REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Porada Infor.pl

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe

REKLAMA

Z końcem stycznia 2008 r. mija termin na złożenie informacji ZUS IWA za 2007 r., w której pracodawcy powinni wykazać informacje pozwalające na ustalenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. W tekście udzielamy instrukcji, jak wypełnić ZUS IWA.

Obowiązek przekazywania informacji ZUS IWA za 2007 r. mają płatnicy składek, którzy:

Autopromocja

• są wpisani do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON,

• byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. i co najmniej 1 dzień w styczniu 2008 r. oraz

• w 2007 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych.

(?) Jak ustalić liczbę ubezpieczonych, którą mam wykazać w polu 01 blok III informacji ZUS IWA? Czy w obliczeniach należy uwzględniać osoby, które przebywały przez cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W liczbie ubezpieczonych powinni Państwo uwzględniać również te osoby, które przez cały miesiąc przebywały na zwolnieniu lekarskim.

Liczbę ubezpieczonych wykazywaną w polu 01 blok III ustala się jako średnią miesięczną liczby osób podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu z 12 miesięcy roku kalendarzowego, za który jest składana informacja ZUS IWA. Oznacza to, że należy zsumować wszystkie osoby podlegające ubezpieczeniu wypadkowemu od stycznia do grudnia 2007 r., a następnie podzielić liczbę tych osób przez 12 (zaokrąglając w górę, gdy końcówka jest równa lub wyższa od 0,5, a w dół - gdy jest niższa od 0,5).

W liczbie ubezpieczonych ustalanej za poszczególne miesiące uwzględnia się wszystkie osoby, które choć przez jeden dzień danego miesiąca podlegały ubezpieczeniu wypadkowemu. Ustalając liczbę ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu, nie należy brać pod uwagę osób, które:

• podlegają ubezpieczeniom społecznym, ale nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu (np. zleceniobiorca wykonujący pracę poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności przez płatnika),

• przebywają przez cały miesiąc na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, pobierają zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

• zostały powołane do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli służba jest pełniona przez cały miesiąc,

• są wykazywane w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych za dany miesiąc w celu rozliczenia składek za okres po ustaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych (z kodem tytułu ubezpieczenia 30 00 xx lub 50 00 xx).

W liczbie ubezpieczonych płatnik składek powinien uwzględnić osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim, nawet jeśli okres zwolnienia obejmuje pełny miesiąc, ponieważ okres niezdolności do pracy, powstałej wskutek choroby czy wypadku przy pracy w trakcie trwania ubezpieczeń społecznych, jest traktowany jak okres ubezpieczenia, mimo że za ten okres nie odprowadza się składek na ubezpieczenia społeczne.

Autopromocja

(?) Zarejestrowaliśmy w ZUS spółkę jawną jako płatnika składek w lutym 2007 r. Od tamtej pory spółka zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego 8 pracowników oraz 3 wspólników jako osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Czy spółka jest zobowiązana do złożenia formularza ZUS IWA za 2007 r.?

Spółka nie była płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe przez cały 2007 r., dlatego nie powinna składać za ten rok informacji ZUS IWA.

Obowiązek sporządzenia informacji ZUS IWA mają płatnicy składek, którzy spełnili łącznie 3 warunki:

• mają wpis do rejestru REGON,

• zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych (średnia miesięczna z ubiegłego roku) oraz

• mają status płatnika składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie przez cały rok, za który ta informacja jest składana i co najmniej jednego dnia stycznia następnego roku.

Nawet jeżeli Państwa spółka spełnia pierwsze dwa warunki, to nie spełnia trzeciego - nie była płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie przez cały 2007 r. Nieprzerwane bycie płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe oznacza, że w każdym miesiącu 2007 r. płatnik musiał zgłaszać do ubezpieczenia wypadkowego przynajmniej jedną osobę. Jeżeli firma nie zgłaszała nikogo do ubezpieczenia wypadkowego chociaż w jednym miesiącu 2007 r., nie powinna składać informacji ZUS IWA za ten rok.

Spółka jawna została zgłoszona w ZUS jako płatnik składek w lutym 2007 r., czyli przynajmniej w jednym miesiącu 2007 r. (styczniu) nie była płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe. Dlatego nie powinna składać ZUS IWA za 2007 r.

(?) W 2007 r. mieliśmy kilka sytuacji, gdy w jednym miesiącu z tą samą osobą zawieraliśmy umowę o pracę po rozwiązaniu umowy zlecenia, albo odwrotnie. W związku z tym takie osoby podlegały ubezpieczeniu chorobowemu w jednym miesiącu z dwóch tytułów - jako zleceniobiorcy i jako pracownicy. Czy takie osoby należy uwzględniać w liczbie ubezpieczonych podwójnie, czy tylko raz?

W liczbie ubezpieczonych w jednym miesiącu każdą z tych osób należy uwzględnić tylko jeden raz.

Ustalając liczbę ubezpieczonych w poszczególnych miesiącach, uwzględnia się wszystkich ubezpieczonych, którzy przynajmniej przez jeden dzień danego miesiąca podlegali ubezpieczeniu wypadkowemu - ale każdą tylko jeden raz, bez względu na to, ile razy była zgłaszana do ubezpieczeń i z jakiego tytułu.

(?) Czy każdą zatrudnioną osobę, która uległa wypadkowi przy pracy w 2007 r., należy uwzględniać w informacji ZUS IWA za ubiegły rok?

W liczbie poszkodowanych uwzględnia się ubezpieczonych, którzy ulegli wypadkowi przy pracy, jeżeli:

• protokół sporządzony na okoliczność wypadku został zarejestrowany w rejestrze wypadków w 2007 r. (w stosunku do pracowników),

• karta wypadku została sporządzana w 2007 r. (w stosunku do innych ubezpieczonych niż pracownicy).

Wypadkiem przy pracy w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

• podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,

• podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,

• w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy.

Kwalifikacji prawnej wypadku, jakiemu uległ pracownik, dokonuje zespół powypadkowy w protokole powypadkowym. Pracodawca ma obowiązek prowadzić rejestr wypadków przy pracy. W liczbie poszkodowanych w wypadkach przy pracy, którą należy wykazać w informacji ZUS IWA za 2007 r., należy ująć jedynie tych poszkodowanych, których wypadek został spisany w protokole wypadkowym zarejestrowanym w rejestrze wypadków od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

Natomiast w odniesieniu do ubezpieczonych niebędących pracownikami, w informacji ZUS IWA należy uwzględniać tylko tych poszkodowanych, którzy w dniu wypadku podlegali ubezpieczeniu wypadkowemu i dla których została sporządzona karta wypadku w 2007 r. Ubezpieczeni, którzy nie są pracownikami, nie są ujmowani w rejestrze wypadków.

Jedna i ta sama osoba, która uległa więcej niż jednemu wypadkowi przy pracy w trakcie danego roku kalendarzowego, powinna być uwzględniona w tej liczbie tyle razy, ile uległa wypadkowi.

Nie należy brać pod uwagę poszkodowanych w wypadkach, które miały miejsce w 2007 r., a nie wpisano ich do rejestru wypadków lub nie sporządzono karty wypadku w 2007 r.

(?) W czerwcu 2007 r. nastąpiło przekształcenie naszej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jest zatrudnionych 46 osób, w spółkę akcyjną. Czy przekształcona spółka, tj. spółka akcyjna, będzie zobowiązana do złożenia informacji ZUS IWA za 2007 r.?

Informację ZUS IWA za dany rok kalendarzowy przekazują ci płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe, którzy byli zgłoszeni w ZUS nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia poprzedniego roku i co najmniej 1 dzień w styczniu następnego roku.

Przekształcenie spółki prawa handlowego w inną spółkę prawa handlowego nie powoduje powstania nowego płatnika składek, który byłby zobowiązany zgłosić się w ZUS na formularzu ZUS ZPA. Dotychczasowa spółka nie zostanie rozwiązana. Nadal jest to ten sam podmiot, jednak od dnia przekształcenia działający w zmienionej formie organizacyjno-prawnej.

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, przekształconej spółce przysługują z mocy prawa wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, a spółka przekształcona pozostaje podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem. Nie ma w tym przypadku sukcesji praw i obowiązków, ponieważ są to prawa i obowiązki tego samego podmiotu.

Dlatego spółka akcyjna powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma obowiązek przekazać informację ZUS IWA za rok 2007 r., jeśli do ubezpieczenia wypadkowego zgłaszała w ubiegłym roku co najmniej 10 osób.

(?) Nasza księgowa jest chora. Czy w przypadku, gdybyśmy nie zdążyli przekazać informacji ZUS IWA do końca stycznia 2008 r., możemy zostać za to ukarani?

Ustawa nie reguluje wprost żadnych konsekwencji dla płatników, którzy spóźnią się z przekazaniem informacji ZUS IWA. Negatywne konsekwencje takiego opóźnienia mogą jednak ponieść płatnicy, którzy przekazali informację ZUS IWA za 2 poprzednie lata, dla których ZUS będzie ustalał stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującą w nowym roku składkowym, który rozpocznie się 1 kwietnia 2008 r.

Jeśli ze względu na opóźnienie w przekazaniu ZUS IWA za 2007 r. ZUS nie wyliczy płatnikowi stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej go w nowym roku składkowym, a stopa procentowa składki ustalona samodzielnie przez płatnika okaże się niższa od tej, jaka powinna zostać ustalona przez ZUS na podstawie danych z informacji ZUS IWA z 3 ostatnich lat, to ZUS ustali mu stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości podwyższonej o 50% na cały rok składkowy (od 1 kwietnia 2008 r. do 31 marca 2009 r.).

(?) Czy w związku z udostępnieniem przez ZUS nowej wersji programu Płatnik z nowym wzorem formularza informacji ZUS IWA będę zobowiązana przekazać korektę ZUS IWA, jeżeli informację przesłaliśmy w starej wersji?

Zastosowanie starej wersji programu Płatnik nieuwzględniającej zmian w formularzu ZUS IWA nie będzie powodowało konieczności ponownego składania dokumentu ZUS IWA. To samo dotyczy płatników uprawnionych do składania dokumentów ubezpieczeniowych w formie papierowej. Mogą oni nadal korzystać z formularzy w wersji dotychczasowej aż do wyczerpania ich zapasów.

Aktualna wersja programu Płatnik (7.01.001) jest stosowana od 31 października 2007 r. Równolegle z dokumentami sporządzonymi w tej wersji ZUS przyjmuje również dokumenty sporządzone w wersji 6.04.001A, ale wersja ta nie uwzględnia zmian w formularzu ZUS IWA. Nowy formularz informacji ZUS IWA niewiele jednak różni się od poprzedniego. Zmiany dotyczą następujących pól: I.04 „Nalepka R” - niewypełniane przez płatnika, V.09 „Symbol państwa - zagraniczny kod pocztowy” - wypełniane, gdy adres jest inny niż polski, V.10 - „Adres poczty elektroniczne”, które zostało usunięte.

• art. 28 ust. 3, art. 31 ust. 6-8 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU nr 199, poz. 1673 ze zm.),

• załącznik nr 4 do rozporządzenia z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (DzU nr 200, poz. 1692 ze zm.).

Roman Dorawa

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  28 lutego 2024 r. upływa termin przekazania ubezpieczonym informacji ZUS IMIR

  Płatnicy składek są zobowiązani do sporządzenia informacji rocznej (ZUS IMIR) dotyczącej ubezpieczonych, za których w 2023 r. rozliczali składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ww. informację należy przekazać ubezpieczonym do 28 lutego 2024 r.

  Dofinansowanie z ZUS na poprawę BHP. Można dostać nawet 300000,00 zł dofinansowania!

  ZUS organizuje konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2025 r. (Konkurs nr 2024.01). Można zdobyć dofinansowanie w wysokości 300000,00 zł. Wnioski o dofinansowanie należy składać od 26 lutego do 27 marca 2024 r.

  Szkolenia policjantów i skoszarowanie: ważny komunikat MSWiA

  Szkolenia w systemie skoszarowanym w Policji mogą odbywać jedynie osoby realizujące w Policji powszechny obowiązek obrony, albo funkcjonariusze odbywający szkolenie/doskonalenie zawodowe w nadzwyczajnych okolicznościach jak np. w stanie klęski żywiołowej. Wynika z tego, że policjanci odbywający szkolenie/doskonalenie zawodowe w zwykłych okolicznościach nie mogą być szkoleni w systemie skoszarowanym. Jak być powinno? Komenda Główna Policji zadeklarowała szczegółową analizę postanowień aktów wewnętrznych obowiązujących w poszczególnych jednostkach szkoleniowych. Szykują się kontrole!

  Zatrudnianie cudzoziemców. Zezwolenie na pracę ma aż sześć typów: A, B, C, D, E, S. Który wybrać?

  Zezwolenie na pracę to dokument legalizujący pracę w Polsce cudzoziemca, który nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia. Polskie przepisy przewidują zezwolenia sześciu typów. Rodzaj zezwolenia na pracę, który musi posiadać cudzoziemiec zależy od tego, przez jaki okres zamierza pracować w Polsce, jaki charakter ma mieć jego praca, oraz – czy będzie pracował dla podmiotu polskiego, czy zagranicznego.

  REKLAMA

  Postępowanie karne o umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w zawodach medycznych

  Postępowanie karne o umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w zawodach medycznych - to zagadnienie okazało się problematyczne, na etapie ubiegania się o wykonywanie zawodu lekarza, pielęgniarki, położnej czy dentysty. W związku z tym Minister Zdrowia Izabela Leszczyna rozważy propozycję zmiany legislacyjnej w zakresie składanego oświadczenia co do prowadzonego postępowania karnego przeciwko osobom mającym wykonywać zawód medyczny. Być może dojdzie do zmiany w sprawie procedury otrzymywania przez lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarki i położne uprawnień do wykonywania tych zawodów.

  Szukasz dobrej pracy? Pamiętaj o liście motywacyjnym. Musi być profesjonalnie przygotowany!

  List motywacyjny to dokument, w którym składająca go osoba wyjaśnia, z jakich powodów ubiega się np. o zatrudnienie. Chociaż złożenie listu motywacyjnego nie zawsze jest wymagane przez potencjalnego pracodawcę, to warto mu pokazać, że składającemu naprawdę zależy na podjęciu zatrudnienia.

  Pracownicy naukowi dostaną podwyżki o 30%. Profesor zarobi co najmniej 9370 zł miesięcznie, profesor uczelni – 7777,10 zł, adiunkt – 6840,10 zł, inny nauczyciel akademicki – 4685 zł [Wyrównanie od 1 stycznia 2024 r.]

  Wynagrodzenia pracowników naukowych pójdą w górę. Minister nauki Dariusz Wieczorek podpisał rozporządzenie, dzięki któremu podwyżki otrzymają pracownicy naukowi zatrudnieni na uczelniach publicznych oraz w Polskiej Akademii Nauk. Wynagrodzenie zasadnicze profesora wzrośnie z 7210 zł do 9370 zł. Naukowcy dostaną podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

  Urząd do spraw kombatantów ma nowego szefa. Został nim Lech Parell

  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ma nowego szefa. Po odwołaniu Jana Józefa Kasprzyka premier Donald Tusk powołał na to stanowisko Lecha Parella. Akt powołania wręczyła mu minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

  REKLAMA

  Asystencja osobista. Ustawa wyczekiwana przez osoby z niepełnosprawnościami

  W Polsce jest ponad 3 mln osób z niepełnosprawnościami, które mają prawne potwierdzenie niepełnosprawności. Poziom zatrudnienia tych osób odbiega od innych państw europejskich. Brakuje też dla nich i ich rodzin systemowego wsparcia w środowisku lokalnym. Z tego względu tak bardzo wyczekiwane jest wprowadzenie ustawy o asystencji osobistej.

  Ruchomy czas pracy – rozkład czasu pracy wygodny dla pracodawcy i pracownika

  Rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy. Dzięki wprowadzeniu ruchomego czasu pracy pracownicy mogą – przy zachowaniu 8-godzinnej normy dobowej – rozpoczynać i kończyć pracę o różnych porach w poszczególnych dniach.

  REKLAMA