Kategorie

Wymagania wobec kandydata pochodzącego z innego państwa Unii Europejskiej

Agnieszka Zwolińska
Pracodawca może m.in. uzależnić zatrudnienie kandydata od uznania posiadanych przez niego kwalifikacji zawodowych zdobytych w innym państwie członkowskim UE przez odpowiedni organ w Polsce.

Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • imiona rodziców,
 • datę urodzenia,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
 • wykształcenie,
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia (art. 221 § 1 k.p.).

Z kolei art. 221 § 4 k.p. wskazuje, że pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone w § 1 i 2 (§ 2 dotyczy danych osobowych niewymienionych w § 1, których podania pracodawca może żądać od pracownika), jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów. Z regulacji tej wynika zatem, że pracodawca nie może żądać od kandydata na pracownika podania np. numeru PESEL. Warto zwrócić uwagę, że uzależnienie uczestnictwa w procesie rekrutacji od podania takiej informacji skutkowałoby również ograniczeniem dostępu do zatrudnienia obywateli innych państw członkowskich UE, ponieważ nie mają oni numeru PESEL. Pracodawca może żądać podania numeru PESEL dopiero od pracownika (art. 221 § 2 pkt 2 k.p.).

Żądanie numeru dowodu lub paszportu

W przypadku obywatela innego państwa powstaje pytanie, czy pracodawca może żądać od niego ujawnienia numeru dowodu osobistego lub paszportu. Opierając się na art. 221 § 4 k.p., należy udzielić odpowiedzi pozytywnej, gdy pracodawca zatrudni taką osobę do pracy na terytorium RP i z tego powodu ma obowiązek zgłosić ją do ubezpieczenia społecznego w Polsce. Zgodnie bowiem z art. 35 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych we wszystkich dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi należy podawać w przypadku ubezpieczonych, którym nie nadano numeru PESEL lub NIP, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu. W związku z tym pracodawca – płatnik składek w celu wypełnienia nałożonych na niego obowiązków może żądać od pracownika (nie kandydata na pracownika) obywatela innego państwa podania numeru i serii dowodu osobistego lub paszportu.

Ujawnienie obywatelstwa

Kolejna wątpliwość dotyczy tego, czy pracodawca może żądać od kandydata na pracownika ujawnienia jego obywatelstwa. W tym przypadku należy zwrócić uwagę na ryzyko, jakie wiąże się z uzależnieniem zatrudnienia od posiadania przez kandydata na pracownika obywatelstwa danego państwa, gdy takie kryterium nie wynika ani z przepisu prawa, ani nie jest obiektywnie uzasadnione.

WAŻNE!

Uzależnienie zatrudnienia od posiadania obywatelstwa określonego państwa może być uznane za przejaw nierównego traktowania ze względu na przynależność państwową. Działanie takie narusza unijną zasadę swobody przepływu pracowników – zob. art. 45 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwanego dalej TFUE).


Posiadanie obywatelstwa danego państwa tylko w nielicznych przypadkach – gdy jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa publicznego, porządku publicznego i zdrowia publicznego – może stanowić kryterium zatrudnienia (zob. art. 45 ust. 1 TFUE). W prawie polskim o takich stanowiskach pracy mowa jest m.in. w art. 5 ust. 2 ustawy o służbie cywilnej. Na podstawie tego przepisu dla obywateli polskich zarezerwowane są stanowiska pracy, na których praca polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę generalnych interesów państwa – np. stanowisko, z którym wiąże się kompetencja do wydawania decyzji administracyjnych.

Weryfikowanie posiadanych przez pracownika kwalifikacji

Reklama

Powstaje pytanie, czy kandydat na pracownika ma kwalifikacje odpowiednie do wykonywania określonego zawodu na terytorium RP. Uzyskaniem odpowiedzi na pytanie powinien być zainteresowany w szczególności pracodawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, do której wykonywania potrzebne jest posiadanie określonych w przepisach uprawnień zawodowych. Na podstawie bowiem art. 19 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca prowadzący taką działalność ma obowiązek zapewnić, aby czynności wymagające określonych przepisami uprawnień zawodowych były wykonywane bezpośrednio przez osobę posiadającą takie uprawnienia.

Kwestię uznawania kwalifikacji zawodowych zdobytych w innym państwie członkowskim UE reguluje na szczeblu unijnym dyrektywa 2005/36/WE. Dyrektywa ta określa zasady uznawania kwalifikacji zawodowych w przypadku osób, które zamierzają wykonywać zawód regulowany, w tym w charakterze pracownika, w innym państwie członkowskim niż to, w którym uzyskali kwalifikacje zawodowe. Dyrektywa ta została wdrożona do prawa polskiego ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ustawa określa zasady oraz procedurę uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego oraz działalności regulowanej na terytorium Polski. Postępowanie w tej sprawie wszczyna się na wniosek obywatela innego państwa członkowskiego UE, który zamierza wykonywać na terytorium RP zawód lub działalność regulowaną, a kończy się wydaniem decyzji przez właściwy organ. Zasady uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, farmaceuty, lekarza weterynarii, architekta oraz adwokata i radcy prawnego zostały uregulowane w odrębnych ustawach.

Informacji o tym, jakie zawody są zawodami regulowanymi na terytorium RP, jakie dokumenty należy złożyć oraz który organ jest właściwy do uznania kwalifikacji zawodowych, udziela ośrodek informacyjny działający w ramach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (adres strony: http: //www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/system-szkolnictwa-wyzszego/mobilnosc-akademicka-i-zawodowa/).

Uwzględniając powyższe zasady uznawania kwalifikacji zawodowych, pracodawca zamierzający zatrudnić pracownika do wykonywania działalności, zawodu regulowanego na terytorium RP może uzależnić jego zatrudnienie od uznania posiadanych przez niego kwalifikacji zawodowych zdobytych w innym państwie członkowskim UE przez właściwy organ w Polsce.

Podstawa prawna:

 • art. 221 Kodeksu pracy,
 • art. 35 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • ustawa z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DzU nr 63, poz. 394),
 • art. 5 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (DzU nr 227, poz. 1505 ze zm.),
 • art. 19 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (DzU z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.),
 • art. 45 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
 • art. 1 dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (DzUrz UE L 255 z 30.09.2005 r., s. 22).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zlecenie studenta do 26 r. życia i umowa o dzieło bez składek ZUS

  Zlecenie studenta do 26 r. życia i umowa o dzieło nie będą oskładkowane - MRiPS.

  Niedziela handlowa - lipiec 2021

  Niedziela handlowa - lipiec 2021 r. ma 4 niedziele. Czy 4 lipca, 11 lipca, 18 lipca albo 25 lipca to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  System kadrowo-płacowy - o co pytać dostawcę

  System kadrowo-płacowy - o co należy pytać dostawcę przy wyborze oprogramowania HR?

  Praca zdalna - Kodeks pracy [PROJEKT]

  Praca zdalna - Kodeks pracy będzie zawierał przepisy dotyczące pracy zdalnej. Jakie regulacje przewiduje projekt?

  Prace sezonowe a bezpieczeństwo pracowników

  Prace sezonowe zalewają portale z ofertami pracy. Co z bezpieczeństwem pracowników?

  Zmiana warunków pracy cudzoziemca a zezwolenie na pracę

  Czy zmiana warunków pracy cudzoziemca wiąże się z koniecznością zmiany zezwolenia na pracę lub uzyskania nowego?

  Ochrona danych przy pracy zdalnej - 5 wskazówek na wakacje

  Ochrona danych przy pracy zdalnej czyli jak nie narazić firmy na kradzież wrażliwych danych. Oto 5 wskazówek na wakacje dla pracowników zdalnych.

  Wyższe wynagrodzenia lekarzy rezydentów od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe wynagrodzenia lekarzy rezydentów od 1 lipca 2021 r. przewiduje projekt rozporządzenia ministra zdrowia o zasadniczych wynagrodzeniach dla rezydentów. Ile wyniosą?

  "Blaski i cienie PPK" - niezależne badanie naukowe

  PPK - jakie są opinie o programie? Poznaj wyniki niezależnego badania naukowego "Blaski i cienie PPK".

  Tata wybiera urlop ojcowski

  Urlop ojcowski to urlop najczęściej wykorzystywany przez ojców urlop po narodzinach dziecka. Najrzadziej korzystają z urlopu rodzicielskiego.

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika a przepisy

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika - jakie są przepisy prawne? Czy to nie narusza dóbr osobistych pracownika?

  Zasiłek macierzyński i opiekuńczy - będzie okres wyczekiwania?

  Okres wyczekiwania przy zasiłku macierzyńskim i opiekuńczym? To propozycja ZUS mająca zapobiegać nadużyciom.

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy wniosek?

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień 2020, styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 r. z tarczy 9.0?

  Pracownik niepełnosprawny – jakie prawa?

  Pracownik niepełnosprawny - jakie prawa przyznaje Kodeks pracy i ustawa o rehabilitacji zawodowej? Jaki jest wymiar czasu pracy i urlopu?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę - jak przechowywać?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jak je przechowywać?

  Czas wolny za nadgodziny a odpoczynek tygodniowy

  Czas wolny za nadgodziny może zostać zaliczony do 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. To stanowisko MRPiT z dnia 5 maja 2021 r.

  PIP kontroluje małe budowy

  Kontrole PIP - mała budowa to miejsce, gdzie najczęściej w budownictwie występują wypadki przy pracy. PIP rozpoczęła więc akcję "Kontrole na małych budowach".

  Przeciętne wynagrodzenie 2021

  Przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. wzrosło o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Ile wynosi?

  Amerykański pracodawca wymarzony dla Polaków

  Amerykański pracodawca jest pracodawcą wymarzonym dla Polaków. Najchętniej pracowaliby dla korporacji z zagranicznym kapitałem, przede wszystkim z USA.

  Praca na magazynie - ile zarabia pracownik i kierownik magazynu

  Praca na magazynie - jakie są zarobki? Ile zarabia pracownik, a ile kierownik magazynu?

  Pandemia lekcją dla HR-owców

  Pandemia jest dla HR-owców lekcją, która wpłynie na przyszłość tego zawodu

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?