REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Służba przygotowawcza w służbie cywilnej

Służba przygotowawcza w służbie cywilnej/ Fot. Fotolia
Służba przygotowawcza w służbie cywilnej/ Fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Pojęcie służby przygotowawczej występuje w prze­pisach o pracownikach samorządowych oraz o służbie cywilnej. Jej celem jest przygotowanie do pracy osoby po raz pierwszy podejmującej zatrud­nienie odpowiednio w służbie cywilnej lub jednost­ce samorządu terytorialnego.

Definicja podstawowa służby

Obowiązki pełnione w określonych godzinach pracy w niektórych instytucjach.

REKLAMA

Autopromocja

W prawie pracy

W stosunku służby pozostają najczęściej pracow­nicy służb mundurowych, np. policji, straży pożar­nej, wojska, służby więziennej. Są oni zatrudniani na podstawie mianowania.

Służba przygotowawcza

Przez osobę podejmującą pracę po raz pierwszy należy rozumieć:

 • w służbie cywilnej - osobę, która nie była wcześ­niej zatrudniona w służbie cywilnej na czas nie­określony albo nie była zatrudniona na czas określony 12 miesięcy i nie otrzymała pozytyw­nej pierwszej oceny albo nie jest osobą zatrud­nianą w służbie cywilnej na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej (osoba zwol­niona z zawodowej służby wojskowej, pełnionej na stanowisku służbowym w MON lub tereno­wym organie administracji rządowej podległym MON, wskutek wypowiedzenia stosunku służbo­wego zawodowej służby wojskowej). Absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej są zwolnieni z odbywania służby przygotowawczej,
 • w samorządzie - osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach samorządowych na czas nieokreślony albo na czas określony dłuż­szy niż 6 miesięcy i nie odbyła służby przygoto­wawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wyni­kiem pozytywnym.

Służba przygotowawcza powinna obejmować:

 • szczegółowe poznanie zakresu, rodzaju spraw prowadzonych i załatwianych na stanowisku pracy pracownika oraz w komórce organizacyj­nej, a także sposobu prowadzenia dokumentacji,
 • przygotowanie pracownika do nabycia umiejęt­ności związanych z tworzeniem dokumentów, w szczególności pism, zaświadczeń, postano­wień, decyzji, zarządzeń, uchwał, oraz prowa­dzenia korespondencji,
 • zapoznanie pracownika zatrudnionego na stano­wisku pracy związanym ze współpracą z innymi urzędami (przede wszystkim z jednostką nad­rzędną) ze strukturą organizacyjną i zakresem spraw załatwianych w tych jednostkach.

Służba cywilna

Służbę cywilną tworzą pracownicy administracji rządowej. Korpus służby cywilnej tworzą pracow­nicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • urzędach ministrów i przewodniczących komite­tów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rzą­dowej,
 • urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym organom administra­cji rządowej,
 • komendach, inspektoratach i innych jednost­kach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowni­ków powiatowych służb, inspekcji i straży, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej,
 • Biurze Nasiennictwa Leśnego,
 • jednostkach budżetowych obsługujących pań­stwowe fundusze celowe, których dysponentami są organy administracji rządowej.

Zadaj pytanie na FORUM

Korpus służby cywilnej tworzą także powiatowi i graniczni lekarze weterynarii oraz ich zastępcy. W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

 • jest obywatelem polskim (dyrektor generalny urzędu może jednak wskazać, za zgodą Szefa Służby Cywilnej, stanowiska, na których mogą być zatrudnieni obywatele UE lub innych państw),
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestęp­stwo skarbowe,
 • posiada kwalifikacje wymagane na dane stano­wisko pracy,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Służba medycyny pracy

Służba medycyny pracy sprawuje opiekę zdrowot­ną nad pracownikami. Zadania służby medycyny pracy wykonują: lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i inne osoby o kwalifikacjach zawodowych niezbęd­nych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby.

Służba medycyny pracy realizuje zadania z zakre­su:

 • ograniczania szkodliwego wpływu pracy na zdro­wie, w szczególności przez:

- współdziałanie z pracodawcą w procesach rozpoznawania i oceny czynników występu­jących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie,

- współdziałanie z pracodawcą w procesach rozpoznawania i oceny ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie pra­codawców i pracujących o możliwości wystą­pienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących jego następstwem,

- udzielanie pracodawcom i pracującym porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjo­logii i psychologii pracy,

 • sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w szczególności przez:

- wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie pracy,

- orzecznictwo lekarskie do celów przewidzia­nych w Kodeksie pracy i w przepisach wyda­nych na jego podstawie,

- ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki, uwzględniającą stan zdro­wia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki,

- prowadzenie działalności konsultacyjnej, diag­nostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,

- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosun­ku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,

- wykonywanie szczepień ochronnych,

- monitorowanie stanu zdrowia osób pracują­cych zaliczanych do grup szczególnego ryzy­ka, a zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych, młodocianych, niepełnospraw­nych oraz kobiet w wieku rozrodczym i ciężar­nych,

- wykonywanie badań umożliwiających wczes­ną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą,

 • prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczni­czej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawo­dową,
 • organizowania i udzielania pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypad­kach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,
 • inicjowania i realizowania promocji zdrowia, a zwłaszcza profilaktycznych programów pro­zdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdro­wia pracujących,
 • inicjowania działań pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udzielania pomo­cy w ich realizacji, a w szczególności w zakresie:

- informowania pracowników o zasadach zmniej­szania ryzyka zawodowego,

- wdrażania zasad profilaktyki zdrowotnej u pra­cowników należących do grup szczególnego ryzyka,

- tworzenia warunków do prowadzenia rehabili­tacji zawodowej,

- wdrażania programów promocji zdrowia,

- organizowania pierwszej pomocy przedmedycznej,

 • prowadzenia analiz stanu zdrowia pracowni­ków, a zwłaszcza występowania chorób zawo­dowych i ich przyczyn oraz przyczyn wypadków przy pracy,
 • gromadzenia, przechowywania i przetwarza­nia informacji o narażeniu zawodowym, ryzyku zawodowym i stanie zdrowia osób objętych pro­filaktyczną opieką zdrowotną.

Dołącz do nas na Facebooku!

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Encyklopedia kadrowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Lewiatan: Minimalne wynagrodzenie powiązane z sytuacją gospodarczą? Przedsiębiorcy postulują wyższy wzrost wynagrodzeń w budżetówce

W 2025 r. wzrośnie wynagrodzenie minimalne, a płace w budżetówce mogą być podwyższone więcej niż wynika to ze wstępnego stanowiska rządu – komentuje rezultaty ostatniego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Nazwa "urlop macierzyński" jest nieadekwatna? Kojarzy się z wypoczynkiem

44 proc. badanych jest zdania, że należy zmienić nazwę "urlop macierzyński". Obowiązująca nazwa sugeruje, że opieka nad dzieckiem jest czasem odpoczynku. Ruszyła kampania edukacyjna #ToNieUrlop, zmieniająca krzywdzące przekonania społeczne na temat opieki nad małym dzieckiem i urlopów macierzyńskich. 

Wkrótce będą wyższe świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wzrost o 100 proc. – od kiedy?

Wraz ze wzrostem kosztów utrzymania rosną też potrzeby osób uprawnionych do alimentów. Nowelizacja przepisów o ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zwiększy wysokość wsparcia materialnego z funduszu alimentacyjnego.

4650 zł brutto płacy minimalnej w 2025 roku - to postulat wszystkich związkowców. Czy rząd ustąpi?

Na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2024 r. Radzie Dialogu Społecznego nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w sprawie propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025 r. To oznacza, że rząd do 15 września ma czas na podjęcie ostatecznej decyzji w tej sprawie.

REKLAMA

Zmiany w raportach ZUS RPA i ZUS RIA. Będą nowe kody tytułu ubezpieczenia

Zmienią się wzory imiennego raportu miesięcznego o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej – o symbolu ZUS RPA oraz wzoru raportu informacyjnego – o symbolu ZUS RIA. Pojawią się też nowe kody tytułu ubezpieczenia. Trwają prace nad nowelizacją przepisów.

Będzie zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ile wyniosą świadczenia zależne od płacy minimalnej?

Minimalne wynagrodzenie za pracę zmieni się od 1 stycznia 2025 r. Wraz z minimalną płacą zmieni się także wysokość świadczeń powiązanych z minimalnym wynagrodzeniem. Jakie to świadczenia? Ile wyniosą?

Odpowiedzialność pracodawcy za pogorszenie stanu zdrowia pracowników w czasie upału. Jaka jest, czy polisa ochroni

Jeżeli pracownik zasłabnie lub dozna udaru słonecznego lub cieplnego w czasie pracy, pracodawca naraża się na ewentualne roszczenie z żądaniem wypłaty odszkodowania. Przed tego rodzaju finansowymi konsekwencjami upałów firmy mogą się ubezpieczyć. Słuzy do tego polisa OC pracodawcy.

Zmiana pracy nie zawsze jest możliwa. Co robić?

Dlaczego pracownicy niezadowoleni z pracy wciąż w niej tkwią? Zmiana pracy nie zawsze jest możliwa. Co można zrobić, aby podnieść swoją atrakcyjność na rynku pracy? Jak rozwijać kompetencje i szkolić się u dotychczasowego pracodawcy? Dlaczego tak mało pracowników decyduje się na rozmowę o podwyżce wynagrodzenia? Oto wskazówki eksperta rynku pracy, Mateusza Żydka.

REKLAMA

Świadczenie urlopowe w szkołach. Czy powinno uwzględniać kryterium socjalne?

Do 31 sierpnia 2024 r. nauczyciele powinni otrzymać świadczenia urlopowe. Świadczenie, wypłacane wszystkim nauczycielom, jest finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy powinny uwzględniać kryterium socjalne?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Więcej osób uzyska prawo do świadczenia

1 września 2024 r. więcej osób uzyska prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Jakie warunki należy spełniać, żeby nabyć prawo do tego świadczenia?

REKLAMA