Kategorie

Koordynacja grupy pracowników tymczasowych

Aleksandra Tokarewicz
Potrzeba pozyskiwania dodatkowych grup pracowników to wyzwanie, z którym regularnie mierzą się firmy, których praca odznacza się dużą sezonowością. Szczególnie dotyczy to przedsiębiorstw należących do branży logistycznej lub produkcyjnej, gdzie wielokrotnie następują wzrosty i spadki zapotrzebowania na dodatkową kadrę.

Nowa grupa pracowników zawsze stwarza w firmie potrzebę szczegółowego wdrożenia do pełnienia obowiązków zawodowych (onboarding), nadzoru, koordynowania ich działań oraz wypełniania czynności administracyjnych. Wiąże się to zwykle z oddelegowaniem ze strony firmy konkretnego pracownika, by czuwał nad nowo zatrudnionymi. Szczególną grupą są pracownicy tymczasowi. Mimo że wykonują oni pracę w firmie i pod nadzorem pracodawcy – zwanego w tej sytuacji pracodawcą użytkownikiem – w świetle prawa są zatrudnieni przez agencję pracy tymczasowej i bezpośrednio jej podlegają. Czasami, w wyniku nieodpowiednio przeprowadzonego procesu rekrutacji oraz wprowadzenia w nowe miejsce pracy, dochodzi do sytuacji, w której pracownicy tymczasowi nie utożsamiają się ani z pracodawcą użytkownikiem, ani z agencją, która ich zatrudniła. Efektem tego może być słaba motywacja do pracy, liczne absencje i niska wydajność pracowników. Z tego względu dość popularnym rozwiązaniem jest zastosowanie modelu współpracy pomiędzy pracodawcą oraz agencją pracy tymczasowej opierającego się na koordynowaniu działań pracowników tymczasowych przez koordynatora oddelegowanego z agencji.

Właściwie dopasować

Zakres obowiązków konsultanta może być bardzo szeroki. Odpowiada on za prowadzenie procesów rekrutacyjnych, koordynuje pracę zatrudnionych pracowników tymczasowych, przejmuje obowiązki administracyjne, przeprowadza analizę efektywności pracy, motywuje pracowników oraz ocenia zapotrzebowanie na nich w najbliższym czasie. Z tego względu ważne jest, aby zapoznał się on z systemem pracy w firmie, poznał normy wydajnościowe czy sposób wykonywania obowiązków, np. to, w jaki sposób w magazynie pakowane są produkty. Pozwala mu to na bardziej trafne określenie wymagań wobec kandydatów i lepszą selekcję pracowników na etapie rekrutacji.

Konsultant może prowadzić proces koordynacji, przebywając w firmie klienta w określonych godzinach na tzw. dyżurach. Drugą możliwością jest tzw. on-site management, w ramach którego koordynator przebywa w firmie 8 godzin dziennie, tak jak pracownik firmy klienta. – Wybór odpowiedniego modelu pracy konsultanta zależy od liczby pracowników, ich rotacji oraz typów realizacji zamówień, jakie nowo zatrudnieni pracownicy będą wykonywać – mówi Anita Kolano, kierownik Oddziału w Grupie Job.

Przedstawiciel agencji koordynujący z oddziału pracę zatrudnionych jest dobrym rozwiązaniem w przypadku grupy 20–30 pracowników tymczasowych. Przy większej ich liczbie oraz skokowym charakterze realizowanych zamówień warto jednak rozważyć rozwiązanie w formie on-site management z koordynatorem pracującym w pełnym wymiarze czasu pracy u jednego pracodawcy użytkownika. – Zdarzyło się nam, że współpracowaliśmy z konsultantem pracującym w oddziale agencji – mówi Ewa Mendak, główny specjalista ds. personalnych w Kuehne-Nagel, firmie z branży logistycznej. – Niestety, w wyniku częstych zmian wolumenu zatrudnienia, które następowały w krótkim czasie, nie był on w stanie sprostać wymaganiom związanym z procesem selekcji i rekrutacji – wyjaśnia Ewa Mendak. Może się zdarzyć tak, że zapotrzebowanie na wybór określonego trybu pracy konsultanta weryfikowane jest podczas już trwającej współpracy. – W trakcie realizacji zlecenia dla jednej z firm transportowych pojawiło się zapotrzebowanie na kolejnych pracowników tymczasowych i klient zadecydował, że konsultant wcześniej koordynujący zatrudnionych z oddziału powinien zostać oddelegowany do firmy na stałe – wspomina Anita Kolano.


Stała współpraca

Dodatkowo rozwiązanie w formie on-site management zapewnia odpowiedni nadzór nad dużą grupą pracowników, daje pewność, że wszystkie sprawy kadrowo-administracyjne są prowadzone na bieżąco i w prawidłowy sposób. Prowadzi ono również do znaczącego odciążenia pracodawcy, ponieważ nie musi się on martwić sprawami związanymi z pracownikami tymczasowymi. Mają oni stały kontakt z przedstawicielem agencji i mogą kierować do niego pytania i prośby, np. dotyczące dokumentów. Koordynator pracujący na miejscu ma również możliwość szybszego reagowania, np. przywołuje lub odwołuje grupy pracowników w przypadku szybko zmieniającego się zapotrzebowania lub rekrutuje nowych kandydatów, jeżeli któryś z pracowników nie stawi się w pracy na wyznaczoną zmianę. W przypadku pracy z oddziału o niezrealizowanym zamówieniu lub słabej frekwencji konsultant dowiaduje się od klienta, i to najczęściej z opóźnieniem. – Czasami nawet drobnostka ma wpływ na efektywność pracy. Zdarzało się nam, że zatrudnionym rozdano za małe rękawiczki lub brakowało nożyków do rozcinania kartonów, co spowodowało, że musieli się nimi wymieniać, a w rezultacie czekać na zwolnienie narzędzia. Przełożyło się to na znaczne wydłużenie czasu potrzebnego do wykonania pracy. Właśnie dlatego tak ważna jest bieżąca kontrola jakości i wydajności pracy – podkreśla Anita Kolano.

W firmie Kuehne-Nagel model współpracy z koordynatorem w formie on-site management stał się pewnego rodzaju standardem współpracy z agencjami pracy tymczasowej. – Rozwiązanie to z pewnością ułatwia zarządzanie pracownikami tymczasowymi przez pracodawcę użytkownika. Pozwala także na podniesienie motywacji oraz podwójny nadzór nad tą grupą zatrudnionych, co jednocześnie powoduje, że chętniej przychodzą do pracy, pracują wydajniej i elastycznie reagują na zmieniające się warunki czy czasokres pracy – mówi Sebastian Ociepka, kierownik Magazynu Kolonia Klepaczka w Kuehne-Nagel. Należy jednak mieć na uwadze, że nawet koordynator pracujący w ramach on-site management nie jest dostępny bez przerwy. W przypadku nagłego zdarzenia reaguje on natychmiast, jednak nie jest w stanie uczestniczyć we wszystkich spotkaniach czy analizach w firmie. Dlatego należy pamiętać o ograniczeniach związanych z wykonywaniem obowiązków nawet przez konsultanta, który jest oddelegowany na stałe.

Master Vendor – czyli jak odciążyć pracodawcę

W przypadku wystąpienia dużego zapotrzebowania na pracowników tymczasowych w krótkim czasie, np. na tysiąc osób, firma może polecić zrekrutowanie brakującego personelu jednej agencji. Zazwyczaj jednak nie jest to praktykowane z uwagi na potrzebę uzyskania dodatkowych pracowników również po stronie agencji, których musi ona zatrudnić do wykonania tego zlecenia. Bardzo często jednak nie mają oni takiego doświadczenia jak specjaliści na stałe zatrudnieni w agencji. Wtedy firma wykazująca zapotrzebowanie na dodatkową kadrę, nawiązuje współpracę z kilkoma agencjami pracy tymczasowej, które łącznie dostarczają wymaganą liczbę pracowników. Koordynacji i utrzymywania kontaktów z agencjami może się wtedy podjąć pracownik danego przedsiębiorstwa. Nie jest to jednak łatwe przedsięwzięcie. Wymaga ono ciągłej kontroli napływu i odpływu rekrutowanych grup pracowników czy zgłaszania do kilku agencji bieżącego zapotrzebowania lub problemów z pracownikami. Firma Coko-Werk, w której wzrosło zapotrzebowanie na pracowników montażowych oraz obsługujących wtryskarki, koordynację pracy czterech agencji powierzyła swojemu specjaliście ds. kadr i płac. – Przygotowanie grafików personalnych na cały tydzień zajmowało wiele czasu. Najbardziej pracochłonne okazywały się codzienne modyfikacje grafików spowodowane głównie brakiem frekwencji wśród wszystkich pracowników, które wynikały np. z niespodziewanych urlopów na żądanie czy zwolnień chorobowych. Nasz specjalista nie nadążał za zmianami, co powodowało wiele pomyłek w grafiku produkcyjnym – opowiada Krystian Wicher, kierownik produkcji w firmie Coko-Werk.


Rozwiązaniem, które zaczyna być coraz częściej stosowane na rynku polskim, jest tzw. usługa Master Vendor wzorowana na rynku zagranicznym. Jest to sposób organizacji polegający na tym, że jedna z agencji pracy tymczasowej przejmuje rolę dostawcy wiodącego i koordynuje tym samym pracę pozostałych agencji pełniących w tym układzie rolę poddostawców. Tego typu rozwiązanie umożliwia znaczące odciążenie pracodawcy użytkownika od koordynacji i kontrolowania pracy kilku agencji. Przekłada się to także na ujednolicenie standardów rekrutacji, szkoleń czy wdrażania osób w obowiązki zawodowe, które w przypadku kilku agencji najczęściej różnią się między sobą, przez co klient otrzymuje grupę inaczej przygotowanych do pracy osób. Doświadczenie agencji pełniącej funkcję dostawcy wiodącego pozwala również na optymalizację komunikacji pomiędzy wszystkimi agencjami, co znacząco usprawnia pomiędzy nimi współpracę i zwiększa szybkość reagowania na zapotrzebowanie klienta. – Po pojawieniu się naprawdę dużego zapotrzebowania na pracowników tymczasowych rolę koordynatora powierzyliśmy konsultantowi z agencji. Wynikało to z tego, że nasz pracownik nie był w stanie właściwie wywiązywać się z powierzonych mu zadań przy takiej liczbie pracowników – mówi Krystian Wicher. Dodatkowo, ze względu na specyfikę stanowiska i rozbudowany system komputerowy, firma Coko-Werk zdecydowała się na powierzenie osobom z firmy roli szkoleniowców pracowników zrekrutowanych na stanowiska operatorów wtryskarek. Przygotowywaniem do pracy na pozostałych stanowiskach zajmował się konsultant agencji. – Kolejne stanowiska szkoleniowe utworzone w naszej firmie wiązały się z dodatkowymi kosztami, jednak takimi, które szybko się zwróciły. Odpowiednio przeszkolona kadra pracowała dokładniej i bardziej efektywnie – zaznacza Krystian Wicher.

Tort właściwie podzielony

Należy jednak pamiętać o tym, aby w trakcie podejmowania decyzji o wdrożeniu usługi Master Vendor w odpowiedni sposób wybrać agencję mającą pełnić funkcję głównego dostawcy. Ma to znaczenie z tego względu, że klient praktycznie traci kontrolę nad tym, w jaki sposób prowadzona jest rekrutacja i dobierani są poddostawcy oraz jak odbywa się podział zamówień pomiędzy poszczególnymi agencjami. Ponieważ dostawca wiodący ma kontrolę nad podziałem zlecenia, istnieje zagrożenie, że zapewni on sobie największą jego część. Z tego względu może pojawić się problem z motywacją innych agencji do permanentnej rekrutacji, a zbyt niski wolumen przydzielonego zlecenia sprawić, że nie zgodzą się one na pełnienie funkcji poddostawcy. Dlatego właśnie wybór agencji pełniącej funkcję Master Vendora jest kluczowy. Musi ona w odpowiedni sposób współpracować z poddostawcami i ich motywować. Powinna także dobrze znać rytm pracy firmy klienta i zapotrzebowanie, po to aby odpowiednio do niego dopasowywać proces rekrutacji. Dobrze dobrana do roli Master Vendora agencja dba o interes klienta, odpowiednio rozdzielając zamówienia pomiędzy siebie oraz poddostawców w taki sposób, aby wszyscy oni byli zmotywowani i zadowoleni z podziału zlecenia. Dzięki temu, jeżeli w kolejnym sezonie firma ponownie odczuje duże zapotrzebowanie na dodatkowych pracowników, agencja pełniąca funkcję dostawcy głównego szybko pozyska poddostawców.

O czym należy pamiętać, wybierając agencję pracy tymczasowej?

Najważniejszym kryterium wyboru agencji powinno być jej doświadczenie w branży. Z tego względu warto wybrać agencję, która specjalizuje się w obsłudze firm z konkretnego sektora. Jest to gwarantem, że w swoim portfolio ma ona znaczną liczbę klientów, w których praca tymczasowa opiera się na podobnych zasadach.

Równie ważne jest doświadczenie agencji w prowadzeniu podobnych projektów. Z tego względu istotne jest sprawdzenie jej referencji.

Warto zwrócić także uwagę na wartości agencji, sposób pracy i podejście do etyki w biznesie. To, jakie standardy prezentuje agencja, silnie wpływa na wizerunek leasingobiorcy. W tym kontekście dobry wybór agencji jest gwarancją, że obietnice jej marki zostaną spełnione.

 

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wszystko, co musisz wiedzieć

  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - komu i kiedy przysługuje? Kto je wypłaca? Jak odwołać się od decyzji ZUS?

  PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

  PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

  Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

  Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

  Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

  Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.

  Bezrobocie w maju 2021 r. najniższe w UE

  Bezrobocie w maju 2021 r. - ile wyniosła szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego? Czy Polska ma najniższe bezrobocie w UE?

  Doradca podatkowy - zarobki 2021

  Doradca podatkowy - jakie są zarobki w 2021 r.? Gdzie zarabia się najlepiej? Jak zrobić szybką karierę w podatkach? Oto kilka wskazówek.

  Zatrudnienie programisty - rekrutować seniora czy juniora?

  Zatrudnienie programisty może stać się prawdziwym wyzwaniem. Polskie firmy muszą konkurować o najlepszych specjalistów z pracodawcami z Zachodu. Jak w takiej sytuacji zatrudnić dobrego programistę?

  4 cechy, jakie powinien posiadać dobry program do obsługi PPK

  Obsługa PPK może być albo koszmarem działu kadr, albo procesem, o którym, jak o oddychaniu, po prostu się nie myśli. Wszystko zależy od tego, jakie oprogramowanie (i czy w ogóle) wspomaga dział personalny w realizacji zadań związanych z obsługą PPK. Jaki zatem powinien być program, który pozwoli na sprawną realizację PPK bez nadmiernego obciążania pracowników?

  PPK w firmie - jak wdrożyć?

  PPK w firmie - jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe dla swoich pracowników? Co powinien zawierać program do obsługi PPK? Kto może oszczędzać w PPK?

  Regionalizacja płacy minimalnej - rekomendacje

  Regionalizacja płacy minimalnej i powiązanie jej z obiektywnym parametrem ekonomicznym to rekomendacje raportu, którego partnerem jest Biuro Rzecznika MŚP.

  Czerwiec 2021 - godziny pracy, dni wolne

  Czerwiec 2021 - godziny pracy i dni wolne czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Kalendarz czerwca w 2021 r. zawiera 1 święto wolne od pracy.

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021 r. ma 4 niedziele. Czy 13 czerwca, 20 czerwca lub 27 czerwca jest niedziela handlowa? Kalendarz niedziel handlowych.