Kategorie

Pracownik może otrzymać należne świadczenia mimo niewypłacalności pracodawcy

Łukasz Guza
Łukasz Guza
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych działa od kilkunastu lat, ale wciąż wielu pracowników nie wie, w jaki sposób można skorzystać z jego pomocy. Jakie są podstawowe zadania FGŚP?

Zbigniew Gomułka

dyrektor Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, specjalizuje się w ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych działa od kilkunastu lat, ale wciąż wielu pracowników nie wie, w jaki sposób można skorzystać z jego pomocy. Jakie są podstawowe zadania FGŚP?

Reklama

Podstawowym celem FGŚP jest wypłata świadczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy po spełnieniu warunków określonych w ustawie o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Drugim z najistotniejszych zadań jest dochodzenie zwrotu wypłaconych świadczeń od pracodawcy. Składki płacone przez pracodawców wraz z odzyskanymi świadczeniami są głównymi dochodami pozwalającymi na realizację obowiązkowych wypłat z Funduszu.

Powołanie FGŚP było i jest dla pracowników upadłych przedsiębiorstw gwarancją otrzymania wynagrodzeń oraz innych dodatkowych świadczeń na warunkach określonych w ustawie z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Pracownik po umorzeniu postępowania egzekucyjnego przez komornika złożył wniosek o wypłatę zaległych wynagrodzeń do FGŚP. Czy jeśli jego były pracodawca nadal figuruje w ewidencji działalności gospodarczej, mimo że faktycznie już jej nie prowadzi, będzie mu przysługiwało prawo do wypłaty świadczenia z Funduszu?

Reklama

Nie. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych niewypłacalność pracodawcy zachodzi, gdy organ ewidencyjny wykreśli pracodawcę będącego osobą fizyczną z Ewidencji Działalności Gospodarczej w wyniku zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej lub w przypadku stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności.

Pracownikowi zlikwidowanego przedsiębiorstwa nie wypłacono wynagrodzenia za okres sześciu miesięcy. Syndyk złożył wykaz zbiorczy należności pracowniczych do FGŚP, a ten wypłacił pracownikom świadczenia za okres trzech miesięcy. Czy pracownik może złożyć wniosek indywidualny o wypłatę pozostałej części należności?

Nie. Ze środków FGŚP wypłacane są świadczenia z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych za okres nie dłuższy niż trzy miesiące poprzedzające datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy albo za okres nie dłuższy niż trzy miesiące poprzedzające ustanie stosunku pracy, jeżeli przypada ono w czasie nie dłuższym niż dziewięć miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy. Jeżeli Fundusz wypłacił już wcześniej pracownikom świadczenia czy to na podstawie wykazu zbiorczego złożonego przez syndyka, likwidatora lub byłego pracodawcę, czy na podstawie wniosku indywidualnego złożonego przez pracownika, ponowna wypłata nie jest możliwa.

Decyzję w sprawie wypłaty świadczeń z FGŚP podejmuje kierownik Biura Terenowego Funduszu. W jakim terminie od wydania takiej decyzji fundusz musi przelać środki finansowe na rachunek bankowy pracownika? Gdzie pracownik może otrzymać informację o tym, w jaki sposób został rozstrzygnięty jego wniosek? Czy może się od takiej decyzji odwołać?

Po stwierdzeniu, że wniosek obejmuje roszczenia podlegające zaspokojeniu ze środków Funduszu kierownik biura terenowego FGŚP dokonuje niezwłocznie wypłaty na wskazany przez pracownika rachunek bankowy. O sposobie rozstrzygnięcia wniosku pracownik uzyskuje informacje we właściwym Biurze Terenowym Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W razie odmowy wypłaty świadczenia w całości lub w części, kierownik Biura Terenowego FGŚP zawiadamia o tym niezwłocznie na piśmie zainteresowaną osobę, podając uzasadnienie tej odmowy. Od stanowiska Funduszu można się odwołać bezpośrednio do sądu pracy, kierując pozew przeciwko FGŚP.

Fundusz ma prawo żądać od pracodawcy, aby ten zwrócił mu świadczenia wypłacone jego byłym pracownikom. Od którego momentu FGŚP przysługuje takie uprawnienie? Czy może on umorzyć takie należności?

Funduszowi przysługuje prawo żądania zwrotu wypłaconych świadczeń z chwilą dokonania wypłaty. Fundusz może odstąpić w całości lub w części od dochodzenia zwrotu wypłaconych świadczeń i naliczonych, a niespłaconych odsetek od nieterminowych płatności, gdy dochodzi zwrotu lub prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub pracodawców, którzy trwale zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na pozostawanie w stanie likwidacji lub upadłości. Podjęcie takiej decyzji jest możliwe, gdy:

• prowadzi do odzyskania zwrotu wyższej kwoty, niż gdyby takiej decyzji nie podjęto lub

• dochodzenie zwrotu jest związane z poniesieniem kosztów znacznie przewyższających wysokość dochodzonej kwoty lub

• w przypadku osób fizycznych - gdy osoba ta wykaże, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną, w tym uzyskiwanie dochodu uniemożliwiającego spłacenie należności Funduszowi, nie jest w stanie spłacić należności jednorazowo lub w całości, ponieważ spowodowałoby to zbyt dotkliwe skutki dla niej i jej rodziny, w szczególności pozbawiłoby tę osobę i jej rodzinę możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych.

Fundusz może umorzyć należność w całości lub w części w przypadku całkowitej jej nieściągalności, m.in. gdy:

• zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności,

• osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku, lub pozostawiła ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów i jednocześnie brak jest spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.

Z ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wynika, ze Fundusz umarza należność w całości, gdy postępowanie egzekucyjne zostało umorzone w całości z urzędu.

Pracownik, któremu szef nie wypłacił trzech pensji, rozwiązał z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia. W jaki sposób rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 55 par. 11 kodeksu pracy wpływa na dochodzenie przez pracowników świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 55 par. 11 k.p., czyli bez wypowiedzenia, w żaden sposób nie wpływa na uprawnienie do dochodzenia przez pracowników wypłaty wynagrodzeń z FGŚP. Mogą więc oni starać się o wypłatę świadczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Nie jest natomiast możliwa wypłata ze środków funduszu odszkodowania przysługującego w przypadku takiego rozwiązania stosunku pracy.

Czy prawo do wypłat świadczeń z FGŚP mają osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia? Czy uprawnienie to przysługuje osobom pracującym w fundacjach i stowarzyszeniach?

Osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenia, agencyjnych albo innych niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną, spółdzielnią kółek rolniczych lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną mają prawo do wypłat świadczeń z FGŚP, jeżeli z tytułu takiego zatrudnienia podlegają obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Uprawnienie to nie przysługuje fundacjom i stowarzyszeniom, gdyż są to osoby prawne, co do których zgodnie z ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, nie zachodzi niewypłacalność pracodawcy.

Notował ŁUKASZ GUZA

PODSTAWA PRAWNA

Art. 12, 15, 19, 20, 23, 25 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. nr 158, poz. 1121).

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wszystko, co musisz wiedzieć

  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - komu i kiedy przysługuje? Kto je wypłaca? Jak odwołać się od decyzji ZUS?

  PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

  PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

  Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

  Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

  Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

  Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.

  Bezrobocie w maju 2021 r. najniższe w UE

  Bezrobocie w maju 2021 r. - ile wyniosła szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego? Czy Polska ma najniższe bezrobocie w UE?

  Doradca podatkowy - zarobki 2021

  Doradca podatkowy - jakie są zarobki w 2021 r.? Gdzie zarabia się najlepiej? Jak zrobić szybką karierę w podatkach? Oto kilka wskazówek.

  Zatrudnienie programisty - rekrutować seniora czy juniora?

  Zatrudnienie programisty może stać się prawdziwym wyzwaniem. Polskie firmy muszą konkurować o najlepszych specjalistów z pracodawcami z Zachodu. Jak w takiej sytuacji zatrudnić dobrego programistę?

  4 cechy, jakie powinien posiadać dobry program do obsługi PPK

  Obsługa PPK może być albo koszmarem działu kadr, albo procesem, o którym, jak o oddychaniu, po prostu się nie myśli. Wszystko zależy od tego, jakie oprogramowanie (i czy w ogóle) wspomaga dział personalny w realizacji zadań związanych z obsługą PPK. Jaki zatem powinien być program, który pozwoli na sprawną realizację PPK bez nadmiernego obciążania pracowników?

  PPK w firmie - jak wdrożyć?

  PPK w firmie - jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe dla swoich pracowników? Co powinien zawierać program do obsługi PPK? Kto może oszczędzać w PPK?

  Regionalizacja płacy minimalnej - rekomendacje

  Regionalizacja płacy minimalnej i powiązanie jej z obiektywnym parametrem ekonomicznym to rekomendacje raportu, którego partnerem jest Biuro Rzecznika MŚP.

  Czerwiec 2021 - godziny pracy, dni wolne

  Czerwiec 2021 - godziny pracy i dni wolne czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Kalendarz czerwca w 2021 r. zawiera 1 święto wolne od pracy.

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021 r. ma 4 niedziele. Czy 13 czerwca, 20 czerwca lub 27 czerwca jest niedziela handlowa? Kalendarz niedziel handlowych.