reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 16 sierpnia 2005 r. sygn. I PK 11/05

Wyrok SN z dnia 16 sierpnia 2005 r. sygn. I PK 11/05

Okres pobierania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z dodatkiem pielęgnacyjnym z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji podlega wyłączeniu z okresu, za który przysługuje wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy, o którym mowa w art. 57 § 3 k.p.

Wyrok SN z dnia 16 sierpnia 2005 r. sygn. I PK 11/05

Okres pobierania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy z dodatkiem pielęgnacyjnym z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji podlega wyłączeniu z okresu, za który przysługuje wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy, o którym mowa w art. 57 § 3 k.p.

Przewodniczący SSN Zbigniew Hajn

Sędziowie SN: Józef Iwulski (sprawozdawca), Maria Tyszel

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 sierpnia 2005 r. sprawy z powództwa Kazimierza P. przeciwko Lasom Państwowym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w K. o zapłatę, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5 października 2004 r. [...]

zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że zmienił wyrok Sądu Okręgowego- Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie z dnia 30 czerwca 2004 r. [...], w punktach I, IV i V i powództwo oddalił, nie obciążając powoda kosztami postępowania.

Uzasadnienie

Po ostatecznym sprecyzowaniu powództwa, powód Kazimierz P. domagał się zasądzenia od Lasów Państwowych-Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w K. kwoty 68.548,50 zł tytułem wyrównania wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, kwoty 8.921,53 zł tytułem dodatkowych wynagrodzeń rocznych, kwoty 1.600 zł tytułem nagród z zysku za lata 1999 i 2000 oraz kwoty 2.185 zł tytułem nagród z okazji Dni Lasu za lata 1998-2000, z ustawowymi odsetkami od dnia 3 maja 2001 r.

Strona pozwana wniosła o odrzucenie pozwu, powołując się na prawomocny wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty z dnia 23 marca 2000 r., którym zasądzono na rzecz powoda wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy w kwocie 32.000 zł.

Postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2003 r. Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie częściowo odrzucił pozew, a w pozostałej części oddalił zarzut powagi rzeczy osądzonej. Na skutek zażalenia powoda, Sąd Apelacyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 28 maja 2003 r. zmienił zaskarżone postanowienie w części odrzucającej pozew i oddalił zarzut powagi rzeczy osądzonej.

Wyrokiem z dnia 30 czerwca 2004 r. [...] Sąd Okręgowy w Krakowie zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 34.468,66 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 3 maja 2001 r. tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, oddalił powództwo w zakresie kwoty 46.786,37 zł, a w pozostałej części postępowanie umorzył wobec cofnięcia przez powoda pozwu ze skutkiem prawnym. Sąd Okręgowy ustalił, że strona pozwana rozwiązała z powodem, będącym pracownikiem podlegającym szczególnej ochronie jako społeczny inspektor pracy, umowę o pracę bez wypowiedzenia z dniem 13 kwietnia 1998 r. na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 k.p. Wyrokiem z dnia 23 marca 2000 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie przywrócił powoda do pracy oraz zasądził na jego rzecz kwotę 32.000 zł tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Apelacja strony pozwanej od tego wyroku została oddalona wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2001 r. W dniu 2 maja 2001 r. powód zgłosił gotowość do pracy i został do niej przez pracodawcę dopuszczony. Powód pozostawał bez pracy w okresie od 14 kwietnia 1998 r. do 30 kwietnia 2001 r., czyli łącznie przez 775 dni, w których świadczyłby pracę. W okresie tym, aż do dnia 31 marca 2001 r., pobierał rentę z tytułu niezdolności do pracy. Wynagrodzenie miesięczne powoda, obliczone na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14 ze zm.), określone według wynagrodzenia otrzymywanego w dniu rozwiązania umowy o pracę, to jest 13 kwietnia 1998 r., wynosi 1.815,50 zł, a współczynnik urlopowy 21,25. Z dniem podjęcia pracy na skutek przywrócenia do niej, powodowi przyznano wynagrodzenie miesięczne w kwocie 2.724,60 zł, a jego współczynnik urlopowy w 2001 r. wynosi 21. Pracownicy zatrudnieni na analogicznych stanowiskach jak powód otrzymali w latach 1999-2000 nagrody z zysku, a w latach 1998-2000 nagrody z tytułu Dni Lasu w kwotach dochodzonych przez powoda. Sąd Okręgowy uznał, że stosownie do § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm.), do obliczenia wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy stosuje się zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop, przy czym za podstawę obliczenia przyjmuje się wynagrodzenie przysługujące w dniu rozwiązania stosunku pracy, a nie w dniu podjęcia pracy wskutek przywrócenia do niej. Co prawda, wynagrodzenie to staje się wymagalne w dniu podjęcia przez pracownika pracy, jednakże jest rekompensatą za wadliwe rozwiązanie umowy o pracę i pozostawanie bez pracy. Dlatego Sąd Okręgowy przyjął, że nie można do jego obliczania stosować ściśle rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. Wynagrodzenie to może podlegać waloryzacji, choć w rozpoznawanej sprawie nie zachodzą podstawy do jej zastosowania. Sąd Okręgowy uznał również, że pobieranie przez powoda renty z tytułu niezdolności do pracy oraz przyznanie mu za ten sam okres wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy może mieć jedynie znaczenie dla zawieszenia lub wstrzymania wypłaty świadczenia rentowego, nie wpływa natomiast na wysokość tego wynagrodzenia. Za nieuzasadnione uznał Sąd Okręgowy żądanie zasądzenia nagród z zysku, nagród z okazji Dni Lasu oraz dodatkowych nagród rocznych, stając na stanowisku, że wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, obliczone według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, w całości zaspokaja roszczenia z tego tytułu.

reklama

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Tarcza antykryzysowa – pomoc dla pracodawców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa (PDF)29.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

24ivalue.pl - to firma udostępniająca w Polsce system ekspercki 24ivalue

Jest to pierwszy tego rodzaju system w Polsce i na Świecie, który kompleksowo obejmuje trudne obszary księgowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama