Kategorie

Niebieska karta UE

Agnieszka Zwolińska
Niebieska karta UE to zezwolenie udzielone obywatelowi państwa trzeciego uprawniające go do pobytu oraz pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji na terytorium państwa członkowskiego UE.

Warunki nabycia niebieskiej karty UE reguluje dyrektywa Rady 2009/50/WE (dalej zwana dyrektywą). Państwa członkowskie mają obowiązek wdrożyć ten akt prawny do prawa krajowego najpóźniej do 19 czerwca 2011 r. (art. 23 ust. 1 dyrektywy). Termin ten obowiązuje również Polskę.

Jak uzyskać niebieską kartę UE – wymagania formalne

Celem dyrektywy jest zachęcanie wykwalifikowanych pracowników spoza Unii Europejskiej do przyjazdu i osiedlenia się w jednym z państw członkowskich UE. W związku z tym warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o niebieską kartę UE jest posiadanie i odpowiednie udokumentowanie wyższych kwalifikacji w zawodzie, w którym dana osoba zamierza podjąć pracę w państwie członkowskim UE.

WAŻNE!

Przez wyższe kwalifikacje zawodowe rozumie się kwalifikacje uzyskane w ramach kształcenia na poziomie wyższym (pod warunkiem że czas studiów wynosił co najmniej 3 lata).

Państwo członkowskie może jednak dopuścić wyjątkowo, że poświadczeniem kwalifikacji będzie posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego (art. 2 lit. g i h dyrektywy).

Ważne jest również istnienie związku między posiadanymi wyższymi kwalifikacjami a pracą, jaka będzie wykonywana w państwie członkowskim UE (art. 5 ust. 1 lit. b i c dyrektywy).

Reklama

Warunkiem przyjęcia obywatela państwa trzeciego jest także dołączenie do wniosku ważnej umowy o pracę zawartej na okres co najmniej jednego roku (ewentualnie, jeżeli prawo krajowe danego państwa członkowskiego tak stanowi, wiążącej oferty o pracę).

Przy czym, jak wskazuje art. 5 ust. 3 dyrektywy, roczne wynagrodzenie brutto wyliczone na podstawie tej umowy nie może być niższe niż tzw. krajowy próg wynagrodzenia za pracę. Z kolei próg ten nie może być niższy niż 1,5 średniego rocznego wynagrodzenia brutto w danym państwie członkowskim. W przypadku szczególnego zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych pracowników z państw trzecich próg ten może być jednak obniżony.


Inne dokumenty, które powinny zostać dołączone do wniosku o wydanie niebieskiej karty UE, to:

 • ważny dokument podróży,
 • dowód objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym (ewentualnie, jeżeli państwo członkowskie dopuści taką możliwość, wniosek o objęcie takim ubezpieczeniem), a dodatkowo
 • wiza,
 • wniosek o wizę, gdy wymaga tego państwo członkowskie,
 • dowód posiadania ważnego zezwolenia na pobyt, ewentualnie krajowej wizy długoterminowej.

Dyrektywa dopuszcza, aby państwo członkowskie wprowadziło wymóg wskazania przez wnioskodawcę swojego adresu zamieszkania w państwie przyjmującym. Dodatkowo również państwo członkowskie może ustalić maksymalną liczbę obywateli państw trzecich, którzy mogą wjechać na jego terytorium w celu podjęcia wysoko wykwalifikowanej pracy.

Korzyści wynikające z posiadania niebieskiej karty UE

Reklama

Posiadacz niebieskiej karty UE w państwie członkowskim, które ją wydało, ma prawo wykonywać pracę spełniającą warunki określone we wniosku o wydanie karty. Po upływie 2 lat legalnego zatrudnienia w państwie członkowskim posiadacz niebieskiej karty może uzyskać dostęp do prac wymagających wysokich kwalifikacji na równi z obywatelami tego państwa.

Oznacza to, że w okresie pierwszych 2 lat pobytu na terytorium państwa członkowskiego warunki wykonywania pracy zmienią się w stosunku do warunków określonych we wniosku o kartę. Posiadacz karty powinien o tej zmianie poinformować odpowiednie władze państwa przyjmującego, a gdy prawo krajowe tak stanowi, uzyskać zezwolenie na zmianę tych warunków. Zawiniony brak powiadomienia czy wykonywanie pracy niezgodnie z warunkami przyjęcia jest podstawą wycofania karty albo odmowy przedłużenia okresu jej ważności. Jeżeli państwo członkowskie nie zdecyduje się przyjąć zasady równego traktowania w zakresie dostępu do prac wymagających wysokich kwalifikacji, to obowiązek powiadomienia będzie istniał również po upływie pierwszych 2 lat legalnego zatrudnienia w tym państwie.

WAŻNE!

Utrata zatrudnienia przez posiadacza niebieskiej karty UE sama w sobie nie stanowi podstawy wycofania karty, jeżeli poinformuje on o braku zatrudnienia odpowiednie organy państwa przyjmującego. Karta zostanie wycofana dopiero wówczas, gdy nie będzie on miał zatrudnienia przez kolejne 3 miesiące lub sytuacja ta wystąpi częściej niż raz w okresie ważności karty.


Inną korzyścią płynącą z posiadania karty jest prawo do równego traktowania z obywatelami państwa przyjmującego w zakresie m.in. warunków pracy, dostępu do towarów, usług (także do usług pośrednictwa pracy świadczonych przez urzędy pracy), kształcenia i szkolenia zawodowego oraz nabycia praw do lokali mieszkalnych. W zakresie dostępu do szkoleń i kształcenia zawodowego, a także nabycia praw do lokali mieszkalnych państwa członkowskie mogą jednak wprowadzić ograniczenia zasady równego traktowania w stosunku do posiadaczy karty.

Ponadto, posiadacz niebieskiej karty UE legalnie przebywający w państwie członkowskim, które wydało mu tę kartę, przez okres 18 miesięcy może przenieść się wraz z członkami rodziny do innego państwa członkowskiego w celu podjęcia tam pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Wówczas nie później niż w ciągu miesiąca od przybycia do drugiego państwa członkowskiego powinien on (lub jego pracodawca) złożyć do właściwych organów tego państwa wniosek o wydanie niebieskiej karty UE, a członkowie jego rodziny wniosek o zezwolenie na pobyt jako członkowie rodziny.

Dodatkowe korzyści płynące z posiadania niebieskiej karty UE wiążą się dla członków rodziny z łatwiejszym nabyciem prawa pobytu i dostępem do rynku pracy w państwie przyjmującym, a także z nabyciem przez posiadacza tej karty statusu długoterminowego rezydenta UE. W tym celu dyrektywa wprowadza odstępstwa od warunków nabycia zezwolenia na pobyt oraz dostępu do rynku pracy przez członków rodziny obywatela państwa trzeciego określonych w dyrektywie Rady 2003/86/WE z 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin (DzUrz UE L 251 z 3.10.2003 r., s. 12; DzUrz UE Polskie wydanie specjalne 2004, rozdz. 19, t. 6, s. 224) oraz warunków nabycia statusu długoterminowego rezydenta UE określonych w dyrektywie Rady 2003/109/WE z 25 listopada 2003 r. dotyczącej statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi (DzUrz UE L 16 z 23.01.2004 r., s. 44; DzUrz UE Polskie wydanie specjalne 2004, rozdz. 19, t. 6, s. 272).

Podstawa prawna:

 • dyrektywa Rady 2009/50/WE z 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (DzUrz UE L 155 z 18.06.2009 r., s. 17).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?