REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Skutki wydzierżawienia firmy dla dotychczasowego i nowego pracodawcy

Adam Malinowski
Wydzierżawienie firmy przez dotychczasowego pracodawcę powoduje, że nowy pracodawca staje się z mocy prawa stroną stosunków pracy. Nie oznacza to jednak automatycznej zmiany treści podpisanych przez pracowników umów o pracę. Niekorzystna zmiana jest możliwa jedynie wtedy, gdy pracownik wyrazi na nią zgodę.

Jeżeli pracodawca chciałby na określony czas przenieść część firmy na innego pracodawcę, wówczas może zawrzeć z nim umowę dzierżawy. W razie zawarcia tego rodzaju umowy dzierżawca (nowy pracodawca) staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. W tej sytuacji bez zgody pracownika nie można na niekorzyść zmienić treści jego umowy o pracę, np. wysokości wynagrodzenia, czasu pracy, urlopów (przykład).

Jeśli u pracodawców – stron umowy dzierżawy – nie działają zakładowe organizacje związkowe, dotychczasowy i nowy pracodawca informują na piśmie swoich pracowników o:

 • przewidywanym terminie rozpoczęcia dzierżawy,
 • jej przyczynach,
 • prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników,
 • zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia, w szczególności pracy, płacy i przekwalifikowania.

Zaniedbanie tych obowiązków nie jest jednak przez prawo w żaden sposób sankcjonowane – np. brak pisemnego powiadomienia pracowników o zmianie pracodawcy nie oznacza ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika (art. 55 § 11 k.p.), ponieważ nie wpływa na kontynuowanie stosunku pracy na dotychczasowych warunkach.

Pracodawca powinien poinformować pracowników o wydzierżawieniu zakładu pracy

Kontynuacja zatrudnienia

Po podpisaniu przez pracodawców umowy dzierżawy dotychczasowe stosunki pracy są automatycznie kontynuowane. Strony stosunku pracy nie muszą podejmować żadnych działań w tej sprawie. Obaj pracodawcy nie mają ponadto prawa zawrzeć porozumienia, w którym chcieliby wyłączyć zasadę kontynuacji zatrudnienia w związku z umową dzierżawy. Sąd Najwyższy (SN) stwierdził, że praktyki pracodawców modyfikujące automatyzm pracowniczych gwarancji zatrudnienia, polegające na zmuszaniu pracowników przejmowanych w trybie art. 231 k.p. do zawierania umów o pracę na okres próbny z powołaniem się na zasadę autonomii woli stron, są bezprawne (wyrok z 6 maja 2003 r., sygn. akt I PK 237/02, OSNP 2004/15/265). Oznacza to, że bezwzględnie obowiązujące normy prawne wynikające z art. 231 k.p. nie pozwalają na modyfikowanie treści stosunków pracy, chyba że co innego wynika z wyraźnej woli obu stron stosunku pracy i nie zmierza to do obejścia standardów ochrony pracownika zawartych w art. 231 k.p., np. można zwiększyć wynagrodzenia pracowników dzierżawionego zakładu pracy. Strony nie mogą zatem zmienić skutków dzierżawy wbrew kodeksowej regulacji. Jeśli np. zawarto umowę dzierżawy restauracji i ustalono w niej, że umowy o pracę wygasają, to takie postanowienie nie ma żadnej mocy prawnej.


Ponadto postanowienie tego rodzaju może wpływać na ważność całej umowy dzierżawy. Wynika to z faktu, że czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu jej obejście jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, że na miejsce nieważnych postanowień wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, pozostaje ona w mocy co do pozostałych części, chyba że w danej sytuacji bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność ta nie może być dokonana. Wszystko zależy zatem od zakresu nieważnych postanowień umownych i ich wpływu na całość umowy dzierżawy. Złamanie zasady kontynuacji stosunków pracy może w praktyce oznaczać, że cała umowa będzie nieważna, czyli nie spowoduje żadnych skutków prawnych. Tym samym pracownicy będą nadal zatrudnieni u wydzierżawiającego pracodawcy. Sąd Najwyższy stwierdził, że umową cywilnoprawną (umową dzierżawy) nie można wyłączyć stosowania art. 231 k.p. (wyrok z 17 maja 1995 r., sygn. akt I PRN 9/95, OSNP 1995/20/248). Wejście przez nowy zakład pracy w prawa i obowiązki objęte stosunkiem pracy z pracownikami przejmowanego (wydzielonego) zakładu pracy następuje z mocy prawa i nie zależy od tego, jak tę kwestię uregulowały strony umowy cywilnoprawnej stanowiącej podstawę przejęcia.

Dla zasady kontynuowania zatrudnienia na niezmienionych warunkach nie ma znaczenia forma prawna pracodawcy. Spółka może zostać następcą prawnym osoby fizycznej lub spółki, a umowy o pracę będą z mocy prawa obowiązywać nowego pracodawcę. Możliwa jest także odwrotna sytuacja – osoba fizyczna może zostać sukcesorem spółki i to każdego typu (cywilnej, osobowej, kapitałowej). Może też dojść do podziału firmy między dwie nowe jednostki. W takiej sytuacji – w razie likwidacji pracodawcy i przejęcia jego majątku oraz zadań przez dwóch odrębnych pracodawców, każdy z nich przejmuje część pracowników, odpowiednio do przejętej części majątku i zadań poprzednika. Warto zwrócić uwagę, że od zasady stałości zatrudnienia przy dzierżawie pracodawcy istnieje wyjątek dotyczący spółdzielczej umowy o pracę. Jak stwierdził SN, przejście na innego pracodawcę zakładu pracy, w którym była wykonywana praca na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, powoduje jej przekształcenie w umowny stosunek pracy (wyrok z 24 czerwca 1998 r., sygn. akt I PKN 169/98, OSNP 1999/13/423).

Rozwiązanie umowy

W terminie dwóch miesięcy od zawarcia umowy dzierżawy pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie umowy w tym trybie powoduje dla pracownika takie skutki, jak przy rozwiązaniu stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Ma to znaczenie przy ewentualnym ubieganiu się przez byłego pracownika o zasiłek dla bezrobotnych.

Pracodawca jest zobowiązany zaproponować nowe warunki pracy i płacy pracownikom świadczącym dotychczas pracę na innej podstawie niż umowa o pracę oraz wskazać termin, nie krótszy niż siedem dni, do którego pracownicy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków. W razie nieuzgodnienia nowych warunków dotychczasowy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia, w którym pracownik złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków, lub od dnia, do którego mógł złożyć takie oświadczenie.

Pracodawca, który przekazuje w dzierżawę zakład pracy lub jego część, nie może tego wykorzystać jako powód do wypowiedzenia pracownikom umowy o pracę. Wypowiedzenia po zawarciu umowy dzierżawy może dokonać tylko nowy pracodawca. Jeśli jednak uczynił to poprzedni pracodawca, wówczas takie wypowiedzenie jest w pełni skuteczne, pomimo że umowa wygaśnie już u nowego pracodawcy.


Zawarcie umowy dzierżawy nie oznacza likwidacji stanowisk pracy – firma przechodzi bowiem na nabywcę jako całość. Były pracodawca nie może przyjąć, że doszło do likwidacji stanowiska i dokonać wypowiedzenia. Strony stosunku pracy mogą jednak na zasadzie porozumienia zmodyfikować istniejące między nimi stosunki umowne. Nie ma przeszkód prawnych, aby po wydzierżawieniu pracodawca i pracownik np. zawarli umowę o pracę na czas określony lub też po prostu ją rozwiązali.

PRZYKŁAD: Nieprawidłowe postępowanie pracodawcy

15 stycznia 2011 r. spółka jawna zawarła z jednoosobowym przedsiębiorcą umowę dzierżawy działu informatycznego na okres pięciu lat. Wydzierżawiający nakazał przy tym pracownikom wykorzystanie zaległych urlopów do końca stycznia 2011 r. Kilku pracowników nie podporządkowało się temu poleceniu, a nowy pracodawca odmówił im prawa do urlopu zaległego. Takie postępowanie jest sprzeczne z prawem i pracownicy mają prawo do całego urlopu za 2011 r. oraz do niewykorzystanego urlopu za rok 2010.

Z ORZECZNICTWA

Wygaśnięcie umowy dzierżawy zakładu pracy powoduje jego przejście na wydzierżawiającego (art. 231 k.p.) tylko wtedy, gdy wydzierżawiający odzyskuje faktyczne władztwo nad zakładem pracy.

Wyrok SN z 26 lutego 2003 r., sygn. akt I PK 67/02, OSNP 2004/14/ 240.

Odpowiedzialność solidarna

Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed zawarciem umowy dzierżawy, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie. Oznacza to, że pracownik może wybrać zobowiązanego, który musi spłacić cały dług niezależnie od rzeczywistego udziału w jego powstaniu. Solidarność polega bowiem na tym, że kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych. Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani. Solidarność dotyczy wszelkich zobowiązań wynikających ze stosunku pracy (np. wynagrodzenia za pracę, ekwiwalentu urlopowego, renty itd.). Jeśli zobowiązania te wynikały dotychczas z układu zbiorowego lub zakładowego porozumienia płacowego, po przejęciu stają się treścią umowy o pracę.

Wydzierżawienie zakładu pracy w trakcie procesu o zapłatę wynagrodzenia nie pozbawia byłego pracodawcy biernej legitymacji w zawisłym sporze (pracodawca nadal pozostaje pozwanym w sprawie). W efekcie może on zapłacić za nowego pracodawcę. Jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawnego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych. Część przypadająca na dłużnika niewypłacalnego dzieli się wówczas między współdłużników.

Podstawa prawna

 • Art. 231, 55 § 11 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.

Treść jest dostępna bezpłatnie,
wystarczy zarejestrować się w serwisie

Załóż konto aby otrzymać dostęp do pełnej bazy artykułów oraz wszystkich narzędzi

Posiadasz już konto? Zaloguj się.
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Polacy nie boją się utraty pracy?

  Polacy nie boją się utraty pracy? CBOS poinformowało, że we wrześniu wzrosło poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. Kto czuje się najbardziej stabilnie?  

  Karta Praw Dziecka w Biznesie ma już pierwszych sygnatariuszy!

  20 września 2023 r. w Domu Innowacji Społecznych “Marzyciele i Rzemieślnicy” pierwsze firmy podpisały Kartę Praw Dziecka w Biznesie. Czym jest ta deklaracja? Do czego zobowiązuje przedsiębiorców? Które firmy zdecydowały się ją podpisać? 

  Programowanie neurolingwistyczne w biznesie i życiu osobistym - przykłady zastosowania. Zmień swoje „oprogramowanie” na nowsze i lepsze!

  Programowanie Neurolingwistyczne, znane jako NLP, to nie tylko skomplikowana nazwa, lecz także potężne narzędzie pozwalające ulepszyć nasz sposób myślenia i komunikowania się. Podobne do programowania komputera, NLP umożliwia nam wpływ na własne "oprogramowanie", otwierając drzwi do większych sukcesów, lepszej efektywności i większej pewności siebie. W rozmowie z ekspertem Markiem Wzorkiem, dowiadujemy się, jakie konkretnie zastosowania ma ta metoda w życiu codziennym oraz biznesie, jakie szanse niesie ze sobą, a także jak ustrzec się przed ewentualnymi nadużyciami. 

  Nowelizacja KPC ważna dla pracowników wchodzi w życie. Co zmieni się 22 września

  Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego dotycząca spraw z zakresu prawa pracy wchodzi w życie 22 września 2023 r. Wprowadza ona niewielkie, ale ważne zmiany dotyczące postępowań w sprawach o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy. Co zmienia się w przepisach K.p.c.? Kogo dotyczą zmiany? Wyjaśniamy.

  REKLAMA

  Czy doradcy zawodowi są jeszcze potrzebni? Sztuczna inteligencja rekomenduje ścieżki kariery i pomaga w szukaniu pracy

  Ponad 60 proc. młodych ludzi w wieku 18–25 lat ma utrudniony dostęp do pracy z powodu braku niezbędnych informacji. Głównie z myślą o nich i osobach ze specjalnymi potrzebami, ale też wypalonych zawodowo i myślących o przebranżowieniu, powstała wykorzystująca zaawansowaną technologię AI platforma, oferująca bezpłatnie możliwość wykonania testu profilującego i udzielająca rekomendacji na temat kierunków kariery. Według danych Jobbli, osoby poniżej 25 lat chętnie wybrałyby pracę wywierającą pozytywny wpływ na środowisko. Aż połowa osób, które dopiero znalazły pierwszą pracę lub właśnie jej szukają obawia się, że w przyszłości w obowiązkach zastąpi ich sztuczna inteligencja. 

  Nowe kierunki zawodowe: Jakie branże rosną na rynku pracy

  Rynek pracy podlega nieustannym zmianom, które wynikają z rozwoju technologii, zmian społecznych i ekonomicznych. W miarę jak świat staje się coraz bardziej zglobalizowany i zautomatyzowany, pojawiają się nowe kierunki zawodowe, które przyciągają uwagę zarówno młodych adeptów kariery, jak i doświadczonych profesjonalistów. 

  Big Data

  Big Data, czyli Wielkie Dane, to termin, który zyskuje coraz większą popularność w dzisiejszym świecie cyfrowym. Ale co dokładnie oznacza ten tajemniczy termin i dlaczego jest tak ważny?

  Tydzień pracy trwa w Polsce 40,4 godz. Polacy na 2. miejscu w UE pod względem liczby godzin przepracowanych w tygodniu

  W Polsce przeciętny tydzień pracy trwa 40,4 godziny. Polacy są na drugim miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby godzin przepracowanych w tygodniu – podał Eurostat.

  REKLAMA

  Ochrona stosunku pracy nauczycieli a urlop dla poratowania zdrowia

  Ochrona stosunku pracy nauczycieli a urlop dla poratowania zdrowia - to wbrew pozorom kontrowersyjne zagadnienie. Są dwie linie orzecznicze, które wskazują, na dwa różne podejścia. Jedno, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podlega szczególnej ochronie i nie jest możliwe wypowiedzenie mu w tym okresie umowy o pracę, drugie, że nauczycielowi na urlopie dla poratowania zdrowia można wypowiedzieć umowę o pracę, m.in. ze względu na zmiany organizacyjne w szkole.

  16 języków Europy. Miłość, sport, biznes. O czym najczęściej rozmawia się w poszczególnych krajach Starego Kontynentu?

  Analiza słownictwa, tweetów i wyszukiwania w Google, obejmująca 16 języków europejskich, wyłoniła najbardziej interesujące tematy dla poszczególnych kultur. Dzięki badaniu Preply wiemy już, które narody najlepiej wyrażają konkretne emocje i jakie podejmują tematy, kto najczęściej rozmawia o jedzeniu i które słownictwo uważane jest za najbardziej „stylowe”.

  REKLAMA