| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Beneficjent w podatkach dochodowych

Beneficjent w podatkach dochodowych

U przedsiębiorców (beneficjentów) otrzymujących dotacje, subwencje i inne dopłaty, co do zasady powstaje przychód z działalności gospodarczej, z wyjątkiem gdy przychód ten jest związany z otrzy­maniem, zakupem albo wykonaniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerial­nych i prawnych amortyzowanych. Niektóre z otrzy­mywanych środków podlegają zwolnieniu z opodat­kowania podatkiem dochodowym.

Kim jest beneficjent

Osoba uprawniona na podstawie przepisów prawa lub umowy do otrzymania określonych korzyści.

W podatkach dochodowych

Rekomendowany produkt: Samozatrudnienie - krok po kroku (PDF)

Zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym należą m.in. otrzymane przez beneficjenta:

  • dochody, jeżeli pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub mię­dzynarodowych instytucji finansowych ze środ­ków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicz­nego i prezentacji Unii Europejskiej i z progra­mów NATO, przyznanych na podstawie jedno­stronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agen­cje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnie­nie to nie znajdzie zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośred­nio realizujący cel programu zleca - bez wzglę­du na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem,
  • dochody uzyskane z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, do któ­rych mają zastosowanie przepisy rozporządze­nia nr 260/68 z 29 lutego 1968 r. ustanawiające­go warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.Urz. WE L 056, z 4.03.1968 r. ze zm.),
  • kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budże­tu państwa,
  • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia lub świadczenia częściowo odpłat­ne, otrzymane na cele związane z działalnoś­cią rolniczą z budżetu państwa, budżetów jed­nostek samorządu terytorialnego, od agencji rządowych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji między­narodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych,
  • dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzy­mane na podstawie odrębnych przepisów,
  • dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
  • środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach pro­gramu finansowanego z udziałem środków euro­pejskich, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

Ponadto zwolnione od podatku są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz płatności na realizację programów finansowanych z udzia­łem środków europejskich otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Źródło:

Encyklopedia kadrowego

Zdjęcia

Beneficjent w podatkach dochodowych
Beneficjent w podatkach dochodowych

INFORLEX Kadry Płace i HR285.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PODATKOWA EMPIRIUM

DORADCY PODATKOWI I RADCOWIE PRAWNI

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »