Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Samozatrudniony (nie)zadowolony

Zofia Sekuła
Różne formy elastycznego zatrudnienia zauważalne na polskim rynku pracy determinowane są wymaganiami pracodawców i nadmiarem pracowników. Jednakże efektywna praca niezależnych współpracowników może zależeć od tego, jak pracodawca traktuje tę kategorię zatrudnionych. Współdziałanie powinno opierać się na wzajemnym zaufaniu, lojalności, zdobywaniu i wymianie niezbędnej wiedzy oraz porównywalnym z innymi wynagrodzeniu pracowników.

Artykuł przedstawia analizę badania, które zostało przeprowadzone w firmie kurierskiej zatrudniającej 70 proc. pracowników na umowy zlecenia i kontrakty. Firma nastawiona jest na elastyczne zatrudnienie - tylko 17 proc. osób tam pracujących ma status pracownika. Pozostali wykonują pracę według umów cywilnoprawnych. Jest to firma prywatna, zajmująca się świadczeniem usług kurierskich w Polsce i na rynku międzynarodowym, a także usług dotyczących pakowania, konfekcjonowania i dopasowywania form przesyłek do wymogów klientów instytucjonalnych i indywidualnych. Firma ma strukturę rozproszoną, a jej jednostkami składowymi są oddziały działające na terenie całego kraju. Badanie przeprowadzono w jednym z oddziałów, w którym zatrudnionych jest 65 osób. Zostali nim objęci wszyscy zatrudnieni. Przedmiotem badań były opinie pracowników o czynnikach motywujących do efektywnej pracy, celem - analiza i ocena zadowolenia z pracy osób wykonujących pracę w firmie kurierskiej. Postawiono tezę, że wszyscy zatrudnieni w firmie powinni być w podobnym stopniu zadowoleni z wykonywanej pracy i stosowanych motywatorów. Pytania dotyczyły następujących obszarów ważnych w pracy i motywowaniu zatrudnionych osób:

a) sprawność firmy, kompetencje kierownictwa i możliwość pełnego wykonywania zadań,

b) czas pracy i warunki pracy,

c) motywatory ekonomiczne,

d) motywatory pozaekonomiczne.

Badanie jest reprezentatywne, obejmuje ponad 3/4 zatrudnionych. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety z pytaniami zamkniętymi, wymagającymi odpowiedzi wielokrotnego wyboru. Badania zostały przeprowadzone w 2006 roku, w ich wyniku otrzymano 50 wypełnionych ankiet.

Działanie organizacji

Sprawność działania firmy była oceniana z punktu widzenia jej wyników i wprowadzania zmian usprawniających organizację pracy na stanowiskach. Tylko 1/3 respondentów uważała, że firma działa dobrze i skutecznie realizuje postawione cele, natomiast 2/3 respondentów udzieliło odpowiedzi negatywnej, przy czym zdecydowanie przeważali zatrudnieni według umów cywilnoprawnych (56 proc. odpowiedzi). Na pytanie, czy firma działa lepiej niż kilka lat temu, negatywnie odpowiedziało około 70 proc. ankietowanych, przy czym dominowali zatrudnieni na umowy cywilnoprawne (50 proc. odpowiedzi). 70 proc. respondentów stwierdziło, że ogólnie widoczne są jednak pewne pozytywne zmiany, aczkolwiek w stopniu niezadowalającym.

Bardziej optymistyczne były opinie respondentów dotyczące realizowania przez zatrudnionych wspólnych celów organizacji. Około 65 proc. wypowiada się pozytywnie, a 35 proc. negatywnie (w tej grupie około 23 proc. to zatrudnieni według umów cywilnoprawnych).

Na pytanie o możliwość wykonywania zadań na stanowisku w sposób pełny i terminowo odpowiedzi były rozproszone. 46 proc. ankietowanych (połowa to zatrudnieni według umów cywilnych) stwierdziło, że wykonuje w pełni wszystkie zadania, 30 proc. (większość, bo 24 proc., to zatrudnieni według umów cywilnoprawnych) wykonuje je częściowo, a 24 proc. uważało, że nie wykonuje ich nigdy, ponieważ przełożony ciągle zleca dodatkowe prace do wykonania (w ocenie negatywnej przeważają zatrudnieni według umów cywilnych - 18 proc.).

Z powyższego wynika, że 54 proc. pracowników nie jest w stanie realizować w pełni zadań na stanowisku pracy, gdyż większość z nich jest zlecana na bieżąco, bez analizy możliwości ich wykonania. Dotyczy to przede wszystkim grupy kurierów, którzy mimo dużego wysiłku nie są w stanie realizować ich terminowo i w takiej ilości, jaką zleca kierownik. Jest to specyficzna praca, na wykonanie której mają wpływ uwarunkowania w części niezależne od wykonawcy (np. zamknięte drzwi).

Kompetencje kierownictwa

Sposób kierowania komórką odpowiadał pracownikom etatowym (24 proc. badanych), ponad 70 proc. respondentów całkowicie nie odpowiadał, a 6 proc. odpowiadał tylko częściowo. Wypowiedzi częściowo lub całkowicie negatywnych udzieliło aż 41 proc. zatrudnionych na umowy cywilnoprawne. Kierownicy nie cieszą się autorytetem - co wyraziło 98 proc. badanych. Pozytywną ocenę autorytetu wyraziła jedna osoba na stanowisku kierowniczym. Negatywnie zostały ocenione umiejętności merytoryczne i miękkie do kierowania ludźmi. Tylko 12 proc. respondentów pozytywnie oceniło umiejętności merytoryczne, a 14 proc. umiejętności w zakresie kształtowania stosunków międzyludzkich i motywowania swoich pracowników. Oceny negatywne (70 proc.) wyrażali głównie pracownicy zatrudnieni na umowy cywilne (42 proc.).

Około połowy respondentów oceniało relacje z przełożonymi jako wystarczająco dobre, 10 proc. - jako niezadowalające, zaś częściowo zadowalające - 38 proc. ankietowanych. Ocen niepozytywnych udzielili w większości samozatrudnieni (około 80 proc.). Ze stosunków w firmie nie było zadowolonych 70 proc. badanych (przeważali zatrudnieni na umowy cywilnoprawne). Pozostali byli zadowoleni lub zadowoleni czasami (zwykle byli to pracownicy etatowi).

Czas pracy i warunki pracy

Z norm czasu pracy niezadowolonych lub niekiedy zadowolonych było 70 proc. respondentów (50 proc. to samozatrudnieni). Długość czasu pracy pozostawała w dużej zależności z formami zatrudnienia. Najwięcej czasu, bo powyżej 10 godzin dziennie, poświęcali pracy kurierzy i pracownicy spedycji. Aż 46 proc. badanych wykonywało pracę w różnych porach dnia. Ponieważ nie mieli statusu pracownika, za ponadwymiarowe godziny pracy nie otrzymywali oni dodatkowego wynagrodzenia. Nieco mniej, poniżej 10 godzin, pracowali pracownicy magazynu i jeden kierownik (w sumie 10 proc. badanych). Większość pracowników działu obsługi klienta, działu międzynarodowego, księgowości i handlowego - w sumie 28 proc. badanych - wykonywało pracę w wymiarze 8-9 godzin, a więc nieco powyżej ustawowego wymiaru czasu pracy, a 16 proc. ankietowanych wykonywało pracę poniżej 8 godzin, z czego połowa to pracownicy etatowi.

Z warunków pracy najmniej zadowoleni byli kurierzy, pracownicy spedycji i magazynów, niemający statusu pracownika (60 proc. badanych). Praca jest ciężka fizycznie, wykonywana częściowo na wolnym powietrzu, niewystarczająco zmechanizowana, wymagająca przemieszczania się i wyjazdów. W większości są to ruchome stanowiska pracy. Dobrze warunki pracy oceniało 40 proc. badanych (najczęściej pracownicy) zajmujących się obsługą klientów, działalnością handlową i administracyjno-handlową.

Motywatory ekonomiczne

Bodźce ekonomiczne dotyczyły pieniężnych i rzeczowych składników płac oraz świadczeń. W badanej firmie obowiązywał ubogi system motywatorów ekonomicznych. Należały do nich:

a) płaca zasadnicza,

b) premia w wysokości 10 proc. dla pracowników etatowych,

c) kodeksowe składniki płac (jeśli uwarunkowania do ich uruchomienia wystąpią), jak dodatek za godziny nadliczbowe, pracę w niedziele i święta i w nocy oraz odprawa emerytalno-rentowa,

d) możliwość korzystania za niewielką opłatą z prywatnego centrum medycznego,

e) płatne urlopy okolicznościowe i wypoczynkowe,

f) opłacanie w części składek ubezpieczeniowych przez pracodawcę,

g) wycieczki i imprezy integracyjne,

h) dochód z pracy będący pochodną wynegocjowanych kwot honorariów w umowie zlecenia i kontrakcie (tylko samozatrudnienie),

i) płatne szkolenia.

Wymienione bodźce w dominującej większości dotyczyły osób mających status pracownika (oprócz bodźca h). Samozatrudnieni mieli prawo do korzystania z bodźców d, g, h, i.

Wynagrodzenie uwzględniające wkład pracy satysfakcjonowało 42 proc. respondentów (około 30 proc. samozatrudnionych), 58 proc. badanych uważało je za niesatysfakcjonujące.

Premia nie była bodźcem wysoko ocenianym z powodu jej wysokości w stosunku do charakteru pracy. Przyznawana była uznaniowo, bez wyraźnie określonych kryteriów i obejmowała tylko pracowników etatowych. Z systemu premiowania zadowolonych było 34 proc., czasami zadowolonych - 26 proc., a niezadowolonych 40 proc. pracowników.

Płatne urlopy wypoczynkowe i okolicznościowe są kodeksowym wymogiem tylko dla pracowników najemnych. Stąd nie wszyscy respondenci co roku korzystali z urlopów wypoczynkowych (corocznie 79 proc., a nieregularnie 21 proc.). Osoby niekorzystające to samozatrudnieni. Tylko u 28 proc. badanych przebywanie na urlopach, których celem była regeneracja sił do rocznej pracy, nie powodowało wyraźnych strat w ich dochodzie. Skutki finansowe poważnie odczuwało 72 proc. respondentów. Taką opinię wyrażali wszyscy samozatrudnieni. Koszty pobytu na urlopie ponosiła osoba zainteresowana. Ankietowani tylko w 36 proc. mieli wpływ na ustalanie długości i okresu wypoczynku. Z takiego przywileju nie korzystało aż 64 proc. osób przebywających na urlopach, w tym wszyscy samozatrudnieni.

Pozytywnie przez wszystkich respondentów oceniana była możliwość korzystania za niewielką opłatą z prywatnego centrum medycznego, która w dużej mierze była finansowana przez pracodawcę. Dobrze też oceniano (76 proc.) wycieczki i imprezy integracyjne ze względu na organizację i atrakcyjność. Sensu takich imprez nie widziało 24 proc., w tym około 8 proc. samozatrudnionych.

Niezbyt pozytywnie oceniane były szkolenia organizowane i finansowane przez pracodawcę. Ponad 1/4 respondentów stwierdziła, że odpowiadają oczekiwaniom, a dla 3/4 respondentów były one nieodpowiednie.

Motywatory pozaekonomiczne

Do pozaekonomicznych motywatorów w firmie można było zaliczyć:

a) rozwój zawodowy,

b) awanse uzależnione od wyników pracy,

c) wykorzystanie posiadanych przez pracowników umiejętności,

d) system oceniania pracowników,

e) bezpieczeństwo zatrudnienia.

Powyższe czynniki motywacji oceniali wszyscy respondenci, mimo że spektrum możliwości z powodu różnych form zatrudnienia nie było jednakowe.

Szanse rozwoju zawodowego rozumianego jako poszerzenie wiedzy i umiejętności wykorzystywanych nie tylko na dotychczasowym stanowisku pracy oceniło jako dobre 20 proc. respondentów. Według pozostałych firma nie stwarza takich możliwości. Dotyczy to głównie samozatrudnionych (60 proc. badanych). Podstawą awansów był rozwój zawodowy i wysokie wyniki pracy. Możliwości awansu miało 22 proc. ankietownych, w tym około 7 proc. samozatrudnionych. Pozostali nie mieli i nie mają możliwości awansu (78 proc. to osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne).

Wykorzystanie umiejętności pracowników ma w dużej mierze wpływ na zadowolenie z wykonywanej pracy i satysfakcję. Dla 36 proc. respondentów praca jest odpowiednia, umiejętności, jakie posiadają, są wystarczająco dobrze wykorzystywane. Dla pozostałych (po połowie pracownicy i samozatrudnieni) praca nie jest odpowiednia, gdyż nie wykorzystują wszystkich umiejętności (zwłaszcza samozatrudnieni). O pełnym wykorzystaniu umiejętności, ale tylko czasami, dobrze wypowiadało się 42 proc. respondentów.

Ocenianie budzi wątpliwości - niezadowolenie wykazało 34 proc. badanych, a częściowe niezadowolenie aż 46 proc., z czego 2/3 to samozatrudnieni. W firmie brak było sformalizowanego systemu oceniania. Aż 3/4 respondentów albo nie znało kryteriów oceny, albo stosowane kryteria uważało za mało wyraziste (w tym wszyscy samozatrudnieni). Zadowolonych z ocen było tylko 16 proc., a czasami zadowolonych 40 proc. Brak jasnych kryteriów oceny pracy oraz wymienione wyżej oceny nieprzychylne kumulowały się w wyrażaniu niezadowolenia przez kierowników z pracy podwładnych. Świadomych tego niezadowolenia było 38 proc. respondentów, a połowa badanych uważała, że kierownik jest czasami niezadowolony z ich pracy. Niezadowolenie z pracy w 3/4 dotyczy samozatrudnionych. Kierownicy mieli bowiem większą odwagę zwracać uwagę na niewłaściwe wykonywanie pracy osobom o statusie niepracowniczym.

Bezpieczeństwo zatrudnienia jest bardzo ważnym czynnikiem motywującym do pracy. Bezpiecznie czuła się połowa ankietowanych, połowa zaś wyraża obawy i strach przed utratą pracy. Obawy przed utratą pracy wyrażało aż 90 proc. samozatrudnionych, z których większość (66 proc.) zmieniłoby pracę, gdyby istniały takie możliwości.

Ocena motywacji do pracy i propozycje zmian

Badania ankietowe wyraźnie wykazały, że zadowolenie z pracy zatrudnionych w spółce kurierskiej można ocenić w stopniu szkolnym na dostateczny. Tylko jeden z motywatorów - możliwość korzystania z prywatnego centrum medycznego - został jednoznacznie pozytywnie oceniony przez respondentów. Wszystkie pozostałe czynniki, które powinny sprzyjać motywacji do efektywnej pracy, zostały ocenione w dominującej większości negatywnie lub tylko częściowo pozytywnie, co w stopniu szkolnym można wyrazić dwa do trzy plus (zobacz tabelę).

Szczegółowe wyniki badań oraz syntetyczna ocena wyraźnie wskazują na potrzebę usprawnienia motywacji we wszystkich badanych obszarach. Kierownictwo, z powodu niskiej oceny stosowanej przez firmę strategii, powinno dokonać wnikliwej analizy sprawności działania, zidentyfikowania czynników, które umożliwiłyby skuteczniejszą realizację celów i wprowadzenie niezbędnych zmian techniczno-organizacyjnych, ułatwiających pracę i zwiększających efektywność pracowników.

UWAGA

Dla zwiększenia jakości pracy kierowników niezbędne byłoby wprowadzenie okresowego systemu oceniania ich pracy, uwzględniającego kryteria oceny dostosowane do specyfiki stanowisk kierowniczych, a w szczególności umiejętności twarde i miękkie oraz niezbędne cechy osobowościowe i zdolności umysłowe. Ocena powinna służyć wymianie mało efektywnych kierowników. Niezbędne jest również wprowadzenie systemu oceniania uwzględniającego specyfikę pracy pracowników etatowych i samozatrudnionych.

Skuteczność pracy zależy od organizacji pracy uwzględniającej właściwe komponowanie zakresu czynności i przydzielanie zadań pracownikom bardziej równomiernie z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wymaga to okresowej rejestracji pracy przez pracowników wraz z godzinami ich wykonywania, a następnie ustalania, na jakich stanowiskach lub u jakich pracowników występują przeciążenia oraz za które godziny pracodawca powinien płacić - w tym samozatrudnionym, których regularnie czas pracy przekracza obowiązujący wymiar.

Uboga, a przy tym mniej korzystna paleta bodźców dla samozatrudnionych, którzy zajmują się podstawową działalnością firmy, wymaga dogłębnej analizy pod kątem trudności pracy i rzeczywistych oczekiwań pracowników. Niezbędne jest dodatkowe wynagradzanie tych pracowników za pracę w godzinach nadliczbowych, nocnych, niedziele i święta oraz dni wolne od pracy, a także za uciążliwość. Ponadto pracodawca powinien w części opłacać składki ubezpieczeniowe samozatrudnionym oraz częściowo finansować (np. w połowie) urlop wypoczynkowy dla zregenerowania sił. Osoby te przez większość dni pracują ponad 10 godzin. Charakter pracy samozatrudnionych uniemożliwia stosowanie sztywnego wymiaru czasu pracy. Wskazane jest wprowadzenie nagród kwartalnych za szczególne osiągnięcia pracowników. Postulowany katalog osiągnięć należy podać do wiadomości pracowników. Dobór tematyki szkoleń wymaga zebrania opinii od pracowników do wprowadzenia niezbędnych zmian poszerzających obecny zakres i tematykę szkoleń. Zmiana w systemie szkoleń powinna stanowić podstawę do międzystanowiskowego szerokoprofilowego rozwoju zawodowego i poziomych awansów.

Wprowadzenie zmian z pewnością może wpłynąć na większe zadowolenie pracowników, przywiązanie do firmy i zaniechanie myśli o zmianie miejsca pracy.

Zofia Sekuła

Autorka jest doktorem, adiunktem w Instytucie Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Kontakt: personel@infor.pl

Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Nowe zasady tworzenia i funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych w zakładach pracy (PDF)
Nowe zasady tworzenia i funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych w zakładach pracy (PDF)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Niedziela handlowa – sierpień 2022
  Sierpień 2022 ma 4 niedziele. Czy któraś z tych niedziel to niedziela handlowa? Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa?
  ZUS może dofinansować poprawę bezpieczeństwa pracy
  Koszty świadczeń wynikających z wypadków przy pracy tylko w 2021 r. wyniosły 664 322 700 zł. Koszty pracodawcy to jedno, ale oczywiście kluczową do zaadresowania kwestią pozostaje możliwość poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy. Na początku 2023 roku rusza kolejny nabór wniosków na dofinansowanie obszaru BHP przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak przygotować się do programu?
  Praca zdalna w Kodeksie pracy od jesieni?
  Myślę, że uda się to jesienią tego roku – odpowiedziała w czwartek PAP.pL szefowa MRiPS Marlena Maląg, zapytana o to, kiedy nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy, związana z wprowadzeniem do niego pojęcia pracy zdalnej. Dziś możliwa jest ona na podstawie przepisów covidowych.
  Liczba bezrobotnych w lipcu najniższa od 1990 r.
  W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych w lipcu br. spadła o 6,5 tys., a w urzędach pracy zarejestrowanych było 811,5 tys. bezrobotnych. – Po raz ostatni w rejestrach urzędów pracy mniej bezrobotnych zarejestrowanych było w lipcu 1990 r. – informuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
  Wzrost świadczenia emerytalno-rentowego w ostatnich siedmiu latach wyższy niż inflacja?
  Wzrost świadczenia emerytalno-rentowego w ostatnich 7 latach jest wyższy niż średnioroczna inflacja – powiedziała w czwartek PAP.pl szefowa MRiPS Marlena Maląg. Zaznaczyła, że wobec wysokiej obecnie inflacji 14. emerytura jest kolejnym wsparciem państwa dla grup o najniższych dochodach.
  PGZ: wspólne konstrukcje z Koreą, zwiększenie produkcji
  Wobec związanego z wojną na Ukrainie zwiększenia zamówień i kolejnych planów MON, Polska Grupa Zbrojeniowa musi się skupić na zwielokrotnieniu produkcji; za kilka lat będą możliwe wspólne konstrukcje z Koreą Południową - powiedział PAP prezes PGZ Sebastian Chwałek.
  Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich.
  2 sierpnia minął termin wdrożenia tzw. unijnej Dyrektywy Work-Life Balance. To dobry moment na to, aby przyjrzeć się sytuacji zawodowej matek i ojców oraz roli pracodawców w budowaniu równości na rynku pracy. Dlatego Fundacja Rodzic w mieście stworzyła publikację “Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich”. Szeroko omawia w niej samą Dyrektywę oraz wskazuje pozytywne aspekty, jakie wynikają z korzystania przez ojców z przysługujących im praw związanych z rodzicielstwem. Wskazuje także dobre praktyki w kwestii wspierania pracujących rodziców.
  Świadczenie postojowe - do kiedy czas na złożenie?
  Przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19, mają czas na złożenie wniosku o świadczenie postojowe do 16 sierpnia. Zgodnie z przepisami wnioski te mogą złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy, od kiedy został zniesiony stan epidemii.
  Kobiety nauczyły się oczekiwać mniej od swoich szefów
  Po dwóch latach pandemii polskie firmy stały się bardziej „włączające”, ale... dla kobiet nadal mniej niż dla mężczyzn. Kobiety nadal, jak przed pandemią, rzadziej niż mężczyźni czują się angażowane w decyzje, wspierane przez współpracowników i doceniane. Więcej kobiet uważa również, że wyniki ich pracy nie mają wpływu na wynagrodzenie. Coraz bardziej dostrzegalny jest efekt „przyzwyczajenia się” już do nierówności. Firmy notowane na giełdzie, by mieć kim wypełnić stanowiska kierownicze zarezerwowane parytetami dla kobiet zgodnie z rozporządzeniem UE w ciągu następnych czterech lat, już dziś powinny popracować nad rozwiązaniami, które uwzględnią ich konkretne potrzeby.
  Enefit rozwija swoją działalność w Polsce i otwiera nowe biuro na Śląsku
  Enefit, spółka należąca do estońskiej grupy Eesti Energia, jednego z największych wytwórców energii elektrycznej w krajach bałtyckich, otworzył biuro sprzedaży w Katowicach. Nowy oddział jest odpowiedzią na rosnącą liczbę klientów z regionu śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i małopolskiego. W ostatnich miesiącach firma powiększyła także swój zespół w Warszawie.
  Dobra atmosfera w pracy – 6 kluczowych aspektów
  Minęły czasy, kiedy głównym powodem wyboru pracodawcy była jego stabilność finansowa i poziom wynagrodzeń. Wraz z wejściem na rynek pracy przedstawicieli generacji Y i Z wzrosło znaczenie czynników pozapłacowych. Elementem, na który młodsze pokolenie pracowników zwraca szczególną uwagę, jest atmosfera w pracy. Jest to jedno z ważniejszych kryteriów wyboru pracodawcy. Ale także powód, dla którego pracownicy są skłonni ponownie wkroczyć do raz opuszczonej rzeki. Pojawia się zatem pytanie – jak budować dobrą atmosferę w pracy? Oto 6 nieodzownych elementów.
  DANONE rozwija innowacje w środowisku pracy
  Praca, która umożliwia harmonijne łączenie rozwoju zawodowego z odpoczynkiem, a nawet pasjami podróżniczymi – to wizja, jaką realizuje grupa spółek DANONE. Firma, jako jedna z pierwszych w Polsce, wprowadziła rozwiązanie zyskujące coraz większą popularność na świecie. Workation to połączenie pracy i wyjazdu wypoczynkowego, które daje pracownikom DANONE możliwość pracy z niemal dowolnego miejsca w Europie aż przez miesiąc. Rozwiązanie jest niezależne od, wprowadzonego na stałe, modelu pracy hybrydowej, a elastyczne formy pracy to część realizowanej w firmie strategii budowania środowiska, będącego najlepszym miejscem do pracy i rozwoju.
  Relacja trudna do wyważenia
  Pomimo ewoluującej praktyki tworzenia partnerskich relacji pracodawcy z pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy pracodawca niezmiennie jest podmiotem uprzywilejowanym - to pracownik pozostaje względem niego w stosunku podporządkowania. Pracodawca ma wiele uprawnień w nawiązanych stosunkach pracy. Jakich?
  Rząd reguluje pracę zdalną. Nowelizacja Kodeksu Pracy
  Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji Kodeksu Pracy zawierający wyczekiwane przez pracodawców przepisy szczegółowo regulujące pracę zdalną. Obecnie obowiązujące przepisy, wprowadzone specustawą covidową, mówią jedynie, że pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków poza stałym miejscem pracy.
  PIP: problem z wdrożeniem przepisów dot. bezpieczeństwa przeciwwybuchowego
  Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy wskazuje, że w dużej części skontrolowanych podmiotów nadal występują problemy z wdrożeniem przepisów związanych z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym - poinformował Główny Inspektorat Pracy.
  Zmiany w Kodeksie pracy obejmą pracę zdalną - jej uregulowanie jest bardzo ważne
  Najbardziej wyczekiwanymi zmianami w Kodeksie pracy są regulacje dotyczące pracy zdalnej - ocenia dyrektorka HR w agencji zatrudnienia Trenkwalder Joanna Rutkowska. Dla pracodawców uregulowanie przepisami prawa takiej formy pracy jest bardzo ważne - dodaje.
  Pracownicy hybrydowi pracują ciężej – jak pracować w tym modelu i nie doprowadzić do wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatnich dwóch lat słowo „hybrydowy” całkowicie zmieniło swoje znaczenie i na stałe wpisało się w biurowy żargon, a sam model współpracy został na stałe wdrożony w znacznej części organizacji i cieszy się dużą popularnością wśród zatrudnionych. Większość Polaków (86%), którzy pracują zdalnie lub hybrydowo deklaruje, że w przyszłości chce nadal wykonywać służbowe obowiązki w takim modelu.
  Wyzwanie zatrudniania w szczycie sezonu rolniczego
  Okresowe zapotrzebowanie na pracowników sezonowych wzrasta przed okresem żniw i zbiorów, a to powoduje konieczność nie tylko znalezienia wystarczającej liczby osób, ale również zaproponowania im optymalnej formy zatrudnienia.
  ZUS: ważność bonów turystycznych upływa we wrześniu. 750 tys. nieaktywnych
  Blisko 3,5 mln bonów turystycznych aktywowali dotąd rodzice i opiekunowie. Kwota zrealizowanych płatności bonem sięga 2,4 mld zł. – poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zwrócił uwagę, że wciąż ok. 750 tys. bonów pozostaje nieaktywnych. Ich ważność upływa 30 września.
  Zawarcie umowy o pracę
  W jaki sposób zawiera się umowę o pracę?
  Od 2025 największe firmy będą raportować swój wpływ na środowisko i lokalne społeczności
  Działalność CSR i ESG to wciąż słabo znane zagadnienie dla wielu firm. Nawet jeśli przedsiębiorstwa realizują inicjatywy z tego obszaru, bywają one niepoparte strategią, a czasem nakierowane wyłącznie na budowanie pozytywnego wizerunku wśród odbiorców. To jednak będzie musiało się zmienić wraz z nowymi obowiązkami, jakie dyrektywa CSRD nałoży na firmy już za dwa i pół roku. Chodzi o wymóg raportowania zagadnień dotyczących m.in. wpływu na środowisko i społeczeństwo. Chociaż obowiązek będzie dotyczyć największych podmiotów, swoje podejście będą musiały zmienić także mniejsze przedsiębiorstwa, które z nimi współpracują.
  Pracownicy budżetówki i nauczyciele walczą o podwyżki
  Protest pracowników budżetówki trwa od ponad tygodnia, a na sierpień zaplanowana jest duża akcja protestacyjna w Warszawie. Protestujący podkreślają, że ich wynagrodzenia są niewspółmierne do inflacji i domagają się 20-proc. podwyżek płac. Natomiast propozycję rządu, która zakłada w przyszłym roku wzrost o 7,8 proc., wprost określają jako skandaliczną. O podwyżki walczą również nauczyciele.
  Od stycznia 2023 r. najniższa pensja wyniesie 3383 zł brutto
  W przyszłym roku planowane są dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2023 r. najniższa pensja będzie wynosiła 3383 zł brutto, a od lipca - 3450 zł brutto - zakłada opublikowany w czwartek projekt rozporządzenia Rady Ministrów.
  PIP: w maju i w czerwcu kilkanaście tragicznych wypadków przy pracy
  Kilkanaście tragicznych wypadków przy pracy, w tym śmiertelnych, wydarzyło się w dwóch miesiącach poprzedzających wakacje: maju i czerwcu - poinformowała Państwowa Inspekcja Pracy.
  Umowa zlecenia 2022 r.
  Czym jest umowa zlecenia i czy stosuje się do niej Kodeks Pracy? Czy obowiązuje minimalna stawka godzinowa? Jakie są zasady podatku?