REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Regulamin

REKLAMA

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Autopromocja

§ 1 Zakres regulacji
1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR Ekspert Sp. z o.o., warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
3. Wykupując usługę, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia. W przypadku przesyłania informacji przez usługobiorcę do usługodawcy, usługobiorca akceptuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 2 Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1) usługodawca - INFOR Ekspert Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Okopowa 58/72 zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 307068;
2) usługobiorca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
3) portal - witrynę internetową usługodawcy udostępnianą w sieci Internet pod adresem www.kadry.infor.pl;
4) profil - udostępnianą pod adresem http://www.kadry.infor.pl/profil stronę internetową umożliwiającą użytkownikom rejestrację oraz modyfikację informacji niezbędnych do świadczenia bezpłatnych usług drogą elektroniczną przez usługodawcę;
5) sklep internetowy - udostępnianą pod adresem www.sklep.infor.pl stronę internetową umożliwiającą użytkownikom rejestrację oraz modyfikację informacji niezbędnych do świadczenia płatnych usług drogą elektroniczną przez usługodawcę;
6) hasło - ciąg znaków służących do identyfikacji użytkownika, ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do sklepu internetowego lub profilu przez usługobiorców;
7) rejestracja - wprowadzenie do systemu teleinformatycznego usługodawcy danych niezbędnych do realizacji usługi internetowej;
8) abonament - opłatę wnoszoną z góry przez usługobiorcę na rzecz usługodawcy, w formie przewidzianej w opisie usługi, za okres korzystania z tej usługi w określonym czasie;
9) newsletter - wiadomości przesyłane drogą elektroniczną, które zwierają wyodrębnioną część informacyjną oraz mogą zawierać informacje o ofercie specjalnej i/lub promocjach;
10) biuletyny promocyjne - wiadomości przesyłane drogą elektroniczną zawierające informacje o ofercie specjalnej i/lub promocjach organizowanych przez usługodawcę oraz jego partnerów.

Rozdział II - Rodzaj i zakres oferowanych usług elektronicznych
oraz warunki ich świadczenia

§ 3 Usługi dystrybuowane przy pomocy poczty elektronicznej
1. Przez usługi dystrybuowane przy pomocy poczty elektronicznej rozumie się newsletter oraz biuletyny promocyjne przekazywane na podany przez usługobiorcę we wniosku zgłoszeniowym lub zamówieniu usługi adres skrzynki poczty elektronicznej.
2. Newslettery są przesyłane do użytkowników raz w tygodniu lub rzadziej. Rozmiar pojedynczej wiadomości przysyłanej do użytkownika nie może przekroczyć 500 kb.
3. Newslettery mogą zawierać informację o ofercie handlowej i promocjach organizowanych przez usługodawcę oraz jego partnerów. Łączna powierzchnia oferty handlowej i informacji o promocjach w wyświetlanej poprawnie na monitorze wiadomości nie może przekroczyć 30% całej zawartości zamówionego płatnego biuletynu.
4. Użytkownik zamawiający newsletter wyraża zgodę na otrzymywanie biuletynów promocyjnych.
5. Usługodawca nie udostępnia adresów e-mail żadnym podmiotom zewnętrznym. W przypadku przysłania oferty handlowej lub informacji o promocjach organizowanych przez partnerów usługodawcy przesyłka zawiera oznaczenie, że została przesłana przez usługodawcę na zlecenie partnera.
6. Do odbioru newsletterów i biuletynów wymagane są konto poczty elektronicznej i poprawnie skonfigurowany program pocztowy zgodny z Microsoft Outlook Express 5.
7. Każda przesyłka dystrybuowana przez usługodawcę zawiera:
(a) informację o nadawcy przesyłki,
(b) informację o możliwości weryfikacji treści wiadomości na stronie WWW,
(c) informację o sposobie rezygnacji z otrzymywania przesyłek lub zmianie ich rodzaju i adresu, na który powinny być przesyłane.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

§ 4 Usługi udostępniane w portalu www.kadry.infor.pl
1. Przez usługi udostępniane w portalu www.kadry.infor.pl rozumie się wszelkie wyodrębnione logicznie strony WWW zawierające opis usługi i umożliwiające jednoznaczne określenie adresu WWW usługi. W szczególności usługami takimi są wyodrębnione strony WWW, do których dostęp jest możliwy po wprowadzeniu hasła.
2. Regulamin określa rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia usług udostępnianych w portalu www.kadry.infor.pl. Usługi udostępniane w portalu mogą być płatne i bezpłatne. Dostęp do usług płatnych jest możliwy po przejściu procedury rejestracji i w dalszej kolejności podaniu loginu i hasła. Usługi bezpłatne są dostępne bez rejestracji i logowania.
3. Usługą płatną jest dostęp do części artykułów i innych treści oraz narzędzi (np. orzeczeń, wzorów dokumentów), dostęp do haseł w Leksykonie kadrowca , możliwość pobierania obszernych opracowań tematycznych w formacie pdf z Biblioteki kadrowca oraz funkcja zapisywania artykułów i narzędzi w spersonalizowanym schowku o nazwie Mój serwis . Usługą płatną jest również możliwość zadawania pytań ekspertom współpracujących z usługodawcą i otrzymywania na nie odpowiedzi w ramach świadczenia zwanego Pytanie do eksperta . Na wersji płatnej portalu nie są emitowane reklamy.
4. Usługą bezpłatną jest możliwość subskrypcji newslettera informującego o zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych oraz nowych artykułach dostępnych w ramach serwisu. W ramach usług bezpłatnych portal oferuje dostęp do wiadomości, części artykułów, kalkulatorów, wskaźników i stawek, aktów prawnych, kalendarza kadrowca, części umów i formularzy, adresów instytucji, komunikatów ZUS, PIP, GIODO oraz forum. W części bezpłatnej znajdują się również wykaz konferencji i szkoleń związanych z tematyką prawa pracy oraz inne informacje służące zapoznaniu się z funkcjonalnością i zawartością portalu.
5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych płatnych i bezpłatnych świadczeń.
6. Do korzystania z usług udostępnianych w portalu, jeśli nie zaznaczono inaczej w opisie usługi, wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa zgodna z przeglądarką Microsoft Internet Explorer wersja 5.5.

§ 4a Warunki korzystania z usługi Pytanie do eksperta  1. Usługobiorca wykupując abonament ma prawo (za wyjątkiem okresu promocyjnego) zadać ekspertom usługodawcy pytania merytoryczne z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zagadnień związanych z wynagrodzeniami, BHP oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na te pytania, które zostały sformułowany w sposób dostatecznie precyzyjny, tzn. zawierają wszystkie informacje konieczne, aby móc zdiagnozować i ocenić stan obecny, a następnie udzielić porady.
3. Odpowiedzi na pytania są udzielane, w zależności od stopnia skomplikowania, w ciągu od 5 do 15 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dniu otrzymania pytania. Liczba udzielonych odpowiedzi jest ograniczona do 3 w miesiącu.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo publikacji odpowiedzi na pytania usługobiorcy w serwisie www.kadry.infor.pl oraz w innych należący do INFOR EKSPERT Sp. z o.o. czasopismach. Treść publikowanych pytań i odpowiedzi nie będzie posiadać żadnych informacji pozwalających na identyfikację usługobiorcy i innych podmiotów, których pytanie dotyczy.

§ 5 Problemy techniczne 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu, o czym usługobiorca zostanie poinformowany w stosownym komunikacie.
2. W przypadku błędnej konfiguracji oprogramowania usługobiorcy lub podaniu nieprawidłowych danych technicznych niezbędnych do właściwej realizacji usługi, usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi do czasu usunięcia usterki przez usługobiorcę.
3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby usługa została zrealizowana zgodnie z opisem usługi. Jednakże usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych, w szczególności w przypadku awarii sieci wnikającej z przyczyn niezależnych od usługodawcy.

Rozdział III - Warunki zawierania i rozwiązywania
umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 6 Okres promocyjny i abonamentowy dla płatnej wersji portalu
1. Okres promocyjny pozwalający na swobodne zapoznanie się z zawartością i funkcjonalnością płatnej wersji portalu trwa 30 dni. W tym okresie usługobiorcy nie przysługuje prawo zadawania pytań ekspertom.
2. Prawo do skorzystania z uprawnień określonych w ust. 1 nie przysługuje w przypadku wykupienia dostępu do portalu w innych akcjach promocyjnych.
3. Usługobiorca może zrezygnować z usługi informując o tym Biuro Obsługi Klienta drogą e-mailową, faksową lub telefoniczną co najmniej na 5 dni przed końcem okresu promocyjnego lub na miesiąc przed końcem okresu abonamentowego. W przypadku niezgłoszenia rezygnacji, abonament zostaje automatycznie przedłużony na okres zaznaczony w formularzu przy rejestracji do portalu.
4. Na podany w formularzu adres zostanie wysłana faktura VAT.
5. Usługobiorca po zapoznaniu się z opisem usługi oraz treścią regulaminu wyraża zgodę na udostępnienie przez usługodawcę dostępu do wybranej usługi. Dostęp do płatnej wersji portalu liczony jest od chwili przesłania loginu i hasła przez Biuro Obsługi Klienta na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
6. Wyrażenie zgody na dostęp do zasobów elektronicznych może być przekazane zgodnie z warunkami określonymi przez usługodawcę dla usługi, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany adres, wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej lub poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości przy użyciu innych przewidzianych przez usługodawcę środków porozumiewania się na odległość.
7. Usługobiorca uzyskuje dostęp do płatnych usług po wpisaniu loginu i hasła w oknie logowania na stronie www.kadry.infor.pl.
8. Tylko zarejestrowany usługobiorca ma prawo korzystania z płatnych zasobów portalu. Przekazanie danych umożliwiających osobom trzecim korzystanie z portalu jest uważane za rażące naruszenie niniejszego regulaminu.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi, w przypadku gdy dane usługobiorcy są nieprawdziwe.

Rozdział IV - Postępowanie reklamacyjne

§ 7 Postępowanie reklamacyjne
1. Usługodawca udostępnia na stronie zawierającej opis usługi adres poczty elektronicznej służący do przesyłania zapytań i reklamacji. Usługodawca może również udostępnić na stronie internetowej formularz służący do zgłaszania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usługi.
2. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 48 godzin liczonych od momentu otrzymania przez usługodawcę informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 72 godzin (uwzględniając w obu przypadkach dni robocze).

Rozdział V - Zastrzeżenia prawne

§ 8 Zastrzeżenia prawne
1. Zamieszczone na stronach internetowych spółki Infor Ekspert materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisu PAP będącym bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronioną przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Infor Ekspert na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Nowe przepisy dla rolników od 7 marca 2024 r. Zmiany dot. BHP przy obsłudze ciągników, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

  W czwartek 7 marca 2024 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 14 lutego 2024 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie. Jakie zasady BHP wynikają z tego rozporządzenia? Co muszą wiedzieć rolnicy?

  Posiłki profilaktyczne. Czy nadejście wiosny zwalnia pracodawców z obowiązku wydawania posiłków profilaktycznych pracownikom

  Mamy dopiero początek marca, ale temperatury sięgające nawet kilkunastu stopni Celsjusza sugerują koniec zimy i początek wiosny. Czy oznacza to, że pracodawca może zaprzestać wydawania posiłków profilaktycznych pracownikom wykonującym prace fizyczne na otwartej przestrzeni podczas zimy?

  Można zarobić 7500 zł za miesiąc. I to na początku kariery. Co trzeba zrobić, że dostać taką pracę?

  7500 zł może zarobić student lub absolwent na płatnym stażu. Na chętnych czeka ponad 50 firm w 14 miastach Polski. Oferują stażystom wynagrodzenia w wysokości co najmniej 4500 zł. 1 marca 2024 r. ruszył nabór aplikacji w dwudziestej pierwszej edycji Programu Kariera. Kto może wziąć w nim udział?

  Podwyżka wynagrodzeń dla młodocianych pracowników od 1 marca 2024 r. W czasie nauki zawodu młodociany może zarobić nawet 754,04 zł

  Młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego dostają podwyżki wynagrodzeń. Począwszy od 1 marca 2024 r. obowiązują nowe stawki, których podstawą jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2023 r. Dzięki temu młodociany w pierwszym roku nauki zawodu zarobi 603,23 zł, a w trzecim roku – 754,04 zł. 

  REKLAMA

  Dodatek aktywizacyjny w 2024 r. wynosi nawet 745,95 zł. Od 1 czerwca 2024 r. maksymalna kwota wzrasta do 834,72 zł. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić!

  Dodatek aktywizacyjny to jedno ze świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przepisy określają, komu należy się dodatek aktywizacyjnej oraz przesłanki przyznania tego świadczenia. Obecnie dodatek aktywizacyjny wynosi maksymalnie 745,95 zł. 1 czerwca 2024 r. osoby uprawnione dostaną podwyżkę – dodatek aktywizacyjny wzrośnie do 834,72 zł.

  PFRON: Program „Aktywny samorząd” będzie kontynuowany w 2024 r. Można uzyskać pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, sprzętu elektronicznego, oprogramowania

  PFRON w 2024 r. będzie kontynuować program „Aktywny samorząd”. Można uzyskać pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, sprzętu elektronicznego, oprogramowania a także pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 marca 2024 r.

  Nie ma żadnych prac nad projektem ograniczającym zakaz handlu w niedziele

  Nie milkną dyskusje i spekulacje dotyczące ograniczenia zakazu handlu w niedziele. Tymczasem ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że na chwilę obecną MRPiPS nie prowadzi żadnych prac nad projektem dotyczącym niedziel handlowych.

  Krótszy czas pracy w Polsce? Min. Dziemianowicz-Bąk: skrócenie tygodnia pracy o 1 dzień organizacyjnie łatwiejsze niż skrócenie o kilka godzin

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzi analizy dotyczące czasu pracy, długości urlopów, dni pracy pod kątem ew. skrócenia tygodnia pracy. Resort pracy analizuje także pilotaże skrócenia tygodnia pracy, które wprowadzają same przedsiębiorstwa. Takie informacja przekazała 1 marca 2024 r. ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk w Polsat News. Ministra wskazała, że osobiście jest najbardziej otwarta na propozycję premiera Donalda Tuska dotyczącą 4 dni, a nie 35 godzin pracy w tygodniu.

  REKLAMA

  5278,30 zł – tyle wynosi limit dorabiania na wcześniejszej emeryturze lub rencie

  Zwiększyły się limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Od 1 marca 2024 r. można dorobić 5278,30 zł. Wyższa kwota spowoduje zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

  1 marca 2024 r. to Dzień Doceniania Pracownika. Co zrobił Twój pracodawca, żeby Cię docenić?

  1 marca 2024 r. to Dzień Doceniania Pracownika. Co zrobił Twój pracodawca, żeby Ci docenić? Prawie 80% ankietowanych przyznaje, że pracowałoby bardziej produktywnie, gdyby częściej otrzymywało uznanie za swoją pracę. Jakie uznanie? Przede wszystkim godne traktowanie pracowników, z poszanowaniem ich praw no i oczywiście finansowe świadczenia jak i różnego rodzaju benefity.

  REKLAMA