w danym miesiącu).


PRZYKŁAD

Zakład pracy zatrudnia pracownika młodocianego (III rok nauki) z wynagrodzeniem ustalonym w minimalnej wysokości. Młodocianemu przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów. Złożył on pracodawcy PIT-2. Za wrzesień 2008 r. przysługuje mu pensja w kwocie brutto:

2951,36 zł × 6% = 177,08 zł.

Stanowi ona podstawę naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne.

Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika:

• składka emerytalna: 177,08 zł × 9,76% = 17,28 zł,

• składka rentowa: 177,08 zł × 1,5% = 2,66 zł,

• składka chorobowa: 177,08 zł × 2,45% = 4,34 zł,

• składki społeczne razem: 17,28 zł + 2,66 zł + 4,34 zł = 24,28 zł.

Obliczamy wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne:

• podstawą wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne jest wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika:

177,08 zł - 24,28 zł = 152,80 zł,

• składka na ubezpieczenie zdrowotne: 152,80 zł × 9% = 13,75 zł,

• składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od podatku (7,75%):

152,80 zł × 7,75% = 11,84 zł.

Ustalamy dochód pracownika (podstawę opodatkowania). W tym celu od przychodu odejmujemy składki na ubezpieczenia społeczne potrącane z wynagrodzenia pracownika oraz kwotę stanowiącą zryczałtowany koszt uzyskania przychodu:

177,08 zł - 24,28 zł - 111,25 zł = 41,55 zł,

po zaokrągleniu 42 zł.

(42 zł × 19%) - 48,90 zł (tj. kwota zmniejszająca podatek) = - 40,92 zł.

W tym przypadku nie zostanie potrącona zaliczka na podatek. Nie zostanie również potrącona składka zdrowotna, ponieważ jej wysokość należy ograniczyć do wysokości zaliczki na podatek (0 zł).

Ustalamy wynagrodzenie netto do wypłaty. W tym celu wynagrodzenie brutto (przychód) pomniejszamy o składki na ubezpieczenia społeczne pobierane z wynagrodzenia pracownika:

177,08 zł - 24,28 zł = 152,80 zł.

Kosztem pracodawcy jest suma wynagrodzenia brutto młodocianego i naliczonych od niego składek na ubezpieczenia społeczne, finansowanych przez pracodawcę, oraz składki na FGŚP.

Zatem koszt zatrudnienia młodocianego na III roku nauki zawodu we wrześniu 2008 r. wyniesie:

• wynagrodzenie brutto: 177,08 zł,

• składka emerytalna: 177,08 zł × 9,76% = 17,28 zł,

• składka rentowa: 177,08 zł × 4,5% = 7,97 zł,

• składka wypadkowa (zakładamy, że stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 1,8%):

177,08 zł × 1,8% = 3,19 zł,

• FGŚP: 177,08 zł × 0,1% = 0,18 zł,

• razem całkowity koszt zatrudnienia: 177,08 zł + 17,28 zł + 7,97 zł + 3,19 zł + 0,18 zł = 205,70 zł.

W wynagrodzeniu młodocianego pracownika z pewnością nie wystąpią takie składniki, jak: wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych czy dodatek za pracę w porze nocnej. Wynika to z faktu, iż młodociani nie mogą być zatrudnieni w takich warunkach.

Ważne!

Młodocianego pracownika nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej (art. 203 § 1 Kodeksu pracy).

Jeżeli wbrew zakazowi pracodawca powierzy młodocianemu pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych lub w porze nocnej, to może zostać ukarany grzywną za naruszenie przepisów o czasie pracy i ochronie pracowników młodocianych (art. 281 pkt 5 Kodeksu pracy). Od kary nałożonej w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy nie zwolni pracodawcy ani prawidłowe wyliczenie wynagrodzenia, ani zapłacenie wynagrodzenia i odpowiedniego dodatku.

Inne składniki wynagrodzenia pracownika młodocianego

Pracodawcy mogą przyznać, oprócz wynagrodzenia zasadniczego i innych składników wynagrodzenia przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, także takie składniki wynagrodzenia, jak premie czy nagrody.

Reklama

Jeżeli w przepisach wewnątrzzakładowych dotyczących wynagradzania (w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania) zostały przewidziane premie dla pracowników, których przyznanie jest uzależnione od spełnienia określonych szczególnych warunków, a pracownik młodociany spełni wszystkie te warunki, to także i on powinien otrzymać premię.

W przypadku pracowników młodocianych obowiązują te same zasady obliczania ekwiwalentu za urlop, co wszystkich pracowników. Jedynie w stosunku do pracowników, którzy nie ukończyli 16 lat, ekwiwalent za jeden dzień urlopu należy dzielić przez 6 - dobową normę czasu pracy tych osób.

Ważne!

Ekwiwalent za jeden dzień urlopu młodocianego pracownika, który nie ukończył 16 lat, należy dzielić przez 6.

Zakończenie nauki

Z chwilą zakończenia nauki zawodu młodociany uzyskuje status zwykłego pracownika. Przestają go obowiązywać szczególne przepisy. Pracodawca powinien wręczyć mu wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy, gwarantujące młodemu pracownikowi przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę oraz zmianę czasu pracy.

Pracodawca musi także poinformować ZUS o zmianach w ubezpieczeniu zatrudnionego (zmienia się kod tytułu ubezpieczenia takiej osoby).

Pytania i odpowiedzi

(?) Czy młodociany pracownik zatrudniony w celu przygotowania zawodowego może korzystać z zakładowego fundusz świadczeń socjalnych?

Młodociany, tak jak każdy inny pracownik, jest osobą uprawnioną do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jeśli u pracodawcy funkcjonuje ten fundusz.

Ważne!

Pracodawcy, u których tworzony jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, muszą dokonywać odpisu na ten fundusz również na młodocianych pracowników.

Wysokość odpisu podstawowego dla tej grupy zatrudnionych to kwota obliczana w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku lub w drugim półroczu poprzedniego roku, pomniejszonego o potrącone z wynagrodzenia pracownika składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe - w zależności od tego, które wynagrodzenie było wyższe.

Wysokość odpisu podstawowego na pracownika młodocianego w 2008 r. określa tabela 3.

Tabela 3. Wysokość odpisu podstawowego na pracownika młodocianego w 2008 r.

Kwoty te mogą być inne, jeżeli firma (niebędąca jednostką sfery budżetowej) ustaliła wskaźnik odpisu na fundusz inny (niższy lub wyższy) od przewidzianego w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Ważne!

Jeżeli pracodawca wypłaca pracownikom świadczenie urlopowe, wypłaca je także pracownikowi młodocianemu w wysokości odpisu podstawowego.

• art. 190, art. 191, art. 2001, art. 2002, art. 203, art. 281 pkt 5 Kodeksu pracy,

• art. 5 ust. 2 i ust. 2a ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.),

• § 18 rozporządzenia z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14 ze zm.),

• § 19, § 20 rozporządzenia z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (DzU nr 60, poz. 278 ze zm.),

• § 1-6 rozporządzenia z 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (DzU nr 214, poz. 1808),

• § 1-6 rozporządzenia z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (DzU nr 200, poz. 2047 ze zm.).

Izabela Nowakowska

radca prawny

Orzecznictwo uzupełniające:

Reklama

• 1. „Ulga uczniowska”, o której mowa w art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przysługuje tym podatnikom, którzy w celu nauki zawodu zatrudniają osoby młodociane. Natomiast definicja młodocianego została zawarta w art. 190 § 1 k.p., w myśl której za młodocianego uważa się osobę, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Oznacza powyższe, że zakresem podmiotowym ww. przepisów są objęte osoby, które w chwili zatrudnienia w celu praktycznej nauki zawodu nie przekroczyły 18 roku życia.

2. Skorzystanie z ulgi polegającej na obniżeniu podatku dochodowego z tytułu szkolenia uczniów może dotyczyć wyłącznie tych podatników, którzy zawrą umowę z młodocianym. Natomiast dla skorzystania z ulgi nie ma znaczenia fakt jej zakończenia przez osobę, której już nie można zaliczyć do kategorii osób, o których mowa w art. 190 § 1 k.p., tj. młodocianych.

3. Ustawodawca wskazując w art. 27c na „odrębne przepisy” miał na uwadze te przepisy, które dotyczyły młodocianych. A więc podatnik zatrudniając osoby w celu nabycia „ulgi uczniowskiej”, których nie można było zaliczyć do młodocianych, nie mógł skorzystać z obniżenia podatku dochodowego na podstawie art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 listopada 2003 r., III SA 1198/02)

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?