Kategorie

Kiedy warto wprowadzić system ocen 360 stopni

Romuald Korach
Ocena 360 stopni jest zazwyczaj bardziej obiektywna niż ocena tradycyjna. Jednak jest znacznie trudniejsza do przeprowadzenia, zarówno od strony metodologiczno-organizacyjnej, jak i psychologiczno-społecznej. Nie zawsze jest potrzebna i nie zawsze może spełnić nadzieje w niej pokładane. Właściwie zastosowana daje organizacji ogromny impuls do rozwoju.
Reklama

Ocena 360 stopni, zwana także wieloźródłową, wielopodmiotową lub wielostronną, polega na zebraniu ocen, opinii o pracowniku z wielu źródeł, czyli od osób, z którymi osoba oceniana współpracuje. Ideałem byłoby, aby były to osoby z wszystkich grup osób współpracujących, a więc również klienci zewnętrzni, dostawcy, partnerzy biznesowi i/lub interesanci spoza firmy, jednak w praktyce często trzeba ograniczyć się do osób z organizacji. W każdym wypadku w ocenie 360 stopni jako osoby oceniające powinni brać udział: bezpośredni podwładni osoby ocenianej (jeśli tacy istnieją), jej bezpośredni przełożony, współpracownicy oraz klienci wewnętrzni. Niezbędnym elementem oceny 360 stopni jest również samoocena osoby ocenianej. Do oceny tej można włączyć przełożonego wyższego szczebla, jeśli dobrze zna on ocenianego pracownika z codziennych kontaktów, ewentualnie kierownika projektu czy zespołu zadaniowego. Czasami włącza się do oceny pracownika działu HR, ale ma to sens, jeśli dobrze zna on oceniane osoby. Rolą pracownika działu HR powinno być raczej kontrolowanie i wspomaganie procedur przeprowadzania oceny.

Ocena wieloźródłowa jest najczęściej stosowana do oceniania menedżerów, a w takich wypadkach bardzo ważnym źródłem oceny są ich bezpośredni podwładni. Czasami praktykuje się zbieranie opinii od wszystkich podwładnych, czasem są to osoby wybrane losowo lub wskazane przez osobę ocenianą. Nie należy jednak zmuszać pracowników do oceny swoich szefów, jeśli nie chcą oni tego zrobić. Ocena wymuszona jest przeważnie nieprawdziwa, nierzetelna. Przeważnie najlepszym rozwiązaniem jest, aby oceny były dokonywane anonimowo, z wyjątkiem przełożonego. W innych przypadkach uzyskuje się oceny zbiorcze od poszczególnych grup, m.in. podwładnych, klientów itd. Aby zapewnić anonimowość ocen, ich nierozpoznawalność dla ocenianego, liczba osób w każdej grupie oceniającej powinna wynosić minimum trzy.

Lustro społeczne

Ocena 360 stopni jest trudna psychologicznie dla osób ocenianych, ponieważ jej istotą jest konfrontacja obrazu samego siebie, który posiada oceniany, z obrazem, który wyłania się z zebranych danych. Aby przyniosło to dobre skutki, osoba oceniana musi:

 • być otwarta na nową wiedzę o sobie i gotowa do jej przyjęcia;
 • mieć zdolność do autorefleksji i samoświadomości (trafnego rozpoznawania swoich cech i zachowań);
 • być odważna i chętna, aby zmierzyć się ze swoimi słabościami, które ujawnią się w wyniku oceny.

Wymienione wyżej warunki są trudne do spełnienia dla wielu osób. Obraz wyłaniający się z oceny 360 stopni może być dla nich zbyt trudny do przyjęcia. Czasem jest to bardzo silna konfrontacja z nawykowym postrzeganiem siebie, której osoba oceniana nie będzie w stanie znieść (zobacz przykład).


Reklama

W wyniku oceny wieloźródłowej osoba oceniana może się przejrzeć, jak w lustrze. Oczywiście tylko wtedy, jeśli jest ona przeprowadzona rzetelnie od strony koncepcyjnej, metodologicznej i organizacyjnej. W innych wypadkach jest to, niestety, krzywe zwierciadło.

Jeśli ocena 360 stopni byłaby zbyt trudna dla ocenianych, wywoływałaby zbyt wiele lęku, to należy osobom ocenianym dać możliwość wyboru ludzi, które będą je oceniać. Oczywiście niemożliwy jest wybór w przypadku bezpośredniego przełożonego – jego udział w ocenie jest (niemal) zawsze konieczny. Przy wyborze oceniających ważne jest, aby osoby te wystarczająco dobrze znały ocenianego i żeby reprezentowały możliwie różne punkty widzenia.

Warto pamiętać, że osoby oceniające nie zawsze są zmotywowane do rzetelnego oceniania, czasem chcą zaszkodzić ocenianemu, czasem go „wybielić”, a czasem nie mają ochoty wypełniać ankiety. Odpowiednia akcja informacyjna i szkolenie z umiejętności oceniania mogą wiele zaradzić w tej kwestii. Szczególnie ważne jest eksponowanie celu oceny – uzyskanie diagnozy rozwojowej i możliwości rozwoju osób ocenianych (m.in. ich umiejętności współpracy). Osoby oceniające powinny wiedzieć, że na podstawie ich ocen nie będą podejmowane decyzje o wynagrodzeniach, nagrodach, karach, premiach, awansach itp. Najważniejsze warunki udzielenia prawdziwych odpowiedzi w ocenie 360 stopni są następujące:

 • wiara w sens oceniania (że „to coś da”);
 • brak kumoterstwa ze strony współpracowników („ja ciebie ocenię dobrze, a ty mnie też oceń dobrze”);
 • niezależność ocen poszczególnych osób, unikanie wzajemnego wpływu na siebie osób oceniających w trakcie oceny (brak „konsultowania się” z kolegami, jak ocenić daną osobę).

Zmiana społeczno-kulturowa

Ocena przełożonego przez jego podwładnych bywa sporym szokiem dla organizacji. Ocena taka jest w pewnym sensie postawieniem na głowie tradycyjnego, wielowiekowego modelu zarządzania w stylu patriarchalnym (szczególnie w jego odmianie totalitarnej). W tej ocenie również menedżerowie „słuchają” tego, co mówią ich podwładni – tradycyjny kierunek przepływu informacji zostaje odwrócony. I – co więcej – kadra zarządzająca chce wiedzieć, jakie robi błędy w zarządzaniu – temu m.in. powinna służyć ocena 360 stopni. W każdej organizacji wprowadzenie oceny szefa przez podwładnych stanowi pewien szok, a w wielu organizacjach nie należy wprowadzać tego rodzaju oceny ze względu na ich specyfikę działania i/lub kulturę organizacyjną.

Dobrze działający system ocen 360 stopni (i każdy inny zawierający ocenę przełożonych przez podwładnych) pozwala dokładnie diagnozować umiejętności zarządzania ludźmi u menedżerów oraz zwiększa poczucie wpływu pracowników na firmę. Kryteria oceny przełożonych powinny być ustalane wspólnie przez pracowników i ich szefów, aby mogły to być wymiary jak najbardziej istotne dla ich wzajemnej współpracy. Aby efekt dla firmy był jak najlepszy, powinni być oceniani wszyscy przełożeni jednego szczebla zarządzania, nie powinno być wyjątków.


Rozwój indywidualny

Ocena 360 stopni powinna przede wszystkim spełniać funkcję rozwojową, koncentrować się na kompetencjach zawodowych osób ocenianych, a nie efektywności ich pracy, którą można zmierzyć w inny sposób. Powinna dotyczyć tego, w jaki sposób osiągane są wyniki, jak funkcjonuje w pracy i działa osoba oceniana. Dane uzyskane z tej oceny nie powinny wiązać się z wynagrodzeniem, przydzielaniem premii czy decyzją o awansie, ale mają służyć określeniu działań rozwojowych dla pracowników.

Rozmowa oceniająca (sesja informacji zwrotnych) sama w sobie jest działaniem rozwojowym – pozwala osobie ocenianej lepiej poznać swój sposób funkcjonowania w pracy. Osoba oceniana w trakcie takiej sesji może się wiele o sobie nauczyć. Może zobaczyć, jak jest postrzegana przez innych i zwiększyć swoją samoświadomość, dzięki czemu będzie mogła lepiej zarządzać sobą, swoimi emocjami i relacjami z ludźmi. Jednak, aby nie zmarnować tej nowej wiedzy, konieczne są dalsze działania, przede wszystkim coaching, który pomoże osobom poddanym ocenie rozwinąć i ugruntować kompetencje.

Sesja oceniająca (feedback) w ocenie 360 stopni ze względu na dużą siłę psychologiczną tej formy oceny (konfrontacja z obrazem siebie) jest przeważnie dosyć trudna dla osoby ocenianej. Dlatego powinien prowadzić ją specjalnie przygotowany psycholog, coach lub trener-konsultant. Osoby oceniane nie powinny w żadnym wypadku poznać swoich ocen (ani ocen innych osób) przed sesją informacji zwrotnych. Indywidualny wynik oceny powinien być znany tylko ocenianemu i osobie prowadzącej sesję, ewentualnie przełożonemu i działowi HR. Jednak sens poznawania tego wyniku przez osoby nieuczestniczące w sesji informacji zwrotnych istnieje tylko wówczas, gdy ocena może przełożyć się na działania rozwojowe dla ocenianego menedżera. W większości wypadków korzystne jest omówienie wyników oceny także z bezpośrednim przełożonym, ponieważ odpowiada on za rozwój podlegających mu ludzi. W niektórych wypadkach szef może prowadzić sesje informacji zwrotnych dla swoich podwładnych, jednak wymaga to m.in. specjalnych umiejętności, które musi wcześniej nabyć, aby sesje takie przyniosły dobre skutki.

Kiedy stosować ocenę 360 stopni?

Ocena 360 stopni może być wprowadzona na stałe do systemu ocen w celu oceniania niektórych (lub wszystkich) grup pracowników. Może być również zastosowana jako jednorazowe, doraźne narzędzie diagnostyczne.

Wymienione w tabeli poniżej warunki sprzyjające stosowaniu systemu ocen 360 stopni nie zawsze są wystarczające i często mogą występować łącznie. Wydaje się jednak, że pierwszy z wymienionych jest warunkiem koniecznym, aby ocena 360 stopni mogła dobrze funkcjonować.

Wprowadzenie systemu ocen 360 stopni najczęściej musi wiązać się z innymi zmianami w organizacji, aby system ten stał się częścią spójnej polityki firmy. Szczególnie dotyczy to przypadków wprowadzania oceny 360 stopni w celu zmiany kultury organizacyjnej. Zmienia się ona bardzo powoli i aby była możliwa jej modyfikacja, koniecznych jest wiele długofalowych, skoordynowanych działań, wśród których swoją rolę odegrać może także system ocen 360 stopni.

Każdy system ocen staje się z biegiem czasu nawykiem, „zwyczajem” firmowym, czymś, do czego ludzie się przyzwyczajają. Ma to swoje dobre strony, na przykład redukcję lęku przed oceną. Ale nawet najlepsze narzędzie stosowane nawykowo przez długi czas staje się mniej użyteczne – nie pokazuje pewnych ważnych aspektów życia organizacji. Dlatego system ocen powinien ewoluować wraz z firmą. Szczególnie ocena 360 stopni powinna wnosić do umysłów menedżerów możliwie dużo nowego.


UWAGA

Ocena 360 stopni może przynieść bardzo duże zmiany w obrazie siebie u osoby ocenianej. Świadomość tego, że wiele innych osób dostrzega w nas coś, czego sami nie widzimy, musi być mniej lub bardziej szokująca. Ocenie z wielu źródeł łatwiej zaufać, gdy pojawiają się wątpliwości i trudniej ją odrzucić, gdy wzbudza ona sprzeciw.

PRZYKŁAD

W jednej z dużych firm usługowych podjęto decyzję o wprowadzeniu systemu ocen 360 stopni. Decyzja zapadła dosyć nagle i była podyktowana głównie dużą popularnością tej metody. W firmie dotychczas działał, z dobrym skutkiem, system ocen okresowych polegający na ocenie podwładnych przez bezpośrednich przełożonych. Ocenę 360 stopni zaprojektowano i przeprowadzono zgodnie z najlepszymi standardami sztuki. Problem pojawił się na etapie sesji informacji zwrotnych. Spora część menedżerów wyższego i średniego szczebla nie przyjęła do wiadomości swoich wyników oceny – pojawiły się głosy o fałszerstwach i błędach w konstrukcji ankiet. Poza tym firma nie była zdolna zaoferować menedżerom pomocy w rozwoju, w spożytkowaniu wyników oceny – zabrakło możliwości coachingu i szkoleń dla wszystkich chętnych. Ocenę uznano za niepowodzenie i powrócono do dawnego systemu.

UWAGA

Ocena szefa przez pracownika może być zniekształcona przez jego postawę wobec organizacji, ponieważ przełożony jest dla podwładnego reprezentantem i ucieleśnieniem władzy firmy nad nim. Aby temu zapobiec, można na przykład przeprowadzić przed oceną badanie zadowolenia pracowników z pracy, a następnie w akcji informacyjnej podkreślić, że firma jako całość została już oceniona (poziom zadowolenia został zbadany), a zbliżająca się ocena będzie dotyczyć poszczególnych osób.

UWAGA

Celem rozmowy oceniającej – sesji informacji zwrotnych – powinno być także zmotywowanie osoby ocenianej do rozwoju, czyli przygotowanie jej na przyjęcie i wykorzystanie nowej wiedzy o sobie w codziennych działaniach w pracy, a więc – pośrednio – zmotywowanie jej do lepszej pracy.

UWAGA

Wyniki menedżerów w ocenie 360 stopni nie powinny być w żadnym wypadku używane do ich porównywania („kto dostał najlepszą opinię”), lecz tylko w celach rozwojowych (planowanie coachingu, szkoleń itd.). „Opinii” o poszczególnych menedżerach nie da się zresztą rzetelnie porównać, ponieważ najczęściej są oni oceniani przez inne osoby, a wynik oceny zależy nie tylko od tego, jaki jest menedżer, ale również od tego, kto go ocenia. Szczególnie podwładni, w przypadku używania ocen ich szefów w celu stworzenia ich „rankingu”, mogliby nie być obiektywni w swoich ocenach, choć taki cel przeprowadzania ocen utrudnia obiektywne ocenianie wszystkim.

@RY1@i13/2009/008/i13.2009.008.000.0066.001.jpg@RY2@

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?