REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Regulamin

REKLAMA

Rozdział I - Postanowienia ogólne

REKLAMA

Autopromocja

§ 1 Zakres regulacji
1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR Ekspert Sp. z o.o., warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
3. Wykupując usługę, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia. W przypadku przesyłania informacji przez usługobiorcę do usługodawcy, usługobiorca akceptuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 2 Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1) usługodawca - INFOR Ekspert Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Okopowa 58/72 zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 307068;
2) usługobiorca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
3) portal - witrynę internetową usługodawcy udostępnianą w sieci Internet pod adresem www.kadry.infor.pl;
4) profil - udostępnianą pod adresem http://www.kadry.infor.pl/profil stronę internetową umożliwiającą użytkownikom rejestrację oraz modyfikację informacji niezbędnych do świadczenia bezpłatnych usług drogą elektroniczną przez usługodawcę;
5) sklep internetowy - udostępnianą pod adresem www.sklep.infor.pl stronę internetową umożliwiającą użytkownikom rejestrację oraz modyfikację informacji niezbędnych do świadczenia płatnych usług drogą elektroniczną przez usługodawcę;
6) hasło - ciąg znaków służących do identyfikacji użytkownika, ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do sklepu internetowego lub profilu przez usługobiorców;
7) rejestracja - wprowadzenie do systemu teleinformatycznego usługodawcy danych niezbędnych do realizacji usługi internetowej;
8) abonament - opłatę wnoszoną z góry przez usługobiorcę na rzecz usługodawcy, w formie przewidzianej w opisie usługi, za okres korzystania z tej usługi w określonym czasie;
9) newsletter - wiadomości przesyłane drogą elektroniczną, które zwierają wyodrębnioną część informacyjną oraz mogą zawierać informacje o ofercie specjalnej i/lub promocjach;
10) biuletyny promocyjne - wiadomości przesyłane drogą elektroniczną zawierające informacje o ofercie specjalnej i/lub promocjach organizowanych przez usługodawcę oraz jego partnerów.

Rozdział II - Rodzaj i zakres oferowanych usług elektronicznych
oraz warunki ich świadczenia

REKLAMA

§ 3 Usługi dystrybuowane przy pomocy poczty elektronicznej
1. Przez usługi dystrybuowane przy pomocy poczty elektronicznej rozumie się newsletter oraz biuletyny promocyjne przekazywane na podany przez usługobiorcę we wniosku zgłoszeniowym lub zamówieniu usługi adres skrzynki poczty elektronicznej.
2. Newslettery są przesyłane do użytkowników raz w tygodniu lub rzadziej. Rozmiar pojedynczej wiadomości przysyłanej do użytkownika nie może przekroczyć 500 kb.
3. Newslettery mogą zawierać informację o ofercie handlowej i promocjach organizowanych przez usługodawcę oraz jego partnerów. Łączna powierzchnia oferty handlowej i informacji o promocjach w wyświetlanej poprawnie na monitorze wiadomości nie może przekroczyć 30% całej zawartości zamówionego płatnego biuletynu.
4. Użytkownik zamawiający newsletter wyraża zgodę na otrzymywanie biuletynów promocyjnych.
5. Usługodawca nie udostępnia adresów e-mail żadnym podmiotom zewnętrznym. W przypadku przysłania oferty handlowej lub informacji o promocjach organizowanych przez partnerów usługodawcy przesyłka zawiera oznaczenie, że została przesłana przez usługodawcę na zlecenie partnera.
6. Do odbioru newsletterów i biuletynów wymagane są konto poczty elektronicznej i poprawnie skonfigurowany program pocztowy zgodny z Microsoft Outlook Express 5.
7. Każda przesyłka dystrybuowana przez usługodawcę zawiera:
(a) informację o nadawcy przesyłki,
(b) informację o możliwości weryfikacji treści wiadomości na stronie WWW,
(c) informację o sposobie rezygnacji z otrzymywania przesyłek lub zmianie ich rodzaju i adresu, na który powinny być przesyłane.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

§ 4 Usługi udostępniane w portalu www.kadry.infor.pl
1. Przez usługi udostępniane w portalu www.kadry.infor.pl rozumie się wszelkie wyodrębnione logicznie strony WWW zawierające opis usługi i umożliwiające jednoznaczne określenie adresu WWW usługi. W szczególności usługami takimi są wyodrębnione strony WWW, do których dostęp jest możliwy po wprowadzeniu hasła.
2. Regulamin określa rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia usług udostępnianych w portalu www.kadry.infor.pl. Usługi udostępniane w portalu mogą być płatne i bezpłatne. Dostęp do usług płatnych jest możliwy po przejściu procedury rejestracji i w dalszej kolejności podaniu loginu i hasła. Usługi bezpłatne są dostępne bez rejestracji i logowania.
3. Usługą płatną jest dostęp do części artykułów i innych treści oraz narzędzi (np. orzeczeń, wzorów dokumentów), dostęp do haseł w Leksykonie kadrowca , możliwość pobierania obszernych opracowań tematycznych w formacie pdf z Biblioteki kadrowca oraz funkcja zapisywania artykułów i narzędzi w spersonalizowanym schowku o nazwie Mój serwis . Usługą płatną jest również możliwość zadawania pytań ekspertom współpracujących z usługodawcą i otrzymywania na nie odpowiedzi w ramach świadczenia zwanego Pytanie do eksperta . Na wersji płatnej portalu nie są emitowane reklamy.
4. Usługą bezpłatną jest możliwość subskrypcji newslettera informującego o zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych oraz nowych artykułach dostępnych w ramach serwisu. W ramach usług bezpłatnych portal oferuje dostęp do wiadomości, części artykułów, kalkulatorów, wskaźników i stawek, aktów prawnych, kalendarza kadrowca, części umów i formularzy, adresów instytucji, komunikatów ZUS, PIP, GIODO oraz forum. W części bezpłatnej znajdują się również wykaz konferencji i szkoleń związanych z tematyką prawa pracy oraz inne informacje służące zapoznaniu się z funkcjonalnością i zawartością portalu.
5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych płatnych i bezpłatnych świadczeń.
6. Do korzystania z usług udostępnianych w portalu, jeśli nie zaznaczono inaczej w opisie usługi, wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa zgodna z przeglądarką Microsoft Internet Explorer wersja 5.5.

§ 4a Warunki korzystania z usługi Pytanie do eksperta  1. Usługobiorca wykupując abonament ma prawo (za wyjątkiem okresu promocyjnego) zadać ekspertom usługodawcy pytania merytoryczne z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zagadnień związanych z wynagrodzeniami, BHP oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na te pytania, które zostały sformułowany w sposób dostatecznie precyzyjny, tzn. zawierają wszystkie informacje konieczne, aby móc zdiagnozować i ocenić stan obecny, a następnie udzielić porady.
3. Odpowiedzi na pytania są udzielane, w zależności od stopnia skomplikowania, w ciągu od 5 do 15 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dniu otrzymania pytania. Liczba udzielonych odpowiedzi jest ograniczona do 3 w miesiącu.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo publikacji odpowiedzi na pytania usługobiorcy w serwisie www.kadry.infor.pl oraz w innych należący do INFOR EKSPERT Sp. z o.o. czasopismach. Treść publikowanych pytań i odpowiedzi nie będzie posiadać żadnych informacji pozwalających na identyfikację usługobiorcy i innych podmiotów, których pytanie dotyczy.

§ 5 Problemy techniczne 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu, o czym usługobiorca zostanie poinformowany w stosownym komunikacie.
2. W przypadku błędnej konfiguracji oprogramowania usługobiorcy lub podaniu nieprawidłowych danych technicznych niezbędnych do właściwej realizacji usługi, usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi do czasu usunięcia usterki przez usługobiorcę.
3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby usługa została zrealizowana zgodnie z opisem usługi. Jednakże usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych, w szczególności w przypadku awarii sieci wnikającej z przyczyn niezależnych od usługodawcy.

Rozdział III - Warunki zawierania i rozwiązywania
umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 6 Okres promocyjny i abonamentowy dla płatnej wersji portalu
1. Okres promocyjny pozwalający na swobodne zapoznanie się z zawartością i funkcjonalnością płatnej wersji portalu trwa 30 dni. W tym okresie usługobiorcy nie przysługuje prawo zadawania pytań ekspertom.
2. Prawo do skorzystania z uprawnień określonych w ust. 1 nie przysługuje w przypadku wykupienia dostępu do portalu w innych akcjach promocyjnych.
3. Usługobiorca może zrezygnować z usługi informując o tym Biuro Obsługi Klienta drogą e-mailową, faksową lub telefoniczną co najmniej na 5 dni przed końcem okresu promocyjnego lub na miesiąc przed końcem okresu abonamentowego. W przypadku niezgłoszenia rezygnacji, abonament zostaje automatycznie przedłużony na okres zaznaczony w formularzu przy rejestracji do portalu.
4. Na podany w formularzu adres zostanie wysłana faktura VAT.
5. Usługobiorca po zapoznaniu się z opisem usługi oraz treścią regulaminu wyraża zgodę na udostępnienie przez usługodawcę dostępu do wybranej usługi. Dostęp do płatnej wersji portalu liczony jest od chwili przesłania loginu i hasła przez Biuro Obsługi Klienta na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
6. Wyrażenie zgody na dostęp do zasobów elektronicznych może być przekazane zgodnie z warunkami określonymi przez usługodawcę dla usługi, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany adres, wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej lub poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości przy użyciu innych przewidzianych przez usługodawcę środków porozumiewania się na odległość.
7. Usługobiorca uzyskuje dostęp do płatnych usług po wpisaniu loginu i hasła w oknie logowania na stronie www.kadry.infor.pl.
8. Tylko zarejestrowany usługobiorca ma prawo korzystania z płatnych zasobów portalu. Przekazanie danych umożliwiających osobom trzecim korzystanie z portalu jest uważane za rażące naruszenie niniejszego regulaminu.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi, w przypadku gdy dane usługobiorcy są nieprawdziwe.

Rozdział IV - Postępowanie reklamacyjne

§ 7 Postępowanie reklamacyjne
1. Usługodawca udostępnia na stronie zawierającej opis usługi adres poczty elektronicznej służący do przesyłania zapytań i reklamacji. Usługodawca może również udostępnić na stronie internetowej formularz służący do zgłaszania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usługi.
2. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 48 godzin liczonych od momentu otrzymania przez usługodawcę informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 72 godzin (uwzględniając w obu przypadkach dni robocze).

Rozdział V - Zastrzeżenia prawne

§ 8 Zastrzeżenia prawne
1. Zamieszczone na stronach internetowych spółki Infor Ekspert materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisu PAP będącym bazą danych, którego producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronioną przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Infor Ekspert na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Własne

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podwyżki dla pracowników samorządowych. Czy nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego przysługują także za lipiec?

1 sierpnia 2024 r. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zmiany mają celu uaktualnienie minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Czy nowe stawki przysługują także za lipiec 2024 r.?

Ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zostanie wydłużona. Będą nowe przepisy

19 lipca 2024 r. do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dzięki nowym przepisom zostanie wydłużona ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności niemal 400 tys. osób.

Dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe - sprawdź, czy Twoje jest odpowiednie

Przepisy bhp wymagają odpowiednio przygotowanych i dostosowanych stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Sprawdź, czy Twoje stanowisko pracy jest zgodne z przepisami!

Czy pracownik na zwolnieniu lekarskim może wyjechać na urlop

Podczas zwolnienia lekarskiego pracownikowi nie wolno wykonywać żadnej pracy zarobkowej. Ponadto nie może wykorzystywać zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem. Czy to oznacza, że podczas choroby pracownik powinien zostać w domu i nie wolno mu wyjechać na urlop?

REKLAMA

Wskaźnik waloryzacji na ustawowym minimum. Czy w 2025 r. wzrosną emerytury i renty?

6,78 proc. - co najmniej o tyle wzrosną emerytury i renty w przyszłym roku. Rząd pracuje nad rozporządzeniem w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r.

Czy 21 lipca to niedziela handlowa?

Czy przedostatnia niedziele lipca to niedziela handlowa? Czy sklepy będą otwarte? 

Składki tylko do ZUS czy do ZUS i OFE. Kończy się czas na podjęcie decyzji

Wkrótce „okno transferowe” pozwalające ubezpieczonym decydować, gdzie ma być przekazywana część ich składki emerytalnej, zostanie zamknięte. O tym, gdzie ma trafiać część składki, mogą decydować mężczyźni, którzy nie ukończyli 55 lat, i kobiety, które nie ukończyły 50 lat.

Wypłata z PPK bez podatku – wystarczy wybrać odpowiedni sposób wypłaty

Środki z PPK można wypłacić bez podatku. Bez względu na to, jaki wariant wypłaty oszczędności uczestnik PPK wybierze – zyski wypracowane przez 25% środków zgromadzonych na jego rachunku PPK będą zwolnione z podatku dochodowego. Rozłożenie wypłaty na co najmniej 120 miesięcznych rat zwalnia z podatku zyski wypracowane przez całość oszczędności. 

REKLAMA

Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – projekt ustawy

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja przewiduje wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności maksymalnie o 6 miesięcy.

Czy pracodawca może zmusić do 14-dniowego urlopu?

Według Kodeksu pracy wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 lub 26 dni – w zależności od stażu pracy pracownika. Urlop może być podzielony na części, z których co najmniej jedna powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Czy 14-dniowy urlop jest obowiązkowy?

REKLAMA