Kategorie

Zatrudnienie Ukraińca na umowę zlecenie

Wojciech Napora
Zielona Linia
Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia
Zatrudnienie Ukraińca na umowę zlecenia - jak zatrudnić w 2021 r.?
Zatrudnienie Ukraińca na umowę zlecenia - jak zatrudnić w 2021 r.?
Shutterstock
Zatrudnienie Ukraińca na umowę zlecenie - jakie są wady i zalety? Jakie dokumenty są wymagane? Jakie są rodzaje zezwoleń? Jak zatrudnić Ukraińca?

Praca obywateli Ukrainy na umowie zlecenia

Podstawowa zasada dotycząca zatrudnienia cudzoziemców w Polsce brzmi: legalna praca to legalny pobyt plus zezwolenie na pracę. Są od niej pewne wyjątki. Jak w świetle tej zasady wygląda zatrudnianie obywateli Ukrainy na umowie zlecenia? Odpowiadamy.

Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obywateli Ukrainy obowiązują zatem przepisy dotyczące zatrudniania w Polsce obcokrajowców z państw trzecich, którzy by móc legalnie pracować potrzebują ważnego dokumentu pobytowego oraz zezwolenia na pracę. Chyba że są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Wówczas wystarczy dokument pobytowy. Warto zaznaczyć, że fakt podjęcia pracy w Polsce przez obywatela Ukrainy (lub innego kraju trzeciego) na umowie zlecenia nie zwalnia pracodawcy z obowiązku uzyskania dla tego pracownika zezwolenia na pracę.

Umowa zlecenie dla Ukraińca – wady i zalety

Z punktu widzenia legalnego zatrudnienia nie ma znaczenia, jaki rodzaj umowy podpisuje pracodawca z cudzoziemcem. Każde połączenie dokumentu pobytowego (paszportu biometrycznego, wizy, karty pobytu) z zezwoleniem na pracę (oświadczeniem, zezwoleniem sezonowym, zezwoleniem na pracę, zezwoleniem na pobyt i pracę) umożliwia podjęcie pracy zarówno na umowie o pracę, jak i na umowie zlecenia. Jest to więc indywidualna kwestia pracodawcy i cudzoziemca, jaką umowę podpiszą. Warto jednak zwrócić uwagę na pewne niuanse, wady i zalety wynikające z zatrudnienia cudzoziemca na umowę zlecenia.

Motywami, dla których pracodawcy preferują zawieranie umowy zlecenia są niższy koszt utrzymania pracownika oraz łatwiejszy sposób rozwiązania umowy w porównaniu z umową o pracę. Warto jednak wymienić korzyści wynikające z zatrudnienia cudzoziemca na umowie o pracę. Zwłaszcza gdy mówimy o dłuższej perspektywie zatrudnienia.

Pierwsza korzyść wynika z art. 88za ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Czytamy w nim:

Jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który zatrudniał cudzoziemca przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, złożył przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w oświadczeniu wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla tego cudzoziemca na tym samym stanowisku na podstawie umowy o pracę, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu wpisanym do ewidencji oświadczeń uważa się za legalną od dnia upływu ważności tego oświadczenia do dnia wydania zezwolenia na pracę lub doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie”.

Tak więc pracodawca, który zatrudniał cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, na podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej 3 miesięcy czekając na zezwolenie na pracę (okres oczekiwania może wynosić w zależności od urzędu wojewódzkiego i wyjaśnień związanych z wnioskiem 30 dni, dwa miesiące lub dłużej), w którym także widnieje umowa o pracę, może zatrudniać cudzoziemca bez uzyskiwania dodatkowych dokumentów do czasu otrzymania zezwolenia na pracę lub decyzji odmownej. Z tego udogodnienia nie może skorzystać pracodawca, u którego cudzoziemiec pracował na podstawie umowy zlecenia.

Dodatkowo, pracodawca, który zatrudniał cudzoziemca na oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy na umowie o pracę przez okres co najmniej 3 miesięcy, składając wniosek o zezwolenie na pracę nie musi do wniosku dołączać informacji starosty. Przepisy stanowią bowiem, że z informacji starosty (nazywanej także: testem rynku pracy lub opinią starosty) zwolniony jest obywatel Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę był zatrudniony przez okres nie krótszy niż 3 miesiące u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku zgodnie z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń – pod warunkiem przedstawienia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń, umowy o pracę oraz dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne. Oświadczenie musi być ważne na dzień złożenia wniosku.

Wymiar czasu pracy Ukraińca na zleceniu

Niedogodnością wynikającą zwłaszcza z długoterminowego zatrudnienia na umowie zlecenia może być kłopot z zapewnieniem stałej ilości godzin pracy w tygodniu lub miesiącu. Zgodnie z przepisami oraz stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy powierzenie pracy cudzoziemcowi należy uznać za nielegalne przy jakimkolwiek przekroczeniu albo zaniżeniu określonego w zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu wymiaru etatu bądź liczby godzin pracy w tygodniu lub miesiącu. W związku z tym, pracodawca ma obowiązek zapewnić cudzoziemcowi pracę w takim wymiarze czasu pracy bądź liczbie godzin, która została określona w zezwoleniu na pracę lub oświadczeniu. Jeżeli, z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, obowiązek ten nie będzie dopełniony pracodawca powinien wypłacić cudzoziemcowi wynagrodzenie w wysokości, jaką cudzoziemiec by otrzymał za przepracowanie liczby godzin, która powinna zostać mu zapewniona zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu na pracę bądź oświadczeniu. W przypadku umowy zlecenia wynika to z przepisów Kodeksu cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązań.

Kolejną rzeczą, którą należy uwzględnić przy zawieraniu umowy zlecenia, i to nie tylko z cudzoziemcem, jest to, że nie każda praca kwalifikuje się do takiej umowy. Stanowi o tym art. 22 Kodeksu pracy, w którym czytamy:

§ 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

§ 11 Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.

§ 12 Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1.

Udogodnieniem dotyczącym zarówno oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, jak i zezwoleń: zezwolenia sezonowego, zezwolenia na pracę oraz zezwolenia na pobyt i pracę (jednolitego) jest to, że zawarcie przez podmiot powierzający wykonywanie pracy i cudzoziemca umowy o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej nie wymaga uzyskiwania nowego dokumentu (oświadczenia, zezwolenia sezonowego, zezwolenia na pracę lub zezwolenia jednolitego). Tak więc pracodawca i cudzoziemiec mogą w każdej chwili zamienić umowę zlecenia na umowę o pracę.

Dokumenty pobytowe obywatela Ukrainy

Obywatele Ukrainy mogą przebywać w Polsce na jednym z kilku dokumentów pobytowych, przede wszystkim paszporcie biometrycznym, który umożliwia pobyt w ramach ruchu bezwizowego, wizie lub karcie pobytu. Paszport biometryczny (wymagany w przypadku obywateli Ukrainy, którzy chcą korzystać z pobytu w ramach ruchu bezwizowego) umożliwia 90-dniowy pobyt na terenie Polski w ciągu 180 dni.

Wiza jest dokumentem, o który stara się cudzoziemiec w swoim kraju w polskim konsulacie i jest wydawana na okres nie dłuższy niż rok.

Karta pobytu jest dokumentem pobytowym wydawanym cudzoziemcom w Polsce. Najpopularniejsza jest karta pobytu czasowego, wydawana na okres do 3 lat w związku z określoną okolicznością, np. pracą, studiami, połączeniem z rodziną. Wniosek o kartę pobytu zawsze składa cudzoziemiec do urzędu wojewódzkiego w Polsce, właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu.

Cudzoziemiec, który posiada jeden z wymienionych dokumentów pobytowych (i nie jest to wiza, której cel wydania jest oznaczony numerem 01 lub 20) może podjąć pracę w Polsce pod warunkiem uzyskania zezwolenia na pracę (chyba że jest z tego obowiązku zwolniony). Warto tu jeszcze dodać, że są dwa rodzaje wiz, które umożliwiają pracę bez zezwolenia. Pierwsza z nich to wiza 21 - wydawana w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe. Druga to wiza z adnotacją „Poland. Business Harbour”. Pracodawca widząc jedną z tych dwóch ważnych wiz w paszporcie cudzoziemca może podpisać z nim umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną bez uzyskiwania zezwolenia na pracę.

Zezwolenia na pracę Ukraińca - rodzaje

Pracodawcy, którzy chcą zatrudnić obywatela Ukrainy mogą skorzystać z kilku możliwości, dotyczących zezwoleń na pracę. Najprostszą jest procedura oświadczeniowa, czyli rejestracja oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w jednym z powiatowych urzędów pracy. Rejestracja oświadczenia jest bardzo korzystna dla pracodawcy, który dopiero zaczyna współpracę z cudzoziemcem. Umożliwia ona zatrudnienie obcokrajowca na 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy. Jest szybka (trwa około 7 dni), kosztuje 30 zł i wymaga minimum formalności w porównaniu z innymi rodzajami zezwoleń na pracę.

Innym, nietypowym zezwoleniem na pracę, na którym mogą pracować m.in. obywatele Ukrainy jest zezwolenie sezonowe, uzyskiwane w jednym z powiatowych urzędów pracy. Umożliwia ono zatrudnienie cudzoziemców i wykonywanie określonych prac (w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka, w ramach działalności (kodów PKD) uznanych za sezonowe w rozporządzeniu Ministra Pracy) przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Najpopularniejszym rodzajem zezwolenia na pracę jest zezwolenie na pracę typu a. Dotyczy ono cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zezwolenie to uzyskuje pracodawca w urzędzie wojewódzkim. Jest ono wydawane na okres do 3 lat i zawsze dotyczy konkretnego pracownika (cudzoziemca).

Innym rodzajem zezwolenia na pracę jest zezwolenie na pobyt i pracę (zezwolenie jednolite).

Pozawala ono na legalizację pobytu i pracy w ramach jednej procedury. Jest niejako połączeniem karty pobytu i zezwolenia na pracę. O wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę zawsze wnioskuje cudzoziemiec, dla którego ma być wydane takie zezwolenie, a nie pracodawca

(jak w przypadku zwykłych zezwoleń na pracę).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja (PDF)
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja (PDF)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • Shef
    2021-09-25 18:21:24
    Najprościej i chyba najbezpieczniej jest skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej. Na przykład Gremi Personal zajmuje się pośredniczeniem w zatrudnianiu pracowników z Ukrainy, rekrutacją na zlecenie.
    0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Potrącenie zaległości ZUS z emerytury od 2022 r.

Potrącenie zaległości składkowych z emerytury, renty i zasiłku będzie możliwe od 2022 r. ZUS odliczy składkę zdrowotną, podatek i należności składkowe nieopłacone w terminie. Do jakiej wysokości?

Niemcy: niezaszczepieni bez rekompensaty za czas kwarantanny

Niezaszczepieni nie otrzymają rekompensaty za czas kwarantanny. Nowe przepisy w Niemczech zaczną obowiązywać od 1 listopada 2021 r.

Praca zdalna a work-life balance

Praca zdalna a work-life balance - za dużo work i za mało life? Z badania "Candidate Pulse" wynika, ze praca zdalna zachwiała balansem między życiem prywatnym i zawodowym. Pracownicy odczuwają również więcej presji ze strony pracodawców.

Pracodawca sprawdzi certyfikat covid [VIDEO]

Pracodawca sprawdzi certyfikat covid? Najpewniej tak, ale na zasadzie dobrowolności. Co to oznacza? Na to i inne pytania odpowiada Stanisław Szwed, wiceminister pracy, polityki społecznej i rodziny.

Obniżenie wieku emerytalnego jako fatalna decyzja [VIDEO]

Obniżenie wieku emerytalnego było fatalną decyzją. Ekonomiści negatywnie oceniają niższy i zróżnicowany dla kobiet i mężczyzn wiek emerytalny w Polsce.

Co pandemia uświadomiła menadżerom? [VIDEO]

Pandemia a zarządzanie - co kryzys wywołany pandemią uświadomił menadżerom? Okazało się, że kapitał ludzki jest niezwykle ważny. Duże znaczenie ma także zdolność do szybkich zmian.

Kodeks pracy art. 30

Kodeks pracy w art. 30 wylicza sposoby rozwiązania umowy o pracę: porozumienie stron, wypowiedzenie, dyscyplinarka i upływ czasu.

Kontroferta dla pracownika - co to jest?

Kontroferta dla pracownika - co to jest i w jakim celu się ją stosuje? Czy warto przyjąć kontrofertę?

Jesienna rekrutacja w logistyce - jak zachęcić do pracy w firmie?

Startuje jesienna rekrutacja w logistyce. Jakich pracowników brakuje? Jak zachęcić do pracy w danej firmie? Co przyciąga pracowników?

Kontrole PIP na małych budowach 2021 - wyniki

Kontrole PIP na małych budowach zostały wzmożone w 2021 r. Z danych statystycznych wynika, że to właśnie na małych budowach jest najwięcej wypadków przy pracy. Jakie są wyniki kontroli PIP?

Praca sezonowa - prawa cudzoziemców przez cały rok

Praca sezonowa - prawa cudzoziemców nie są sezonowe. Przypomina o tym PIP w kampanii "Prawa przez cały rok". Jak zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową? Czym jest umowa o pomocy przy zbiorach?

Europejskie Porozumienie dotyczące aktywnego starzenia się

Europejskie Porozumienie podpisane w 2017 r. dotyczy aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego w pracy. Realizując je, w Polsce powstało "Porozumienie strony pracowników oraz strony pracodawców RDS na rzecz aktywnego starzenia". Wypracowano w nim szereg rozwiązań na rzecz aktywnego starzenia się.

Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2021?

Kiedy jest zmiana czasu na zimowy w 2021 r.? Czy ostatni raz przestawiamy zegarki jesienią? Jak zmiana czasu wpływa na czas pracy w nocy?

Wypłata wynagrodzenia za pracę w sobotę, niedzielę

Wypłata wynagrodzenia za pracę to podstawowy obowiązek pracodawcy. Co w przypadku, gdy dzień wypłaty wynagrodzenia wypada w sobotę lub niedzielę?

Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na 4 falę covid?

4 fala covid przewidywana jest na jesień 2021 r. Statystyki wskazują na tendencję wzrostową zakażeń. Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na ten trudny czas?

Weryfikacja szczepień pracowników - projekt

Weryfikacja szczepień pracowników - trwają prace nad projektem nowych przepisów. Czy pracodawcy będą mogli sprawdzić fakt zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez pracowników?

Umowa o dzieło - ZUS, zgłoszenie

Umowa o dzieło - zgłoszenie do ZUS jest obowiązkowe od 2021 r. Jaki jest termin na zgłoszenie? Kto musi zgłosić umowę do ZUS?

Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 18 września 2021 r.

Najnowsze zmiany w ubezpieczeniach społecznych weszły w życie 18 września 2021 r. Sprawdź, co się zmieni.

Wypalenie zawodowe podstawą zwolnienia lekarskiego od 2022 r.

Wypalenie zawodowe od 2022 r. będzie podstawą do otrzymania zwolnienia lekarskiego (l4). Czym jest wypalenie? Jakie są objawy? Jak przeciwdziałać?

Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.

Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie z ZUS!

Wniosek o zwolnienie z ZUS - sklepiki szkolne i piloci muzealnych wycieczek mają ostatnie dni na ubieganie się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.

Podwyższona kwota wolna od potrąceń - covid

Podwyższona kwota wolna od potrąceń została przewidziana w tarczy na czas pandemii COVID-19. Kogo dotyczy? Ile wynosi?

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - szczepienie

Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu szczepienia - kiedy jest możliwe? Czy szczepienie dziecka uzasadnia zwolnienie od pracy?

Kobiety najwięcej ucierpiały na pandemii

Kobiety najwięcej straciły w czasie pandemii. To one częściej były zwalniane. Spadł na nie ciężar opieki nad dziećmi i pracy jednocześnie. Jak wpłynęło to na ich zdrowie?

Płace rosną, bo firmy walczą o pracowników

Płace rosną wszędzie. Wszystkie kody PKD odnotowały w sierpniu 2021 r. podwyżki wynagrodzeń. Firmy walczą w ten sposób o pracowników.